• Plán adaptačného obdobia

    • Vážení rodičia,

     som rád, že sa Vám môžem po dlhšom čase prihovoriť s dobrou správou. Ako už iste viete, od pondelka 19. 04. 2021 otvárame školu pre žiakov 8. a 9. ročníka a od 26. 04. 2021 aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Samozrejme s podmienkou negatívneho testu žiakov a aspoň jedného z rodičov (o týchto skutočnostiach sme Vás už informovali na inom mieste).

     Teraz Vám chcem predstaviť tzv. „Plán adaptačného obdobia“ (ďalej len PAO), ktorý naša škola pripravuje na základe manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl – metodické usmernenie (pedagogická časť)“. Cieľom tohto plánu je zabezpečiť plynulý, postupný a podľa možností aj príjemný nábeh žiakov II. stupňa na prezenčné vyučovanie. Aby sme tento cieľ naplnili, musíme urobiť niektoré opatrenia, ktoré sú súčasťou tohto plánu. PAO je stanovený na obdobie dvoch až troch týždňov a podľa potreby.

     V prvom rade sme upravili rozvrh hodín tak:

     • aby bol dostatočný priestor pre komunikáciu triednych učiteľov so žiakmi (pravidelné prvé hodiny s triednym učiteľom),
     • aby boli zabezpečené pohybové aktivity žiakov vo vonkajšom prostredí (minimálne jedna hodina denne),
     • aby bol venovaný priestor aj predmetom, ktorým sa v čase dištančného vzdelávania nevenovalo veľa pozornosti HV, VV, TaŠV, T, I, ON,
     • aby sa čo najviac využíval exteriér školy,
     • aby sa žiaci nestretávali vo veľkom počte v školskej jedálni pri vydávaní obedov (1., 2. a 3. ročník končí 4. vyučovacou hodinou, 4., 5. a 6. ročník končí 5. vyučovacou hodinou a 7., 8. a 9. ročník končí 6. vyučovacou hodinou),
     • aby sa začiatok vyučovania upravil podľa ročníkov (1. – 4. ročník začína o 07.45h., 5., 6. a 7. ročník začína o 08.00h, 8. a 9. ročník začína 08.15h). Týmto opatrením sa zároveň zabráni tomu, aby sa na jednom mieste a v rovnakom čase nezhromaždilo veľa žiakov.

     PAO zároveň obsahuje odporúčanie všetkým vyučujúcim:

     • aby v tomto čase žiakov nehodnotili a neklasifikovali,
     • aby tento čas využili ako príležitosť na sebahodnotenie žiakov,
     • aby sa so žiakmi v prvom rade veľa rozprávali,
     • aby upozornili žiakov na často skreslené a nepravdivé informácie, ktoré sa šíria cez sociálne siete,
     • aby predovšetkým psychické problémy žiakov riešili v úzkej spolupráci s rodičmi, školským psychológom, výchovným poradcom i špeciálnym pedagógom,
     • aby si viac ako inokedy všímali možné „varovné“ signály v správaní žiakov (pasivita, nepozornosť, mĺkvosť, agresivita, nezáujem o interakciu so spolužiakmi...),

     ...aby sa žiaci nebáli vrátiť do školy.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Literárna súťaž - Tajomstvo bardejovského námestia

    • Sme radi, že aj v tejto náročnej dobe dištančného vzdelávania sa žiačky našej školy Natália Chovanová, Soňa Lenártová a Nikola Siváková zapojili do 1. ročníka literárnej súťaže v písaní prózy Tajomstvo bardejovského námestia, ktorú zorganizovalo SG DSA v Bardejove.

     Všetkým dievčatám ďakujeme za záujem o literatúru, kreativitu a úspešnú reprezentáciu školy v literárnej tvorbe. Najúspešnejšou bola Natália Chovanová z 8.A, ktorá za povesť O obuvníckom remesle získala 1. miesto.

     Srdečne blahoželáme!

     Môžte si prečítať aj víťaznú prácu:

    • Výtvarná súťaž - výsledky

    • Aj napriek náročným podmienkam pri tvorbe a usmerňovaní výtvarných prác našich žiakov počas dištančného vzdelávania, dosiahli viacerí v krajskom kole výtvarnej súťaže s názvom Súboj talentov, ktorú organizuje Škola umeleckého priemyslu v Svidníku výborné výsledky. 

     V kategórii kresba 3. miesto získal Michal Kijovský zo 7. B.

     V kategórii grafika 1. miesto získal Marcel Huňady z 9. A a 3. miesto Jazmína Ulagová z 8. A.

     V kategórii odevný dizajn 1. miesto získala Nina Valková, 2. miesto Viktória Šimičeková a 3. miesto Janka Žaková z 8. A.

     Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Testovanie kloktaním - informácie

    • Vážení rodičia,

     sme radi, že ste sa rozhodli prihlásiť svoje dieťa, žiaka našej školy, na PCR testovanie kloktaním. Radi by sme Vám ešte pred samotným testovaním poskytli niekoľko základných informácií k tomuto testovaniu.

     1. Pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí nastupujú do školy 19. 04. 2021 sa PCR testovanie kloktaním uskutoční na našej škole v piatok 16. 04. 2021 v poradí:

     16.00h – 8.A trieda

     16.30h – 8.B trieda

     1. PCR testovanie kloktaním sa uskutoční vo vestibule školy so vstupom cez druhý („hlavný“) vchod.
     2. Do budovy školy budú vchádzať žiaci po jednom na pokyn triedneho učiteľa, rovnako tak budú po jednom, po absolvovaní testovania zo školy vychádzať (iným východom).
     3. Testovať bude školený zamestnanec školy (nie je nutná prítomnosť zdravotníka, pretože samotný akt kloktania je veľmi jednoduchý a technicky nenáročný).
     4. Žiak môže prísť na testovanie sám alebo v sprievode rodičov (rodič do budovy školy nevstupuje).
     5. Žiak musí pred samotným testovaním predložiť „Formulár k odberu vzorky a k vyšetreniu kloktacím testom formou PCR na COVID – 19“.
     6. Formulár si môže rodič vytlačiť a následne vypísať doma (budú ho distribuovať triedni učitelia), stiahnuť z našej webovej stránky, vyzdvihnúť na vrátnici školy (už od tejto chvíle) alebo ho rodič vyplní v škole pred testovaním.
     7. Žiak pred samotným testovaním nesmie minimálne dve hodiny piť, jesť, kloktať, žuvať žuvačku, použiť sprej do nosa alebo hrdla alebo si umyť zuby.
     8. Výsledky testov budú doručené formou SMS správy na poskytnuté mobilné telefónne číslo alebo emailom na poskytnutú adresu.
     9. Na webovej stránke našej školy si môžete pozrieť inštruktážne video k testovaniu kloktaním.
     10. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na t.č. 0903252336

     V závere pripomíname, že negatívny Ag, PCR alebo PCR test kloktaním je podmienkou návratu žiakov do škôl.

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy   

    • Úspešní aj v matematike

    • V stredu 31. marca 2021 sa konal 70. ročník MO.

     Výborné umiestnenia našich žiakov v okresnom kole Matematickej olympiády: 1. miesto v kategórii Z6 získal Samuel Špirko a 3. miesto v kategórii Z7 získala Klaudia Hnidenková. Výborne si v rovnakej kategórii počinali aj Jakub Haniš, ktorý za Kladiou zaostal len o 1 bod a Šimon Porubský, ktorý v silnej konkurencii patril medzi úspešných riešiteľov, rovnako Charlotte Šoltýsová zo 6A

    • Oznam - RZ

    • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 7.4. až 9.4.2021 sa uskutočnia online rodičovské združenia. Presný dátum a čas vám oznámia triedni učitelia.

    • Výsledky prieskumu

    • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia,

     výsledky prieskumu (24. - 30. 03. 2021) o možnosti návratu žiakov II. stupňa do škôl, ktorý je podmienený kloktacím alebo Ag testovaním na našej škole sú nasledovné: Záujem o:Ag testovanie – 49% Kloktanie – 37% Nechcú sa vrátiť (zatiaľ) do školy – 6% Nereagovali, v karanténe, prekonali COVID, sú v zahraničí – 8%.

     Škola sa aj naďalej riadi usmernením MŠVVaŠ SR „ Návrat do škôl 2021“ a pravidlami COVID AUTOMATU. Na základe týchto usmernení o reálnom návrate do škôl budeme hovoriť až vtedy, keď sa výrazne zlepší pandemická situácia na Slovensku (počet hospitalizovaných sa dostane pod 3000 III. stupeň varovania resp. 2500 osôb II. stupeň varovania).

