• Tešíme sa na našich nových žiakov

   • Naša škola všetkým deťom ponúka:

      

      • bezpečný presun do školy bez rušnej cestnej premávky,
      • kvalitné primárne a nižšie stredné vzdelanie,
      • možnosť  výučba cudzích jazykov už od 1. ročníka,
      • metóda CLIL na 1. stupni (vyučovanie angličtiny nielen na hodinách AJ),
      • tvorivé hodiny informatiky v troch plne zariadených učebniach IKT,
      • internetová žiacka knižka vo všetkých ročníkoch,
      • kvalitné vzdelávanie aj v triedach a učebniach vybavených interaktívnou tabuľou či inými modernými digitálnymi technológiami,
      • zdravý pohyb školákov vo veľkej i malej telocvični,
      • podpora športových aktivít – gymnastiky, juda, basketbalu a šachu,
      • široká škála krúžkov podľa záujmu, tiež schopností detí,
      • triedne výlety a exkurzie za pamätihodnosťami Slovenska i do okolitých štátov,
      • aktivity nielen pre žiakov, ale i našich rodičov či obyvateľov sídliska,
      • škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, prípadne vodácky kurz,
      • športové, kultúrne, vedomostné súťaže a aktivity,
      • korčuľovanie žiakov vrámci TaŠV
      • priestorná školská jedáleň – chutné obedy aj desiate (aj pre žiakov s celiakiou),
      • knižnica priamo v škole,
      • školský klub detí podľa záujmu v čase od 645 - 1630,
      • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
      • odborný tím pre deti s poruchami učenia -majú možnosť navštevovať hodiny so špeciálnou pedagogičkou

       školská psychologička pomáha žiakom i rodičom v rôznych situáciách

       hodiny individuálnej logopedickej intervencie

       dobrá spolupráca pedagógov s rodičmi a inými inštitúciami pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.