• Interný pokyn riaditeľa školy č. 4/2020

    • Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

      

     Čl.1

     Predmet

     Riaditeľ školy vydáva tento interný pokyn pre zabezpečenie ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy v súvislosti s rizikom šírenia nákazy koronavírusom na obdobie do konca školského roku 2019/2020.

      

     Čl. 2

     Rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ÚVZ a Mesta Bardejov

     Minister školstva SR v súlade s opatrením ÚVZ SR vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v základných školách a obnovení prevádzky v ŠKD a v zariadeniach školského stravovania. Na základe predmetného rozhodnutia povoľuje Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ školy, s účinnosťou od 1. júna 2020 obnovenie školského vyučovania v ZŠ na účely výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka, obnovenie prevádzky ŠKD a obnovenie prevádzky školského stravovania.

      

     Čl. 3

     Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

     Prevádzkový čas

     Výchova a vzdelávanie žiakov prvého až piateho ročníka na našej škole sa bude realizovať v čase od 07.15h do 16.15h. V tomto čase bude budova školy zatvorená a do budovy nemôže vstúpiť žiadna cudzia osoba. Pri odchode žiakov zo školy sa budova školy bude otvárať v presne vymedzenom čase.

      

     Ranný filter

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h.

      

     Vyučovanie

     1. a 2. ročník sa vyučuje v čase od 08.00h – 11.30h

     3. a 4. ročník sa vyučuje v čase od 08.00h – 12.00h

     5. ročník sa vyučuje v čase od 08.00h – 12.30h

      

     Obedy v školskej jedálni

     Obedy pre 1. a 2. ročník sa budú vydávať v čase od 11.30h – 12.00h

     Obedy pre 3. a 4. ročník sa budú vydávať v čase od 12.00h – 12.30h

     Obedy pre 5. ročník sa budú vydávať v čase od 12.30h – 13.00h

      

     Činnosť ŠKD

     Školský klub deti bude v prevádzke v čase od 11.30h do 16.15h.

      

     Prevádzkový a vnútorný režim ZŠ a ŠKD

     Prevádzkový režim ZŠ a ŠKD je vypracovaný v súlade s Opatreniami ÚVZ SR zo dňa 22. 05. 2020 a Usmernením MŠVVaŠ SR aktuálneho k 22. 05. 2020.

      

     Pri prvom nástupe žiaka do školy

     Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      

     Príchod do školy a ranný zdravotný filter 07.30h – 08.00h

     Žiaci prichádzajú do školy v čase od 07.15h – 08.00h len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Žiaci 1.,2. a 3 ročníka vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „A“, žiaci 4. a 5. ročníka vstupujú do budovy školy vchodom označeným písmenom „B“. Pred vstupom do budovy školy v tzv, „diskrétnej zóne“ poverené osoby zmerajú žiakom telesnú teplotu a vydezinfikujú im ruky, o čom sa denne vedie písomný záznam. Až po tomto rannom zdravotnom filtri vstúpi žiak do  budovy školy, kde ho prevezme ďalší poverený zamestnanec školy. Žiak odchádza do svojej triedy.

      

     Výchova a vzdelávanie 08.00h – 12.30h

     Žiaci školy sa rozdelia na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.  Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sa prispôsobí zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.  Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností sa volí tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.  Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

      

     Činnosť ŠKD

     Žiaci školy sa rozdelia na skupiny (oddelenia), v ktorých ich bude najviac 20. Činnosť ŠKD bude v čase od 11.30h – 16.15h. Druhý deň v škole, teda 02. 06. 2020 odovzdá žiak vychovávateľke v ŠKD tzv. návratku, kde rodič uvedie čas odchodu žiaka z oddelenia ŠKD a meno osoby, ktorá si žiaka v danú hodinu vyzdvihne, prípadne písomne prehlási, že žiak zo ŠKD odíde sám.

      

     Odchod zo školy

     Žiaci odchádzajú po skončení vyučovania alebo po skončení činnosti v ŠKD zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti alebo sami po predchádzajúcom písomnom prehlásení zákonných zástupcov v týchto časových intervaloch: 11.30 h, 12.00h, 12.30h, 13.00h, 14.00h, 15.00h a 16.15h.

      

     Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

     Dotazník o zdravotnom stave

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.  Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.  K rizikovým skupinám patria: tehotné ženy,  osoby staršie ako 60 rokov, osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.  V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania

      

     Dištančné vzdelávanie

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, budú naďalej realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov školy, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole (pre žiakov 6. – 9. ročníka) a žiakov 1. – 5. ročníka, ktorí ostali doma.

      

     Mimovyučovacie aktivity školy

     Základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti rodičov a iných osôb, nepracujúcich v škole. Základná škola neorganizuje školy v prírode a viacdňové školské výlety.

      

     Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

     Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

     • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška). 
     • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami. 
     • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. 
     • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
     • Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít. 
     • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
     • Výchova a vzdelávanie bude organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy. V externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
     • Pedagogickí a odborní zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
     • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 
     • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď. 
     • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
     • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby. O upratovaní a dezinfekcii sa vedie písomný záznam. 
     • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov. 
     • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne
     • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí). 
     • Smetné koše sú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

      

     Povinnosti zákonného zástupcu

     Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      

     Podozrenie na ochorenie a izolačná miestnosť

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy

     Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti („izolačnej miestnosti“), ktorá je zriadená v tzv. „modrej triede“ na druhom podlaží pavilónu „A“ a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. 

     Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných škôl a školských klubov detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

      

     Čl. 4

     Zvonenie

     V čase tejto mimoriadnej situácie bude zvonenie v škole vypnuté. Vyučujúci prispôsobia výchovno-vzdelávací proces tejto skutočnosti.

      

     Čl. 5

     Záverečné ustanovenie

     Tento interný pokyn sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy a školského klubu detí po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov. Tento interný pokyn bol prerokovaný na mimoriadnej pracovnej porade dňa 28. mája 2020 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

      

     V Bardejove 28. máj 2020

      

     Mgr. Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

    • Nástup do školy

    • Vážení rodičia žiakov 1. – 5. ročníka, pripravujeme organizáciu vyučovania od 1.6.2020 v našej škole. Pomohlo by nám ak by ste sa správou cez edupage vyjadrili k času príchodu žiakov do školy. Náš návrh je, aby to bolo od 7:15 do 8:00 (pravdepodobne cez viaceré vchody, aby boli dodržané hygienické opatrenia). Najprehľadnejšie to bude ak sa vyjadrite do 27.5.2020, reakciou na túto správu (je aj v edupage po prihlásení). Ďakujeme!

      

    • Dôležitý OZNAM pre 1. až 5. ročník

    • Pri nástupe dieťaťa do školy je rodič povinný odovzdať VYHLÁSENIE o zdravotnom stave. Ak máte možnosť si ho vytlačiť - nájdete ho tu nižšie pod textom. Alebo si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy v dňoch 21.5.2020, 25.5.2020 a 27.5.2020 v čase od 8:00 do 10:00. Vyplnené a podpísané Vyhlásenie s aktuálnym dátumom je potrebné odovzdať až pri nástupe žiaka do školy 1.6.2020

     Pri nástupe dostanete aj návratku - o spôsobe príchodu a odchodu žiaka. Aj tá je tu dole - ak máte možnosť si ju vytlačiť, prineste ju vypísanú a podpísanú už v prvý deň nástupu žiaka do školy. Alebo ju dostanete v škole a prinesiete ju najneskôr v utorok 2.6.2020

      

    • Zisťovanie záujmu o nástup do školy od 1.6.2020

    • Vážení rodičia,

     v súlade s organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020, žiadame rodičov žiakov 1. až 5. ročníka, aby do 25.5.2020 informovali triednych učiteľov, či majú respektíve nemajú záujem o nástup ich detí do ZŠ od 1.6.2020.

     Túto informáciu je nevyhnutné potvrdiť aj cez EduPage. Po prihlásení do stránky školy vyplňte formulár zverejnený 20.5.2020 - PRIHLASOVANIE.

     Bližšie informácie o samotnom priebehu vyučovania budú zverejnené v najbližších dňoch.

      

     návod na prihlasovanie žiaka 1. až 5. ročníka cez edupage:

    • IT Fitness test 2020

    • Má „koronakríza“ vplyv na vývoj digitálnych zručností a schopností u žiakov a pedagógov? Odpoveď na túto otázku, ktorú priniesla situácia vyvolaná pandémiou ochorenia Covid-19, spoločne hľadajú odborníci aj prostredníctvom výsledkov z IT Fitness Testu.  9. ročník tohto najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku sa už začal. IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie hĺbkové testovanie IT zručností na Slovensku, jeho oficiálna časť tento rok potrvá od 4. mája do 31. júla. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti.

     Naša škola sa tohto testovania zúčastňuje už niekoľko rokov na hodinách informatiky. V tomto roku pri učení sa doma by sa do testu mohlo zapojiť aj viac účastníkov. Test je pripravený pre 3 kategórie účastníkov: Učiteľ, Študent, Zvedavec = široká verejnosť. Pri študentoch je ešte rozdielna náročnosť pre ZŠ a SŠ. Prvé dni testovania naznačujú, že sa digitálna zručnosť zlepšuje. A ako ste na tom vy? Vyskúšajte sa – pripravil som pre vás postup ako začať. Škola už je zaregistrovaná, a predpripavené údaje sú aj pre žiakov 2. stupňa – test je určený hlavne pre vyššie ročníky ZŠ a učiteľov, ale môže sa zúčastniť každý, čiže napr. aj rodičia žiakov.

     IT_Fitness_test.pdf

    • OZNAM - prihlášky na SŠ

    • Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia a žiaci!
     Vychádzajúc z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii podávania prihlášok na stredné školy v čase mimoriadnej situácie a po prerokovaní s vedením školy bude podávanie prihlášok prebiehať nasledovne:

     1. Do 7.5.2020 stredné školy zverejnia na svojich webových stránkach inovované kritériá prijatia.


     2. Do 11.5.2020 nahlási  zákonný zástupca žiaka prípadné zmeny vo výbere strednej školy alebo odboru výchovnej poradkyni.

      

     3. Prihlášky na stredné školy prídu rodičia/zákonní zástupcovia žiakov, NIE ŽIACI, skontrolovať a podpísať podľa presného časového harmonogramu v dňoch:
     12.5.2020 (utorok) v čase od 9.00 do 12.00 hod.
     13.5.2020 (streda) v čase od 15.00 do 17.00 hod.
     Celý proces bude prebiehať v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (povinné rúško, dezinfekcia rúk, vlastné pero, dodržiavanie odstupov).


     Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou vysvedčenia z ročníkov 6., 7., 8. a výpis známok polročného hodnotenia z 9. ročníka a prekopírované diplomy za súťaže, ktoré sú uvedené v kritériách prijatia na danú strednú školu. 


     Mgr. Mariana Antolíková, výchovná poradkyňa,  marianaantolikova8@gmail.com

    • Zápis - POZOR zmena !

    • POZOR ZMENA !

     Vzhľadom na výnimočnú situáciu sa posúvajú aj termíny zápisu - podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR to má byť v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020. Ale bez osobnej prítomností detí. Uprednostnite možnosť elektronického zápisu. Vyplňte formulár - odkaz nájdete hneď na hlavnej stránke školy, alebo aj kliknutím tu pod textom . 

     Alebo formou osobného zápisu - bez prítomností detí a to od 900 do 1100 alebo od 1500 do 1700 vo vestibule školy. Pri dodržaní bezpečnostných a hygienických nariadení.

     Sledujte naďalej našu stránku - oznam budeme aktualizovať.

     Ďakujeme, tým rodičom, ktorí už svoje dieťa zapísali na našu školu, vaša elektronická prihláška došla v poriadku. Rozhodnutia riaditeľa o prijatí do školy, budú priebežne distribuované v papierovej podobe na vami uvedenú adresu.

    • Aktivity doma

    • Žiaci 1.B pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov nakreslili niekoľko výkresov a výrobkov. Pripomenuli si ich prácu a oddanosť ako každý deň nasadzujú svoje životy na záchranu tých našich. Pozrite si práce Jakubka, Sofinky, Christophera, Dianky a Katky a ďalších...

    • OZNAM

    • Vážení rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov 9. ročníka, milí deviataci,

     Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.      Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.

     Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:    • Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti ADHD/ADD

     • U detí s poruchou pozornosti je treba pokyny často viackrát zopakovať, napr. aby si pripravilo pomôcky na učenie a pod. /, pretože Vaše dieťa má poruchu pozornosti /s ktorou súvisí aj porucha krátkodobej pamäti/. Voľte preto jednoduchšie pokyny /jednotlivo/ a overte si, či pokyn dieťa pochopilo správne /otvorenými otázkami, nie otázkami zatvorenými, ktoré vedú k odpovedi áno/nie/.
     • Nevyžadujte, aby dieťa pri učení sedelo v pokoji. Nekárajte ho za nepozornosť. J Rešpektujte jemný psychomotorický nepokoj, pokiaľ nie je tak silný, aby odvádzal pozornosť Vášho dieťaťa od učenia.  

     čítajte viac v dokumente:

     ADHD2.pdf

     Harmonogram pracovného dňa počas karantény pre deti s ADHD:

    • EARTH DAY 2020 - AJ

    • Kreativitu a skvelé nápady našich žiakov neovplyvnila ani karanténa. Práve naopak. Tieto fotky sú dôkazom toho, že naši žiaci sú veľmi tvoriví a iniciatívni aj v domácom prostredí. A takto to zvládli pri spracovaní projektovej témy EARTH DAY = Deň Zeme, ktorý oslavuje celý svet dňa 22. apríla. A keďže ide o medzinárodnú tému, svoje miesto má neodmysliteľne aj na hodinách angličtiny.

    • Deň Zeme 2020 na biológii

    • Do galérie Deň Zeme 2020 na biológii boli pridané fotografie.

     Na biológii sme si pripomenuli DEŇ ZEME

     U nás v školskom prostredí si 22. Apríl - Deň Zeme, každoročne pripomíname, a to rôznymi aktivitami. A tak sme sa aj v tejto neľahkej a výnimočnej situácii pripojili k napĺňaniu celosvetovej výzvy. Je to hlavne preto, aby sme si aspoň raz do roka (ak už nie častejšie, najlepšie by bolo vždy!) intenzívne pripomenuli svoju bytostnú závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje. Aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že rovnováha všetkého živého na tejto našej krásnej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi, veľmi krehká.

     A preto si žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka DEŇ ZEME pripomenuli maľovaním rôznych obrázkov (ku Dňu Zeme) na výkres,  tvorbou krátkej básne  na tému – Naša Zem, zhotovením plagátu, rôznymi želaniami našej Zemi a v neposlednom rade skrášľovaním nášho okolia. Všetkým zúčastneným sa chcem veľmi pekne poďakovať a pri prvých spoločných stretnutiach v škole budú odmenení diplomom o aktívnej účasti, ktorý im aspoň symbolicky pripomenie, že niečo urobili pre našu Zem.

     Na záver už iba pár slov -  zamyslime sa, a ujasnime si, kde a ako chceme žiť! Urobme pre svoj plnohodnotný život všetko, čo sa len dá. Nech každý deň je dňom Zeme!

                                                                                   

     Mgr. Zuzana Kolesárová

     Mgr. Bibiána Surgentová

    • Deň ZEME 2020

    • Dňa 22. apríla oslavujeme Deň Zeme. Aj tento rok sme plánovali urobiť upratovanie okolia našej školy a sídliska Vinbarg. Momentálna situácia nám to, žiaľ, nedovoľuje robiť spoločne. My však môžeme pomôcť aj tak.
     Milí naši učitelia a spolužiaci, prinášame vám niekoľko tipov ako môžete pomôcť našej planéte aj doma J
     • môžeme sa namiesto kúpania iba osprchovať
     • pri umývaní zubov, zavrieť kohútik
     • papier vypísať z oboch strán
     • ak odchádzame z miestnosti, svetlo zhasneme
     • oblečenie, ktoré nenosíme, môžeme darovať či pretvoriť na niečo iné
     • odpad môžeme pretvoriť aj na poklad, napr. z plechoviek od konzerv si môžeme vyrobiť stojan na perá,..
     • neplytváme jedlom, naložíme si na tanier len toľko, koľko dokážeme zjesť
     • odpad SEPARUJEME!!! Správnym separovaním môžeme ušetriť množstvo energie a surovín. Prinášame vám tu aj malý ťahák čo a do akého kontajnera vhodiť.

     Napr.
     - Na výrobu 100 % recyklovaného papiera nepotrebujeme spíliť žiaden strom. Na výrobu nového skla zo starého nepotrebujeme žiaden kremičitý piesok. Na výrobu novej PET fľaše zo starej nepotrebujeme žiadnu ropu.
     - Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa (1 hektár = 100 m x 100 m).
     - Recyklovaním 1 kg odpadovej medi sa ušetrí 142 kg rudy a 80 % energie potrebnej pri výrobe.
     - Recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrinu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín.

     Tieto naše tipy nemusíte praktikovať len 22.apríla, ale môžu sa stať vašou každodennou súčasťou.
     Samozrejme činností na pomoc našej planéte je oveľa viac. Posielajte nám fotky ako vy pomáhate našej planéte! J
     Žiacky školský parlament

     Na záberoch je minuloročný Deň Zeme

    • VV 9. roč. UNESCO

    • Výtvarné práce našich žiakov, venované 20. výročiu zápisu Bardejova medzi pamiatky Unesco, ktoré vytvorili doma. 

     8. ročník

     7. A

    • Deň Zeme 2020 - krúžok virtuálne

    • Ani členovia Environmentálno - turistického  záujmového útvaru našej školy pod vedením p.uč. Antolíkovej nezabudli na našu Zem a doma si zábavne zdokonalovali vedomosti o separácii odpadu, ktorý sa v našich domácnostiach práve v tejto situácii tvorí vo veľkom množstve.