• Vyhlásenie MU z dôvodu predĺženia uzavretia škôl

    • Vážení rodičia,

     Milí žiaci,

     rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

     Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

      

      

                                                                                                                           Mgr. René Semanišin

                                                                                                                    vedúci odboru školstva a kultúry

    • Dôležitý oznam - predĺženie uzavretia školy

    • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany zdravia

     sa v dňoch 19.10.2020 až 28.10.2020 žiaci 1. až 9. ročníka budú naďalej vzdelávať dištančne.

     Predpokladaný nástup do školy je 2.11.2020. Všetky potrebné informácie budú zverejňované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov. 29.10. a 30.10.2020 sú Jesenné prázdniny.

    • Školský psychológ

    • Email pre rodičov, učiteľov a žiakov, ktorí potrebujú podporu nášho školského psychológa:

     Mgr. Viera Kunecová      vkunecova16@gmail.com

     Keďže sa škola v dňoch od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020 uzatvára a výuka všetkých žiakov prechádza z prezenčného na dištančné vzdelávanie, školský psychológ bude elektronicky z domu komunikovať s rodičmi, učiteľmi a so žiakmi, aby všetkým pomohol zvládnuť túto situáciu. Môže napr. poradiť rodičom, ako v tomto období zvládať komunikáciu s deťmi, ako im upraviť denný režim, aký kľúč zvoliť pri vyhradení času na komunikáciu s kamarátmi a pod. Školský psychológ bude poskytovať rodičom, učiteľom a žiakom aj krízovú intervenciu, ak by v súvislosti s izoláciou alebo vypracovaním úloh pociťovali frustráciu a potrebovali mediovať napätie medzi učiteľmi a rodičmi v prospech hľadania konsenzu. 

    • Dôležitý oznam

    • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany zdravia

     sa v dňoch od 5.10.2020 do 16.10.2020 škola uzatvára.

     Výuka všetkých žiakov prechádza z prezenčného na dištančné vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií.

     Predpokladaný nástup do školy je 19.10.2020. Všetky potrebné informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov od pondelka 5.10.2020.

    • Dodatok č. 2 k vnútornej smernici 7/2020 - šk. jedáleň

    • Účel Dodatku:

     Tento Dodatok dopĺňa Čl.2 smernice a stanovuje podrobnosti režimu v školskej jedálni v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Oblasť platnosti:

     Dodatok je platný pre všetkých žiakov a zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov  

     Počet strán: 4

     Počet príloh: 0

      

     Vzťah k už vydaným interným normám školy:

     Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy.

     Gestorský útvar:

     Riaditeľ školy

     Schválil: Mgr. Igor Drotár,

     riaditeľ školy

      

     podpis

     Dátum schválenia:

     01. 10. 2020

     Dátum účinnosti:

     01. 10. 2020

      

     Zásady práce s vnútorným predpisom

     1. Pridelenie vnútorného predpisu:

      

     Smernica bola pridelená:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

     01.10.2020

     Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

     01. 10. 2020

     Valéria Tarbajová

     Zástupca riaditeľa

      

     01. 10. 2020

     Stanislav Polák

     Zástupca riaditeľa

      

     01. 10. 2020

     Mária Vasilčinová

     Vedúca ŠJ

      

     01. 10. 2020

     Dana Katušinová

     Sekretárka

      

      

     1. Uloženie vnútorného predpisu

     Smernica bude trvalo uložená u riaditeľa školy, na sekretariáte riaditeľstva školy a  je  prístupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle školy všetkým žiakom a zamestnancom.

     1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Riaditeľ školy po schválení smernice zabezpečí jej distribúciu e-mailom všetkým zamestnancom školy. Smernica bude umiestnená na webovom sídle školy a žiaci sa s ňou oboznámia na prvej triednickej hodine v novom školskom roku. 

     Čl. 2

      

     Obedy v školskej jedálni

     V čase mimoriadnej situácie sa bude vydávanie obedov riadiť týmto režimom.

     Príchod do školskej jedálne

     Žiaci prichádzajú do školskej jedálne v sprievode učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca, ktorý má s nimi poslednú vyučovaciu hodinu. Príchod žiakov do jedálne sa riadi týmto rozvrhom:

     Žiaci 1. a 2. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 4. vyučovacej hodiny skrátenej o 5 min.

     Žiaci 3. a 4. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 4. vyučovacej hodiny.

     Žiaci 5. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 5. vyučovacej hodiny skrátenej o 5 min.

     Žiaci 6. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 5. vyučovacej hodiny.

