• Otvorenie šk. roka 2020/2021

    • Nástup žiakov do školy je 2. septembra 2020 (streda)

     Vstup žiakov do školy: 1. stupeň - hlavný vchod (ozn. A) v čase od 7:15 do 7:45

                                          2. stupeň - vedľajší vchod (ozn. B) v čase od 7:30 do 8:00

     (tieto vstupy a časy budú platiť prvé 2 týždne, rovnako bude v tomto čase prebiehať ranný filer - meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a v prvý deň žiaci odovzdajú pri vstupe aj vypísané a podpísané tlačiva - Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti - tieto nájdete aj tu nižšie na stránke, alebo v správe cez účet Edupage či na sekretariáte školy)

     So žiakom 1. ročníka môže ísť do školy iba jeden zákonný zástupca.

     Dôležité upozornenia a dokumenty:

     • V čase od 2.9. do 14.9.2020 je pre žiakov 2.stupňa, zamestnacov školy a dospelých používanie rúšok v interiéri  školy povinné. Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané. 
     • Je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe ROR – Rúško, Odstup, Ruky.
     • V prípade, ak žiak preruší na viac ako 3 dni vyučovanie, po príchode do školy predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti – viď príloha Vyhlásenie o bezinfekčnosti.
     • Podrobnejšie  informácie sú v prílohach – Manuál opatrení pre školy a Vnútorná smernica č.7/2020
    • Pandemický plán - interný pokyn RŠ č.7/2020

    • Účel Smernice:

     Táto Smernica stanovuje podrobnosti pandemického plánu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Oblasť platnosti:

     Smernica  je platná pre všetkých žiakov a zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov  

     Počet strán: 8

     Počet príloh: 0

      

     Vzťah k už vydaným interným normám školy:

     Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy.

     Gestorský útvar:

     Riaditeľ školy

     Schválil: Mgr. Igor Drotár,

     riaditeľ školy

      

     podpis

     Dátum schválenia:

     28. 08. 2020

     Dátum účinnosti:

     28. 08. 2020

      

     Zásady práce s vnútorným predpisom

     1. Pridelenie vnútorného predpisu:

      

     Smernica bola pridelená:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

     22.06.2020

     Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

     22.06.2020

     Valéria Tarbajová

     Zástupca riaditeľa

      

     22.06.2020

     Stanislav Polák

     Zástupca riaditeľa

      

     22.06.2020

     Mária Vasilčinová

     Vedúca ŠJ

      

     22.06.2020

     Mária Kendrová

     Predseda ZO OZ

      

     22.06.2020

     Dana Katušinová

     Sekretárka

      

     22.06.2020

     Ján Evin

     Školník

      

     1. Uloženie vnútorného predpisu

     Smernica bude trvalo uložená u riaditeľa školy, na sekretariáte riaditeľstva školy a  je  prístupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle školy všetkým žiakom a zamestnancom.

     1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Riaditeľ školy po schválení smernice zabezpečí jej distribúciu e-mailom všetkým zamestnancom školy. Smernica bude umiestnená na webovom sídle školy a žiaci sa s ňou oboznámia na prvej triednickej hodine v novom školskom roku. 

      

     Čl. 1

     Všeobecné ustanovenia

      

     Riaditeľ školy vydáva tento interný pokyn pre zabezpečenie ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Čl. 2

     Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

     Prevádzkový čas

      

     Prevádzkový režim ZŠ a ŠKD je vypracovaný v súlade s Opatreniami ÚVZ SR a Usmernením MŠVVaŠ SR.

     Výchova a vzdelávanie žiakov na našej škole sa bude realizovať v období  mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v čase od 07.15h do 16.15h. V tomto čase bude budova školy zatvorená a do budovy nemôže vstúpiť žiadna cudzia osoba. Pri odchode žiakov zo školy sa budova školy bude otvárať v presne vymedzenom čase.

     Ranný filter

      

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h.

      

     Príchod do školy podľa ročníkov

      

     Žiaci I. stupňa prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 07.45h vchodom pavilónu „A“

     Žiaci II. stupňa prichádzajú do školy v čase od 07.30h – 08.00h vchodom pavilónu „B“

      

     Vyučovanie

      

     Žiaci I. stupňa sa vyučujú v čase od 07.45h – 11.20h

     Žiaci 5. a 6. ročník sa vyučujú v čase od 08.00h – 12.15h

     Žiaci 7., 8. a 9 ročník sa vyučujú v čase od 08.00h – 13.10h

     Rozvrh hodín je prispôsobený tak, aby sa žiaci nespájali a nevytvárali skupiny z rôznych tried a ročníkov. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na činnosť ŠKD.

      

     Obedy v školskej jedálni

      

     Obedy pre I. stupeň sa budú vydávať v čase od 11.30h – 12.00h

     Obedy pre 5. a 6. ročník sa budú vydávať v čase od 12.20h – 13.00h

     Obedy pre 7., 8. a 9. ročník sa budú vydávať v čase od 13.15h – 13.45h

      

     Činnosť ŠKD

      

     Školský klub deti bude v prevádzke v čase od 11.30h do 16.15h. V jednotlivých oddeleniach sa nespájajú žiaci z rôznych tried a rôznych ročníkov.

      

     Pri prvom nástupe žiaka do školy

      

     Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      

     Príchod do školy a ranný zdravotný filter 07.15h – 08.00h

      

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Žiaci I. stupňa vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „A“, žiaci II. stupňa vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „B“. Pred vstupom do budovy školy v tzv, „diskrétnej zóne“ poverené osoby v prípade potreby zmerajú žiakom telesnú teplotu a vydezinfikujú im ruky, o čom sa denne vedie písomný záznam. Až po tomto rannom zdravotnom filtri vstúpi žiak do  budovy školy, kde ho prevezme ďalší poverený zamestnanec školy. Žiak odchádza do svojej triedy.

      

     Rúška

      

     Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Žiaci II. stupňa nosia rúška aj v triede, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci majú odporúčanie nosiť rúško alebo ochranný štít počas vyučovania, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

     Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

      

     Výchova a vzdelávanie 08.00h – 13.10h

      

     Žiaci školy sa vyučujú vo svojich triedach a v prípade potreby (pri mimoriadnom prerušení vyučovania) sa rozdelia na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. Triedy ani ročníky sa nebudú spájať. V prípade vytvárania skupín s počtom žiakov do 20, v skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sa prispôsobí zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.  Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa volí tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.  Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

      

     Činnosť ŠKD

      

     Žiaci školy sa rozdelia na skupiny (oddelenia) podľa tried. Činnosť ŠKD bude v čase od 11.30h – 16.15h. Druhý deň v škole po vyhlásení mimoriadnej situácie, odovzdá žiak vychovávateľke v ŠKD tzv. návratku, kde rodič uvedie čas odchodu žiaka z oddelenia ŠKD a meno osoby, ktorá si žiaka v danú hodinu vyzdvihne, prípadne písomne prehlási, že žiak zo ŠKD odíde sám.

      

     Odchod zo školy

      

     Žiaci odchádzajú po skončení vyučovania alebo po skončení činnosti v ŠKD zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti alebo sami po predchádzajúcom písomnom prehlásení zákonných zástupcov v týchto časových intervaloch: 11.30 h, 12.00h, 12.30h, 13.00h, 13.30h, 14.00h, 15.00h a 16.15h.

      

     Izolačná miestnosť

      

     Izolačná miestnosť je zriadená v pavilóne „A“ na druhom podlaží a je označená. V tejto miestnosti je uložená evidenčná kniha, v ktorej sa zaznamenajú dôležité údaje o pacientovi (dátum, meno a priezvisko, trieda, dôvod umiestnenia v IM, čas príchodu rodičov).   

      

     Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

     Dotazník o zdravotnom stave

      

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska vyhlásenia výnimočnej situácie. Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska vyhlásenia výnimočnej situácie. K rizikovým skupinám patria: tehotné ženy,  osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.  V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania

      

     Dištančné vzdelávanie

      

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, budú v prípade potreby realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov školy, ktorí ostali doma.

      

      

     Mimovyučovacie aktivity školy

      

     Základná škola v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

      

     ČL 3

     Opatrenia školy v čase mimoriadnej situácie

      

     Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

     • Žiak si v prípade potreby v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). 
     • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami. 
     • Žiak v prípade potreby nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 
     • Nepedagogický zamestnanec školy v prípade potreby nosí rúško alebo ochranný štít.
     • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú v prípade potreby odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 
     • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
     • Výchova a vzdelávanie bude organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
     • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 
     • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 
     • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
     • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. O upratovaní a dezinfekcii sa vedie písomný záznam. 
     • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 
     • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne
     • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 
     • Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

      

     Povinnosti zákonného zástupcu

      

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy v čse mimoriadnej situácie.  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      

     Podozrenie na ochorenie a izolačná miestnosť

      

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy

     Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti („izolačnej miestnosti“), ktorá je zriadená v tzv. „modrej triede“ na druhom podlaží pavilónu „A“ a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

     Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základnej školy a školského klubu detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      

     Upratovanie, vetranie a dezinfekcia

      

     V miestnosti, kde sa združuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

     Dôkladné čistenie všetkých miestnosti, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

     Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

     O upratovaní a dezinfekcii sa vedie denný záznam.

      

     Čl. 4

     Zvonenie

      

     V čase tejto mimoriadnej situácie bude zvonenie v škole vypnuté. Vyučujúci prispôsobia výchovno-vzdelávací proces tejto skutočnosti.

      

     Čl. 5

     Záverečné ustanovenie

      

     Tento interný pokyn sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy a školského klubu detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Tento interný pokyn bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 28. augusta 2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

     Tento interný pokyn bol vypracovaný v súlade s manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR a bol aktualizovaný 26. augusta 2020.

      

     V Bardejove 28. august 2020

      

                                                                                                                                 Mgr. Igor Drotár

     Riaditeľ školy

   • Pozvánka na talentové skúšky
    • Pozvánka na talentové skúšky

    • Základná škola,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

     pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do športovej triedy zameranej na plávanie!

      

      

     Miesto konania: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,  Bardejov 

                                                    Termín: október 2020 (upresníme neskôr)

                                                    Čas: upresníme neskôr

      

     Podmienky prijatia:

      

     • zvládnutie testov pohybovej a plaveckej výkonnosti (ľah sed za 1 min., výdrž v zhybe nadhmatom, predklon (cm), hod 1 kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 10 m letmo, člnkový beh (4x10m), 25m prsia, 25m kraul, 100m voľný spôsob)
     • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti,
     • psychodiagnostické vyšetrenie na preukázanie nadania podľa zákona 245/2008 §105 ods.1,3 (uskutoční sa v deň konania talentových skúšok v našej základnej škole)
     • žiadosť a informovaný súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy

      

      

      

     Organizačné pokyny: dieťa sprevádza rodič/zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky vhodnú obuv do telocvične.

      

      

     O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy www.zsvinbarg.sk, alebo osobne v kancelárii riaditeľa školy.

      

     Viac informácii sa dozviete na webovej stránke školy, osobne alebo telefonicky.

      

     T E Š Í M E   S A      N A     V Á S !

      

      

     Cieľom zriadenia športových tried v našej škole  je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

      

     Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103 – 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozvrhu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

      

     Podmienky prijatia do športovej triedy

      

     1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
     2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
     3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.
     4. Povinné psychodiagnostické vyšetrenie.

      

     Vyradenie žiaka zo športovej triedy

      

     Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

      

     1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

      

     Zabezpečenie

      

     Škola má vytvorené personálne, priestorové  a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

      

     Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň, v letných mesiacoch letné kúpalisko.

      

     Materiálno – technické – ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

      

     Personálne – učitelia TSV a kvalifikovaní tréneri plávania.

      

    • Denný letný tábor 2020

    • 1.7.  Návšteva Prírodovednej expozície Šariškého múzea v Bardejove. Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana.   2.7.  Turistická vychádzka na Čerešňu.  3.7.   Bardejovské Kúpele - Kyslíková dráha,opekačka pri Komínku

    • Oznam

    • Dňa 24.06.2020 sa uskutoční hodnotiaca pedagogická rada so začiatkom o 13.00 hod.

    • Dôležitý oznam

    • Vážení rodičia, milí žiaci,             

     v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva o obnovení vyučovania v 6.-9. ročníku a na základe spoločného záveru porady  riaditeľov základných škôl, ktorej predmetom bolo  posúdenie organizačných a prevádzkových možností jednotlivých škôl , pri zachovaní prísnych  hygienických pravidiel,  v záujme ochrany zdravia žiakov, nastúpia žiaci týchto ročníkov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  v termíne 29.-30. júna. O organizácii vyučovania v týchto dňoch získate informáciu na stránkach jednotlivých základných škôl.

                                                                                                                                 Mgr. René Semanišin

                                                                                                                vedúci odboru  školstva a kultúry

    • Záznam diskusie ŠPÚ o spôsobe hodnotenia a uzatvárania školského roka 2019/2020

    • V piatok 12.júna sa uskutočnila na facebooku Učíme na diaľku online diskusia s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslavou Hapalovou a externou poradkyňou ŠPÚ Petrou Fridrichovou.

     Hlavnou témou diskusie ŠPÚ, v ktorej dominovali odpovede na vaše otázky, bolo hodnotenie žiakov na konci školského roka 2019/2020.

     Odpovede na mnohé z vašich otázok nájdete v zázname live streem diskusie na https://www.youtube.com/watch?v=Ki0mJa_l4Ro&fbclid=IwAR34mwKnpen2nNBijI4JeDHSd5aQxlP7LzVJ4vIDr7owf_auuKcDIcTVRCA

     Vaše otázky, na ktoré ste odpovede v online diskusii nedostali pre krátkosť času, zosumarizujeme a zverejníme na portáli Učíme na diaľku. 

     Dátum diskusie: piatok 12.6.2020Čas: 14:00 - 15:00 Diskutovali: Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Petra Fridrichová, externá poradkyňa riaditeľky ŠPÚ Moderovala: Janka Balážová 

    • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 22.6.2020

    •  

     Vážení rodičia,

     v súlade s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, žiadame rodičov žiakov 6. až 9. ročníka, aby do 14.6.2020 informovali triednych učiteľov, či majú respektíve nemajú záujem o nástup ich detí do ZŠ od 22.6.2020.

     Túto informáciu je nevyhnutné potvrdiť aj cez EduPage. Po prihlásení do stránky školy vyplňte formulár zverejnený 12.6.2020 - PRIHLASOVANIE.

    • Otváranie škôl pokračuje, rodičia budú môcť poslať do tried aj staršie deti

    • Posledný týždeň pred letnými prázdninami sa budú môcť do tried vrátiť aj šiestaci až deviataci základných škôl. A už od najbližšieho pondelka budú môcť školy zjemniť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19. 

     „Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil,“ informoval na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 

     Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

     Šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny. Škola využije tieto dni na odvzávanie učebníc, vysvedčení a pod. ale aj na zistenie a overenie úrovne vedomostí žiakov, aby sme sa vedeli pripraviť na nový školský rok.

    • Kvety - výzva

    • Vážení rodičia!

     Neľahký záver školského roku oživila príjemná správa, že od septembra 2020
     začneme školu s už fungujúcim bazénom, ktorého priestory by sme chceli oživiť kvetmi.
     Preto Vás chceme poprosiť, ak máte doma kvety väčších rozmerov, ktoré v byte môžu i
     zavadzať, či by ste ich nemohli škole darovať na spríjemnenie prostredia našej novej
     plavárne.
     A všetkým, ktorí sa nám rozhodnú pomôcť, týmto vopred ďakujeme!

    • Matematický klokan 2020

    • V tomto týždni prebieha aj medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. Žiaci 2. - 5. ročníka súťažili v škole a žiaci 6. až 9. ročníka súťažia online z domu.

    • Dejepis vo výtvarnej výchove

    • Pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, naši deviataci doma výtvarne spracovali túto tému. Poznatky získané na dejepise vyjadrili pomocou výtvarných prostriedkov

    • Herbáre šiestakov

    • Herbáre žiakov VI.A a VI.B

     Po dvojmesačnej usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre usilovných žiakov VI.A a VI.B triedy. V priebehu týždňa žiaci svoje práce s hrdosťou nafotili, poslali p. uč. Kolesárovej a tým dokázali, že dotýkať sa prírody je viac ako sa len o nej mechanicky učiť.