• Výchovná poradkyňa: Mgr.Mariana Antolíková

    Oblasti  činnosti  výchovného  poradcu:

    Profesijná orientácia žiakov - Vykonávať poradenstvo v duchu humanizmu a demokracie, dodržiavania a obhajovania základných ľudských práv a práv dieťaťa pri riešení profesijných potrieb žiakov.
    Preventívne programy - V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zabezpečovať preventívne programy zamerané na predchádzanie nežiaducich prejavov správania sa žiakov a všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu  a intolerancie.

     

    Osobné a osobnostné problémy žiakov -  Monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny. V prípadoch podozrenia zdravého osobnostného vývinu žiakov (podozrenie na šikanovanie, úmyselné ubližovanie) zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.

    Participácia žiakov na riadení školy - viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní Žiackeho školského parlamentu a podporovať participáciu žiakov i rodičov na Školského poriadku, pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.

    Pre koho ?

     

    pre žiakov,
    pre rodičov,
    pre rôzne inštitúcie,
    pre učiteľov.

     

    mail: marianaantolikova8@gmail.com

   • Konzultačné hodiny: streda 7:45 - 10:25, v prípade potreby v poobedňajších  hodinách podľa dohody      

    Dôležité dátumy   

    1. február 2020 - Zverejnenie kritérií prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu.
    do17. februára 2020  – zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku na talentové odbory výchovnej poradkyni ZŠ (do 13. februára 2020 odovzdať vyplnené tlačivá – záujem o SŠ a odbory)
    31. marec 2020 - termín zverejnenia kritérií prijatia na SŠ nevyžadujúce talentové skúšky
    15. marec – 30. apríl 2020 - talentové skúšky
    do 6. apríla 2020 – zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku na ostatné študijné a učebné odbory výchovnej poradkyni ZŠ (do 2. apríla 2020 odovzdať vyplnené tlačivá – záujem o SŠ a odbory výchovnej poradkyni!)
    1. apríl 2020 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie9
    11. máj a 14. máj 2020 - prijímacie skúšky (1. kolo)
    16. jún 2020 -  prijímacie skúšky (2. kolo)
     Dôležité informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
    www.svsmi.sk; informácie o SŠ a prijímacích skúškach
    http://povolania.eu/    sprievodca svetom povolaní
    https://www.pozicie.sk/  katalóg pracovných pozícii

    https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani  kartotéka typových pozícii

    Dôležité informácie o duálnom vzdelávaní nájdete na stránke: www.mojdual.sk

     

    Webové stránky stredných škôl v Bardejove:

    Gymnázium Leonarda Stöckela - http://www.gymlsbj.sk/
    Spojená škola J. Henischa - http://www.ssjh.sk/
    Gymnázium sv.Jána Bosca http://www.cigybar.sk/
    Súkromné gymnázium v Bardejovehttp://www.sgbj.sk/
    Súkromná stredná odborná škola Bardejov - http://ssosbj.edupage.org/
    Stredná priemyselná škola Bardejov - http://www.spsbj.edu.sk/
    Hotelová akadémia Jána Andraščíka -  http://www.habj.sk/
    Obchodná akadémia v Bardejove - http://www.oabar.edu.sk/
    Spojená školahttp://www.spojenabj.sk/

    Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
    www.svsmi.sk; www.stredneskoly.eu