• Vedúci pracovníci školy

   • Mgr. Igor Drotár     

    riaditeľ školy, štatutárny zástupca školy

                           

    Mgr. Stanislav Polák       

    ZRŠ pre 2. stupeň, - zástupca štatutára

    Mgr. Valéria Tarbajová  

    ZRŠ pre 1. stupeň ZŠ, ŠKD 

    Mgr. Mariana Antolíková

    výchovná poradkyňa

    p. Mária Vasilčinová

    vedúca ŠJ

     

    Rada školy

    Rada školy bola zriadená v súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Rada školy
    a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov
    1. Mgr. Ján Gmiterko - predseda
    2. Mgr. Janka Harčárová – podpredsedníčka
    b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov
    1. p. Mária Vasilčinová
    c) štyria zástupcovia rodičov
    1. Mgr.  Mária Hudáková
    2. Mgr.  Jana  Ivančová
    3. p. Marek Kovaľ
    4. p. Jaroslav Závodník
    d) štyria delegovaní zástupcovia obce
    1. Mgr. Alexander Starinský
    2. Mgr. Veronika Marková
    3. p. Jozef Pasternák
    4. Mgr. František Tkáč