• Oznam

    • Dňa 24.06.2020 sa uskutoční hodnotiaca pedagogická rada so začiatkom o 13.00 hod.

    • Dôležitý oznam

    • Vážení rodičia, milí žiaci,             

     v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva o obnovení vyučovania v 6.-9. ročníku a na základe spoločného záveru porady  riaditeľov základných škôl, ktorej predmetom bolo  posúdenie organizačných a prevádzkových možností jednotlivých škôl , pri zachovaní prísnych  hygienických pravidiel,  v záujme ochrany zdravia žiakov, nastúpia žiaci týchto ročníkov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  v termíne 29.-30. júna. O organizácii vyučovania v týchto dňoch získate informáciu na stránkach jednotlivých základných škôl.

                                                                                                                                 Mgr. René Semanišin

                                                                                                                vedúci odboru  školstva a kultúry

    • Záznam diskusie ŠPÚ o spôsobe hodnotenia a uzatvárania školského roka 2019/2020

    • V piatok 12.júna sa uskutočnila na facebooku Učíme na diaľku online diskusia s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Miroslavou Hapalovou a externou poradkyňou ŠPÚ Petrou Fridrichovou.

     Hlavnou témou diskusie ŠPÚ, v ktorej dominovali odpovede na vaše otázky, bolo hodnotenie žiakov na konci školského roka 2019/2020.

     Odpovede na mnohé z vašich otázok nájdete v zázname live streem diskusie na https://www.youtube.com/watch?v=Ki0mJa_l4Ro&fbclid=IwAR34mwKnpen2nNBijI4JeDHSd5aQxlP7LzVJ4vIDr7owf_auuKcDIcTVRCA

     Vaše otázky, na ktoré ste odpovede v online diskusii nedostali pre krátkosť času, zosumarizujeme a zverejníme na portáli Učíme na diaľku. 

     Dátum diskusie: piatok 12.6.2020Čas: 14:00 - 15:00 Diskutovali: Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), Petra Fridrichová, externá poradkyňa riaditeľky ŠPÚ Moderovala: Janka Balážová 

    • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 22.6.2020

    •  

     Vážení rodičia,

     v súlade s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, žiadame rodičov žiakov 6. až 9. ročníka, aby do 14.6.2020 informovali triednych učiteľov, či majú respektíve nemajú záujem o nástup ich detí do ZŠ od 22.6.2020.

     Túto informáciu je nevyhnutné potvrdiť aj cez EduPage. Po prihlásení do stránky školy vyplňte formulár zverejnený 12.6.2020 - PRIHLASOVANIE.

    • Otváranie škôl pokračuje, rodičia budú môcť poslať do tried aj staršie deti

    • Posledný týždeň pred letnými prázdninami sa budú môcť do tried vrátiť aj šiestaci až deviataci základných škôl. A už od najbližšieho pondelka budú môcť školy zjemniť prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré prijali proti šíreniu ochorenia Covid-19. 

     „Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil,“ informoval na tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. 

     Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.

     Šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny. Škola využije tieto dni na odvzávanie učebníc, vysvedčení a pod. ale aj na zistenie a overenie úrovne vedomostí žiakov, aby sme sa vedeli pripraviť na nový školský rok.

    • Kvety - výzva

    • Vážení rodičia!

     Neľahký záver školského roku oživila príjemná správa, že od septembra 2020
     začneme školu s už fungujúcim bazénom, ktorého priestory by sme chceli oživiť kvetmi.
     Preto Vás chceme poprosiť, ak máte doma kvety väčších rozmerov, ktoré v byte môžu i
     zavadzať, či by ste ich nemohli škole darovať na spríjemnenie prostredia našej novej
     plavárne.
     A všetkým, ktorí sa nám rozhodnú pomôcť, týmto vopred ďakujeme!

    • Matematický klokan 2020

    • V tomto týždni prebieha aj medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan. Žiaci 2. - 5. ročníka súťažili v škole a žiaci 6. až 9. ročníka súťažia online z domu.

    • Dejepis vo výtvarnej výchove

    • Pri príležitosti 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, naši deviataci doma výtvarne spracovali túto tému. Poznatky získané na dejepise vyjadrili pomocou výtvarných prostriedkov

    • Herbáre šiestakov

    • Herbáre žiakov VI.A a VI.B

     Po dvojmesačnej usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre usilovných žiakov VI.A a VI.B triedy. V priebehu týždňa žiaci svoje práce s hrdosťou nafotili, poslali p. uč. Kolesárovej a tým dokázali, že dotýkať sa prírody je viac ako sa len o nej mechanicky učiť.

    • Interný pokyn riaditeľa školy č. 4/2020

    • Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

      

     Čl.1

     Predmet

     Riaditeľ školy vydáva tento interný pokyn pre zabezpečenie ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusom na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

      

     Čl. 2

     Rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ÚVZ a Mesta Bardejov

     Minister školstva SR v súlade s opatrením ÚVZ SR vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v základných školách a obnovení prevádzky v ŠKD a v zariadeniach školského stravovania. Na základe predmetného rozhodnutia povoľuje Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ školy, s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovenie školského vyučovania v ZŠ na účely výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka, obnovenie prevádzky ŠKD a obnovenie prevádzky školského stravovania.

      

     Čl. 3

     Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

     Prevádzkový čas

     Výchova a vzdelávanie žiakov prvého až piateho ročníka na našej škole sa bude realizovať v čase od 07.15h do 16.15h. V tomto čase bude budova školy zatvorená a do budovy nemôže vstúpiť žiadna cudzia osoba. Pri odchode žiakov zo školy sa budova školy bude otvárať v presne vymedzenom čase.

      

     Ranný filter

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h.

      

     Vyučovanie

     1. a 2. ročník sa vyučuje v čase od 08.00h – 11.30h

     3. a 4. ročník sa vyučuje v čase od 08.00h – 12.00h

     5. ročník sa vyučuje v čase od 08.00h – 12.30h

      

     Obedy v školskej jedálni

     Obedy pre 1. a 2. ročník sa budú vydávať v čase od 11.30h – 12.00h

     Obedy pre 3. a 4. ročník sa budú vydávať v čase od 12.00h – 12.30h

     Obedy pre 5. ročník sa budú vydávať v čase od 12.30h – 13.00h

      

     Činnosť ŠKD

     Školský klub deti bude v prevádzke v čase od 11.30h do 16.15h.

      

     Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

     Prevádzkový režim ZŠ a ŠKD je vypracovaný v súlade s Opatreniami ÚVZ SR zo dňa 22. 05. 2020 a Usmernením MŠVVaŠ SR aktuálneho k 22. 05. 2020.

      

     Pri prvom nástupe žiaka do školy

     Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      

     Príchod do školy a ranný zdravotný filter 07.30h – 08.00h

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Žiaci 1.,2. a 3 ročníka vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „A“, žiaci 4. a 5. ročníka vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „B“. Pred vstupom do budovy školy v tzv, „diskrétnej zóne“ poverené osoby zmerajú žiakom telesnú teplotu a vydezinfikujú im ruky, o čom sa denne vedie písomný záznam. Až po tomto rannom zdravotnom filtri vstúpi žiak do  budovy školy, kde ho prevezme ďalší poverený zamestnanec školy. Žiak odchádza do svojej triedy.

      

     Výchova a vzdelávanie 08.00h – 12.30h

     Žiaci školy sa rozdelia na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sa prispôsobí zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.  Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa volí tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.  Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

      

     Činnosť ŠKD

     Žiaci školy sa rozdelia na skupiny (oddelenia), v ktorých ich bude najviac 20. Činnosť ŠKD bude v čase od 11.30h – 16.15h. Druhý deň v škole, teda 02. 06. 2020 odovzdá žiak vychovávateľke v ŠKD tzv. návratku, kde rodič uvedie čas odchodu žiaka z oddelenia ŠKD a meno osoby, ktorá si žiaka v danú hodinu vyzdvihne, prípadne písomne prehlási, že žiak zo ŠKD odíde sám.

      

     Odchod zo školy

     Žiaci odchádzajú po skončení vyučovania alebo po skončení činnosti v ŠKD zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti alebo sami po predchádzajúcom písomnom prehlásení zákonných zástupcov v týchto časových intervaloch: 11.30 h, 12.00h, 12.30h, 13.00h, 14.00h, 15.00h a 16.15h.

      

     Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

     Dotazník o zdravotnom stave

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.  Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.  K rizikovým skupinám patria: tehotné ženy,  osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.  V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania

      

     Dištančné vzdelávanie

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, budú naďalej realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov školy, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole (pre žiakov 6. – 9. ročníka) a žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí ostali doma.

      

     Mimovyučovacie aktivity školy

     Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

      

     Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

     Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

     • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). 
     • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami. 
     • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 
     • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
     • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 
     • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
     • Výchova a vzdelávanie bude organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
     • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 
     • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 
     • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
     • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. O upratovaní a dezinfekcii sa vedie písomný záznam. 
     • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 
     • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne
     • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 
     • Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

      

     Povinnosti zákonného zástupcu

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      

     Podozrenie na ochorenie a izolačná miestnosť

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy

     Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti („izolačnej miestnosti“), ktorá je zriadená v tzv. „modrej triede“ na druhom podlaží pavilónu „A“ a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

     Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl a školských klubov detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      

     Čl. 4

     Zvonenie

     V čase tejto mimoriadnej situácie bude zvonenie v škole vypnuté. Vyučujúci prispôsobia výchovno-vzdelávací proces tejto skutočnosti.

      

     Čl. 5

     Záverečné ustanovenie

     Tento interný pokyn sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy a školského klubu detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Tento interný pokyn bol prerokovaný na mimoriadnej pracovnej porade dňa 28. mája 2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

      

     V Bardejove 28. máj 2020

      

     Mgr. Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

    • Nástup do školy

    • Vážení rodičia žiakov 1. – 5. ročníka, pripravujeme organizáciu vyučovania od 1.6.2020 v našej škole. Pomohlo by nám ak by ste sa správou cez edupage vyjadrili k času príchodu žiakov do školy. Náš návrh je, aby to bolo od 7:15 do 8:00 (pravdepodobne cez viaceré vchody, aby boli dodržané hygienické opatrenia). Najprehľadnejšie to bude ak sa vyjadrite do 27.5.2020, reakciou na túto správu (je aj v edupage po prihlásení). Ďakujeme!

      

    • Dôležitý OZNAM pre 1. až 5. ročník

    • Pri nástupe dieťaťa do školy je rodič povinný odovzdať VYHLÁSENIE o zdravotnom stave. Ak máte možnosť si ho vytlačiť - nájdete ho tu nižšie pod textom. Alebo si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy v dňoch 21.5.2020, 25.5.2020 a 27.5.2020 v čase od 8:00 do 10:00. Vyplnené a podpísané Vyhlásenie s aktuálnym dátumom je potrebné odovzdať až pri nástupe žiaka do školy 1.6.2020

     Pri nástupe dostanete aj návratku - o spôsobe príchodu a odchodu žiaka. Aj tá je tu dole - ak máte možnosť si ju vytlačiť, prineste ju vypísanú a podpísanú už v prvý deň nástupu žiaka do školy. Alebo ju dostanete v škole a prinesiete ju najneskôr v utorok 2.6.2020

      

    • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 1.6.2020

    • Vážení rodičia,

     v súlade s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, žiadame rodičov žiakov 1. až 5. ročníka, aby do 25.5.2020 informovali triednych učiteľov, či majú respektíve nemajú záujem o nástup ich detí do ZŠ od 1.6.2020.

     Túto informáciu je nevyhnutné potvrdiť aj cez EduPage. Po prihlásení do stránky školy vyplňte formulár zverejnený 20.5.2020 - PRIHLASOVANIE.

     Bližšie informácie o samotnom priebehu vyučovania budú zverejnené v najbližších dňoch.

      

     návod na prihlasovanie žiaka 1. až 5. ročníka cez edupage:

    • IT Fitness test 2020

    • Má „koronakríza“ vplyv na vývoj digitálnych zručností a schopností u žiakov a pedagógov? Odpoveď na túto otázku, ktorú priniesla situácia vyvolaná pandémiou ochorenia Covid-19, spoločne hľadajú odborníci aj prostredníctvom výsledkov z IT Fitness Testu.  9. ročník tohto najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku sa už začal. IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie hĺbkové testovanie IT zručností na Slovensku, jeho oficiálna časť tento rok potrvá od 4. mája do 31. júla. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti.

     Naša škola sa tohto testovania zúčastňuje už niekoľko rokov na hodinách informatiky. V tomto roku pri učení sa doma by sa do testu mohlo zapojiť aj viac účastníkov. Test je pripravený pre 3 kategórie účastníkov: Učiteľ, Študent, Zvedavec = široká verejnosť. Pri študentoch je ešte rozdielna náročnosť pre ZŠ a SŠ. Prvé dni testovania naznačujú, že sa digitálna zručnosť zlepšuje. A ako ste na tom vy? Vyskúšajte sa – pripravil som pre vás postup ako začať. Škola už je zaregistrovaná, a predpripavené údaje sú aj pre žiakov 2. stupňa – test je určený hlavne pre vyššie ročníky ZŠ a učiteľov, ale môže sa zúčastniť každý, čiže napr. aj rodičia žiakov.

     IT_Fitness_test.pdf