• Rada školy

   • Rada školy bola zriadená v súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    Rada školy
    a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov
    1. Ján Gmiterko - predseda
    2. Dana Fellegiová
    b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov
    1. Mária Vasilčinová
    c) štyria zástupcovia rodičov
    1. Marek Mojdis
    2. Jozef Stronček
    3. Jana Žaková
    4. Jaroslav Závodník
    d) štyria delegovaní zástupcovia obce
    1. Alexander Starinský
    2. Veronika Marková
    3. Jozef Pasternák
    4. František Tkáč


    Riadi sa podľa svojho štatútu.

    Zápisnice zo stretnutí Rady školy:

    Zapisnica_29.12.2020.pdf