• Zoznam žiakov 1. ročníka 2022/2023 :

    zoznam_1._rocnik.pdf

    Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ pre šk. rok 2022/2023

     

    Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2022/2023  bude prebiehať

    v čase od 1.apríla 2022 do 30. apríla 2022.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2022 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, akými sú:

    ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

    ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

    ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa  Ševčenka 3, Bardejov,

    ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

    ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

    ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

    Zápis bude prebiehať podaním prihlášky:

    1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,
    2. osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v škole (čoskoro zverejníme vhodné termíny)
    3. poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú odošle poštou.

     

    Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

    žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

    1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
    2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
    3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     

    Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2022/2023 Vám poskytnú riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ a tieto budú zverejnené aj na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

    Čiže aj tu o niekoľko dní pribudnú aktuálnejšie informácie o zápise na našej škole,

    zatiaľ využite možnosť podania elektronickej prihlášky:

     

    Elektronická prihláška

    tlačivá pre písomnú formu (poštou) prihlásenia žiaka do 1. ročníka:

    zapis_dotaznik_pre_rodicov.pdf

    Suhlas_od_zak._zastupcu.pdf