• Návrat do školy - aktuálne informácie

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky a v súlade s materiálom MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ nás v sobotu 6. februára 2021 čaká AG testovanie, ktorého negatívny výsledok umožní opätovne otvoriť školy v našom meste i našu ZŠ.

     Podmienkou návratu do škôl je teda negatívny výsledok testu (AG alebo PCR) v prípade žiakov 1. stupňa ZŠ aspoň jedného z rodičov a rovnako negatívny výsledok testu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

     1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

     2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

     3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

     4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.Je preto v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že zabezpečíme prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

     Školský klub detí (ďalej ŠKD) má možnosť od 8. februára 2021 v prípade splnenia podmienok realizovať svoju činnosť prezenčne nielen pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry. Pri svojej prevádzke ŠKD postupuje v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠKD nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov.

     Mesto Bardejov ako zriaďovateľ školy v spolupráci so ZŠ Vinbarg zriadi dňa 6. februára 2021 pre zabezpečenie Ag testovania jedného z rodičov žiakov 1. stupňa a našich zamestnancov dve odberné miesta (jedno miesto rezervačné, druhé miesto na voľný odber) v priestoroch našej školy. Testovať budú dva skúsené odberné tímy, ktoré testovali v našej škole aj v rámci ostatného celoplošného testovania. Na rezervačné miesto sa môžete objednať cez rezervačný systém mesta Bardejov. Testovať sa začne v sobotu o 08.00 h a posledný odber sa vykoná o 19.30 h. Po skončení testovania zabezpečí odborný tím dôkladnú dezinfekciu všetkých využívaných priestorov. V prípade splnenia podmienok COVID AUTOMATU nastúpia žiaci 1. stupňa do škôl v meste Bardejov v utorok 9. februára 2021. Pri nástupe do školy je potrebné doniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ako zo strany rodičov, tak aj zo strany zamestnancov (potrebný formulár nájdete na našej webovej stránke ako aj na stránke ministerstva školstva).

     O opätovnom otvorení škôl v našom meste definitívne rozhodne hlavný hygienik mesta v pondelok 8. februára 2021, o čom Vás budeme včas informovať. Zároveň sa ospravedlňujem, že táto informácia prichádza až teraz, ale je to výsledok zložitej situácie, ktorá súvisí s "Návratom do škôl 2021".

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

     Tlačivá:

     cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11a_rodic.pdf

     zamestnanec_cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     (Kto nemá možnosť si Čestné vyhlásenie vytlačiť, bude mať tlačivo pripravené na vrátnici školy 8.2.2021)

    • Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?

    • Do EduPage je možné prihlásiť sa ako žiak alebo ako rodič. Prihlasovacie údaje do žiackeho konta dostávajú žiaci v škole vytlačené na papieriku. Prihlasovacím menom do žiackeho konta je MenoPriezvisko, napríklad JozkoMrkvicka a heslo je uvedené na papieriku. Toto meno a heslo sa nemení počas celej dochádzky žiaka do našej školy. Prístup k tomuto žiackemu účtu by mal mať každý žiak aj jeho rodič. Prípadnú stratu prihlasovacích údajov nahláste triednemu učiteľovi.

     Rodičovské konto si nemôžete vytvoriť sami. Rodičovské konto vytvorí škola tým, že zadá do EduPage vašu emailovú adresu. Prihlasovacím menom rodiča je potom táto e-mailová adresa. Heslo obvykle škola posiela e-mailom. Ak ste škole poskytli vašu emailovú adresu, ale nedostali ste heslo do rodičovského konta, kedykoľvek si ho môžete vyžiadať stlačením tlačidla "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" v prihlasovacom dialógu. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

     Cez rodičovské konto sú prístupné takmer všetky funkcie ako zo žiackeho prístupu, okrem vypracovania online testov a pod. Ale iba z rodičovského konta je možné:

     • podpisovať známky/poznámky
     • zadávať elektronické ospravedlnenky
     • komunikovať s učiteľmi ako rodič
     • podávať elektronické žiadosti
     • potvrdzovať prihlasovacie akcie

      V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

     Ak ste sa rozhodli využívať aj rodičovské konto edupage, požiadajte o jeho zriadenie triedného učiteľa svojho dieťaťa. Uveďťe kto žiada, pre ktorého či ktorých žiakov, z ktorých tried a tiež či je to konto pre otca alebo matku (môžu mať aj obaja svoje vlástné rodičovské konto) a akú emailovú adresu budete používať na prihlasovanie cez rodičovské konto.

