• Opatrenia pre ZŠ

   • Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

    Dokumenty boli aktualizované 12. novembra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.
     

    Rozhodnutie ministra z 12. 11. 2020 s účinnosťou od 16. 11. 2020

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: s účinnosťou od 16. novembra 2020

    1. obnovuje školské vyučovanie
    a) v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách,
    b) v základných školách a stredných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ; malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca,

    2. obnovuje prevádzku školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl,

    3. ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,

    4. mení rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 takto:
    a) v druhom bode sa vypúšťa písmeno c); doterajšie písmená d) a e) za označujú ako písmená c) a d), 
    b) v treťom bode písmená b) a c) znejú: 
    „b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov 
    i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a 
    ii. stredných škôl s výnimkou žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky,
    c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov 
    i. základných škôl v piatom až deviatom ročníku a 
    ii. stredných škôl,“.

    Odôvodnenie: 
    Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami od 26. októbra 2020 do odvolania. Týmto rozhodnutím dochádza k jeho aktualizácii v nadväznosti na výsledky celoplošného testovania a v nadväznosti na uplynutie času platnosti zákazu vychádzania.

    METODICKÉ USMERNENIE K OBSAHU A ORGANIZÁCII VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH  platné od 16.11.2020:

    Metodicke_usmernenie_ZS_16-11-2020.pdf

    • Vitajte

    • Ministerstvo školstva odporúča rodičom, ktorí sa nezúčastnili plošného testovania, aby zvážili umiestnenie dieťaťa do materskej školy, prípadne, aby žiaka základnej školy z vyučovania ospravedlnili.

     Ospravedlnenie by sa malo týkať piatich po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, do ktorých sa nezapočítavajú víkendy ani prázdniny.


     Pozrite si video ministra školstva (vpravo)

   • Rozhodnutie MŠ z 11.10.2020

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) súčinnosťou od 12. októbra2020do odvolania rozhoduje takto

    celé znenie rozhodnutia

   • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

   • Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

    • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
    • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
    • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

    Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

    • rodičovské združenia
    • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
    • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

    Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

    Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

    Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    Celé znenie usmernenia17459.docx

   • Manuál pre základné školy - aktualizácia 16.9.2020

   • Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

    Manuál  - 17274.pdf

   • Rozhodnutie ministra o obnovení šk. stravovania

   • celé znenie sa nachádza v súbore:

    16338.pdf

   • Rozhodnutie o obnovení šk. vyučovania

   • celé znenie v súbore:

    16393.pdf

   • Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

    1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov

    1.1 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú:

    • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

                - Jazyk a komunikácia
                - Matematika a práca s informáciami
                - Človek a spoločnosť
                - Človek a príroda

    • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

                - Človek a hodnoty
                - Človek a svet práce
                - Umenie a kultúra
                - Zdravie a pohyb

         Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy.

    1.2 Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedá o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňuje povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov majú obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišuje sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít, ako je uvedené v bode 1.6.

    1.3 Hlavné vzdelávacie oblasti sa plánujú ako vzdelávacie aktivity, na ktoré sa vzťahuje odporúčané časové vymedzenie indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov uvedené v bode 4.2.

    1.4 Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí (napríklad témy z oblasti Človek a svet práce sa môžu integrovať s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa integrujú s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť).

    1.5 Vyučovacie predmety, ktoré sú v základnej škole vyučované v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, sa do vzdelávacích aktivít zaraďujú podľa zváženia základnej školy. Ak voliteľné (disponibilné) hodiny prehlbujú obsahy predmetov hlavných vzdelávacích oblastí, nie je potrebné ich v rámci dištančného vzdelávania vyučovať. Ak ide o druhý cudzí jazyk, o jeho vyučovaní počas dištančného vzdelávania rozhodne základná škola.

    1.6 Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viažu výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčujú zadania, ktoré musia žiaci plniť povinne.

    1.7 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavajú najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

    1.8 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venuje najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa môže zaraďovať ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí v prípade, ak žiaci majú v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

    1.9 Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda sa odporúča, aby vzdelávacie aktivity boli koncipované tak, že sa využijú prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

    2. Práca s učivom

    2.1 Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sa odporúča sústrediť sa na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách sa neočakáva, že si žiaci osvoja všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov.

    2.2 Štátny pedagogický ústav poskytne ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém ťažiskového učiva, ktorý tvorí prílohu tohto usmernenia. Pokiaľ učitelia tieto témy so žiakmi už absolvovali, v zostávajúcich týždňoch sa budú zameriavať na ich prehlbovanie a opakovanie a rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. Pokiaľ ich so žiakmi neabsolvovali, odporúča sa tieto témy zaradiť ako nové učivo iba v prípade, ak to podmienky umožňujú (t. j. ak sú učitelia v on-line spojení so všetkými žiakmi). V opačnom prípade je potrebné prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovať a sústrediť sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Pred koncom školského roka 2019/2020 bude vydané usmernenie, ako sa s potenciálnou nerovnomernosťou v osvojenom učive vysporiadať v priebehu nasledujúceho školského roka.

    2.3 V rámci dištančného vzdelávania sa na výučbu špecifických vyučovacích predmetov vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora, ktorá je určená žiakom so zdravotným znevýhodnením, učivo nevymedzuje. Pedagogickí zamestnanci, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiaka so zdravotným znevýhodnením, zohľadňujú jeho individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prioritou je upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.

    2.4 Na výučbu žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím sa učivo nevymedzuje. Pedagógovia, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím, sa podľa možností zameriavajú predovšetkým na opakovanie a utvrdenie prebraného učiva.

    3. Organizácia vzdelávacích aktivít

    3.1 Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si základná škola zvolí podľa podmienok jej žiakov a pedagogických zamestnancov (využívanie on-line platforiem, telefonickej komunikácie, poštovej komunikácie alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom). Základná škola podľa dostupných možností zabezpečí prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

    3.2 Za odporúčanú organizáciu vzdelávania na úrovni základných škôl sa považuje týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi, zostavený podľa podmienok a možností školy.

    3.3 Týždenný rozvrh zostavuje triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom.

    3.4 Pre prvé štyri ročníky sa odporúča v rámci jedného dňa kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia by mala mať každodenné zastúpenie.

    3.5 Vo vyšších ročníkoch (od piateho do deviateho ročníka) sa odporúča pre každý deň v týždni určiť samostatne jednu z hlavných vzdelávacích oblastí alebo kombinovať dve vzdelávacie oblasti.

    3.6 Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča organizovať tak, aby boli súčasťou denného programu žiakov nad rámec času indikatívnej týždennej vzdelávacej záťaže.

    3.7 Pokiaľ je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, odporúča sa, aby sa úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom jedenkrát denne v dohodnutom čase (optimálne v rozmedzí medzi 8:00 – 16:00). Ak nie je vyučovanie založené na využívaní on-line platforiem, doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom sa určí na jeden deň v týždni.

    3.8 Námety a aktivity pre komplementárne vzdelávacie oblasti sa odporúča posielať jedenkrát v týždni, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že prostredníctvom nich sa zabezpečuje vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov.

    3.9 Odporúča sa, aby jednotliví pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci mali vyhradený čas na konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

    4. Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní

    4.1 Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).

    4.2 V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánuje tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:

    Ročník

    Rozsah hodín výučby

    1. – 3.

    5 – 8 h/týždenne

    4. – 5.

    8 – 10 h/týždenne

    6. – 7.

    10 – 15 h/týždenne

    8. – 9.

    12 – 15 h/týždenne

    4.3 Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. Komplementárne vzdelávacie aktivity sú plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou.

    5. Komplexnosť vzdelávacích aktivít

    5.1 Čas venovaný hlavným a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plní hlavnú funkciu výchovy a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Do dištančného vzdelávania sa v súčasnom režime nezaraďuje plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného školskými klubmi detí.

    5.2 Pedagogickí zamestnanci školských klubov detí, pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí logopédi a odborní zamestnanci, pôsobiaci na základnej škole majú byť súčasťou „učiteľských tímov“ pripravujúcich komplexné východiská na zabezpečenie vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. Môžu byť tiež tímovými učiteľmi (pomocnými učiteľmi) a podporiť učiteľa, koordinujúceho vzdelávanie žiakov v jednej triede pri tvorbe rozvrhu a distribuovaní materiálov pre žiakov.

    5.3 Školskí špeciálni pedagógovia, pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci zároveň poskytujú podporu a asistenciu učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov. V spolupráci so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie zabezpečujú dostupnosť kompenzačných pomôcok hlavne pre žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov s vývinovými poruchami učenia. Ide len o také kompenzačné pomôcky a postupy, na ktoré bol žiak počas školského roka zvyknutý.

    6. Vyhodnocovanie vzdelávania

    6.1 Hodnotenie žiakov sa realizuje v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

    6.2 Riaditeľ základnej školy zabezpečí základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach, aby sa na ich základe dali vykonať opatrenia pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Hlavnou súčasťou tejto evidencie sú správy predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých triedach.

    6.3 Riaditeľ školy zabezpečí, aby súčasťou evidencie o realizácii dištančného vzdelávania boli aj individuálne vzdelávacie programy žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v školskej integrácii v prípade, že došlo k ich zásadnej úprave.

    6.4 Najneskôr do 31. augusta 2020 riaditeľ základnej školy vypracuje stručnú písomnú správu o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Správa bude obsahovať opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane informácií o organizácii vzdelávania, jeho obsahu a spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch. So správou následne oboznámi Radu školy. Správa bude priložená k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

   • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020

   • celé znenie usmernenia sa nachádza v súbore:

    16392.pdf

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

     Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu adištančné vzdelávanie,sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

     Celé znenie usmernenia

    • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

    • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
          Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
           V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
          Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.
          V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
          Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
          Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
          Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.
          Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).
          V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

   • Aktuality ministerstva

   • list č.3 Ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

    Prosím venujte mu patričnú pozornosť

    usmernenie3_koronavirus.pdf


     

   • Informácia k postupu škôl vo veci práv a povinností rodičov

   • Informácia v plnom znení: Informacia.pdf


     

   • IUVENTA - súťaže

   • Dobrý večer, vážení kolegovia,

    na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží:

    ·         Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020),

    ·         Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo (10. – 11. 3. 2020),

    ·         Biologická olympiáda, kat. A a B, krajské kolo (11. a 12. 3. 2020),

    ·         Olympiáda v ruskom jazyku, krajské kolo (13. 3. 2020),

    ·         Chemická olympiáda, kat. B, školské kolo (13. 3. 2020) a kat. D, okresné kolo (20. 3. 2020),

    ·         Matematická olympiáda, kat. A, celoštátne kolo (22. – 25. 3. 2020) a kat. Z9, krajské kolo (17. 3. 2020),

    ·         Olympiáda v nemeckom jazyku, celoštátne kolo (22. – 23. 3. 2020).

     

    V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, o ktorých vás budeme informovať.