• Výchovná poradkyňa: Mgr.Mariana Antolíková

    Oblasti  činnosti  výchovného  poradcu:

    Profesijná orientácia žiakov - Vykonávať poradenstvo v duchu humanizmu a demokracie, dodržiavania a obhajovania základných ľudských práv a práv dieťaťa pri riešení profesijných potrieb žiakov.
    Preventívne programy - V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zabezpečovať preventívne programy zamerané na predchádzanie nežiaducich prejavov správania sa žiakov a všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu  a intolerancie.

     

    Osobné a osobnostné problémy žiakov -  Monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny. V prípadoch podozrenia zdravého osobnostného vývinu žiakov (podozrenie na šikanovanie, úmyselné ubližovanie) zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.

    Participácia žiakov na riadení školy - viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní Žiackeho školského parlamentu a podporovať participáciu žiakov i rodičov na Školského poriadku, pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.

    Pre koho ?

     

    pre žiakov,
    pre rodičov,
    pre rôzne inštitúcie,
    pre učiteľov.

     

    mail: marianaantolikova8@gmail.com