• Zápis do 1. ročníka u nás

    • Dňa 24. 3. 2021 o 17.00 hod. sa uskutoční online stretnutie rodičov budúcich prvákov a vedenia školy. Prítomné budú aj budúce učiteľky v 1. ročníku a špeciálny pedagóg.

     Stretnutie sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM. O prihlasovacie údaje môžete požiadať na tel. čísle 054 474 62 71 lebo na adrese zsvinbarg16@gmail.com.

     Tešíme sa na Vás

    • Informácie Mestského úradu - zápis

    • Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ pre šk. rok 2021/2022

      

     Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

     bez osobnej prítomnosti detí a rodičov v termíne

     od 7.apríla 2021 do 30. apríla 2021.

     Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na základnej škole v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov:

     ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

     ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

     ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa  Ševčenka 3, Bardejov,

     ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

     ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

     ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

     Zápis prebieha podaním prihlášky:

     1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,
     2. poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú odošle poštou.

      

     Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

     K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

     1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
     2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
     3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

      

     Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2021/2022 budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.

                                                                                                   MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                          primátor mesta

      

    • Pozvánka - rodičia deviatakov

    • Dňa 10.3.2021 o 17.00 sa uskutoční online rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviateho ročníka. Téma stretnutia - Aktuálne informácie o prijímacom konaní v šk.roku 2020/2021

    • Oznam - otváranie škôl

    • Vážení rodičia,
     zamestnanci základných a materských škôl,
     na základe rozhodnutia ministra školstva z 2. marca 2021, s účinnosťou od 8. marca do
     21. marca 2021, je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni
     prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu
     z domu. Na základe uvedeného Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ, po konzultácii s Regionálnym
     úradom verejného zdravotníctva, na základe rozhodnutia krízového štábu Mesta zo dňa 3.3.2021,
     pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka
     8.3.2021.
     Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych
     opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ,
     aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a v kópii potvrdenie
     minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR
     teste na Covid 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to
     potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní a iných aktivít.
     V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas
     nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť, aby
     ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta
     k dispozícii.

     Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe
     aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je
     pre nich taká dôležitá. Ale o to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení,
     maximálnu zodpovednosť tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam
     o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu
     prijmete s pochopením. Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime
     maximálnu zodpovednosť. Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám predovšetkým záleží. V prípade
     akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať

     Mgr. René Semanišin

     vedúci odboru školstva a kultúry

     Mestský úrad

     Radničné námestie 16

     Bardejov

      

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Žiaci, ktorí majú zaplatenú desiatu na mesiac marec 2021 si budú môcť vybrať lístky v pondelok 8.3.2021 pri desiatej (teda počas veľkej prestávky)

    • Kreatívna biológia

    • Vyučovanie na diaľku? Pre našich šiestakov to bola  príležitosť ukázať svoju kreativitu. Žiaci od pani učiteľky dostali na hodine biológie zadanie: „Vytvoriť model rastlinnej alebo živočíšnej bunky“.  Výsledkom žiakom sú jedinečné modely buniek vytvorené z najrôznejšieho materiálu či už z plastelíny, papiera, krabice a pod. Taktiež technika prevedenia svedčí o kreativite našich žiakov. Žiakom k výsledku ich snahy gratulujeme a tešíme sa na ďalšie práce.

    • Otváranie škôl

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     s ľútosťou Vám oznamujem, že napriek veľkému úsiliu nášho zriaďovateľa, mesta Bardejov i nášmu úsiliu (cez víkend sme otestovali na našej škole spolu 585 osôb Ag testami) pokračovať v prezenčnom vzdelávaní aspoň na I. stupni, základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov po nepriaznivom vývoji pandemickej situácie v našom meste i okrese za posledných sedem dní, rozhodnutím mestského krízového štábu a na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove, pokračujú od 2. marca 2021 až do odvolania, vrátane žiakov I. stupňa, v dištančnom vzdelávaní.

     O ďalšom vývoji tejto situácie a podmienkach návratu žiakov do škôl Vás budeme včas informovať.

     Naďalej sledujte našu webovú stránku a buďte zdraví!

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Úspech v okresnom kole Dejepisnej olympiády

    • Aj počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zúčastnili na školskom a následne tí najlepší  na okresnom kole Dejepisnej olympiády.  V okresnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii  E školu reprezentovali  dve žiačky  - Sofia Šterbáková zo 7. A a Klaudia Hnidenková  zo 7.B triedy. 

     Sofia Šterbáková získala 1. miesto a v marci sa zúčastní krajského kola. Sofii srdečne blahoželáme a veríme, že v krajskom kole bude podobne úspešná.  Obom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • VV - 30 rokov našej školy

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album VV - 30 rokov našej školy.

     Počas dištančného vzdelávania mnohým spraví radosť tvoriť práce ktoré, nám potešia oko a pohladia dušu. Určite k takým patria aj výtvarné práce našich žiakov na ktorých zobrazili významné výročie našej školy.

    • Otváranie škôl

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v našom meste rozhodol dnes, 26. 02. 2021 mestský krízový štáb o tom, že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov sa v pondelok 01. 03. 2021 neotvoria. Prezenčné vyučovanie na I. stupni teda v pondelok nepokračuje. Po vyhodnotení víkendových dát z testovania a po rozhodnutí vlády uzavrieť na istý čas našu krajinu, Vás budeme o ďalšom vývoji prezenčného vyučovania na I. stupni včas informovať. Sledujte naďalej našu webovú stránku a buďte zdraví!

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

      

     V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov , na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov , bude vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta prebiehať v pondelok 1.3.2021  dištančnou formou. Po vyhodnotení dát z víkendového testovania, resp. po dnes avizovanom rozhodnutí vlády vás o ďalšom postupe budeme informovať. Plne si uvedomujeme, so všetkou zodpovednosťou potrebu a nevyhnutnosť vzdelávania najmä detí na prvom stupni prezenčnou formou, je to aj náš  záujem a priorita , ale musíme dbať predovšetkým na ochranu ich zdravia, ochranu zdravia pedagógov a rodičov. Bardejov je dnes v bordovej fáze a všetky doterajšie rozhodnutia mestského krízového štábu sa ukázali ako rozumné a obozretné. Boli prínosom pre zvrátenie negatívneho vývoja pandemickej situácie v meste. O ďalšom postupe vás budeme aktuálne informovať. Materské školy budú zatiaľ od pondelka 1.3.2021 fungovať v režime , ktorý vyžaduje aktuálne platný „školský semafor“ .

     Ďakujeme za pochopenie. Je to v záujme nás všetkých.

    • Informácia - testovanie aj na našej škole

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy, mrzí ma, že v rozpätí dvoch dní Vám posielam dve rozdielne informácie týkajúce sa testovania na našej škole, ale pandemická situácia sa vyvíja nielen v rámci celého Slovenska, ale aj v rámci nášho mesta a okresu. Ako ste určite zaregistrovali, naše mesto sa dnes 24. 02. 2021 žiaľ posunulo z oranžovej do červenej zóny a v dôsledku tejto novej situácie sa mestský krízový štáb rozhodol zriadiť v priestoroch našej školy (a rovnako na I. ZŠ) jedno rezervačné odberné miesto na testovanie Ag testami. Testovať sa bude v sobotu 27. 02. 2021 v čase od 08.00h do 19.30h. V tejto súvislosti Vám ponúkame možnosť otestovať sa v našej škole a prispieť tak k plynulému pokračovaniu prezenčného vyučovania na I. stupni. Povinnosť preukázať sa v pondelok 01. 03. 2021 negatívnym Ag alebo PCR testom nie starším ako sedem dní platí stále pre jedného z rodičov žiakov I. stupňa a všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú prezenčné vzdelávanie na našej škole. Link na rezerváciu:

     09 - ZŠ Arm. Ge. L. Svoboduhttps://admin.resersoft.com/rs/odberne-miesto-c-09-zs-arm-ge-l-svobodu/calendar/116?company=odberne-miesto-c-09-zs-arm-ge-l-svobodu

     Ďakujem za porozumenie a teším sa na stretnutie opäť v škole.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

      

    • Oznam + zoznam MOM v Bardejove

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     po skončení jarných prázdnin budeme od pondelka 01. 03. 2021 pokračovať na I. stupni v prezenčnom vyučovaní. Podmienky opätovného otvorenia školy ostávajú nezmenené – negatívny Ag alebo PCR test nie starší ako sedem dní aspoň jedného z rodičov a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú prezenčne a všetkých nepedagogických zamestnancov, ktorí technicky zabezpečujú prezenčné vyučovanie.

     Vzhľadom na to, že pre tento víkend (27. – 28. 02. 2021) je v MOM v meste Bardejov pre testovanie voľných cca 4000 miest, na žiadnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nebude tento víkend zriadené ani jedno odberné miesto.

     V tejto súvislosti Vás žiadam, aby ste na testovanie využili existujúce MOM v meste a umožnili tak pokračovať v prezenčnom vyučovaní na našej škole aj po skončení jarných prázdnin.

     Ďakujem za porozumenie.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

     Odberné miesta – Bardejov, Antigénové testovanie COVID-19

      

     Gastroped s.r.o. Košice,  

     administratívna budova Bardterm s.r.o (prízemie), ul. Tarasa Ševčenku  978/7, 08501  Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – SO, 13.00-21.00       

     Kontakt: 0948 896 923  p. Gepert

      

     Leha s.r.o. Košice,  

     Unimobunka na parkovisku pred budovou BARDTERM s.r.o., Tarasa Ševčenku  978/7,  Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – SO, 08.00 -16.00

     Kontakt: 0940 941 541  Ing. Knap

                

     ALIAN s.r.o. Bardejov,  MUDr. Džupina,   

     Poliklinika ČK Plus, Sv.Jakuba  33, 08501  Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 08.00-12.00, 12.30-16.30

     Kontakt: 0948 307 848
      

     UNIZDRAV Prešov, s.r.o.  

     Mobilný kontajner, na parkovisku pri bývalej Hypernove, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 08.00-12.00, 12.30-16.30

     Kontakt: +421948586005

      

     TAMBERT, spol. s r.o.,  Ľubomír Guľa,

     Kukorelliho  1494, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 08.00 – 16.00

     Kontakt:  +421 54 474 8922

      

     P&P Holz s.r.o. Svidník,  

     Pod papierňou  1662/71, ANTIC, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 10.00-14.00, 15.00-19.00

     Kontakt: 0951 655 100    Petraník

      

     NsP Bardejov, Svätého Jakuba 510, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – PI,  08:00 – 16:00

     Kontakt: -

      

     REMEDIUM s.r.o. Bardejov,  

     Bardejovské Kúpele  2037/68, 08631  Bardejov

     počet odberných miest: 1, bez objednávania

     Prevádzková doba:   PO – PI,  7:30-12:00,  12:30-15:30 (iba pre klientov Bard. Kúpeľov)

     Kontakt: +421 54 477 4430

      

      

     MEMORIX, s.r.o.,  MUDr. Patrik Mihaľ

     Polyfunkčná budova, Mičkova  3993

     počet odberných miest: 1, bez objednávania

     Prevádzková doba:  PO – SO,  08:00 – 16:00

     Kontakt:

      

     V meste Bardejov je zriadených 16 odberných miest, 8 z nich je v prevádzke aj v nedeľu. Učitelia sa môžu testovať v piatok, sobotu a nedeľu. Pri dobrom manažovaní by to mohlo stačiť. Je možné sa dohodnúť s odbernými miestami na predlžení času odberu v sobotu, prípadne v nedeľu.

    • Úspech v okresnom kole Geografickej olympiády

    • Aj počas dištančného vzdelávania sa  uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády a tí najlepší postúpili do okresného kola.

     Príprava žiakov nebola jednoduchá, bolo treba zvládnuť témy nad rámec učiva daného ročníka a konzultovať so svojimi vyučujúcimi len cez obrazovku počítača.

     V okresnom kole Geografickej olympiády  školu reprezentovali  dvaja žiaci  - Katarína Hopková z 8.B a Michal Kijovský zo 7.B triedy.

      V kategórii E ( žiaci 8. a 9. ročníka)  Katarína Hopková  zopakovala minuloročný úspech a vďaka      2. miestu bude našu školu a okres reprezentovať v  krajskom kole GO .

     V kategórii F ( žiaci 6. a 7.ročníka) Michal Kijovský sa umiestnil na 3. mieste a podobne aj on postúpil do krajského kola.

     Obidvoch čaká náročná príprava a veríme, že budú opäť úspešní.

    • Návrat do škôl 2021

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ a Covid školským semaforom nás v sobotu 13. februára 2021 čaká opäť testovanie aspoň jedného z rodičov žiakov 1. stupňa a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí učia prezenčne a všetkých nepedagogických zamestnancov. Negatívny výsledok testovania (Ag alebo PCR) je podmienkou pre pokračovanie prezenčného vzdelávania na I. stupni ZŠ od 15. februára 2021.

     V tejto súvislosti Vás prosím, aby ste sa v záujme pokračovania prezenčného vzdelávania na našej škole zúčastnili Ag testovania na našej škole, alebo na tento účel využili iné MOM v našom meste. Pri nástupe do školy 15. februára 2021 sa opäť budeme musieť preukázať čestným vyhlásením a negatívnym výsledkom testu (certifikát alebo sms).

     Zároveň Vám oznamujeme, že v priestoroch našej školy budú zriadené dve odmerné miesta (jedno miesto bude rezervačné a jedno na voľný odber) na Ag testovanie, ktoré budú otvorené v sobotu 13. februára 2021 v čase od 08.00h do 19.30h. Rezervačný systém na stránke mesta Bardejov bude spustený dnes (t.j. 10. februára 2021) o 18.00h. Za prípadné technické problémy spojené s registráciou sa vopred ospravedlňujeme. Ich riešenie nie je v našej kompetencii.

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • OZNAM školskej jedálne

    • P O P L A T K Y   N A   M A R E C :

        Desiata       23 dní x 0,50 €                          =  11,50 €

        Dospelí       23 dní x 0,86 €  plus 2 € réžia   =  21,78 €

        Cudzí          23 dní x 2,13 €                          =  48,99 €

       Od marca 2021 prechádza škola na bezhotovostné platby za školské stravovanie. Nakoľko do júna 2021 sú zatiaľ obedy zadarmo, bezhotovostné platby   platia iba pre úhradu    stravného  za desiate, zamestnancov školy  a  gymnázium

     Úhradu je potrebné previesť na školský účet nasledovne :

     Č. ú:  SK61 5600 0000 0036 3208 6002

     Podmienkou je, že ako variabilný symbol sa uvedie identifikačné číslo stravníka, a do informácie pre príjemcu sa uvedie meno a trieda stravníka, prípadne mesiac, ktorý sa ide platiť.

      Identifikačné čísla stravníkov, ktorí chodili na desiate budú zaslané žiakom cez edupage. Nový záujemca o desiatu sa bude informovať ohľadom identifikačného čísla u vedúcej ŠJ .

     Identifikačné číslo pre žiakov na obedy budú zverejnené v mesiaci jún, aby stravníci vedeli v septembri urobiť úhradu za obed..

       Výška úhrady za jednotlivé mesiace budú zverejnená na stránke školy. Stravenky budú vydávané po pripísaní úhrady na účet školy , preto je nutné úhradu previesť minimálne 1-2 dni skôr.

     Desiate aj obedy je treba začať platiť vždy vopred od 20-ho v starom mesiaci na nový mesiac..

      

     Vedúca školskej jedálne : Mária Vasilčinová

     e-mail : sj.vinbarg@gmail.com

     mobil : 0911 882 981

    • OTVÁRAME

    • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

     Na základe odporúčania MŠ SR, rozhodnutím RÚVZ a mestského krízového štábu sa obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ od 9. 02. 2021 (utorok).

     Pri nástupe do školy bude potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka a zamestnanca školy o negatívnom výsledku testu na Covid-19 a kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo sa pri nástupe preukázať sms správou s negatívnym výsledkom testu - nie starším ako 7 dní.

     V prevádzke bude i ŠKD a školská jedáleň.

     cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11a_rodic.pdf

     informacie_dotknute_osoby.pdf

    • Informácia MÚ Bardejov

    • Len pred niekoľkými minútami skončilo videorokovanie Mestského krízového štábu (MsKŠ), ktoré sa zaoberalo v prvom rade výsledkami sobotňajšieho testovania a posúdením celkovej situácie v súvislosti s otváraním škôl pre žiakov I. stupňa a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Bardejova.

     Testovania sa zúčastnilo 3798 osôb, z ktorých 19 s pozitívnym výsledkom (miera pozitivity 0,50%).

     Potešujúce je to, že medzi pozitívne testovanými nefigurujú ani zamestnanci škôl, ani rodičia detí, ktorých sa nástup do škôl a škôlok týka. Súčasne prebiehal prieskum medzi rodičmi tých žiakov, ktorí by mali do školy nastúpiť a ktorý mal za cieľ zistiť ich záujem o otvorenie škôl: u základných škôl sa záujem pohyboval na úrovni 90%, u materských škôl na úrovni cca 80%.

     Aj na základe týchto výsledkov, ako aj na základe vyjadrení regionálneho epidemiológa sa Mestský krízový štáb rozhodol, že od zajtra 9. februára sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta otvoria pre žiakov I. stupňa a otvoria sa aj materské školy. Je len samozrejmé, že samospráva bude úzkostlivo dbať na dodržiavanie všetkých predpísaných opatrení a nariadení ! V prípade, že sa situácia v najbližších dňoch nebude vyvíjať priaznivo, resp. že sa zmení postavenie okresu na Covid automate MsKŠ bude operatívne prijímať také opatrenia, aby nepriaznivej pandemicko-epidemiologickej situácii zabránil a ochránil zdravie a zabezpečil bezpečnosť deťom, žiakom i pedagógom.

     V tejto súvislosti MsKŠ vyzýva rodičov, aby dbali na bezpečnosť svojich detí, aby dodržiavali všetky predpísané opatrenia a aby maximálne eliminovali prípadné nepriaznivé okolnosti. Rovnako ich vyzýva k zodpovednosti voči sebe a svojim blízkym, ale aj voči všetkým okolo seba.

    • Dôležitá správa

    • Vážení rodičia,

     dnes (v sobotu 6. februára 2021) o 8.00 h sme otvorili v priestoroch našej školy dve odberné miesta na AG testovanie. Nie našou vinou sa stalo, že ešte včera bol aktívny rezervačný systém spred dvoch týždňov, do ktorého sa ľudia nahlásili a tak si rezervovali miesto v nesprávnom rezervačnom systéme nielen na dnešný deň, ale žiaľ aj na nedeľu, kedy sa už na našej škole netestuje.

     Prosím všetkých Vás, ktorí ste sa takto zaregistrovali, aby ste prišli na odber a testovanie dnes (v sobotu 6. februára 2021), už žiaľ bez rezervácie, na voľný odber. Zajtra sa už na našej škole netestuje.

     Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme, aj keď sme ich nespôsobili.  

                                                                                                                                      Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy