• Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

      celé znenie a prílohy

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotn

     • Ďakujeme!

      Počas víkendu na našej škole 3 OM otestovali spolu 1745 osôb, z ktorých boli iba dvaja boli pozitívni. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa tohto testovania zúčastnili

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Dňa 01.01.2021 nadobúda účinnosť aktuálne VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach. Na základe tohto VZN mesta Bardejov sa stanovujú nové poplatky pre úhradu nákupu potravín a to nasledovne :.

      • Žiak I . stupňa základnej školy – obed...........................
     • Nebuď otrok drog

      Opýtaj sa hviezdy - súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

     • Aktuálne informácie

      Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

      Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

     • Poďakovanie

      Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

      V Bardejove, dňa 23.decembra 2020

      Vážená pani Mgr. Jana Harčarová, vážená pani Mgr. Jana Ivančová, vážená pani Mgr. Mária Hudáková a vážený pán Marek Kovaľ,

      dovoľte mi, aby som sa Vám, dnes už bývalým členom Rady školy pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, úprimne poďakoval za Vašu prácu v tomto orgáne školskej samosprávy.

     • Vianočné prázdniny

      Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR budú

      VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      v čase od 21.12.2020 (pondelok) do 08.01.2021 (piatok).

      Sledujte aj naďalej našu stránku, budeme vás priebežne informovať. Prosíme rodičov žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí ešte nevyplnili dotazník posielaný 17.12., aby tak urobili najneskôr do pondelka do 8:00

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
   • Spoluz vládneme oveľa viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 28. 1. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje