• OZNAM

      Riaditeľ ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

      na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove

      a v súlade s manuálom opatrení pre základné školy

      prerušuje

      štandardný výchovno-vzdelávací proces

      v 5. B triede

      od 28. 09. 2020 do 04. 10. 2020

      a prechádza na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov

     • Povinnosti zákonných zátupcov

      Vážení rodičia, pripomíname vám, že jednou z vašich povinností podľa manuálu MŠVVaŠ SR

      po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 je:

      Predkladať po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha dole pod článkom). Pri prerušení na viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeob

     • Dodatok k smernici č. 7/2020

      Účel Dodatku:

      Tento Dodatok dopĺňa Čl.3 smernice a stanovuje podrobnosti vstupu cudzích osôb do priestorov školy a komunikáciu externých osôb so školu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

      Oblasť platnosti:

      Dodatok je platný pre všetkých žiakov a zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

     • Otvorenie šk. roka 2020/2021

      Nástup žiakov do školy je 2. septembra 2020 (streda)

      Vstup žiakov do školy: 1. stupeň - hlavný vchod (ozn. A) v čase od 7:15 do 7:45

      2. stupeň - vedľajší vchod (ozn. B) v čase od 7:30 do 8:00

      (tieto vstupy a časy budú platiť prvé 2 týždne, rovnako bude v tomto čase prebiehať ranný filer - meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a v prvý deň žiaci odovzdajú pri vstupe aj vypísané a podpísané tlačiva - Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti - tieto nájdete aj tu nižšie na stránke, alebo v správe cez účet Edupage či na sekretariáte školy)

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
   • Spoluz vládneme oveľa viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 1. 10. 2020
  • Fotogaléria

   • Európsky deň jazykov
   • Denný letný tábor 2020
   • Aj takýto bol šk. rok 2019/2020
   • Rozlúčka s deviatakmi
   • Praktická aktivita žiakov 5. ročníka počas pandémie
   • Dejepis inak
   • Matematický klokan 2020
   • Dejepis vo výtvarnej výchove
   • Herbáre šiestakov
   • Sme online
   • Mother's day - Deň matiek
   • Chemické pokusy hravo a doma
   • EARTH DAY 2020 - AJ
   • Deň Zeme 2020 na biológii
   • VV 9. roč. UNESCO