• Rozhodnutie ministra z 1.2.2023

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

    V školskom roku 2022/2023 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (ďalej len „Testovanie 5“).

    Odôvodnenie:

    Uznesením vlády SR č. 111/2020 z 11. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia „z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky“.

    V súvislosti s opatreniami, ktorých účelom bolo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, došlo k výraznému zásahu do školského vyučovania v školách.

    Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 viedli predovšetkým k prechodu na dištančné vzdelávanie, čo mohlo v niektorých prípadoch viesť k rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania, v závislosti od možností jednotlivých škôl. Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov.

    Zároveň v súvislosti s postupným zavádzaním opatrení, ktoré boli naviazané na pandemickú situáciu v jednotlivých okresoch, dochádzalo k vzniku rozdielov medzi regiónmi.

    Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopnosti aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopnosti logicky myslieť a poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

    Za uvedených okolností nie je možné plnohodnotne naplniť vyššie uvedené ciele  Testovania 5, čo znamená, že jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2022/2023 ruší.

    Súbory na stiahnutie

   • USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

   • Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie
    ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR
    je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený.

    usmernenie_zo_4.5.2022.pdf

     

   • Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne vdruhej polovici júna)

    celé znenie usmernenia: 19948.pdf

   • Návrat do škôl - metodické usmernenie - ped. časť

   • Ministerstvoškolstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pripravilo pre základné školy metodické usmernenie zamerané na pedagogickú časť kpostupnému návratu do škôl, prechodu zdištančnej výučby na prezenčnú výučbu akadaptáciižiakov vškole. Materiál je zameraný hlavne na druhý stupeň základnej školy, pretože práve žiaci tohto stupňa mali prerušené prezenčné vyučovanie počas dlhého obdobia.

    celé znenie usmernenia:

    Metodicke_usmernenie_pedagogicka_cast_Navrat_do_skol2021.pdf

     

   • Návrat do škôl 2021 - aktualizované k 12.4.2021

   • Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

    Celé znenie dokumentu:

    rozhodnutieMinistra20210412.pdf

    NavratDoSkol20210419.pdf

     

   • Rozhodnutie ministra z 5. 2. 2021

   • S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú
    1. obnovuje školské vyučovanie v
    a) materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
    b) základných školách na prvom stupni,

    ......

    Celé znenie rozhodnutia

    18657.pdf

   • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

    1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

    2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

    3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

    4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

    5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

    6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

    7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

    8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,
    poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

    Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

   • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

    Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.

    Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.

    Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo – po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov – doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.

    Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia."

    Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1- A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

    • Aktuálne informácie MŠVVaŠ SR

    • Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

     Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

     Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

     Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

     Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

     Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

     Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

     KLASIFIKÁCIA

     Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

     TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

     „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

     PRIJÍMACIE KONANIE

     Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

     Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

   • Návrat do škôl 2021

   • Materiál „Návrat do škôl2021je primárne určený zriaďovateľomzákladných škôl, stredných škôlaškolských zariadení apre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania vškolách aprevádzky vškolských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATUvydaného Ministerstvom zdravotníctva SRsohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

    celé znenie:

    Návrat do škôl 2021

   • Opatrenia pre ZŠ

   • Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

    Dokumenty boli aktualizované 12. novembra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.
     

    Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: s účinnosťou od 16. novembra 2020

    1. obnovuje školské vyučovanie
    a) v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách,
    b) v základných školách a stredných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,

    2. obnovuje prevádzku školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl,

    3. ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,

    4. mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 takto:
    a) v druhom bode sa vypúšťa písmeno c); doterajšie písmená d) a e) za označujú ako písmená c) a d), 
    b) v treťom bode písmená b) a c) znejú: 
    „b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov 
    i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a 
    ii. stredných škôl s výnimkou žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
    c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov 
    i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a 
    ii. stredných škôl,“.

    Odôvodnenie: 
    Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami od 26. októbra 2020 do odvolania. Týmto rozhodnutím dochádza k jeho aktualizácii v nadväznosti na výsledky celoplošného testovania a v nadväznosti na uplynutie času platnosti zákazu vychádzania.

    METODICKÉ USMERNENIE K OBSAHU A ORGANIZÁCII VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH  platné od 16.11.2020:

    Metodicke_usmernenie_ZS_16-11-2020.pdf

    • Vitajte

    • Ministerstvo školstva odporúča rodičom, ktorí sa nezúčastnili plošného testovania, aby zvážili umiestnenie dieťaťa do materskej školy, prípadne, aby žiaka základnej školy z vyučovania ospravedlnili.

     Ospravedlnenie by sa malo týkať piatich po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, do ktorých sa nezapočítavajú víkendy ani prázdniny.


     Pozrite si video ministra školstva (vpravo)

   • Rozhodnutie MŠ z 11.10.2020

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) súčinnosťou od 12. októbra2020do odvolania rozhoduje takto

    celé znenie rozhodnutia

   • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

   • Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

    • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
    • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
    • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

    Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

    • rodičovské združenia
    • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
    • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

    Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

    Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

    Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    Celé znenie usmernenia17459.docx

   • Manuál pre základné školy - aktualizácia 16.9.2020

   • Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

    Manuál  - 17274.pdf

   • Rozhodnutie ministra o obnovení šk. stravovania

   • celé znenie sa nachádza v súbore:

    16338.pdf

   • Rozhodnutie o obnovení šk. vyučovania

   • celé znenie v súbore:

    16393.pdf

   • Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

    1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov

    1.1 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú:

    • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

                - Jazyk a komunikácia
                - Matematika a práca s informáciami
                - Človek a spoločnosť
                - Človek a príroda

    • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

                - Človek a hodnoty
                - Človek a svet práce
                - Umenie a kultúra
                - Zdravie a pohyb

         Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy.

    1.2 Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedá o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňuje povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov majú obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišuje sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít, ako je uvedené v bode 1.6.

    1.3 Hlavné vzdelávacie oblasti sa plánujú ako vzdelávacie aktivity, na ktoré sa vzťahuje odporúčané časové vymedzenie indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov uvedené v bode 4.2.

    1.4 Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí (napríklad témy z oblasti Človek a svet práce sa môžu integrovať s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa integrujú s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť).

    1.5 Vyučovacie predmety, ktoré sú v základnej škole vyučované v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, sa do vzdelávacích aktivít zaraďujú podľa zváženia základnej školy. Ak voliteľné (disponibilné) hodiny prehlbujú obsahy predmetov hlavných vzdelávacích oblastí, nie je potrebné ich v rámci dištančného vzdelávania vyučovať. Ak ide o druhý cudzí jazyk, o jeho vyučovaní počas dištančného vzdelávania rozhodne základná škola.

    1.6 Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne.

    1.7 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavajú najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

    1.8 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venuje najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa môže zaraďovať ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí v prípade, ak žiaci majú v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

    1.9 Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda sa odporúča, aby vzdelávacie aktivity boli koncipované tak, že sa využijú prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

    2. Práca s učivom

    2.1 Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sa odporúča sústrediť sa na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách sa neočakáva, že si žiaci osvoja všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov.

    2.2 Štátny pedagogický ústav poskytne ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém ťažiskového učiva, ktorý tvorí prílohu tohto usmernenia. Pokiaľ učitelia tieto témy so žiakmi už absolvovali, v zostávajúcich týždňoch sa budú zameriavať na ich prehlbovanie a opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. Pokiaľ ich so žiakmi neabsolvovali, odporúča sa tieto témy zaradiť ako nové učivo iba v prípade, ak to podmienky umožňujú (t. j. ak sú učitelia v on-line spojení so všetkými žiakmi). V opačnom prípade je potrebné prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovať a sústrediť sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Pred koncom školského roka 2019/2020 bude vydané usmernenie, ako sa s potenciálnou nerovnomernosťou v osvojenom učive vysporiadať v priebehu nasledujúceho školského roka.

    2.3 V rámci dištančného vzdelávania sa na výučbu špecifických vyučovacích predmetov vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora, ktorá je určená žiakom so zdravotným znevýhodnením, učivo nevymedzuje. Pedagogickí zamestnanci, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiaka so zdravotným znevýhodnením, zohľadňujú jeho individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prioritou je upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.

    2.4 Na výučbu žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím sa učivo nevymedzuje. Pedagógovia, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím, sa podľa možností zameriavajú predovšetkým na opakovanie a utvrdenie prebraného učiva.

    3. Organizácia vzdelávacích aktivít

    3.1 Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si základná škola zvolí podľa podmienok jej žiakov a pedagogických zamestnancov (využívanie on-line platforiem, telefonickej komunikácie, poštovej komunikácie alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom). Základná škola podľa dostupných možností zabezpečí prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

    3.2 Za odporúčanú organizáciu vzdelávania na úrovni základných škôl sa považuje týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi, zostavený podľa podmienok a možností školy.

