• Rada školy

   • Rada školy bola zriadená v súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Rada školy
    a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov
    1. Mgr. Ján Gmiterko - predseda
    2. Mgr. Janka Harčárová – podpredsedníčka
    b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov
    1. p. Mária Vasilčinová
    c) štyria zástupcovia rodičov
    1. Mgr.  Mária Hudáková
    2. Mgr.  Jana  Ivančová
    3. p. Marek Kovaľ
    4. p. Jaroslav Závodník
    d) štyria delegovaní zástupcovia obce
    1. p. Milan Kapec - od novembra 2018 Mgr. Alexander Starinský
    2. Mgr. Veronika Marková
    3. p. Jozef Pasternák
    4. Mgr. František Tkáč


    Riadi sa podľa svojho štatútu.