• Čo by mal vedieť budúci prvák

   •  

     Budúci prvák by mal vedieť

    • samostatne sa obliecť a obuť;
    • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
    • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
    • správne vyslovovať všetky hlásky;
    • vyjadrovať sa plynulo aj v zložitejších vetách;
    • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
    • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
    • poznať základné farby;
    • spočítať predmety do “päť”;
    • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
    • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
    • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
    • orientovať sa v priestore, vie, kde je “vpredu”, “vzadu”, “hore”, “dole”, “vpravo”, “vľavo”.

    Ako by sa mal budúci prvák správať:

    • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
    • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
    • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
    • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý;
    • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
    • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
    • nezajakáva sa pri reči;
    • nepomočuje sa.

    Čo sa odporúča pri výchovných problémoch s dieťaťom:

    • pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu;
    • dôsledný výchovný prístup;
    • jednotnosť v požiadavkách dospelých;
    • odviesť pozornosť od konfliktu, prejavu agresivity, vzdorovitosti a pod. iným smerom
    • zaujať dieťa pri afekte niečím zaujímavým;
    • zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa, urobiť ho “veľkým”;
    • požiadať o pomoc pri niečom;
    • klásť primerané požiadavky na dieťaťa;
    • jasne s dieťaťom komunikovať;

     

    Pri pochybnostiach, či je dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, je potrebné navštíviť CPPPP, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti dieťaťa a poradí, ako sa môže dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne bezplatne aj vhodné podnety a materiály.