     O definitívnom návrate žiakov II. stupňa do školy po veľkonočných prázdninách  sa v konečnom dôsledku rozhodne až po vyjadrení zriaďovateľa a RÚVZ berúc do úvahy aktuálnu pandemickú situáciu v SR, v meste a okrese. Žiaci I. stupňa pokračujú za nezmenených podmienok (negatívny Ag alebo PCR test jedného z rodičov a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti) v prezenčnom vzdelávaní aj po veľkonočných prázdninách.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Mesačný balíček zdravia

    • Vážení rodičia,

     riaditeľstvo školy v spolupráci s našim dodávateľom školského ovocia a v súlade s Metodickými pokynmi Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Vás pripravili ponuku, ktorú vieme a chceme realizovať aj s Vašou pomocou, pokiaľ o ňu bude z Vašej strany záujem. Pre deti s dištančným vzdelávaním vieme pripraviť tzv. „Mesačný balíček zdravia“, ktorý bude obsahovať kombináciu čerstvého ovocia a ovocných produktov (šťavy, pyré, sušené jablká...).

     Prakticky to bude vyzerať tak, že škola štandardným objednávkovým spôsobom nahlási objednávku „Mesačných balíčkov zdravia“. Balíčky budú potom dodané na školu v dopredu dohodnutom termíne a v objednanom počte. Škola následne nahlási žiakom dátum a spôsob prevzatia balíčkov cez EduPage, mailom, SMS alebo telefonicky.

     Za „Mesačné balíčky zdravia“ neplatí škola ani rodič nič – je to v rámci programu „Školského ovocia“. Výdaj zabezpečíme cez školskú jedáleň, ktorá zároveň zabezpečí potvrdenie prevzatia „Mesačných balíčkov zdravia“ podpisom žiaka/rodiča.

     Začiatok dodávok „Mesačných balíčkov zdravia“ bude v apríli 2021 (vždy 1x mesačne).

     Deti, ktoré sa vzdelávajú prezenčne, budú naďalej dostávať „Školské ovocie“ ako doteraz  počas obedov.

     Veríme, že Vás naša ponuka osloví a aspoň trocha zmierni nepriaznivý dopad pandémie na naše deti.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Deň učiteľov

    • Vážené pani učiteľky, páni učitelia,

               28. marec,  Deň učiteľov je vašim sviatkom. Sviatkom ľudí, pre ktorých sa ich profesia stala poslaním. Aktuálna doba, ktorú žijeme to iba potvrdzuje.  Dištančné vzdelávanie prinieslo nové momenty. Omnoho  väčšie nároky na prípravu,  z hľadiska času, ale aj obsahu samotného vyučovania. Chýbajúci priamy sociálny kontakt zvyšuje náročnosť individuálnej komunikácie so samotnými žiakmi i rodičmi. Isto vám to všetkým chýba, ale možno aj viac stmeľuje. A to je mimoriadne dôležité, aby sme z tohto marazmu vyšli silnejší, pripravení na nové výzvy, ktoré nás po jeho prekonaní čakajú.

        Vážení učitelia, pedagógovia i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, materských škôl – prijmite moje úprimné poďakovanie za všetko čo robíte pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie, za všetko čo robíte pre našu budúcnosť.  Isto by som radšej uprednostnil  osobné poďakovanie  tak,  ako tomu bolo v minulosti. O to úprimnejšie ho prijmite prosím aspoň takýmto spôsobom, povedané aktuálnou školskou terminológiou – dištančne.

      

        Prajem vám predovšetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti, množstvo nových nápadov a inšpirácii,   pretože tak pre vás, ale aj pre žiakov a rodičov je to veľmi náročné obdobie. Samospráva Mesta Bardejov robí všetko preto, aby sme toto neľahké obdobie spoločne zvládli a aj za to vám patrí veľké „ĎAKUJEME“.   

        Dávajte na seba pozor, na svojich blízkych i žiakov. Želám vám všetko dobré, veľa zdravia a úspechov.

      

                                                                                              Boris Hanuščak

                                                                                                 primátor mesta

      

    • Kloktanie na školách po Velkej noci

    • na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má mimoriadny záujem udržať prostredie škôl bezpečné, a preto Vám ponúkame možnosť pravidelného PCR testovania kloktacími testami pre žiakov 2.stupňa základných škôl.

     V súvislosti s tým Vás chceme požiadať  o zistenie predbežného záujmu medzi zákonnými zástupcami o túto formu testovania, a to zozbieraním Prílohy č. 1A „Súhlasu dotknutej osoby“ a Prílohy č. 1B „Zber údajov“, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

     Predlohy dokumentov (pre každý kraj osobitne),  ako aj ďalšie podrobnosti o tejto forme testovania sú dostupné na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

     Testovanie žiakov 2.stupňa sa uskutoční po veľkonočných prázdninách v 14.týždni.  

     Testovanie kloktaním je dobrovoľné. V prípade nezáujmu zákonného zástupcu o testovanie svojho dieťaťa kloktaním môže byť žiak 2. stupňa naďalej testovaný antigénovými testami.

     Ďakujeme Vám vopred za Váš prejavený záujem.

     Potrebné  tlačivo „Súhlas dotknutej osoby“ si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici našej školy už od dnešného dňa (25. 03. 2021) v čase od 07.30 do 17.30h. alebo ho nájdete aj tu nižšie:

     Suhlas_dotknutej_osoby.pdf

     Zber_udajovP.pdf

    • Jarná výzdoba školy

    • Aj naša škola sa obula do farieb jari....

     “Veci lásky sú veci života. Po čase zimnom prichádza jar, po beznádeji vzniká nádej, po hrôzach noci svitá deň.”

                                         V. Vančura

    • Pozvánka

    • Dňa 24. 3. 2021 o 17.00 hod. sa uskutoční online stretnutie rodičov budúcich prvákov a vedenia školy. Prítomné budú aj budúce učiteľky v 1. ročníku a špeciálny pedagóg.

     Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM. O prihlasovacie údaje môžete požiadať na tel. čísle 054 474 62 71 lebo na adrese zsvinbarg16@gmail.com.

     Tešíme sa na Vás

    • Zápis do 1. ročníka u nás

    • Dňa 24. 3. 2021 o 17.00 hod. sa uskutoční online stretnutie rodičov budúcich prvákov a vedenia školy. Prítomné budú aj budúce učiteľky v 1. ročníku a špeciálny pedagóg.

     Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM. O prihlasovacie údaje môžete požiadať na tel. čísle 054 474 62 71 lebo na adrese zsvinbarg16@gmail.com.

     Tešíme sa na Vás

    • Informácie Mestského úradu - zápis

    • Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ pre šk. rok 2021/2022

      

     Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

     bez osobnej prítomnosti detí a rodičov v termíne

     od 7.apríla 2021 do 30. apríla 2021.

     Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na základnej škole v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov:

     ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

     ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

     ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa  Ševčenka 3, Bardejov,

     ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

     ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

     ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

     Zápis prebieha podaním prihlášky:

     1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,
     2. poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú odošle poštou.

      

     Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

     K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

     1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
     2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
     3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      

     Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2021/2022 budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.

                                                                                                   MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                          primátor mesta

      

    • Pozvánka - rodičia deviatakov

    • Dňa 10.3.2021 o 17.00 sa uskutoční online rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviateho ročníka. Téma stretnutia - Aktuálne informácie o prijímacom konaní v šk.roku 2020/2021

    • Oznam - otváranie škôl

    • Vážení rodičia,
     zamestnanci základných a materských škôl,
     na základe rozhodnutia ministra školstva z 2. marca 2021, s účinnosťou od 8. marca do
     21. marca 2021, je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni
     prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu
     z domu. Na základe uvedeného Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ, po konzultácii s Regionálnym
     úradom verejného zdravotníctva, na základe rozhodnutia krízového štábu Mesta zo dňa 3.3.2021,
     pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka
     8.3.2021.
     Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych
     opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ,
     aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a v kópii potvrdenie
     minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR
     teste na Covid 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to
     potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní a iných aktivít.
     V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas
     nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť, aby
     ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta
     k dispozícii.

     Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe
     aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je
     pre nich taká dôležitá. Ale o to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení,
     maximálnu zodpovednosť tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam
     o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu
     prijmete s pochopením. Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime
     maximálnu zodpovednosť. Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám predovšetkým záleží. V prípade
     akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať

     Mgr. René Semanišin

     vedúci odboru školstva a kultúry

     Mestský úrad

     Radničné námestie 16

     Bardejov

      

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Žiaci, ktorí majú zaplatenú desiatu na mesiac marec 2021 si budú môcť vybrať lístky v pondelok 8.3.2021 pri desiatej (teda počas veľkej prestávky)