    • Polročný výpis známok elektronicky

    • Vážení rodičia!

     Máme za sebou prvý polrok školského roka 2020/2021, ktorý bol iný ako predchádzajúce školské roky a vo veľkej miere ho ovplyvnila pandemická situácia. Napriek tomu sa nám podarilo spoločnými silami to zvládnuť. Ďakujeme za spoluprácu.

     Výsledky žiakov za 1. polrok budeme tentoraz posielať elektronicky prostredníctvom edupage –  v piatok 29. 1. 2021. Vytlačený výpis známok dostanú žiaci po návrate do školy. Prehľad známok v edupage účte aj Výpis známok v pdf formáte bude viditeľný aj cez žiacky účet. Podpísať elektronický výpis známok sa dá len cez rodičovský účet.

     Žiakom, ktorí z objektívnych príčin nesplnili podmienky na klasifikovanie (veľmi ojedinelé prípady) bol predĺžený termín na doklasifikovanie a výpis známok im bude zaslaný až po doklasifikovaní.

     V prípade, že potrebujete polročné vysvedčenie, je potrebné oň požiadať prostredníctvom svojho triedneho učiteľa/ky.

     Návod, ako si stiahnuť výpis známok prostredníctvom webovej stránky školy na počítači:

     navod_rodicia_vypisy.pdf

     Návod, ako si stiahnuť výpis známok prostredníctvom mobilnej aplikácie edupage nájdete tu:

     návod pre mobil

                                                                                                                                  Igor Drotár , RŠ

     Vypracoval: Ján Gmiterko

    • Rozhodnutie ministra školstva zo 4.1.2021

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodujetakto:1.Vškolskom roku 2020/2021 sa zrušujea)externé testovaniežiakov 5. ročníkazákladných škôl ab)externáčasť maturitnej skúšky.2.Riadny termínna vyskúšanie a hodnotenie žiakov zaprvýpolrok školskéhoroka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021pre žiakov, ktorých nebolo možnévyskúšať vprvom polroku školského roka2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31.marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.


    • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

    • Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majúelektronické databázy žiakov aich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronickyprostredníctvom rodičovskéhokontav ŠIS.Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnoulistinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia."Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021.Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobnevdobe návratu žiakov do škôl.

    • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

    • celé znenie a prílohy

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

     1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2. 4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

     spomínané prílohy sú dostupné na stránke ministerstva:

      

    • Ďakujeme!

    • Počas víkendu na našej škole 3 OM otestovali spolu 1745 osôb, z ktorých boli iba dvaja boli pozitívni. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa tohto testovania zúčastnili

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Dňa 01.01.2021 nadobúda účinnosť aktuálne VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach. Na základe tohto VZN mesta Bardejov sa stanovujú nové poplatky pre úhradu nákupu potravín a to nasledovne :.

     • Žiak I . stupňa základnej školy – obed....................................... 1,15
     • Žiak II. Stupňa základnej školy –obed...........................,.............1,23
     • Žiaci I. a II. stupňa základnej školy – desiata .............................0,50
     • Dospelý stravník – obedy ...........................................................1,33

      

     Od 1.1.2021 zatiaľ platí naďalej program OBEDY ZADARMO za podmienok ako boli v minulom roku.

    • Nebuď otrok drog

    • Opýtaj sa hviezdy - súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

    • Aktuálne informácie

    • Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

     Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

     Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

     Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

     Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

     Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

     Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

     KLASIFIKÁCIA

     Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

     TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

     „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

     PRIJÍMACIE KONANIE

     Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

     Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

      

    • Poďakovanie

    • Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

     V Bardejove, dňa 23.decembra 2020

      

        Vážená pani Mgr. Jana Harčarová, vážená pani Mgr. Jana Ivančová, vážená pani Mgr. Mária Hudáková a vážený pán Marek Kovaľ,

       dovoľte mi, aby som sa Vám, dnes už bývalým členom Rady školy pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, úprimne poďakoval za Vašu prácu v tomto orgáne školskej samosprávy.

        Našu spoluprácu, aj keď netrvala celé Vaše funkčné obdobie, hodnotím ako veľmi úspešnú, korektnú a zodpovednú.

        Vysoko si cením predovšetkým Vašu ochotu pomáhať a spolupracovať a tak prispievať k ďalšiemu rozvoju našej školy. Nemuseli sme, našťastie, riešiť žiadne vážne problémy, ale z našich stretnutí som cítil Vašu ochotu a pripravenosť popasovať sa s akoukoľvek nepriazňou osudu. Vaše podnety, návrhy a pohľad z „druhej strany“ nám neraz pomohli vyriešiť problém či odstrániť nedostatky v našom spoločnom úsilí skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces i jeho materiálno-technické zabezpečenie na našej škole.

        Verím, že aj po uplynutí Vášho funkčného obdobia ostanete aj naďalej priateľmi a podporovateľmi našej školy.

        Milé dámy, vážený pane,

     dovoľte mi, aby som Vám v tomto krásnom a čarovnom vianočnom čase zaželal v mene našej školy pokojné a požehnané vianočné sviatky.

        Ešte raz vďaka za dobrú spoluprácu.

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Vianočné prázdniny

    • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR budú

     VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     v čase od 21.12.2020 (pondelok) do 08.01.2021 (piatok).

     Sledujte aj naďalej našu stránku, budeme vás priebežne informovať. Prosíme rodičov žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí ešte nevyplnili dotazník posielaný 17.12., aby tak urobili najneskôr do pondelka do 8:00

     Dúfame, že sa zdraví budeme môcť stretnúť v novom roku v priestoroch školy. Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia v novom roku  2021.

    • Advent 2020 dištančne

    • Aj tak žiaci počas dištančného vyučovania pracovali na hodinách náboženskej výchovy a prežívali adventné obdobie pri zhotovení adventných vencov a adventných kalendárov.
      

    • Dotazník pre rodičov žiakov 5. - 9. ročníka

    • V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

     Po prihlásení do edupage ho nájdete medzi notifikáciami (správami) - bol poslaný dnes 17.12.2020 predpoludním a vypĺniť ho je potrebné najneskôr do 21.12.2020 do 8:00

   • Smernica RŠ č. 11 - dodatok ku školskému poriadku
    • Smernica RŠ č. 11 - dodatok ku školskému poriadku

    • Tento Dodatok dopĺňa Školský poriadok školy s cieľom zabezpečiť efektívnu prácu učiteľov a žiakov počas dištančného vzdelávania v snahe pripraviť žiakov do života v rámci novej kultúry „home office“ .

    • Pytagoriáda 2020

    • Do galérie Pytagoriáda 2020 boli pridané fotografie.

     V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili súťaž v škole, žiaci 5. až 8. ročníka riešili príklady online. Do súťaže sa zapojilo celkovo 70 žiakov.

     Výsledky najúspešnejších:

     kategória P3

           1. miesto - Patrik Podubinský , 3.A

           2. miesto - Gregor Červenický, 3.A

           2. miesto - Martin Michalek, 3.A;

     kategória P4

           1. miesto - Nina Sobeková, 4.B

           2. miesto - Patrik Šoth, 4.B

         

     kategória P5

           1. miesto - Martin Huk, 5.A

           2. miesto - Nina Chomová, 5.A

           3. miesto - Natália Sofia Vadászová, 5.B

     kategória P6

           1. miesto - Samuel Špirko, 6.B

           2. miesto - Charlote Šoltýsová, 6.A

           3. miesto - Alexandra Lukáčová, 6.B

      kategória P8

           1. miesto - Damián Ivančo, 8.B

      

     Všetkým víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme

    • Otázky pre riaditeľa školy

    • Vážení rodičia,vzhľadom na súčasnú zložitú pandemickú situáciu a nejasnú budúcnosť jej ďalšieho vývoja ako aj veľmi obmedzené možnosti osobnej komunikácie Vám ponúkam možnosť pýtať sa riaditeľa školy na aktuálne otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho materiálno-technického i personálneho zabezpečenia v našej škole. Vaše otázky mi, prosím, posielajte cez správy edupage vždy do konca pracovného týždňa. Na položené otázky budem odpovedať vždy v pondelok do 14.00 h. Vaše otázky, ktoré môžu zaujímať aj ostatných rodičov, budeme anonymne zverejňovať na našej webovej stránke v rubrike „Vy sa pýtate, my odpovedáme“.Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy