• Riaditeľské voľno

    • Zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov na základe Usmernenia Ministra školstva a na základe pracovnej porady,

     odporúča riaditeľom  ZŠ  na deň 14. septembra 2021  /utorok/ udeliť riaditeľské voľno,

      Rozhodnutie riaditeľa školy:

     rozhodnutieRS.pdf

     V prevádzke nebude ani školská jedáleň, ani ŠKD.

    • Informácia ohľadom domácich Ag samotestov

    • Vážení rodičia,

     informácia, ktorá zaznela včera v slovenských médiách o tom, že distribúcia Ag testov v SR bola ukončená a všetky školy či zriaďovatelia už dostali požadovaný počet Ag testov nie je pravdivá.

     Okres Bardejov ešte stále čaká na ich naskladnenie.

    • Ponuka krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/2022

    • ákladná škola,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

     Jedným z dôležitých bodov primárnej prevencie je naučiť deti ako zmysluplne tráviť ich voľný čas. Preto sme ponúkli žiakom veľa možností ako aktívne tráviť voľný čas prostredníctvom krúžkovej činnosti, na financovanie ktorej sa využijú vzdelávacie poukazy.

      

     Ponuka krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/2022

      

     1. Príprava na PP AJ                              Mgr. Viera Mikulová
     2. Environmentálno-turistický krúžok      Mgr. Mariana Antolíková
     3. Z každého rožka troška II.                  Mgr.  Alena Dzúrová
     4. Z každého rožka troška I.                   PaedDr. Margaréta Prokopovičová
     5. Hravé čítanie                                      Mgr. Anna Rohaľová
     6. Dieťa sa hrá a poznáva svet                p. Jana Kuľková
     7. Pohybové hry a plávanie                    Mgr. Petra Peláková
     8. Plávanie hrou                                      Mgr. Mária Kavuľová
     9. Plávanie hrou                                      Mgr. Alžbeta Kmecová
     10. Judo I.                                                 p. Jaroslav Marušin
     11. Judo II.                                                p. Jaroslav Marušin
     12. Športové hry a turistika                      p. Viera Viszlayová
     13. Matematika pre deviatakov                Mgr. J. Gmiterko a Mgr. M. Kendrová

      

     Vzdelávací poukaz  a  prihlášku do CVČ podpísané zákonným zástupcom odovzdá žiak vedúcemu krúžku alebo triednemu  učiteľovi, najneskôr do 13. septembra 2021 (pondelok).

     Vzdelávací poukaz  a  prihlášku do CVČ dostanú žiaci 10.9.2021. Žiak zakrúžkuje krúžok, ktorý bude navštevovať.

      

      

     Príspevok žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ na školský rok v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č.79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach. 

     Poplatok CVČ: 1,- €/mesačne t. j.  10,- €/ročne (vzdelávací poukaz);

     Druhý krúžok v CVČ je spoplatnený 2,- €/mesačne t. j.  20,- €/ročne  (bez vzdelávacieho poukazu)

      

     Vzdelávacie poukazy + prihlášku do CVČ odovzdať na sekretariát do 14. 9. 2021

      

    • Talentové skúšky pre športové triedy

    • Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

     pozýva piatakov a šiestakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky

     do športovej triedy zameranej na plávanie

      

     Miesto konania: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

     Termín: 17. september 2021

      Čas: 5.B –   9.30 hod.

              6.B – 10.30 hod.

      

      

     Podmienky prijatia:

     • Zvládnutie testov pohybovej a plaveckej výkonnosti (ľah – sed za 1. min., výdrž v zhybe nadhmatom, predklon (cm), hod 1 kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 10m letmo, člnkový beh (4x10m), plávanie 12,5 m voľný spôsob  (šírka bazéna)
     • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti,
     • Žiadosť a informovaný súhlas zákonného  zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy,

     Poznámka: Testy plaveckej výkonnosti sme upravili vzhľadom na epidemiologickú situáciu, kedy sa deti nemali možnosť dostatočne pripraviť na talentové skúšky z plávania.

     Organizačné pokyny: Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky, vhodnú obuv do telocvične.

     O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy www.zsvinbarg.edupage.org alebo osobne v kancelárii riaditeľa školy.

     Viac informácii sa dozviete na webovej stránke školy, osobne alebo telefonicky.

     Cieľom zriadenia športových tried v našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

     Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103-106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých žiakov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozsahu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností  a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

      

     Podmienky prijatia do športovej triedy

     1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
     2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
     3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.

      

     Vyradenie žiaka zo športovej triedy

     Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

     1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

      

     Zabezpečenie

     Škola má vytvorené personálne, priestorové a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

     Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň.

     Materiálno-technické - ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

     Personálne – učitelia TaŠV a kvalifikovaním tréneri plávania.

    • Antigénové testy

    • OŠaŠ MsÚ v Bardejove Vás chce informovať o distribúcii antigénových testov pre žiakov ZŠ. Na základe tel. rozhovoru s OÚ v Prešove, sa stále čaká na ich naskladnenie. Momentálne sa riešia okresy Humenné a Sabinov. O distribúcii pre Bardejov nás budú informovať. Sledujte naďalej stránku školy.

    • „ZATOČ S ODPADOM“ - nová online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP)

    • !10 mesiacov, 10 výziev, 10-krát odpad na rôzne spôsoby!

     Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Zatoč s odpadom je kampaň, ktorá má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy nakladania s odpadmi. Táto kampaň trvá od 6. septembra do 30. júna 2022 a môže sa do nej zapojiť úplne každý!

     Čaká na Vás 10 výziev, ktoré sa budú postupne odhaľovať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2021 do júna 2022. Tematicky sú výzvy bohaté na informácie, zaujímavosti, aktuálne dianie v oblasti odpadu. Viac informácii nájdete na stránke: https://www.ewobox.sk/home alebo kontaktujte p. uč. Kolesárovú.

    • Oznam - plaváreň

    • Vážení klienti a priaznivci, plaváreň bude otvorená od 6.9.2021 v obmedzenom režime v závislosti od situácie - farby okresu.

     V zelenej a oranžovej farbe budeme v režime ZÁKLAD, čo sa pre potreby  Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. 

     V červenej farbe  budeme v režime OTP - osoby plne očkovaní, , testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID 19 prekonali za ostatných 180 dní.  

     Počet osôb v bazéne:

     - v  zelenej farbe - stupeň monitoring - bez obmedzenia, v našom prípade plavecký bazén 60 osôb, neplavecký bazén 11 osôb

     - v oranžovej farbe - stupeň ostražitosť - max. 10 osôb. 

     - v červenej farbe - 1. stupeň ohrozenia - max. 17 osôb.

    • Nový školský rok

    • Vyberáme z tlačovej besedy ministra školstva B. Gröhlinga o tom, ako bude vyzerať nový školský rok

     Dovolenky

     Vyhláška ÚVZ o príchode zo zahraničia

     • osoba, ktorá prichádza zo zahraničia musí ísť do 14 dňovej karantény okrem očkovaných a prekonaných vrátane mládeže nad 12 rokov,
     • takáto osoba na piaty deň musí ísť na PCR test, ak je negatívny, končí jej karanténa,  
     • ak má dieťa menej ako 12 rokov, postupuje sa podľa toho, či sú rodičia očkovaní,
     • ak sú rodičia očkovaní, dieťa má výnimku z karantény,
     • ak rodičia nie sú očkovaní, má dieťa povinnosť byť v karanténe 14 dní ako jeho rodičia


     Tri pravidlá, ktorými sa riadi MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo)

     1. Školy sa nebudú zatvárať plošne (školy sú podľa schváleného Covidautomatu otvorené od zelenej po čiernu farbu, v prípade pozitivity sa zatvoria iba individuálne triedy a tie budú prechádzať na dištančné vzdelávanie
     2. Nástup do školy nie je podmienený testom
     3. Pri pozitívnej osobe sa riadime vyhláškami ÚVZ. Ak žiak príde do kontaktu s pozitívnou osobou, ktorá bola pozitívne testovaná PCR testom 2 dni pred testovaním, ide do domácej karantény


     Financie na dezinfekciu

     • školy dostanú financie na nákup dezinfekcie
     • aj nevyčerpané vzdelávacie poukazy sa môžu použiť na nákup dezinfekcie


     Samotestovanie

     • samotestovanie bude dobrovoľné
     • ministerstvo umožní na začiatku škol. roku dobrovoľné jednorázové testovanie na základe kloktacích PCR testov (testovanie na škole bude od 2. – 5. 09. 2021)
     • počas jesene sa budú môcť využiť Ag testy s krátkymi tyčinkami (na každé dieťa 25 testov)
     • v prípade pozitívneho Ag testu môže rodič požiadať lekára o potvrdenie ochorenia PCR testom, alebo po 14 dňoch požiadať lekára o vykonanie protilátok


     Nástup do školy

     • pri nástupe do školy a po každom prerušení vyučovania predloží rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti (nie o bezinfekčnosti),
     • je ho možné nahradiť aj potvrdením od lekára


     Vyučovanie

     • ministerstvo odporúča obmedziť miešanie tried a skupín pri vyučovaní TaŠV,
     • odporúča vyučovať TaŠV aj HV
     • odporúča robiť ranný filter,
     • odporúča využiť viacero vchodov na vstup do školy,
     • odporúča zriadiť izolačná miestnosť, vykonávať pravidelnú dezinfekciu povrchov ...


     Ospravedlnenie z vyučovania

     • rodič môže ospravedlniť z vyučovania žiaka na maximálne päť po sebe idúcich dní
     • nárok na OČR má rodič iba vtedy, ak sa zavrie trieda, lebo žiak je v domácej karanténe, pretože prišiel do kontaktu s pozitívnou osobou
     • nárok na OČR nevzniká, ak rodič ospravedlní žiaka


     Prerušenie vyučovania v triedach

     • osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou dva dni pred testovaním, musia ísť do 14 dňovej domácej karantény
     • ak v triede bude pozitívny žiak, celá trieda pôjde do 14 dňovej karantény a bude sa vzdelávať dištančne
     • riaditeľ školy môže zatvoriť iba celú triedu, nie celú školu


     Pozitívny rodič

     • do karantény idú iba tí, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou dva dni pred testovaním
     • ak je pozitívny rodič, do karantény ide dieťa, ale trieda nejde do karantény


     Školy v prírode, lyžiarske výcviky

     • ministerstvo neodporúča organizovať školy v prírode, lyžiarske výcviky


     ŠKD

     • ministerstvo odporúča minimalizovať miešanie žiakov medzi triedami


     Stravovanie v školskej jedálni

     • ministerstvo odporúča stravovanie v ŠJ po triedach a s minimálnym premiešavaním tried


     Ranný filter

     • ministerstvo odporúča ranný filter pre ZŠ

     pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

    • Začiatok šk. r. 2021/2022

    • Školský rok začína vo štvrtok

     2. septembra 2021 o 8:00 hod.

     pred budovou školy.


     Zoznam žiakov 1. ročníka bude zverejnený na dverách pri vstupe do budovy ZŠ.


     Základné pomôcky pre žiakov sú zverejnené na stránke školy (ostatné sa dohodne na rodičovskom združení s triednymi učiteľkami).

     Poplatky za stravu sa platia na účet školy (č. ú.: SK61 5600 0000 0036 3208 6002) podľa prideleného variabilného čísla  za obed a desiatu samostatne. Variabilné číslo je zverejnené pri vchode školy.

     Podrobnejšie informácie o platbe stravy na účet ŠJ nájdete na podstránke ŠJ. Rodičia žiakov 1.ročníka , ktorí uhradili stravné za obedy alebo desiatu si stravenky môžu vyzdvihnúť vo vestibule školy u vedúcej školskej jedálne 02.09.2021 v čase od 07:30 do 08:15 hod. Ostatní stravníci 02.09.2021 v čase od 08:30 do 12:00 hod. pri okienku pred vstupom do jedálne.

     Do školského klubu môžete svoje deti zapísať od 2. 9. 2021.


     Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie 2. septembra 2021!


     Vedenie školy.

     Potrebné tlačivo pri nástupe do školy (pre všetkých žiakov) - nájdete ho aj na vrátnici školy :

     pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

     pre rodičov prvákov (1 rodič s 1 žiakom):

     Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.pdf


    • Oznam pre stravníkov v ŠJ

    • Rodičia žiakov 1.ročníka , ktorí uhradili stravné za obedy alebo desiatu, si stravenky môžu vyzdvihnúť vo vestibule školy u vedúcej školskej jedálne 02.09.2021 v čase od 07:30 do 08:15 hod. Ostatní stravníci 02.09.2021 v čase od 08:30 do 12:00 hod. pri okienku pred vstupom do jedálne.

    • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa

    • Vážení rodičia, milí naši žiaci!

     Keďže začiatok nového školského roka sa nezadržateľne blíži, zverejňujeme zoznam učebných pomôcok podľa jednotlivých ročníkov. 

     Tešíme sa na každého jedného z Vás...

                                                          Vaši učitelia 

      

      Pomôcky pre 1. ročník

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

      

     Telesná a športová výchova

     - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      

     Výtvarná výchova (uložené v škatuli od topánok, v kufríku,

     v pevnom vrecúšku)

     - vodové farby (najlepšie anilínové farby), stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo disperzné a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), farebný papier, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks

      

     Peračník

     - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks - atramentové pero  alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky - 12 ks, strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko

      

     Iné

     - zošit linajkový č. 511- 5 ks, zošit linajkový č. 513 - 2 ks, zošit štvorčekový č. 5110 - 1 ks, zošit č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, pravítko 30 cm, obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca - 2 ks

      

     Na zošity nevypisovať názvy predmetov, iba meno a triedu.
     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.

      

      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Pomôcky pre 2. ročník

     Slovenský jazyk

     - 10 ks - zošit č.512
     (gramatika, čítanie, diktáty)


     Matematika

     - 6 ks - zošit č. 523
     geometria - 1ks zošit č. 420 (veľký čistý), pravítko 30 cm

     - 1 ks – zošit č. 5110 – (štvorčekový – veľké štvorčeky)

      
     Hudobná výchova

     - 1ks notový zošit

      

     Výtvarná výchova

     - výkresy -  A4 - 20 ks, výkresy -  A3 - 20 ks,
     vodové farby, guľatý štetec (hrubší aj tenší), temperové farby - 6ks ,
     paleta, plochý štetec (hrubší aj tenší), nádobka na vodu, handrička, tuš,
     plášť (staré tričko), farebný papier (1 sada ), nožnice,
     lepidlo (tyčinka), voskovky, fixky


     Telesná výchova
     tepláková súprava, bavlnené tričko, ponožky, tenisky s bielou.

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)


     Peračník
     - atramentové pero 1 ks (1 ks náhradné pero alebo náplň), 2 ks ceruzka - č. 2,
     strúhadlo, guma, farebné ceruzky, zelené pero


     Iné
     slovníček – 1 ks č.624
     prezuvky , obaly na učebnice.
     Na zošity nevypisovať názvy predmetov, iba meno a triedu.


     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

      

      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

      

     Pomôcky pre 3. ročník


     Slovenský jazyk
     -  10 ks – zošit č. -523

     (gramatika, čítanie, diktáty)

      

     Matematika
     - 5 ks – zošit č. 524
     geometria - 1ks zošit č. 440 (veľký čistý), pravítko 30 cm

     - 1 ks – zošit 5110 (štvorčekový – veľké štvorčeky)

      

     Prírodoveda a vlastiveda

     - podľa dohody s vyučujúcimi


     Hudobná výchova

     - 1ks notový zošit (môže byť aj z predchádzajúceho ročníka)

      

     Telesná výchova
     tepláková súprava, bavlnené tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      


     Výtvarná výchova

     - výkresy -  A4 20 ks, výkresy -  A3 20 ks,
     vodové farby, guľatý štetec (hrubší aj tenší), temperové farby 6ks, tuš,
     paleta, plochý štetec (hrubší aj tenší), nádobka na vodu, handrička,
     plášť (staré tričko), farebný papier (1 sada ), nožnice,
     lepidlo (tyčinka), voskovky, fixky


     Peračník  

     - perá (modré, zelené), ceruzky, strúhadlo, tyčinkové lepidlo, nožnice,
     farbičky, čiernu fixku, gumu
      

     POZNÁMKA :
     - ostatné pomôcky upresníme podľa potreby v priebehu školského roka

      

     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.     . Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pomôcky pre 4. ročník

      

     Slovenský jazyk

     - 10 ks – zošit č.523

     (gramatika, čítanie, diktáty)

      

     Matematika
     - 5 ks – zošit č. 524

     geometria - 1ks – zošit č. 440 (veľký čistý), pravítko 30 cm

     - štvorčekový zošit 1 ks  č. 525

     - kružidlo – 1 ks
     - trojuholník s ryskou (popr. dlhé - 30 cm)

      

     Prírodoveda a vlastiveda

     - podľa dohody s vyučujúcimi

      

     Výtvarná výchova a pracovné vyučovanie

     - výkresy -  A4 - 30 ks, výkresy -  A3 - 30 ks,
     vodové farby, guľatý štetec (hrubší aj tenší), temperové farby 6ks ,
     paleta, plochý štetec (hrubší aj tenší), nádobka na vodu, handrička, tuš,
     plášť (staré tričko), farebný papier (1 sada) , nožnice,
     lepidlo (tyčinka), voskovky, fixky

      

     Hudobná výchova

     - 1ks notový zošit (môže byť aj z predchádzajúceho ročníka)

      

     Telesná výchova
     tepláková súprava, bavlnené tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      

     Peračník  

     - perá (modré, zelené), ceruzky č. 2 – 2 ks, strúhadlo, tyčinkové lepidlo, nožnice,
     farbičky, čiernu fixku, gumu
      

     POZNÁMKA :
     - ostatné pomôcky upresníme podľa potreby v priebehu školského roka

      

     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.
      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

      

     Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu

    • Možnosť testovania kloktacími PCR testami

    • Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

     Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

     HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     1. Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o testovanie klokotacími PCR testami medzi rodičmi žiakov (napr. cez EDUPAGE). Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.
     2. Do 26. 8. 2021 do 10:00 riaditeľ školy na základe zisteného záujmu objedná potrebný počet testov prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj. Požiadavky po tomto termíne nebudú akceptované ministerstvom, ani dodávateľmi.
     3. Po objednávke sa dodávateľ spojí so školou a dohodne spôsob distribúcie a realizácie testovania kloktacími PCR testami. Kontaktné údaje dodávateľov podľa krajov sú zverejnené na webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. Dodávateľ inštruuje školu kedy, a akým spôsobom budú vytvorené zoznamy žiakov, ktorí sa budú testovať.
     4. Od 30. 8. 2021 sa uskutoční distribúcia testov priamo do škôl v termíne dohodnutom školou s dodávateľom.
     5. Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.
     6. Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy.
     7. Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.Podrobnosti o spôsobe zadania požiadavky o kloktacie PCR testy, ako aj podrobné informácie o spôsobe vykonania testovania kloktacími PCR testami nájdete v dokumente „Inštrukcia pre testovanie kloktacími PCR testami na začiatku školského roka 2021/2022- spoločná inštrukcia pre všetky kraje v SR.
    • Domáce samotestovanie antigénovými testami – harmonogram pre začiatok školského roku 2021/2022.

    • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

     Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

     1.    Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi (napr. prostredníctvom EDUPAGE, eškola)

     2.    Od 26. 8. 2021 škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov, Nemôže požiadať o viac balení samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

     ·         Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie. (napr. informáciou z EDUPAGE alebo eškoly).

     3.    Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

      

     Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

     Návod na použitie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     Sprievodca pre samotestovanie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      

     Zisťovanie záujmu už prebieha - po prihlásení do EduPage cez akciu Prihlasovanie (najnovšia správa)

    • POPLATKY za stravu v ŠJ - SEPTEMBER 2021:

    •    Desiata       19 dní x 0,50 €                             =   9,50 €

        1.stupeň     19 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  23,85 €

        2.stupeň    19  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  25,37 €

        Dospelí      19 dní x 0,86 €   plus 2 € réžia     =  18,34 € 

        Cudzí         19 dní x 2,13 €                             =  40,47 € 

     Poplatky sa platia na účet školy podľa prideleného variabilného

     čísla  za obed a desiatu samostatne .

     Ostatné podrobnosti o platbe stravy na účet ŠJ nájdete na podstránke ŠJ:

     článok o platbe na účet ŠJ

     článok o variabilných číslach žiakov

    • Oznamy Plavárne Vinbarg

    • Oznam č. 1

     Vážení návštevníci Plavárne Vinbarg, z dôvodu plánovanej každoročnej odstávky bazénov bude plaváreň  v dňoch 23. augusta až 5. septembra 2021 ZATVORENÁ.

     Počas odstávky sa vymení voda v bazénoch, prevedia sa kompletná dezinfekcia, v budove a na zariadeniach sa vykonajú nutné aj plánované opravy a rekonštrukcie.

     Plánovaný termín otvorenia je 6. september 2021. 

     Ďakujeme za pochopenie

     Oznam č. 2

     STRATY  A  NÁLEZY

     Stratené a nájdené veci si môžete vyzdvihnúť počas prevádzkových hodín v pokladni plavárne.

    • Denný letný tábor V.

    • Posledné dni denného tábora úspešne za nami. Prajeme Vám krásne leto plné pohody, slniečka a príjemných zážitkov. 🌞⛱