• Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ pre šk. rok 2024/2025

     

    Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2024/2025  bude prebiehať

    v čase od 1.apríla 2024 do 30. apríla 2024.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2024 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, akými sú:

    ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

    ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

    ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa  Ševčenka 3, Bardejov,

    ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

    ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

    ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

    Zápis bude prebiehať podaním prihlášky:

    1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky, (online prihláška už je nastavená a zapnutá, ak chcete svoje dieťa prihlásiť, tak vyplňte všetky potrebné údaje, tlačiť prihlášku nemusíte. Vytlačíme ju pre vás v škole, kde už prídete s dokladmi len na kontrolu údajov a podpísanie. Na zadané emailové adresy dostanete správu o tom, či bola vaša prihláška zaregistrovaná školským systémom. Ak správu do niekoľkých minút nedostanete, skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty, alebo správnosť emailovej adresy v prihláške.
    2. papierovou formou – vyplnením a vypísaním formulára, ktorý rodič doručí škole.

     

    Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

    žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

    1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
    2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
    3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     

    Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2024/2025 Vám poskytnú riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ a tieto budú zverejnené aj na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

    Takže zápis bude v čase od 1.apríla 2024 do 30. apríla 2024.

    6. apríla 2023 (sobota) to bude v školskej telocvični od 9:00 do 12:00. Pre deti s rodičmi. Deti nech si prinesú prezuvky so sebou. Deti tam budú čakať športové aktivity a  rôzne kreatívne činnosti. Pre všetkých (deti i rodičov) sú pripravené hry v školskom bazéne. Nezabudnite si plavky. Rodičia, prineste rodný list dieťaťa.

    Ostatné pracovné dni v apríli bude prebiehať zápis na sekretariáte školy.

     

    Elektronická prihláška

    tlačivá pre písomnú formu (poštou) prihlásenia žiaka do 1. ročníka:

    zapis_dotaznik_pre_rodicov.pdf

    Suhlas_od_zak._zastupcu.pdf