     Žiaci 7. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 6. vyučovacej hodiny skrátenej o 10 min.

     Žiaci 8. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 6. vyučovacej hodiny skrátenej o 5 min.

     Žiaci 9. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 6. vyučovacej hodiny.

     V prípade, že žiaci jednotlivých ročníkov končia v inom čase, ako je uvedený v predmetnom rozvrhu, prichádzajú žiaci do školskej jedálne v sprievode vyučujúceho, ktorý má s nimi poslednú vyučovaciu hodinu v danom dni.

     Vstup do školskej jedálne

     Žiaci si pred vstupom do školskej jedálne vydezinfikujú ruky. Po vstupe do školskej jedálne si sadnú na vopred určené miesta podľa zasadacieho poriadku, kde budú sedieť stále počas trvania tohto mimoriadneho stavu. Zasadací poriadok pre žiakov I. stupňa stanoví ZRŠ pre I. stupeň, zasadací poriadok pre žiakov II. stupňa stanoví ZRŠ pre II. stupeň. Za plnenie tohto opatrenia nesie zodpovednosť pedagogický zamestnanec, ktorý žiakov priviedol do školskej jedálne. Pedagogický zamestnanec, ktorý sa musí vrátiť na vyučovanie, odovzdá žiakov po usadení ďalšiemu pedagogickému zamestnancovi, ktorý má v tom čase službu v školskej jedálni.

     Vydávanie príborov a výdaj jedla

     Príbory vydávajú žiakom pedagogickí zamestnanci, ktorí majú v tom čase dozor v školskej jedálni. Polievku naberajú žiakom pedagogickí zamestnanci, ktorí majú v tom čase dozor v školskej jedálni. Druhé jedlo si žiaci vyberú sami a rovnako sami odnášajú použitý tanier a príbor k okienku pre príjem špinavého riadu.

      

     Rúška

     Žiaci pri pohybe v školskej jedálni nosia rúška, okrem času keď sedia za stolom a obedujú.

     Dezinfekcia

     Dezinfekcia vnútorných priestorov školskej jedálne sa realizuje v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase mimoriadnej situácie. Nad rámec týchto opatrení musia zamestnanci školskej jedálne dezinfikovať dotykové plochy stolov vždy po odchode žiakov zo školskej jedálne podľa určeného rozvrhu.

     Platnosť tohto dodatku

     Tento dodatok je účinný od 1. októbra 2020 a platí až do odvolania.

      

      

     V Bardejove 1. októbra 2020

      

      

      

                                                                                                         Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • OZNAM

    • Riaditeľ ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

     na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove

     a v súlade s manuálom opatrení pre základné školy

     prerušuje

     štandardný výchovno-vzdelávací proces

     v 5. B triede

     od 28. 09. 2020 do 04. 10.  2020

     a prechádza na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov

     súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

    • Povinnosti zákonných zátupcov

    • Vážení rodičia, pripomíname vám, že jednou z vašich povinností podľa manuálu MŠVVaŠ SR

     po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 je:

     Predkladať po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha dole pod článkom). Pri prerušení na viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    • Dodatok k smernici č. 7/2020

    • Účel Dodatku:

     Tento Dodatok dopĺňa Čl.3 smernice a stanovuje podrobnosti vstupu cudzích osôb do priestorov školy a komunikáciu externých osôb so školu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Oblasť platnosti:

     Dodatok je platný pre všetkých žiakov a zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov  

     Počet strán: 3

     Počet príloh: 0

      

     Vzťah k už vydaným interným normám školy:

     Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy.

     Gestorský útvar:

     Riaditeľ školy

     Schválil: Mgr. Igor Drotár,

     riaditeľ školy

      

     podpis

     Dátum schválenia:

     16. 09. 2020

     Dátum účinnosti:

     17. 09. 2020

     Zásady práce s vnútorným predpisom

     1. Pridelenie vnútorného predpisu:

      

     Smernica bola pridelená:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

     22.06.2020

     Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

     16. 09. 2020

     Valéria Tarbajová

     Zástupca riaditeľa

      

     16. 09. 2020

     Stanislav Polák

     Zástupca riaditeľa

      

     16. 09. 2020

     Mária Vasilčinová

     Vedúca ŠJ

      

     16. 09. 2020

     Mária Kendrová

     Predseda ZO OZ

      

     16. 09. 2020

     Dana Katušinová

     Sekretárka

      

     16. 09. 2020

     Ján Evin

     Školník

      

     1. Uloženie vnútorného predpisu

     Smernica bude trvalo uložená u riaditeľa školy, na sekretariáte riaditeľstva školy a  je  prístupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle školy všetkým žiakom a zamestnancom.

     1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Riaditeľ školy po schválení smernice zabezpečí jej distribúciu e-mailom všetkým zamestnancom školy. Smernica bude umiestnená na webovom sídle školy a žiaci sa s ňou oboznámia na prvej triednickej hodine v novom školskom roku. 

     Čl. 3

     Opatrenia školy v čase mimoriadnej situácie

      

     Vstup cudzích osôb do priestorov školy

      

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca a žiaka školy. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu do budovy školy sú zverejnené na vchodových dverách a webovom portáli školy.

      

     Komunikácia externých osôb so školou

      

     Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.

      

     V Bardejove 16. september 2020

                                                                                                                                 Mgr. Igor Drotár

     Riaditeľ školy

    • Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021

    •  

     Poznámka: Deň činnosti bude upresnený vedúcim krúžku podľa dohody so žiakmi. Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí.

    • Riaditeľské voľno - 14. september 2020

    • Vážení rodičia,
     riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe záverov porady s riaditeľmi
     základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov poskytol riaditeľ
     školy na deň 14. septembra 2020 / pondelok/ žiakom školy riaditeľské voľno.
     Dôvodom je vykonanie  celkovej  dezinfekcie vnútorných a vonkajších
     priestorov školy.
      
      

      

    • Otvorenie šk. roka 2020/2021

    • Nástup žiakov do školy je 2. septembra 2020 (streda)

     Vstup žiakov do školy: 1. stupeň - hlavný vchod (ozn. A) v čase od 7:15 do 7:45

                                          2. stupeň - vedľajší vchod (ozn. B) v čase od 7:30 do 8:00

     (tieto vstupy a časy budú platiť prvé 2 týždne, rovnako bude v tomto čase prebiehať ranný filer - meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a v prvý deň žiaci odovzdajú pri vstupe aj vypísané a podpísané tlačiva - Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti - tieto nájdete aj tu nižšie na stránke, alebo v správe cez účet Edupage či na sekretariáte školy)

     So žiakom 1. ročníka môže ísť do školy iba jeden zákonný zástupca.

     Dôležité upozornenia a dokumenty:

     • V čase od 2.9. do 14.9.2020 je pre žiakov 2.stupňa, zamestnacov školy a dospelých používanie rúšok v interiéri  školy povinné. Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané. 
     • Je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
     • V prípade, ak žiak preruší na viac ako 3 dni vyučovanie, po príchode do školy predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti – viď príloha Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
     • Podrobnejšie  informácie sú v prílohach – Manuál opatrení pre školy a Vnútorná smernica č.7/2020
    • Pandemický plán - interný pokyn RŠ č.7/2020

    • Účel Smernice:

     Táto Smernica stanovuje podrobnosti pandemického plánu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Oblasť platnosti:

     Smernica  je platná pre všetkých žiakov a zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov  

     Počet strán: 8

     Počet príloh: 0

      

     Vzťah k už vydaným interným normám školy:

     Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy.

     Gestorský útvar:

     Riaditeľ školy

     Schválil: Mgr. Igor Drotár,

     riaditeľ školy

      

     podpis

     Dátum schválenia:

     28. 08. 2020

     Dátum účinnosti:

     28. 08. 2020

      

     Zásady práce s vnútorným predpisom

     1. Pridelenie vnútorného predpisu:

      

     Smernica bola pridelená:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

     22.06.2020

     Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

     22.06.2020

     Valéria Tarbajová

     Zástupca riaditeľa

      

     22.06.2020

     Stanislav Polák

     Zástupca riaditeľa

      

     22.06.2020

     Mária Vasilčinová

     Vedúca ŠJ

      

     22.06.2020

     Mária Kendrová

     Predseda ZO OZ

      

     22.06.2020

     Dana Katušinová

     Sekretárka

      

     22.06.2020

     Ján Evin

     Školník

      

     1. Uloženie vnútorného predpisu

     Smernica bude trvalo uložená u riaditeľa školy, na sekretariáte riaditeľstva školy a  je  prístupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle školy všetkým žiakom a zamestnancom.

     1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Riaditeľ školy po schválení smernice zabezpečí jej distribúciu e-mailom všetkým zamestnancom školy. Smernica bude umiestnená na webovom sídle školy a žiaci sa s ňou oboznámia na prvej triednickej hodine v novom školskom roku. 

      

     Čl. 1

     Všeobecné ustanovenia

      

     Riaditeľ školy vydáva tento interný pokyn pre zabezpečenie ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Čl. 2

     Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

     Prevádzkový čas

      

     Prevádzkový režim ZŠ a ŠKD je vypracovaný v súlade s Opatreniami ÚVZ SR a Usmernením MŠVVaŠ SR.

     Výchova a vzdelávanie žiakov na našej škole sa bude realizovať v období  mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v čase od 07.15h do 16.15h. V tomto čase bude budova školy zatvorená a do budovy nemôže vstúpiť žiadna cudzia osoba. Pri odchode žiakov zo školy sa budova školy bude otvárať v presne vymedzenom čase.

     Ranný filter

      

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h.

      

     Príchod do školy podľa ročníkov

      

     Žiaci I. stupňa prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 07.45h vchodom pavilónu „A“

     Žiaci II. stupňa prichádzajú do školy v čase od 07.30h – 08.00h vchodom pavilónu „B“

      

     Vyučovanie

      

     Žiaci I. stupňa sa vyučujú v čase od 07.45h – 11.20h

     Žiaci 5. a 6. ročník sa vyučujú v čase od 08.00h – 12.15h

     Žiaci 7., 8. a 9 ročník sa vyučujú v čase od 08.00h – 13.10h

     Rozvrh hodín je prispôsobený tak, aby sa žiaci nespájali a nevytvárali skupiny z rôznych tried a ročníkov. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na činnosť ŠKD.

      

     Obedy v školskej jedálni

      

     Obedy pre I. stupeň sa budú vydávať v čase od 11.30h – 12.00h

     Obedy pre 5. a 6. ročník sa budú vydávať v čase od 12.20h – 13.00h

     Obedy pre 7., 8. a 9. ročník sa budú vydávať v čase od 13.15h – 13.45h

      

     Činnosť ŠKD

      

     Školský klub deti bude v prevádzke v čase od 11.30h do 16.15h. V jednotlivých oddeleniach sa nespájajú žiaci z rôznych tried a rôznych ročníkov.

      

     Pri prvom nástupe žiaka do školy

      

     Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      

     Príchod do školy a ranný zdravotný filter 07.15h – 08.00h

      

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Žiaci I. stupňa vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „A“, žiaci II. stupňa vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „B“. Pred vstupom do budovy školy v tzv, „diskrétnej zóne“ poverené osoby v prípade potreby zmerajú žiakom telesnú teplotu a vydezinfikujú im ruky, o čom sa denne vedie písomný záznam. Až po tomto rannom zdravotnom filtri vstúpi žiak do  budovy školy, kde ho prevezme ďalší poverený zamestnanec školy. Žiak odchádza do svojej triedy.

      

     Rúška

      

     Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Žiaci II. stupňa nosia rúška aj v triede, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú odporúčanie nosiť rúško alebo ochranný štít počas vyučovania, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

     Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      

     Výchova a vzdelávanie 08.00h – 13.10h

      

     Žiaci školy sa vyučujú vo svojich triedach a v prípade potreby (pri mimoriadnom prerušení vyučovania) sa rozdelia na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. Triedy ani ročníky sa nebudú spájať. V prípade vytvárania skupín s počtom žiakov do 20, v skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sa prispôsobí zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.  Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa volí tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.  Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

      

     Činnosť ŠKD

      

     Žiaci školy sa rozdelia na skupiny (oddelenia) podľa tried. Činnosť ŠKD bude v čase od 11.30h – 16.15h. Druhý deň v škole po vyhlásení mimoriadnej situácie, odovzdá žiak vychovávateľke v ŠKD tzv. návratku, kde rodič uvedie čas odchodu žiaka z oddelenia ŠKD a meno osoby, ktorá si žiaka v danú hodinu vyzdvihne, prípadne písomne prehlási, že žiak zo ŠKD odíde sám.

      

     Odchod zo školy

      

     Žiaci odchádzajú po skončení vyučovania alebo po skončení činnosti v ŠKD zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti alebo sami po predchádzajúcom písomnom prehlásení zákonných zástupcov v týchto časových intervaloch: 11.30 h, 12.00h, 12.30h, 13.00h, 13.30h, 14.00h, 15.00h a 16.15h.

      

     Izolačná miestnosť

      

     Izolačná miestnosť je zriadená v pavilóne „A“ na druhom podlaží a je označená. V tejto miestnosti je uložená evidenčná kniha, v ktorej sa zaznamenajú dôležité údaje o pacientovi (dátum, meno a priezvisko, trieda, dôvod umiestnenia v IM, čas príchodu rodičov).   

      

     Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

     Dotazník o zdravotnom stave

      

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska vyhlásenia výnimočnej situácie. Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska vyhlásenia výnimočnej situácie. K rizikovým skupinám patria: tehotné ženy,  osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.  V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania

      

     Dištančné vzdelávanie

      

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, budú v prípade potreby realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov školy, ktorí ostali doma.

      

      

     Mimovyučovacie aktivity školy

      

     Základná škola v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

      

     ČL 3

     Opatrenia školy v čase mimoriadnej situácie

      

     Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

     • Žiak si v prípade potreby v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). 
     • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami. 
     • Žiak v prípade potreby nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 
     • Nepedagogický zamestnanec školy v prípade potreby nosí rúško alebo ochranný štít.
     • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú v prípade potreby odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 
     • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
     • Výchova a vzdelávanie bude organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
     • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 
     • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 
     • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
     • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. O upratovaní a dezinfekcii sa vedie písomný záznam. 
     • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 
     • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne
     • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 
     • Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

      

     Povinnosti zákonného zástupcu

      

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy v čse mimoriadnej situácie.  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      

     Podozrenie na ochorenie a izolačná miestnosť

      

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy

     Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti („izolačnej miestnosti“), ktorá je zriadená v tzv. „modrej triede“ na druhom podlaží pavilónu „A“ a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

     Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      

     Upratovanie, vetranie a dezinfekcia

      

     V miestnosti, kde sa združuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

     Dôkladné čistenie všetkých miestnosti, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

     Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

     O upratovaní a dezinfekcii sa vedie denný záznam.

      

     Čl. 4

     Zvonenie

      

     V čase tejto mimoriadnej situácie bude zvonenie v škole vypnuté. Vyučujúci prispôsobia výchovno-vzdelávací proces tejto skutočnosti.

      

     Čl. 5

     Záverečné ustanovenie

      

     Tento interný pokyn sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy a školského klubu detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Tento interný pokyn bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 28. augusta 2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

     Tento interný pokyn bol vypracovaný v súlade s manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR a bol aktualizovaný 26. augusta 2020.

      

     V Bardejove 28. august 2020

      

                                                                                                                                 Mgr. Igor Drotár

     Riaditeľ školy

   • Pozvánka na talentové skúšky
    • Pozvánka na talentové skúšky

    • Základná škola,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

     pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do športovej triedy zameranej na plávanie!

      

      

     Miesto konania: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,  Bardejov 

                                                    Termín: október 2020 (upresníme neskôr)

                                                    Čas: upresníme neskôr

      

     Podmienky prijatia:

      

     • zvládnutie testov pohybovej a plaveckej výkonnosti (ľah sed za 1 min., výdrž v zhybe nadhmatom, predklon (cm), hod 1 kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 10 m letmo, člnkový beh (4x10m), 25m prsia, 25m kraul, 100m voľný spôsob)
     • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti,
     • psychodiagnostické vyšetrenie na preukázanie nadania podľa zákona 245/2008 §105 ods.1,3 (uskutoční sa v deň konania talentových skúšok v našej základnej škole)
     • žiadosť a informovaný súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy

      

      

      

     Organizačné pokyny: dieťa sprevádza rodič/zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky vhodnú obuv do telocvične.

      

      

     O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy www.zsvinbarg.sk, alebo osobne v kancelárii riaditeľa školy.

      

     Viac informácii sa dozviete na webovej stránke školy, osobne alebo telefonicky.

      

     T E Š Í M E   S A      N A     V Á S !

      

      

     Cieľom zriadenia športových tried v našej škole  je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

      

     Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103 – 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozvrhu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

      

     Podmienky prijatia do športovej triedy

      

     1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
     2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
     3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.
     4. Povinné psychodiagnostické vyšetrenie.

      

     Vyradenie žiaka zo športovej triedy

      

     Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

      

     1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

      

     Zabezpečenie

      

     Škola má vytvorené personálne, priestorové  a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

      

     Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň, v letných mesiacoch letné kúpalisko.

      

     Materiálno – technické – ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

      

     Personálne – učitelia TSV a kvalifikovaní tréneri plávania.

      

    • Denný letný tábor 2020

    • 1.7.  Návšteva Prírodovednej expozície Šariškého múzea v Bardejove. Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana.   2.7.  Turistická vychádzka na Čerešňu.  3.7.   Bardejovské Kúpele - Kyslíková dráha,opekačka pri Komínku