• Výchovná poradkyňa: Mgr.Mariana Antolíková

    Oblasti  činnosti  výchovného  poradcu:

    Profesijná orientácia žiakov - Vykonávať poradenstvo v duchu humanizmu a demokracie, dodržiavania a obhajovania základných ľudských práv a práv dieťaťa pri riešení profesijných potrieb žiakov.
    Preventívne programy - V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zabezpečovať preventívne programy zamerané na predchádzanie nežiaducich prejavov správania sa žiakov a všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu  a intolerancie.

     

    Osobné a osobnostné problémy žiakov -  Monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny. V prípadoch podozrenia zdravého osobnostného vývinu žiakov (podozrenie na šikanovanie, úmyselné ubližovanie) zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.

    Participácia žiakov na riadení školy - viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní Žiackeho školského parlamentu a podporovať participáciu žiakov i rodičov na Školského poriadku, pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.

    Pre koho ?

     

    pre žiakov,
    pre rodičov,
    pre rôzne inštitúcie,
    pre učiteľov.

     

    mail: marianaantolikova8@gmail.com

   • Konzultačné hodiny: streda 7:45 - 10:25, v prípade potreby v poobedňajších  hodinách podľa dohody      

    Dôležité dátumy   

    Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022

    Gestor                                                                    Úloha                                                                      Termín

    SŠ          Kritériá talentových skúšok

    Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.                                                                                                                                              do 1.2.2022

    ZZ          Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.                                        do 20.2.2022

             Riaditeľ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.                                                   do 28.2.2022

    SŠ         Talentové skúšky                                                                                                         15.3. - 30.4.2022

             Kritériá prijímacieho konania na netalentové odbory

    Zverejní kritériá na netalentové odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá do príslušného ŠVS, kde sa zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko.                                                                do 31.3.2022                                                                                                            

             Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.                               6.4.2022 a 7.4.2022

    ZZ          Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).                                                                                                                                               do 10.4.2022

             Riaditeľ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.                     do 20.4.2022

             Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

                                                                                                                                                  21.4.2022 a 22.4.2022                                                                                                                                      

     

    SŠ          1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                               9.5.2022

    SŠ          1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)                  12.5.2022

    OŠ, SK   Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok.                                                     od 16.5.2022

             Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ.                                                  18.5.2022

    SŠ           Zverejní konanie druhého kola                                                                                       do 6.6.2022

    SŠ          2. kolo prijímacích skúšok.                                                                                                  21.6.2022

    OŠ, SK   Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.                                                      od 22.6.2022

     

    PS         Prijímacie skúšky                                              SK     Samosprávny kraj

    SŠ         Stredná škola                                                     ZZ     Zákonný zástupca

    ŠVS      Školské výpočtové strediská                            ZR    Zriaďovateľ

    OŠ       Odbor školstva

     Dôležité informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
    www.svsmi.sk; informácie o SŠ a prijímacích skúškach
    http://povolania.eu/    sprievodca svetom povolaní
    https://www.pozicie.sk/  katalóg pracovných pozícii

    https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani  kartotéka typových pozícii

    Dôležité informácie o duálnom vzdelávaní nájdete na stránke: www.mojdual.sk

     

    Otestuj sa.... na aké povolanie sa hodíš...

    ...linky, ktoré by Vás mohli zaujať pri voľbe povolania

    https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/cinnost-vychovneho-poradcu/poradenske-hry https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/odborne-zdroje/ine-clanky/poradenske-metodiky

    https://www.istp.sk/

     https://www.etest-nucem.sk/student/Account/Login?returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.etestnucem.sk%2Fstudent#

     https://www.umb.sk/studium/student/know-how-pre-studenta/karieroveporadenstvo/karierove-poradenstvo-pre-studentov/na-ake-povolanie-sa-hodis.html

    http://www.kariernykompas.sk/

    http://datapro.poradcevpk.cz/33-on-line_psychologicke_testy_k_vyberu_budouci_kariery

    http://www.zkouskaosobnosti.cz/

    Webové stránky stredných škôl v Bardejove:

    Gymnázium Leonarda Stöckela - http://www.gymlsbj.sk/
    Spojená škola J. Henischa - http://www.ssjh.sk/
    Gymnázium sv.Jána Bosca http://www.cigybar.sk/
    Súkromné gymnázium v Bardejovehttp://www.sgbj.sk/
    Súkromná stredná odborná škola Bardejov - http://ssosbj.edupage.org/
    Stredná priemyselná škola Bardejov - http://www.spsbj.edu.sk/
    Hotelová akadémia Jána Andraščíka -  http://www.habj.sk/
    Obchodná akadémia v Bardejove - http://www.oabar.edu.sk/
    Spojená školahttp://www.spojenabj.sk/

    Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
    www.svsmi.sk; www.stredneskoly.eu