• Odklad povinnej školskej dochádzky -zmena od 01.01.2021


   •  

    • Odklad povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca žiaka nežiada od riaditeľa školy.
    • Zákonný zástupca žiaka požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
    • Následne sa zúčastní zápisu dieťaťa do spádovej základnej školy a po rozhodnutí riaditeľky MŠ o povolení pokračovania predprimárneho vzdelávania túto skutočnosť oznámi škole, do ktorej dieťa zapísal.

     

     Čo robiť, ak dieťa nedosiahne k 1. septembru vek 6 rokov ?

     

    • Ak je dieťa zrelé na povinnú školskú dochádzku, je ho možné zapísať do 1. ročníka a podmienkou, že rodič doloží pri zápise, alebo dodatočne súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  spolu so súhlasným  vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast.