• Oznam - pripomienka

    • Zasadnutie Rodičovskej rady - dnes 21.6.2023 o 17:00

     Rodičovské združenia - zajtra 22.6.2023 o 16:30 (1. stupeň ) a 17:00 (2. stupeň)

    • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

    • Po schválení NR SR sa od 01.09.2023 môže poskytovať všetkým žiakom základnej školy príspevok na stavu. Pre poskytnutie tohto príspevku žiakom je potrebné od rodičov a zákonných zástupcov žiakov splniť niekoľko podmienok.

     1. Rodičia si musia stiahnuť zápisný lístok stravníka , vyplniť ho  doručiť do školy a odovzdať  triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     2. Rodičia žiakov, ktorí chcú dostávať dotáciu na stravu musia o ňu požiadať na tlačive  žiadosť , kde uvedú deti ktoré majú poberať danú dotáciu . Tlačivo je potrebné vyplniť doručiť do školy a odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     3. Rodič tak ako aj doteraz bude musieť uhradiť mesačne 3 € režijný poplatok .
     4. Režijný poplatok sa bude vyberať na celý rok v sume 30 € na účet školy najneskôr do 31.08.2023. Pri úhrade sa uvedie variabilný symbol tak ako to bolo doteraz. Variabilné symboly ostávajú tie isté aj na nasledujúci školský rok .
     5. Preplatky zo stravného za tento školský rok budú vrátené na účty z ktorých boli uskutočnené platby za stravu v priebehu mesiaca júl, august.
     6. Pre rodičov žiakov , ktorí nastúpia do 1. ročníka budú variabilné symboly pre platbu režijného poplatku zverejnené na stránke školy v priebehu augusta 2023.

      

      

     Odhlasovanie z obeda bude fungovať aj naďalej tak ako doteraz , cez školskú aplikáciu https://zsvinbarg.edupade.org.

      

     Poplatok za desiatu v školskom roku 2023/24 bude tak ako doteraz tj. za 0,70 € za deň.

     Poplatok je potrebné uhradiť dopredu na nasledujúci mesiac na účet školy podľa doterajšieho variabilného symbolu. Na desiatu príspevok na stravu neplatí. Preplatky za desiatu sa nebudú vracať ale prejdú na ďalší školský rok.

     Tí rodičia, ktorých deti v nasledujúcom školskom roku už nebudú chodiť na desiatu a majú nejaký preplatok, požiadajú vedúcu školskej jedálne o vrátenie preplatku.

      

     Tlačivá na vyplnenie sú v prílohe tohto oznamu.

     Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_od_01.09.2023.pdf

      

     Zapisny_listok_stravnika_-SR2023-24_.pdf

      

    • Výtvarná súťaž Čarovné jablko

    • Okresná výtvarná súťaž Čarovné jablko - Fantastické dobrodružstvá

      

     Súkromná ZUŠ Pod Vinbargom 1 v Bardejove, tak ako každý rok organizovala okresnú výtvarnú súťaž v ktorej mohol každý žiak naplno využiť svoju fantáziu. Naši žiaci aj tento rok boli úspešní.

     3. miesto v kategórii žiakov 1. a 2. ročníka získala Zoe Cenker z 1. A

     2. miesto v kategórii žiakov 3. a 4. ročníka získal Šimon Rimarčík zo 4.A

     čestné uznanie získal Samuel Šimco zo 4.A

      

     Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v budúcnosti.

      

    • Školský časopis

    • Od štvrtka 15. 6. 2023 si budete môcť zakúpiť náš tohtoročný školský časopis SLOVÁ! Časopis je možné si zakúpiť u pani učiteľky Pelákovej, ktorú najdete na 2. poschodí pavilónu B v kabinete SJ. Cena časopisu je 1 euro. 

    • Dôležitý oznam - akcia Škola v plenéri sa prekladá

    • ZŠ oznamuje, že akcia Škola v plenéri, ktorá sa mala konať dnes - v stredu 7. júna na sídlisku Vinbarg, sa prekladá.

     Z dôvodu nepriaznivého počasia sa plánovaná akcia prekladá na iný termín. Nový dátum akcie budeme komunikovať v dostatočnom predstihu. Za porozumenie ďakujeme!

    • Herbáre našich šiestakov - 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Herbáre našich šiestakov - 2023.

     Na hodinách biológie sa šiestaci učili o rastlinách, o ich stavbe tela a o ich jednotlivých častiach. Naučili sa spoznávať rôzne druhy rastlín, ktoré rastú v záhradách, na lúkach, či na poli.  Po usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre.

     Krásna práca! 

    • SABI - RECYKLUJ A VYHRAJ

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album SABI - RECYKLUJ A VYHRAJ.

     Tento rok sa konal 20. ročník súťaže RECYKLUJ A VYHRAJ, ktorej cieľom je učiť a motivovať mladé generácie, ako nakladať s odpadovými plastami. Veľmi nás teší, že sa do tejto súťaže zapojila aj naša škola a spoločne sme dokázali vyzbierať nespočetné množstvo obalov od tetrapakov spolu s viečkami od jogurtov. A preto nezabúdajte, že táto súťaž pokračuje aj na ďalší školský rok! 

     Výsledky súťaže: 

     1. miesto - 4.B 

     2. miesto - 6.A

     3. miesto - 2.B 

     4. miesto - 4.A

     5. miesto - 3.B 

     6. miesto - 1.A

     Výsledky v kategórii jednotlivci: 

     1. miesto -  tetrapak a viečka od jogurtov -  Martin Huk, 7.A (3076 ks)

     1. miesto - viečka od jogurtov -  Katarína Dorinová, 4.B (2599 ks)

     Nad 1000 viečok vyzbierali: 

     Jakub Špirko 4.B 

     Patrik Šoth 6.A

     Oliver Haniš 6.A

     Sebastián Straka 6.B 

     Bianka Fignárová 3.B 

     Marko Tkačik 2.B 

    • Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás.

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás..

     Dňa 29.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Súkromná
     základná umelecká škola Dlhý rad 30 v Bardejove (Modrá ZUŠ). Tohoročná téma bola zameraná na
     dobro v nás, na vzájomnú pomoc, lásku a pochopenie. Naši žiaci nás veľmi úspešne reprezentovali.
     V kategórii žiakov 1. stupňa 1. miesto získal Patrik Paňko z 2.A a 3. miesto Tereza Alexovič z 3.B.
     V kategórii žiakov 2. stupňa máme dve 1. miesta. Získali ich Kamila a Ema Martičkové z 9.B.
     Na 3. mieste sa umiestnila Nina Sobeková zo 6.B.
     Cenu Modrej zušky získal Jakub Zuščák z 8.A.
     Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti. Dňa 29.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Súkromná základná umelecká škola Dlhý rad 30 v Bardejove (Modrá ZUŠ). Tohoročná téma bola zameraná na dobro v nás, na vzájomnú pomoc, lásku a pochopenie. Naši žiaci nás veľmi úspešne reprezentovali. V kategórii žiakov 1. stupňa 1. miesto získal Patrik Paňko z 2.A a 3. miesto Tereza Alexovič z 3.B. V kategórii žiakov 2. stupňa máme dve 1. miesta. Získali ich Kamila a Ema Martičkové z 9.B. Na 3. mieste sa umiestnila Nina Sobeková zo 6.B. Cenu Modrej zušky získal Jakub Zuščák z 8.A. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.

    • Matematický klokan 2023

    • účastníci matematickej súťaže

     Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov detí v 90tich krajinách sveta. Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút. Súťaž sa v školách uskutočnila v pondelok 27. marca 2023.

    • Dištančné vzdelávanie pre 9. roč.

    • 24.5.2023 sa triedy 9.A a 9. B budú vyučovať dištančne. Ide nám o zlepšenie digitálnych vedomostí a zručností ako žiakov, tak aj učiteľov. Nemenej dôležitá je pripravenosť školy na prípadné vynimočné situácie a trendy vo vyučovaní. Žiaci sa pripoja cez edupage, alebo podľa pokynov vyučujúceho.

    • Oznamy ŠJ

    • Jedálny lístok

      

     jedalny_listok_22.05.2023_-_26.05.2023.pdf

      

     Poplatky za stravu na jún 2023

         Desiata   22 dní x 0,70                                 =    15,40 €

         1.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         2.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         Cudzí  22 dní x 4,00                                     =    88,00 €

         Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy. Kto má  ešte preplatky alebo zaplatil réžiu už aj za jún , tak poplatok za réžiu už neplatí.

     Vedúca šj .

    • Erasmus+ II. časť

    • Vďaka projektom Európskej únie  Erasmus+ sa v školiacich centrách po celej Európe  každoročne stretávajú učitelia, ktorí tak môžu rozvíjať  nie len svoje pedagogické schopnosti, ale aj jazykové zručnosti v Anglickom jazyku. Aké bolo naše nadšenie keď sme sa koncom minulého kalendárneho roka dozvedeli, že jeden takýto projekt KA 122-  nám bol schválený  a  vďaka nemu  sa  druhý májový týždeň (6.-13.5.2023),  7 učiteľov našej školy mohlo zúčastniť 7- dňového  vzdelávacieho pobytu v medzinárodnej vzdelávacej agentúre CEKDEV v Tureckej Antálií, kde sme  si okrem vzdelávania a obohacovania si slovnej zásoby mali možnosť  zažiť ako funguje vyučovací proces na tureckých školách, spoznať  kúsok krajiny a jej histórie.

     Už názov projektu „ Inclusive classrooms for recognize the possibilities of all students „ napovedá, že celý vzdelávací kurz sa niesol v duchu inklúzie , modelmi inkluzívneho  vzdelávania, začleňovania žiakov so zdravotným znevýhodnením medzi zdravých žiakov v bežnej triede. Inkluzívne vzdelávanie je najefektívnejší spôsob, ako dať všetkým deťom rovnakú šancu učiť sa a rozvíjať svoje zručnosti k tomu, aby mohli vo svojich životoch prosperovať a začleniť sa tak do spoločnosti. Inklúzia je najefektívnejšia, ak sa školy snažia vytvoriť prostredie, ktoré prijíma rozmanitosť a stavia na silných stránkach každého žiaka. Škola by v tejto snahe nemala zaostávať nie len materiálnym zabezpečením ,ale ani pripravenosťou pedagogických a odborných zamestnancov, bez ktorých by inklúzia na školách nebola možná. Uvedomujeme si ,že je to beh na dlhé trate, ale  cesta je cieľ a my na našej škole sme sa, aj vďaka  podpore  zo strany vedenia  školy, rozhodli vydať touto neľahkou cestou.

                                                                                                                     Mgr. Viera Mikulová