• Oznam - prerušenie vyučovacieho procesu 29.10.2020

    • Riaditeľstvo ZŠ Nám. arm. g. L. Svobodu 16 v Bardejove na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove zo dňa 28.10.2020 Vám oznamuje, že z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia na COVID-19 v Bardejove bude dňa 29.10.2020 prerušený vyučovací proces pre žiakov v prvom až štvrtom ročníku

     Prevádzka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 03.11.2020, ak bude priaznivá epidemiologická situácia. O ďalších pokynoch vás budeme informovať.

     Vzdelávanie v 5. až 9. ročníku bude pokračovať dištančnou formou prostredníctvom informačných technológií. 

    • OKTÓBER - mesiac povedomia o DYSLEXII

    • Ešte aj dnes sa často stretávame s nepravdami o dyslexii. Čo je to vlastne dyslexia? Ako ju rozpoznať? A ako efektívne pomôcť? Na záver sú zhrnuté aj mýty o dyslexii. Príjemné čítanie.

    • Vyhlásenie MU z dôvodu predĺženia uzavretia škôl

    • Vážení rodičia,

     Milí žiaci,

     rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

     Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

      

      

                                                                                                                           Mgr. René Semanišin

                                                                                                                    vedúci odboru školstva a kultúry

    • Dôležitý oznam - predĺženie uzavretia školy

    • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany zdravia

     sa v dňoch 19.10.2020 až 28.10.2020 žiaci 1. až 9. ročníka budú naďalej vzdelávať dištančne.

     Predpokladaný nástup do školy je 2.11.2020. Všetky potrebné informácie budú zverejňované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov. 29.10. a 30.10.2020 sú Jesenné prázdniny.

    • Školský psychológ

    • Email pre rodičov, učiteľov a žiakov, ktorí potrebujú podporu nášho školského psychológa:

     Mgr. Viera Kunecová      vkunecova16@gmail.com

     Keďže sa škola v dňoch od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020 uzatvára a výuka všetkých žiakov prechádza z prezenčného na dištančné vzdelávanie, školský psychológ bude elektronicky z domu komunikovať s rodičmi, učiteľmi a so žiakmi, aby všetkým pomohol zvládnuť túto situáciu. Môže napr. poradiť rodičom, ako v tomto období zvládať komunikáciu s deťmi, ako im upraviť denný režim, aký kľúč zvoliť pri vyhradení času na komunikáciu s kamarátmi a pod. Školský psychológ bude poskytovať rodičom, učiteľom a žiakom aj krízovú intervenciu, ak by v súvislosti s izoláciou alebo vypracovaním úloh pociťovali frustráciu a potrebovali mediovať napätie medzi učiteľmi a rodičmi v prospech hľadania konsenzu. 

    • Dôležitý oznam

    • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov z dôvodu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a v záujme ochrany zdravia

     sa v dňoch od 5.10.2020 do 16.10.2020 škola uzatvára.

     Výuka všetkých žiakov prechádza z prezenčného na dištančné vzdelávanie prostredníctvom informačných technológií.

     Predpokladaný nástup do školy je 19.10.2020. Všetky potrebné informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov od pondelka 5.10.2020.

    • Dodatok č. 2 k vnútornej smernici 7/2020 - šk. jedáleň

    • Účel Dodatku:

     Tento Dodatok dopĺňa Čl.2 smernice a stanovuje podrobnosti režimu v školskej jedálni v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Oblasť platnosti:

     Dodatok je platný pre všetkých žiakov a zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov  

     Počet strán: 4

     Počet príloh: 0

      

     Vzťah k už vydaným interným normám školy:

     Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy.

     Gestorský útvar:

     Riaditeľ školy

     Schválil: Mgr. Igor Drotár,

     riaditeľ školy

      

     podpis

     Dátum schválenia:

     01. 10. 2020

     Dátum účinnosti:

     01. 10. 2020

      

     Zásady práce s vnútorným predpisom

     1. Pridelenie vnútorného predpisu:

      

     Smernica bola pridelená:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

     01.10.2020

     Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

     01. 10. 2020

     Valéria Tarbajová

     Zástupca riaditeľa

      

     01. 10. 2020

     Stanislav Polák

     Zástupca riaditeľa

      

     01. 10. 2020

     Mária Vasilčinová

     Vedúca ŠJ

      

     01. 10. 2020

     Dana Katušinová

     Sekretárka

      

      

     1. Uloženie vnútorného predpisu

     Smernica bude trvalo uložená u riaditeľa školy, na sekretariáte riaditeľstva školy a  je  prístupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle školy všetkým žiakom a zamestnancom.

     1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Riaditeľ školy po schválení smernice zabezpečí jej distribúciu e-mailom všetkým zamestnancom školy. Smernica bude umiestnená na webovom sídle školy a žiaci sa s ňou oboznámia na prvej triednickej hodine v novom školskom roku. 

     Čl. 2

      

     Obedy v školskej jedálni

     V čase mimoriadnej situácie sa bude vydávanie obedov riadiť týmto režimom.

     Príchod do školskej jedálne

     Žiaci prichádzajú do školskej jedálne v sprievode učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca, ktorý má s nimi poslednú vyučovaciu hodinu. Príchod žiakov do jedálne sa riadi týmto rozvrhom:

     Žiaci 1. a 2. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 4. vyučovacej hodiny skrátenej o 5 min.

     Žiaci 3. a 4. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 4. vyučovacej hodiny.

     Žiaci 5. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 5. vyučovacej hodiny skrátenej o 5 min.

     Žiaci 6. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 5. vyučovacej hodiny.

     Žiaci 7. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 6. vyučovacej hodiny skrátenej o 10 min.

     Žiaci 8. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 6. vyučovacej hodiny skrátenej o 5 min.

     Žiaci 9. ročníka prichádzajú do školskej jedálne po skončení 6. vyučovacej hodiny.

     V prípade, že žiaci jednotlivých ročníkov končia v inom čase, ako je uvedený v predmetnom rozvrhu, prichádzajú žiaci do školskej jedálne v sprievode vyučujúceho, ktorý má s nimi poslednú vyučovaciu hodinu v danom dni.

     Vstup do školskej jedálne

     Žiaci si pred vstupom do školskej jedálne vydezinfikujú ruky. Po vstupe do školskej jedálne si sadnú na vopred určené miesta podľa zasadacieho poriadku, kde budú sedieť stále počas trvania tohto mimoriadneho stavu. Zasadací poriadok pre žiakov I. stupňa stanoví ZRŠ pre I. stupeň, zasadací poriadok pre žiakov II. stupňa stanoví ZRŠ pre II. stupeň. Za plnenie tohto opatrenia nesie zodpovednosť pedagogický zamestnanec, ktorý žiakov priviedol do školskej jedálne. Pedagogický zamestnanec, ktorý sa musí vrátiť na vyučovanie, odovzdá žiakov po usadení ďalšiemu pedagogickému zamestnancovi, ktorý má v tom čase službu v školskej jedálni.

     Vydávanie príborov a výdaj jedla

     Príbory vydávajú žiakom pedagogickí zamestnanci, ktorí majú v tom čase dozor v školskej jedálni. Polievku naberajú žiakom pedagogickí zamestnanci, ktorí majú v tom čase dozor v školskej jedálni. Druhé jedlo si žiaci vyberú sami a rovnako sami odnášajú použitý tanier a príbor k okienku pre príjem špinavého riadu.

      

     Rúška

     Žiaci pri pohybe v školskej jedálni nosia rúška, okrem času keď sedia za stolom a obedujú.

     Dezinfekcia

     Dezinfekcia vnútorných priestorov školskej jedálne sa realizuje v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase mimoriadnej situácie. Nad rámec týchto opatrení musia zamestnanci školskej jedálne dezinfikovať dotykové plochy stolov vždy po odchode žiakov zo školskej jedálne podľa určeného rozvrhu.

     Platnosť tohto dodatku

     Tento dodatok je účinný od 1. októbra 2020 a platí až do odvolania.

      

      

     V Bardejove 1. októbra 2020

      

      

      

                                                                                                         Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • OZNAM

    • Riaditeľ ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

     na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ v Bardejove

     a v súlade s manuálom opatrení pre základné školy

     prerušuje

     štandardný výchovno-vzdelávací proces

     v 5. B triede

     od 28. 09. 2020 do 04. 10.  2020

     a prechádza na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov

     súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

    • Povinnosti zákonných zátupcov

    • Vážení rodičia, pripomíname vám, že jednou z vašich povinností podľa manuálu MŠVVaŠ SR

     po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 je:

     Predkladať po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha dole pod článkom). Pri prerušení na viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení ochorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

    • Dodatok k smernici č. 7/2020

    • Účel Dodatku:

     Tento Dodatok dopĺňa Čl.3 smernice a stanovuje podrobnosti vstupu cudzích osôb do priestorov školy a komunikáciu externých osôb so školu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

     Oblasť platnosti:

     Dodatok je platný pre všetkých žiakov a zamestnancov zamestnávateľa – ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov  

     Počet strán: 3

     Počet príloh: 0

      

     Vzťah k už vydaným interným normám školy:

     Táto smernica je novým vnútorným predpisom školy.

     Gestorský útvar:

     Riaditeľ školy

     Schválil: Mgr. Igor Drotár,

     riaditeľ školy

      

     podpis

     Dátum schválenia:

     16. 09. 2020

     Dátum účinnosti:

     17. 09. 2020

     Zásady práce s vnútorným predpisom

     1. Pridelenie vnútorného predpisu:

      

     Smernica bola pridelená:

     Dátum

     Meno a priezvisko zamestnanca

     Funkcia

     Podpis

      

     22.06.2020

     Igor Drotár

     Riaditeľ školy

      

     16. 09. 2020

     Valéria Tarbajová

     Zástupca riaditeľa

      

     16. 09. 2020

     Stanislav Polák

     Zástupca riaditeľa

      

     16. 09. 2020

     Mária Vasilčinová

     Vedúca ŠJ

      

     16. 09. 2020

     Mária Kendrová

     Predseda ZO OZ

      

     16. 09. 2020

     Dana Katušinová

     Sekretárka

      

     16. 09. 2020

     Ján Evin

     Školník

      

     1. Uloženie vnútorného predpisu

     Smernica bude trvalo uložená u riaditeľa školy, na sekretariáte riaditeľstva školy a  je  prístupná aj v elektronickej podobe na webovom sídle školy všetkým žiakom a zamestnancom.

     1. Oboznámenie s vnútorným predpisom

     Riaditeľ školy po schválení smernice zabezpečí jej distribúciu e-mailom všetkým zamestnancom školy. Smernica bude umiestnená na webovom sídle školy a žiaci sa s ňou oboznámia na prvej triednickej hodine v novom školskom roku. 

     Čl. 3

     Opatrenia školy v čase mimoriadnej situácie

      

     Vstup cudzích osôb do priestorov školy

      

     Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca a žiaka školy. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu do budovy školy sú zverejnené na vchodových dverách a webovom portáli školy.

      

     Komunikácia externých osôb so školou

      

     Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa využíva distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy.

      

     V Bardejove 16. september 2020

                                                                                                                                 Mgr. Igor Drotár

     Riaditeľ školy

    • Ponuka krúžkov v šk. roku 2020/2021

    •  

     Poznámka: Deň činnosti bude upresnený vedúcim krúžku podľa dohody so žiakmi. Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí.