• Denný letný tábor III.

    • V dňoch 1., 2., 6., 7. a 8.7. 2021 bol zriadený denný letný tábor na našej škole. Bol zameraný na plávanie. Zúčastnili sa ho žiaci 1.-5. ročníka. Žiaci sa hravou formou, v príjemnom prostredí našej plavárne, učili základy plávania.

    • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - dotácia na stravu, v školskom roku 2021/2022

    • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
     o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov

      

     Dôležité: čestné vyhlásenie rodiča nájdete na konci tejto správy, alebo si ho vyzdvihnite na sekretariáte školy v čase od 7.30 -12.00 hod. v termíne 30. 7. - 4. 8. 2021. V rovnakom termíne je potrebné aj podpísané čestné vyhlásenie do školy odovzdať!

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
     • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

     V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny zákona o dotáciách sa upravujú aj povinnosti žiadateľov o dotáciu, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

      

     V tejto súvislosti vás informujeme ako fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      

     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
     • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

     Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti vypisujú iba tí pracujúci rodičia, ktorí si neuplatnili alebo si neuplatnia zvýšený  daňový bonus. 

      

     • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom  :

     cestne_vyhlasenie_dotacia_na_stravu_.docx

     cestne_vyhlasenie_dotacia_na_stravu_.pdf

      

     Celé znenie informácie pre rodičov:

     INFO_pre_ziadatelov.pdf

      

      

    • Denný letný tábor II.

    • DENNÝ LETNÝ TÁBOR – 6. 7. 2021 Bardejovské Kúpele

     Bardejovských Kúpele ukrývajú množstvo zaujímavých miest, ktoré  stoja za návštevu. Našim prvým cieľom bol Alžbetínsky park a jeho dominanta – bronzová socha Sissi. Pokračovali sme k Lávke priateľstva, ktorá patrí k najdlhším dreveným lávkam na Slovensku. Našim hlavným cieľom bola  Kyslíková dráha, ku ktorej sme sa dostali po príjemnej prechádzke lesným prostredím.  Čakalo nás 14 stanovíšť , na ktorých sme absolvovali rôzne pohybové a relaxačné cvičenia. Neobišli sme ani detské ihriská  a parky, ktoré nám poskytli miesta na zábavu, občerstvenie a oddych. Na záver nesmela chýbať sladká odmena – oblátky a zmrzlina. Deti boli fantastické a dúfam, že si deň užili rovnako príjemne ako my.

      D. Fellegiová a B. Soroková

    • Denný letný tábor

    • Letný školský tábor odštartovaný! 

     Prvé dni už máme úspešne za sebou. S dobrou náladou a za sprievodu slniečka sme vyrazili do rôznych kútov Bardejova. Jedným z cieľov boli aj Bardejovské Kupele. Ísť do prírody však neznamená len ňou bez povšimnutia prejsť. Deti znovu dokázali a nielen slovami, že si k nej pestujú kladný vzťah, čoho boli dôkazom plné vrecia vyzbieraných odpadkov. Odmenou boli neskôr zmrzlina, oblátky či živý koncert na Promenáde. Deti, ďakujeme, ste úžasné!!! 🤩

    • Odporúčané pomôcky pre budúcich prvákov

    • Zoznam pomôcok a školských potrieb

     do 1. ročníka

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

      

     Telesná a športová výchova

     - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška , plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie      celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      

     Výtvarná výchova (uložené v škatuli od topánok, v kufríku,

     v pevnom vrecúšku)

     - vodové farby (najlepšie anilínové farby), stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo disperzné a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), farebný papier, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks

      

     Peračník

     - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks atramentové pero  alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky –12 ks, strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko

      

     Ostatné

     - zošit linajkový č. 511- 5 ks, zošit linajkový č. 513 - 2 ks, zošit štvorčekový č. 5110 - 1 ks, zošit č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, pravítko 30 cm, obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca - 2 ks

      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!

    • Denný letný tábor

    • Milí rodičia!

     CVČ pri ZŠ na Nám. arm. gen. L. Svobodu organizuje v čase prázdnin pre žiakov našej školy

     Denný letný tábor

     s ponukou aktivít, aby deti nášho sídliska zmysluplne trávili svoj voľný čas.

     TERMÍN: od 1. júla – do 9. júla 2021

     ČAS: od 7.30 hod.  – do 12.00 hod.

     V prípade záujmu dieťaťa o účasť na vybratých aktivitách vyznačte písmenom x konkrétne políčko v tabuľke. Žiaci dostanú vytlačenú tabuľku.

     Po vyplnení je nevyhnutné svojím podpisom potvrdiť súhlas rodiča s účasťou žiaka v Dennom letnom tábore. V prípade súhlasu prihlášku odovzdajte triednemu učiteľovi žiaka. Maximálny počet detí na jedného učiteľa je 12 žiakov (v bazéne 10 žiakov)!

    • Súboj talentov, krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku - Krajské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Michal Kijovský: 3. miesto - kat. kresba
     Marcel Huňady: 1. miesto kat. grafika
     Jazmína Ulagová: 3. miesto - kat. grafika
     Nina Valková: 1. miesto kat. odevný dizajn
     Viktória Šimičeková: 2. miesto kat. odevný dizajn
     Jana Žaková: 3. miesto kat. odevný dizajn

     Súťaž: Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku
     Kolo: Krajské kolo


     Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Poďakovanie NÚCEM za spoluprácu v e-Teste, možnosť škôl zapojiť sa do IT Fitness testu

    • Vážený pán riaditeľ,                                                                                                       

     Vážený pán koordinátor,

     v prvom rade nám dovoľte poďakovať Vám a Vašim učiteľom za veľmi dobrú spoluprácu pri e-testovaniach vedomostí a zručností žiakov v priebehu tohto školského roka. Napriek tomu, že veľká časť školského roka prebiehala dištančnou formou, možnosti e-testovaní využívali základné a stredné veľmi intenzívne. Za uplynulý 2. polrok sa do elektronických testovaní zapojilo až 35 900 žiakov ZŠ a SŠ, o čom sa môžete dočítať napr. tu: https://www.minedu.sk/v-druhom-polroku-sa-zapojilo-do-e-testovania-vedomosti-a-zrucnosti-az-35-900-ziakov-zakladnych-a-strednych-skol/.

     Zároveň si Vám dovoľujeme aj touto cestou pripomenúť možnosť zapojiť žiakov aj učiteľov Vašej školy do testovania digitálnych zručností v rámci projektu IT FITNESS TEST 2021. Túto možnosť môžu Vaši žiaci aj pedagógovia využiť najlepšie do konca tohto školského roka na adrese: https://itfitness.sk/.

     Ešte raz Vám ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa zdravia celému Vášmu pedagogickému zboru. Zároveň Vám želáme úspešné ukončenie školského roka.

     S pozdravom

      

     Tím pre správu a prevádzku e-Testu

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania   

    • Oznam pre žiakov stravujúcich sa v ŠJ

    • V stredu 16.06.2021 a štvrtok 17.06.2021 cez prestávky vo vyučovaní budem vracať režijné preplatky za mesiace dištančného vzdelávania očistené o doplatok za stravu od 01.01.2021 podľa VZN mesta Bardejov. Peniaze budem vracať žiakom pri okienku do jedálne ako kedysi. Pre žiakov 5. až 7. ročníka v sume 8,56 € a pre žiakov 8. a 9. ročníka v sume 8,41 € . Tí žiaci 1.stupňa základnej školy, ktorých rodičia si nevybrali preplatok v sume 2 €, si ho môžu tiež vybrať v stanovenom čase a potvrdia prevzatie svojim podpisom.

     Ďakujem!

      

     Vedúca ŠJ

    • Dôležitý oznam vedúcej ŠJ

    • O Z N A M   Š J  - Z Á P I S N Ý  L Í S T O K  2021/2022

     Ak chcú rodičia, aby sa ich deti stravovali v nasledujúcom školskom roku v školskej jedálni , tak si stiahnu zápisný lístok na stravu, ktorý vyplnia a vrátia buď vedúcej školskej jedálne alebo triednej učiteľke do 20.06.2021. Zápisný lístok bude prílohou tohto oznamu.

     Tlačivo  prihlasovacieho lístka bude k dispozícií aj na vrátnici školy.

     Po odovzdaní zápisného lístka im bude pridelené variabilné číslo , aby mohli od 20.08.2022 urobiť úhradu za stavu od 01.09.2021. Na základe úhrady im budú vydané stravenky na odber obeda alebo desiaty.

      

     vedúca školskej jedálne

     Mária Vasilčinová

     Mobil : 0911 882 981

     Zapisny_listok_stravnika_-_21-22.pdf

     Zapisny_listok_stravnika_-_21-22.docx

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

    • Dňa 28.5.2021 sa v HOS Bardejov uskutočnilo vyhodnotenie online okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

     Žiačka našej školy Loriána Feciľáková zo 7.A získala v III. kategórii - poézia 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2021 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

     Srdečne blahoželáme!

    • Monitoring NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

    • V nadväznosti na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zrušení celoplošného Testovania 9 2021, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov.

     V tejto vzorke budú aj žiaci našej školy. Monitoring sa uskutoční podľa pokynov NÚCEMu a podmienok školy v čase od 08.06.2021 do 11.06.2021 nasledovne:

     Testy z MAT a SJL

     9.A – 09.06.2021, v učebni informatiky,

     9.B – 10.06.2021, v učebni informatiky.

     Časový harmonogram:

     08,15 – 08,30 – organizačné pokyny, prihlasovanie žiakov, pokyny k testu z matematiky

     08,30 – 10,00 – test z matematiky

     10,00 – 10,10 – prestávka

     10,10 – 10,15 – pokyny k testu zo slovenského jazyka  a literatúry

     10,15 – 11,25 – test zo slovenského jazyka a literatúry

     Vyplňovanie dotazníka súvisiaceho s dištančným vzdelávaním – 9.B – 8.6.2021 na hodine informatiky v učebni informatiky.  9.A – 11.6.2021 na hodine informatiky v učebni informatiky (zabezpečí vyučujúci Inf – čas na vyplnenie dotazníka je 20 min.)

     Podrobnejšie informácie dostanú žiaci 9. ročníka prostredníctvom správ cez EduPage stránku školy.

    • Ministri pripravili darček pre všetky deti

    • Ministerstvo školstva v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR pripravilo pre všetky deti na Slovensku pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa detí prekvapenie.

     Od 11:00 budú sprístupnené linky na tri umelecké predstavenia (každé s trvaním max. 1 hodina), ktoré budú na obmedzený čas zadarmo.

     Na výber budú tieto predstavenia:

     • Slovenské národné divadlo ponúkne činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho (trvanie cca 1 hodinu)
     • Štátny komorný orchester Žilina ponúkne skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s áriami preloženými do slovenčiny (trvanie cca 40 minút)
     • Slovenská filharmónia ponúkne orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského  Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom (trvanie cca 1 hodinu).

     predstavenia budú sprístupnené dnes, 1.6.2021 o 11.00 a budú dostupné do 17.00. Linky budú zverejnené zajtra ráno v tlačovej správe na webe https://www.minedu.sk/ a takisto aj na FB ministerstva školstva.

     Slovenské národné divadlo uvedie činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho.

     Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xvm7VaT3Xno

     Štátny komorný orchester Žilina odohrá skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom a s áriami preloženými do slovenčiny.

     Odkaz: https://youtu.be/FaANr2m8J70

                 https://www.facebook.com/skozilina

      

     A Slovenská filharmónia prinesie orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom.

     Odkaz: https://stream.filharmonia.sk/video/?v=KS202106011100

                 https://www.facebook.com/SlovakPhilharmonic

      

     Chcela by som zablahoželať deťom k ich dnešnému Medzinárodnému dňu detí. Verím, že si tento deň ako aj naše online predstavenia užijú. Budeme zároveň veľmi radi, keď ich zážitok z týchto predstavení inšpiruje na cestu za kultúrou aj osobne,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

     Šéf rezortu školstva zároveň prosí učiteľov, aby si predstavenia pozreli v škole, počas vyučovania. „Ja som sa na Deň detí v detstve tešil, pretože sme vždy dostali darček, neskúšali nás a takisto sme sa ani nemuseli učiť. Preto sme takýto deň pripravili aj pre vás. Užite si dnešný deň, nech je len váš,“ odkázal všetkým deťom minister školstva Branislav Gröhling.

    • Testovanie 9

    • Testovanie 9 prebehne na reprezentatívnej vzorke

     Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom „monitor,“ neprebehne celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.Ministerstvo školstva prehodnotilo efektívnosť celoplošného testovania deviatakov a nahrádza ho testovaním na reprezentatívnej vzorke. „Touto cestou chceme odsledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní a zároveň získať od žiakov spätnú väzbu k priebehu dištančného vzdelávania,“ zdôraznil šéf rezortu Branislav Gröhling.Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) namiesto celoslovenského testovania uskutoční monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní. Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy, školy so slovenským aj s maďarským vyučovacím jazykom.Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna 2021. Školy si budú môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa ich potrieb. „Žiaci budú tiež vyplňovať dotazník, cez ktorý chceme zistiť ich názory a skúsenosti s dištančným vzdelávaním v tomto roku. Na základe odpovedí žiakov získame dôležité informácie, ktoré nám umožnia vyhodnotiť dištančné vzdelávanie v posledných mesiacoch,“ uviedol šéf rezortu školstva.Aj v súčasnosti však môžu školy používať na zisťovanie úrovne vedomostí svojich žiakov dostupné nástroje rezortu školstva. NÚCEM školám od apríla 2021 ponúka možnosť zapojiť sa do dobrovoľného overovania vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. K dispozícii sú elektronické ale aj papierové verzie testov z matematiky a vyučovacích jazykov pre piatakov a deviatakov základných škôl.

     Uvedený monitoring uskutočňujeme na reprezentatívnej vzorke žiakov a škôl. Naša škola a žiaci 9. ročníka boli zaradení do tejto reprezentatívnej vzorky.

    • Herbáre našich šiestakov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Herbáre našich šiestakov.

     Na hodinách biológie sa šiestaci učili o rastlinách, o ich stavbe tela a o ich jednotlivých častiach. Naučili sa spoznávať rôzne druhy rastlín, ktoré rastú v záhradách, na lúkach, či na poli.  Po usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre.

     Krásna práca, gratulujem!

     Mgr. Kolesárová Zuzana

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • O Z N A M   P R E   R O D I Č O V   S T R A V N Í K O V

        V pondelok 24.05.2021 a v utorok 25.05.2021 v čase od 07.00 do 08.00 budem vracať preplatky za réžiu, zatiaľ pre žiakov 1.stupňa základnej školy tj. 1. až 4. ročník, v sume 2 €  z dôvodu dištančného vzdelávania v mesiaci január 2021.

        Poplatok za desiatu na mesiac jún 2021 je vo výške 11 € za 22 stravných dní.

     Vedúca školskej jedálne

    • Čerstvé hlavičky - hlasujte

    • Hlasujte a rozhodnite, či naša škola získa pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok. Hlasovanie prebieha od 13. 5. do 23. 6. 2021.

     Čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Hlasovať môžete raz denne, ale každý deň.