• Dôležitý oznam vedúcej ŠJ

    • O Z N A M   Š J  - Z Á P I S N Ý  L Í S T O K  2021/2022

     Ak chcú rodičia, aby sa ich deti stravovali v nasledujúcom školskom roku v školskej jedálni , tak si stiahnu zápisný lístok na stravu, ktorý vyplnia a vrátia buď vedúcej školskej jedálne alebo triednej učiteľke do 20.06.2021. Zápisný lístok bude prílohou tohto oznamu.

     Tlačivo  prihlasovacieho lístka bude k dispozícií aj na vrátnici školy.

     Po odovzdaní zápisného lístka im bude pridelené variabilné číslo , aby mohli od 20.08.2022 urobiť úhradu za stavu od 01.09.2021. Na základe úhrady im budú vydané stravenky na odber obeda alebo desiaty.

      

     vedúca školskej jedálne

     Mária Vasilčinová

     Mobil : 0911 882 981

     Zapisny_listok_stravnika_-_21-22.pdf

     Zapisny_listok_stravnika_-_21-22.docx

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

    • Dňa 28.5.2021 sa v HOS Bardejov uskutočnilo vyhodnotenie online okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

     Žiačka našej školy Loriána Feciľáková zo 7.A získala v III. kategórii - poézia 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2021 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

     Srdečne blahoželáme!

    • Monitoring NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

    • V nadväznosti na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zrušení celoplošného Testovania 9 2021, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov.

     V tejto vzorke budú aj žiaci našej školy. Monitoring sa uskutoční podľa pokynov NÚCEMu a podmienok školy v čase od 08.06.2021 do 11.06.2021 nasledovne:

     Testy z MAT a SJL

     9.A – 09.06.2021, v učebni informatiky,

     9.B – 10.06.2021, v učebni informatiky.

     Časový harmonogram:

     08,15 – 08,30 – organizačné pokyny, prihlasovanie žiakov, pokyny k testu z matematiky

     08,30 – 10,00 – test z matematiky

     10,00 – 10,10 – prestávka

     10,10 – 10,15 – pokyny k testu zo slovenského jazyka  a literatúry

     10,15 – 11,25 – test zo slovenského jazyka a literatúry

     Vyplňovanie dotazníka súvisiaceho s dištančným vzdelávaním – 9.B – 8.6.2021 na hodine informatiky v učebni informatiky.  9.A – 11.6.2021 na hodine informatiky v učebni informatiky (zabezpečí vyučujúci Inf – čas na vyplnenie dotazníka je 20 min.)

     Podrobnejšie informácie dostanú žiaci 9. ročníka prostredníctvom správ cez EduPage stránku školy.

    • Ministri pripravili darček pre všetky deti

    • Ministerstvo školstva v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR pripravilo pre všetky deti na Slovensku pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí prekvapenie.

     Od 11:00 budú sprístupnené linky na tri umelecké predstavenia (každé s trvaním max. 1 hodina), ktoré budú na obmedzený čas zadarmo.

     Na výber budú tieto predstavenia:

     • Slovenské národné divadlo ponúkne činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho (trvanie cca 1 hodinu)
     • Štátny komorný orchester Žilina ponúkne skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s áriami preloženými do slovenčiny (trvanie cca 40 minút)
     • Slovenská filharmónia ponúkne orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského  Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom (trvanie cca 1 hodinu).

     predstavenia budú sprístupnené dnes, 1.6.2021 o 11.00 a budú dostupné do 17.00. Linky budú zverejnené zajtra ráno v tlačovej správe na webe https://www.minedu.sk/ a takisto aj na FB ministerstva školstva.

     Slovenské národné divadlo uvedie činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho.

     Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xvm7VaT3Xno

     Štátny komorný orchester Žilina odohrá skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom a s áriami preloženými do slovenčiny.

     Odkaz: https://youtu.be/FaANr2m8J70

                 https://www.facebook.com/skozilina

      

     A Slovenská filharmónia prinesie orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom.

     Odkaz: https://stream.filharmonia.sk/video/?v=KS202106011100

                 https://www.facebook.com/SlovakPhilharmonic

      

     Chcela by som zablahoželať deťom k ich dnešnému Medzinárodnému dňu detí. Verím, že si tento deň ako aj naše online predstavenia užijú. Budeme zároveň veľmi radi, keď ich zážitok z týchto predstavení inšpiruje na cestu za kultúrou aj osobne,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

     Šéf rezortu školstva zároveň prosí učiteľov, aby si predstavenia pozreli v škole, počas vyučovania. „Ja som sa na Deň detí v detstve tešil, pretože sme vždy dostali darček, neskúšali nás a takisto sme sa ani nemuseli učiť. Preto sme takýto deň pripravili aj pre vás. Užite si dnešný deň, nech je len váš,“ odkázal všetkým deťom minister školstva Branislav Gröhling.

    • Testovanie 9

    • Testovanie 9 prebehne na reprezentatívnej vzorke

     Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.Ministerstvo školstva prehodnotilo efektívnosť celoplošného testovania deviatakov a nahrádza ho testovaním na reprezentatívnej vzorke. „Touto cestou chceme odsledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní a zároveň získať od žiakov spätnú väzbu k priebehu dištančného vzdelávania,“ zdôraznil šéf rezortu Branislav Gröhling.Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy, školy so slovenským aj s maďarským vyučovacím jazykom.Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021. Školy si budú môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa ich potrieb. „Žiaci budú tiež vyplňovať dotazník, cez ktorý chceme zistiť ich názory a skúsenosti s dištančným vzdelávaním v tomto roku. Na základe odpovedí žiakov získame dôležité informácie, ktoré nám umožnia vyhodnotiť dištančné vzdelávanie v posledných mesiacoch,“ uviedol šéf rezortu školstva.Aj v súčasnosti však môžu školy používať na zisťovanie úrovne vedomostí svojich žiakov dostupné nástroje rezortu školstva. NÚCEM školám od apríla 2021 ponúka možnosť zapojiť sa do dobrovoľného overovania vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. K dispozícii sú elektronické ale aj papierové verzie testov z matematiky a vyučovacích jazykov pre piatakov a deviatakov základných škôl.

     Uvedený monitoring uskutočňujeme na reprezentatívnej vzorke žiakov a škôl. Naša škola a žiaci 9. ročníka boli zaradení do tejto reprezentatívnej vzorky.

    • Herbáre našich šiestakov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Herbáre našich šiestakov.

     Na hodinách biológie sa šiestaci učili o rastlinách, o ich stavbe tela a o ich jednotlivých častiach. Naučili sa spoznávať rôzne druhy rastlín, ktoré rastú v záhradách, na lúkach, či na poli.  Po usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre.

     Krásna práca, gratulujem!

     Mgr. Kolesárová Zuzana

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • O Z N A M   P R E   R O D I Č O V   S T R A V N Í K O V

        V pondelok 24.05.2021 a v utorok 25.05.2021 v čase od 07.00 do 08.00 budem vracať preplatky za réžiu, zatiaľ pre žiakov 1.stupňa základnej školy tj. 1. až 4. ročník, v sume 2 €  z dôvodu dištančného vzdelávania v mesiaci január 2021.

        Poplatok za desiatu na mesiac jún 2021 je vo výške 11 € za 22 stravných dní.

     Vedúca školskej jedálne

    • Čerstvé hlavičky - hlasujte

    • Hlasujte a rozhodnite, či naša škola získa pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok. Hlasovanie prebieha od 13. 5. do 23. 6. 2021.

     Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Hlasovať môžete raz denne, ale každý deň.

    • Rok Sv. Jozefa

    • Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

     Deň 8. december nebol náhodný, ale naopak, viac než symbolický, nakoľko 8. decembra 1870 pápež Pius IX. vyhlásil svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi. S apoštolským listom Patris corde vydala Apoštolská penitenciária i dekrét, ktorým sa na obdobie slávenia Roka svätého Jozefa, udelili mimoriadne odpustky.

     V apoštolskom liste opisuje pápež František postavu sv. Jozefa ako „milujúceho otca“, „nežného a láskavého“, „poslušného“, „prijímajúceho“, „tvorivo odvážneho“, „pracovitého“ a ako toho, ktorý sa síce nachádza „v tieni“, ale je tak veľmi dôležitý.

     Pandémia COVID-19, ako sa v liste píše, dáva celému svetu možnosť pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. A práve takým sa stal aj sv. Jozef, ktorý bol mužom každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti v Božom pláne.

      

     Sv. Jozef prijal svoje „otcovstvo“, keď „urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“. I preto sa k jeho postave v dejinách kresťanstva vždy vzťahovala veľká úcta. Práve v tomto svojom pestúnovi, ktorý prijal rolu otca mohol malý Ježiš vidieť „nežnosť Boha“.

     Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnosti Bohu, kedy prijatím roly pestúna chráni Máriu a Ježiša a učí ho „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na „veľkom tajomstve Vykúpenia“. Zároveň je Jozef „otcom v prijímaní“, pretože „prijíma Máriu bez podmienok“. To je dôležité gesto i dnes, vo svete „v ktorom psychologické, slovné a fyzické násilie na žene je evidentné“. Práve Jozef, ženích Panny Márie, je ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma aj udalosti, ktorým nerozumie s „odvahou a silou“. A práve skrze túto postavu biblických dejín nám Boh opakuje „Nebojte sa!“, pretože „viera dáva význam každej udalosti, radostnej či smutnej“. Bezpodmienečné prijatie, ktoré sa napĺňa v Jozefovi „nás pozýva prijímať druhých bez vylučovania, takých, akí sú“, so „záľubou pre slabých“.

     Patris corde predstavuje „kreatívnu odvahu“ svätého Jozefa, ktorý „vie premeniť problém na príležitosť tým, že vždy dáva na prvé miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť“. On čelí konkrétnym problémom svojej rodiny, presne tak, ako iné rodiny sveta v dnešnej dobe.  Ako ochranca Ježiša a Márie „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“, jej materstva a Kristovho tela, kedy sa každý núdzny stáva „Dieťaťom“, ktoré Jozef chráni. On je nám všetkým vzorom, ako máme „milovať Cirkev a chudobných“.

     Jozef je povolaním poctivý tesár, ktorý učí tomu, akú „hodnotu, dôstojnosť a radosť“ znamená „jesť chlieb, ktorý je ovocím vlastnej práce“ a zároveň, ako „je potrebné chápať zmysel práce, ktorá dáva dôstojnosť“. Pápež František nás vyzýva, aby sme „znovu objavili hodnotu, dôležitosť a potrebu práce“, a takto aby sme dali svetu „zrod novej normálnosti“.

     „Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, keď sa ujíma starostlivosti o dieťa“ a keď preberá zodpovednosť za jeho život. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti sa často „deti zdajú byť sirotami bez otcov“. Šťastie Jozefa spočíva v „v sebadarovaní“, nikdy nie je znechutený a vždy dôverujúci. Zostáva v tichu, bez sťažovania sa ako pokorný a pozorný otec – pestún.

     Rok sv. Jozefa začal 8. decembra 2020 a potrvá do 8. decembra 2021, v tomto čase je možné získať i úplné odpustky, ktoré sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

     Odpustky je možné získať tak, že budeme aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastníme na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi. Získať ich môžu získať tí, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.

     Získať ich môžu i rodiny a snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec alebo tí ľudia, ktorí denne zverujú svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každý veriaci, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.

     Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.

     Penitenciária zároveň v dňoch 19. marca (sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie), 1. mája (sviatok sv. Jozefa robotníka), na Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (27. december), v Nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej tradície), v 19. deň každého mesiaca a v každú jednu stredu (deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície) umožňuje získať úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi (napr. „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“).

     V kontexte aktuálnej celosvetovej pandémie COVID-19 sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.

     Rok_svateho_Jozefa.pptx

    • Deň matiek 2021

    • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

     Každé dieťatko sa snaží potešiť tú svoju najlepšiu mamičku na svete a vyrobiť jej nejaký pekný darček.  Sú to všetko pre mamku tie najkrajšie darčeky na svete.

     Na tento sviatok sme nezabudli ani my a pre svoje maminky sme vytvorili malé darčeky.

     Keď sa niečo nepodarí, i keď hnevám trošička, máš ma rada a ja Teba, moja zlatá mamička. 

     Všetko najlepšie ku Dňu matiek! 

    • Testovanie 9 - 2021 - často kladené otázky

    • Oznamujeme rodičom a zamestnancom školy, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

     • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra

     Čo v prípade, ak sa žiak (celá trieda) počas realizácie riadneho termínu Testovania 9 ocitne v karanténe?

     Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní riadneho termínu, tak v zmysle § 155 ods. 7 požiada o termín náhradný.

     V prípade, že sa do karantény dostane väčšia skupina žiakov, čo by ovplyvnilo počet skupín v škole, je riaditeľ povinný informovať príslušný OŠ OÚ, ktorý môže takto uvoľnených učiteľov určených pre externý dozor využiť v prípade, že sa na inej škole z dôvodu karantény, resp. ochorenia, externý dozor nemôže dostaviť.

      

     Čo v prípade, ak sa žiak nezúčastnil riadneho termínu z objektívnych dôvodov a prihlásil sa na náhradný termín. Náhradného termínu sa však tiež nemôže zúčastniť pretože ostal v karanténe. 

     Zákon nerieši situáciu, ak žiak sa z objektívnych dôvodov (napr. nariadená karanténa) nemôže zúčastniť ani náhradného termínu. Takéto situácie nastali aj v minulosti, napr. pri dlhej chorobe žiaka. V takom prípade je neúčasť žiaka na riadnom aj náhradnom termíne objektívna a teda ospravedlnená.

      

     Čo v prípade, ak sa do karantény dostane riaditeľ/školský koordinátor/administrátor?

     Riaditeľ školy musí pri príprave realizácie Testovania 9 vopred stanoviť náhradníkov, ktorí dokážu v plnom rozsahu zabezpečiť plynulý priebeh Testovania 9. Náhradníkmi na pozícii administrátorov by mali byť učitelia, ktorí spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z pokynov, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. V prípade, že to situácia neumožňuje, je možné dohodnúť s odborom školstva OÚ ako administrátorov učiteľov z inej školy. Ak to personálne možnosti v rámci regiónu neumožnia, až následne, avšak so súhlasom NÚCEM, môže byť administrátorom aj učiteľ s aprobáciou na testované predmety.

      

     Čo v prípade, ak sa do karantény dostane externý dozor?

     Učiteľ poverený vykonávať externý dozor je povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi ZŠ, ktorý je poverený odborom školstva, okresného úradu. Riaditeľ ZŠ by mal mať pre túto situáciu v rezerve aj náhradníkov. Ak by táto situácia v rámci regiónu nastala vo väčšom rozsahu, odbor školstva kontaktuje riaditeľa školy, na ktorú nie je možné zabezpečiť externý dozor, pričom riaditeľ školy zabezpečí na pozíciu externého dozoru z radov vlastných pedagogických zamestnancov a zabezpečí tak čo najobjektívnejší priebeh Testovania 9.

      

     Čím sa musí externý dozor preukázať pri vstupe do budovy školy?

     Externý dozor sa pri vstupe do budovy školy musí preukázať poverením o vymenovaní na pozíciu externého dozoru.

     Zároveň musí preukázať RT –PCR testom alebo antigénovým testom nie straším ako 7 dní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 180 dní alebo potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu.[IP1]   

      

      

    • Návrat do škôl od 3.5.2021

    • UPOZORNENIE: Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

     Zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanialen za týchto podmienok:

     -ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená fáza),-pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa,-v tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z tohto dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania, dištančné vzdelávanie. Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne. Po zatvorení triedy alebo školy príslušným RÚVZ určí riaditeľ školy zmenu formy vzdelávania z prezenčnej na dištančnú formu

     Prečítajte si celý dokumnet, infografiku a stiahnite si Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

     Navrat_do_skol_od20210503.pdf

     10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf

     priloha8_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     toto vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá škole rodič jednorázovo pri prvom nástupe (po 30.4.2021) a potom po každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni

      

      

    • Hviezdoslavov Kubín

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

     Hviezdoslavov Kubín

     Dňa 28. 4. 2021 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii.  Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov  2. - 4. ročníka. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o postupe žiakov do okresného kola nasledovne:

     Sofia Zara Šalátová  zo IV. A (poézia) a Petra Hnidenková  z III. A (próza).

     Výsledky šk. kola:

     Poézia

     1. miesto: Sofia Zara Šalátová  zo IV. A

     2. miesto: Hugo Choma  z  II. B

     3. miesto: Šimon Grubár  zo IV. A, Nina Sobeková zo IV. B

           Cena poroty: Liana Kolcunová  zo IV. A,  Zoja Peláková z II. A

     Próza

     1. miesto: Petra Hnidenková  z III. A

      

    • Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

    • Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

     • Foto: TASR 
     • Dátum: 29.04.2021

     Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.

      https://www.minedu.sk/data/images/83190.jpgminister školstva Branislav Gröhling

     Údaje epidemiológov určujú, že od 3. mája bude na Slovensku:

     ·       0 čiernych okresov,

     ·       10 bordových okresov,

     ·       60 červených okresov a

     ·       9 ružových okresov – Sobrance, Stropkov, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany, Skalica, Dunajská Streda, Komárno.

     Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vláda včera schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania, ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve.

     bordových okresoch bude platiť od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre deti a žiakov umožnený bez preukázania sa testom.

     Rovnaká výnimka bude platiť na takúto cestu aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.

     Pre červené okresy a ružové okresy nebude v obmedzenom čase platiť zákaz vychádzania od 3. mája 2021 a takisto nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Táto výnimka navyše platí aj pre zamestnancov školy.

     „Z uznesenia vlády, na ktoré by mala nadväzovať aj vyhláška ÚVZ vyplývajú nové výnimky. Testovanie na školách nám ukázalo nižšiu pozitivitu žiakov než udával ÚVZ. Aj z toho dôvodu Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

     Intervenčné testovanie je cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia ochorenia Covid-19. „Budeme testovať tam, kde vznikne podozrenie alebo potvrdenie nákazy alebo kde školy požiadajú ministerstvo školstva o pomoc pri testovaní,“ dodal šéf rezortu školstva. Aktuálne vzniká Stratégia intervenčného testovania, ktorá upraví podrobnosti a na ktorej pracujú odborníci ministerstva zdravotníctva ako aj hlavná odborníčka rezortu pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

     Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) a prehľadných infografík zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webe.

    • Žiaci sa už nebudú musieť testovať

    • na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 bude od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

      

     Pre nový spôsob zabezpečovania testovania sa v školách prostredníctvom kloktacích testov bude vypracované nové usmernenie pre tzv. „Intervenčné testovanie“, ktoré bude obsahovať popis a odporúčania pre využívanie kloktacích testov pri rôznych situáciách výskytu, resp. podozrenia na výskyt nákazy COVID-19 v škole. Z dôvodu procesu jeho schvaľovania epidemiologickými odborníkmi predpokladaný termín vydania usmernenia pre „Intervenčné testovanie“ je v 18. týždni (3.5.2021-7.5.2021).

      

     Na základe uvedeného Vám odporúčame týždni od 28.-30.4.2021 vykonať testovanie kloktacími testami tak, ako ste si to naplánovali a objednali, čím dosiahnete zvýšenú mieru bezpečnosti pri zabezpečovaní prezenčnej formy vzdelávania sa vo Vašej škole. Tento spôsob je odporúčaný hlavne v prípade, že na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dochádza k navýšeniu počtu žiakov navštevujúcich prezenčnú formu výučby. Na našej škole prebehne testovanie kloktaním v piatok 30.4.2021 - čas a miesto ešte žiakom ktorých sa to týka ešte upresníme.

      

     Samozrejme, školy naďalej môžu zadávať požiadavku aj na antigénové testy tak, ako doteraz a testovať svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo žiakov II. stupňa základných škôl.

     V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na e-mail: kloktanie@minedu.sk

     S pozdravom

      Covid tím MŠVVaŠ SR

      

     Stromová 1 | 813 30 Bratislava | Slovenská republika

     tel.: 0800 138 033

     kloktanie@minedu.sk | www.minedu.sk

    • Krytá plaváreň Vinbarg

    • Milí žiaci, vážení rodičia,

     uvoľňovanie protipandemických opatrení a otváranie prevádzok v našej krajine umožnilo aj znovuotvorenie krytých bazénov a plavárni.

     V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že v mesiaci máj 2021 plánujeme s postupným otvorením prevádzky Krytej plavárne Vinbarg, zatiaľ iba pre žiakov I. a II. stupňa našej školy,  ktorá je od októbra 2021 v správe ZŠ Vinbarg.

     Otvorenie plavárne bude v súvislosti s epidemiologickou situáciou spojené s dodržiavaním prísnych opatrení a bude sa riadiť osobitným režimom v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 186 zo 16. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

     Vyučovanie plávania, ktoré na našej škole zabezpečuje kvalifikovaný tréner plávania, upravuje Koncepcia rozvoja plávania na ZŠ Vinbarg. Cieľom tejto koncepcie je, aby sa každý žiak našej školy naučil plávať, zdokonaľoval sa v plávaní a mal možnosť povýšiť svoju plaveckú zručnosť na športovú úroveň (v športových triedach). V tejto zložitej pandemickej situácii však nebudeme môcť hneď od začiatku naplniť túto koncepciu vo všetkých jej bodoch, ale máme veľkú ambíciu, začať v maximálne možnej miere pracovať so žiakmi, učiť ich plávať, zdokonaľovať ich v plávaní a postupne plniť zámery a ciele tejto koncepcie.

     Vážení rodičia,

     chcem Vás ubezpečiť, že rozhodnutie o tom, či v tejto situácii „pustíte svoje dieťa do vody“ alebo nie, bude len a len na Vás. Svoje rozhodnutie vyjadrite na osobitnom tlačive, ktoré nájdete na stránke našej školy alebo si ho vyzdvihnete na našej vrátnici. Zároveň zdôrazňujem, že jedno z prvých opatrení vyplývajúce z Vyhlášky ÚVZ, ktoré stanovuje maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov (žiakov), budeme v plnom rozsahu rešpektovať a prísne sledovať. Ďalšie opatrenia budú súčasťou osobitného dodatku k prevádzkovému poriadku plavárne, ktorý bude zverejnený pri vstupe do plavárne, na stránke školy i webovej stránke plavárne, ktorá sa pripravuje a v týchto dňoch jej príprava finišuje.

     Milí žiaci,

     verím, že Vás správa o otvorení plavárne na našej škole potešila a využijete túto jedinečnú možnosť naučiť sa pod dohľadom kvalifikovaného trénera plávania plávať, zdokonaľovať sa v plávaní, zlepšiť svoju kondíciu a urobiť niečo dobré pre svoje zdravie.

     Tešíme sa na Vás a buďte zdraví!


     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

     Informovany_suhlas_rodica_-_plavanie.pdf

     Vyucovanie_plavania.pdf 

    • MOM na škole tento ani budúci víkend nebude

    • Milí žiaci, vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     oznamujem Vám, že v sobotu 1. a 8. mája 2021 nebude na našej škole zriadené MOM z dôvodu malého záujmu o testovanie na našej momke pri ostatnom testovaní 24. mája 2021 (kapacita rezervačného systému bola využitá iba na 47 %). V tejto súvislosti Vám odporúčam využiť pre potreby Ag testovania už existujúce momky v meste.

     Zároveň ale zdôrazňujem, že testovanie kloktaním na našej škole bude pokračovať až do odvolania podľa záujmu žiakov vždy v piatok v čase dopoludňajšieho vyučovania.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy