• Výchovná poradkyňa: Mgr.Mariana Antolíková

    Oblasti  činnosti  výchovného  poradcu:

    Profesijná orientácia žiakov - Vykonávať poradenstvo v duchu humanizmu a demokracie, dodržiavania a obhajovania základných ľudských práv a práv dieťaťa pri riešení profesijných potrieb žiakov.
    Preventívne programy - V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zabezpečovať preventívne programy zamerané na predchádzanie nežiaducich prejavov správania sa žiakov a všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu  a intolerancie.

     

    Osobné a osobnostné problémy žiakov -  Monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny. V prípadoch podozrenia zdravého osobnostného vývinu žiakov (podozrenie na šikanovanie, úmyselné ubližovanie) zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.

    Participácia žiakov na riadení školy - viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní Žiackeho školského parlamentu a podporovať participáciu žiakov i rodičov na Školského poriadku, pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.

    Pre koho ?

     

    pre žiakov,
    pre rodičov,
    pre rôzne inštitúcie,
    pre učiteľov.

     

    mail: marianaantolikova8@gmail.com

   • Konzultačné hodiny: streda 7:45 - 10:25, v prípade potreby v poobedňajších  hodinách podľa dohody      

    Dôležité dátumy   

    Harmonogram prijímacieho pokračovania 2020/2021

    Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2020/2021. V súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

    Gestor      Úloha                                                                                                                                    Termín

    SŠ tal.    Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok

                   na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,

                   zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe

                   vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web

                   stránkach ŠVS za celé Slovensko.                                                                                       do 1.2.2021

     

    ZZ          Zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku na talentové odbory výchovnej

                  poradkyni ZŠ (do 11. februára 2021 oznámi záujem o SŠ a odbory s talentovými skúškami)

                                                                                                                                                     do15. februára 2021 

     

    ZŠ          Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov.

                                                                                                                                                                  do 19.2.2021

     

    ZŠ          Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré

                  vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.                         do 28.2.2021

     

    SŠ tal.    Talentové skúšky.                                                                                                         15.3. - 30.4.2021

    ZŠ          Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.                             24.3.2021 a 25.3.2021

    SŠ          Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej

                  podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web

                  stránkach ŠVS za celé Slovensko.                                                                                      do 31.3.2021

     

    ZZ         Zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory výchovnej   

                  poradkyni ZŠ (do 9. apríla 2021 odovzdať vyplnené tlačivá – záujem o SŠ a odbory výchovnej

                  poradkyni!)                                                                                                                            do 12.4.2021

     

    ZŠ         Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.  

                                                                                                                                                  14.4.2021 a 15.4.2021

                                                                                                                            

    ZŠ        Riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.               do 20.4.2021                                                                                                                               

    SŠ        1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                             10.5.2021

    SŠ        1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                             13.5.2021

    ZŠ        Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.                                                          19.5.2021

    SŠ        Zverejní konanie druhého kola                                                                               do 6.6.2021

    SŠ        2. kolo prijímacích skúšok.                                                                                          22.6.2021

     Dôležité informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
    www.svsmi.sk; informácie o SŠ a prijímacích skúškach
    http://povolania.eu/    sprievodca svetom povolaní
    https://www.pozicie.sk/  katalóg pracovných pozícii

    https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani  kartotéka typových pozícii

    Dôležité informácie o duálnom vzdelávaní nájdete na stránke: www.mojdual.sk

     

    Otestuj sa.... na aké povolanie sa hodíš...

    ...linky, ktoré by Vás mohli zaujať pri voľbe povolania

    https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu/poradenske-hry https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/odborne-zdroje/ine-clanky/poradenske-metodiky

    https://www.istp.sk/

     https://www.etest-nucem.sk/student/Account/Login?returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.etestnucem.sk%2Fstudent#

     https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/karieroveporadenstvo/karierove-poradenstvo-pre-studentov/na-ake-povolanie-sa-hodis.html

    http://www.kariernykompas.sk/

    http://datapro.poradcevpk.cz/33-on-line_psychologicke_testy_k_vyberu_budouci_kariery

    http://www.zkouskaosobnosti.cz/

    Webové stránky stredných škôl v Bardejove:

    Gymnázium Leonarda Stöckela - http://www.gymlsbj.sk/
    Spojená škola J. Henischa - http://www.ssjh.sk/
    Gymnázium sv.Jána Bosca http://www.cigybar.sk/
    Súkromné gymnázium v Bardejovehttp://www.sgbj.sk/
    Súkromná stredná odborná škola Bardejov - http://ssosbj.edupage.org/
    Stredná priemyselná škola Bardejov - http://www.spsbj.edu.sk/
    Hotelová akadémia Jána Andraščíka -  http://www.habj.sk/
    Obchodná akadémia v Bardejove - http://www.oabar.edu.sk/
    Spojená školahttp://www.spojenabj.sk/

    Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
    www.svsmi.sk; www.stredneskoly.eu