    3.3 Týždenný rozvrh zostavuje triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom.

    3.4 Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie.

    3.5 Vo vyšších ročníkoch (od piateho do deviateho ročníka) sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti.

    3.6 Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.

    3.7 Pokiaľ je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, odporúča sa, aby sa úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase (optimálne v rozmedzí medzi 8:00 – 16:00). Ak nie je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určí na jeden deň v týždni.

    3.8 Námety a aktivity pre komplementárne vzdelávacie oblasti sa odporúča posielať jedenkrát v týždni, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že prostredníctvom nich sa zabezpečuje vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov.

    3.9 Odporúča sa, aby jednotliví pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mali vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

    4. Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní

    4.1 Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

    4.2 V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:

    Ročník

    Rozsah hodín výučby

    1. – 3.

    5 – 8 h/týždenne

    4. – 5.

    8 – 10 h/týždenne

    6. – 7.

    10 – 15 h/týždenne

    8. – 9.

    12 – 15 h/týždenne

    4.3 Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. Komplementárne vzdelávacie aktivity sú plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou.

    5. Komplexnosť vzdelávacích aktivít

    5.1 Čas venovaný hlavným a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plní hlavnú funkciu výchovy a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Do dištančného vzdelávania sa v súčasnom režime nezaraďuje plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného školskými klubmi detí.

    5.2 Pedagogickí zamestnanci školských klubov detí, pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí logopédi a odborní zamestnanci, pôsobiaci na základnej škole majú byť súčasťou „učiteľských tímov“ pripravujúcich komplexné východiská na zabezpečenie vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. Môžu byť tiež tímovými učiteľmi (pomocnými učiteľmi) a podporiť učiteľa, koordinujúceho vzdelávanie žiakov v jednej triede pri tvorbe rozvrhu a distribuovaní materiálov pre žiakov.

    5.3 Školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci zároveň poskytujú podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov. V spolupráci so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie zabezpečujú dostupnosť kompenzačných pomôcok hlavne pre žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Ide len o také kompenzačné pomôcky a postupy, na ktoré bol žiak počas školského roka zvyknutý.

    6. Vyhodnocovanie vzdelávania

    6.1 Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

    6.2 Riaditeľ základnej školy zabezpečí základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach, aby sa na ich základe dali vykonať opatrenia pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Hlavnou súčasťou tejto evidencie sú správy predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých triedach.

    6.3 Riaditeľ školy zabezpečí, aby súčasťou evidencie o realizácii dištančného vzdelávania boli aj individuálne vzdelávacie programy žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v školskej integrácii v prípade, že došlo k ich zásadnej úprave.

    6.4 Najneskôr do 31. augusta 2020 riaditeľ základnej školy vypracuje stručnú písomnú správu o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Správa bude obsahovať opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane informácií o organizácii vzdelávania, jeho obsahu a spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch. So správou následne oboznámi Radu školy. Správa bude priložená k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

   • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

   • celé znenie usmernenia sa nachádza v súbore:

    16392.pdf

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

     Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu adištančné vzdelávanie,sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

     Celé znenie usmernenia

    • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

    • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
          Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
           V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
          Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.
          V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
          Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
          Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.
          Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).
          V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

   • Aktuality ministerstva

   • list č.3 Ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

    Prosím venujte mu patričnú pozornosť

    usmernenie3_koronavirus.pdf


     

   • Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov

   • Informácia v plnom znení: Informacia.pdf


     

   • IUVENTA - súťaže

   • Dobrý večer, vážení kolegovia,

    na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží:

    ·         Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020),

    ·         Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo (10. – 11. 3. 2020),

    ·         Biologická olympiáda, kat. A a B, krajské kolo (11. a 12. 3. 2020),

    ·         Olympiáda v ruskom jazyku, krajské kolo (13. 3. 2020),

    ·         Chemická olympiáda, kat. B, školské kolo (13. 3. 2020) a kat. D, okresné kolo (20. 3. 2020),

    ·         Matematická olympiáda, kat. A, celoštátne kolo (22. – 25. 3. 2020) a kat. Z9, krajské kolo (17. 3. 2020),

    ·         Olympiáda v nemeckom jazyku, celoštátne kolo (22. – 23. 3. 2020).

     

    V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, o ktorých vás budeme informovať.