• Rada školy

   • Rada školy bola zriadená v súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Rada školy
    a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov
    1. Ján Gmiterko - predseda
    2. Dana Fellegiová
    b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov
    1. Mária Vasilčinová
    c) štyria zástupcovia rodičov
    1. Marek Mojdis
    2. Jozef Stronček
    3. Jaroslava Cenker
    4. Jaroslav Závodník
    d) štyria delegovaní zástupcovia obce
    1. Daniel Rohaľ
    2. Ivan Leščišin
    3. Jozef Pasternák
    4. František Tkáč


    Riadi sa podľa svojho štatútu.

    Zápisnice zo stretnutí Rady školy:

    Zapisnica_29.12.2020.pdf