• Ďakujeme!

    • Počas víkendu na našej škole 3 OM otestovali spolu 1745 osôb, z ktorých boli iba dvaja boli pozitívni. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa tohto testovania zúčastnili

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Dňa 01.01.2021 nadobúda účinnosť aktuálne VZN mesta Bardejov č. 185/2020 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach. Na základe tohto VZN mesta Bardejov sa stanovujú nové poplatky pre úhradu nákupu potravín a to nasledovne :.

     • Žiak I . stupňa základnej školy – obed....................................... 1,15
     • Žiak II. Stupňa základnej školy –obed...........................,.............1,23
     • Žiaci I. a II. stupňa základnej školy – desiata .............................0,50
     • Dospelý stravník – obedy ...........................................................1,33

      

     Od 1.1.2021 zatiaľ platí naďalej program OBEDY ZADARMO za podmienok ako boli v minulom roku.

    • Nebuď otrok drog

    • Opýtaj sa hviezdy - súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

    • Aktuálne informácie

    • Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

     Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

     Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

     Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

     Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

     Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

     Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

     KLASIFIKÁCIA

     Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

     TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

     „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

     PRIJÍMACIE KONANIE

     Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

     Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

      

    • Poďakovanie

    • Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

     V Bardejove, dňa 23.decembra 2020

      

        Vážená pani Mgr. Jana Harčarová, vážená pani Mgr. Jana Ivančová, vážená pani Mgr. Mária Hudáková a vážený pán Marek Kovaľ,

       dovoľte mi, aby som sa Vám, dnes už bývalým členom Rady školy pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, úprimne poďakoval za Vašu prácu v tomto orgáne školskej samosprávy.

        Našu spoluprácu, aj keď netrvala celé Vaše funkčné obdobie, hodnotím ako veľmi úspešnú, korektnú a zodpovednú.

        Vysoko si cením predovšetkým Vašu ochotu pomáhať a spolupracovať a tak prispievať k ďalšiemu rozvoju našej školy. Nemuseli sme, našťastie, riešiť žiadne vážne problémy, ale z našich stretnutí som cítil Vašu ochotu a pripravenosť popasovať sa s akoukoľvek nepriazňou osudu. Vaše podnety, návrhy a pohľad z „druhej strany“ nám neraz pomohli vyriešiť problém či odstrániť nedostatky v našom spoločnom úsilí skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces i jeho materiálno-technické zabezpečenie na našej škole.

        Verím, že aj po uplynutí Vášho funkčného obdobia ostanete aj naďalej priateľmi a podporovateľmi našej školy.

        Milé dámy, vážený pane,

     dovoľte mi, aby som Vám v tomto krásnom a čarovnom vianočnom čase zaželal v mene našej školy pokojné a požehnané vianočné sviatky.

        Ešte raz vďaka za dobrú spoluprácu.

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Vianočné prázdniny

    • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR budú

     VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     v čase od 21.12.2020 (pondelok) do 08.01.2021 (piatok).

     Sledujte aj naďalej našu stránku, budeme vás priebežne informovať. Prosíme rodičov žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí ešte nevyplnili dotazník posielaný 17.12., aby tak urobili najneskôr do pondelka do 8:00

     Dúfame, že sa zdraví budeme môcť stretnúť v novom roku v priestoroch školy. Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia v novom roku  2021.

    • Advent 2020 dištančne

    • Aj tak žiaci počas dištančného vyučovania pracovali na hodinách náboženskej výchovy a prežívali adventné obdobie pri zhotovení adventných vencov a adventných kalendárov.
      

    • Dotazník pre rodičov žiakov 5. - 9. ročníka

    • V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

     Po prihlásení do edupage ho nájdete medzi notifikáciami (správami) - bol poslaný dnes 17.12.2020 predpoludním a vypĺniť ho je potrebné najneskôr do 21.12.2020 do 8:00

   • Smernica RŠ č. 11 - dodatok ku školskému poriadku
    • Smernica RŠ č. 11 - dodatok ku školskému poriadku

    • Tento Dodatok dopĺňa Školský poriadok školy s cieľom zabezpečiť efektívnu prácu učiteľov a žiakov počas dištančného vzdelávania v snahe pripraviť žiakov do života v rámci novej kultúry „home office“ .

    • Pytagoriáda 2020

    • Do galérie Pytagoriáda 2020 boli pridané fotografie.

     V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili súťaž v škole, žiaci 5. až 8. ročníka riešili príklady online. Do súťaže sa zapojilo celkovo 70 žiakov.

     Výsledky najúspešnejších:

     kategória P3

           1. miesto - Patrik Podubinský , 3.A

           2. miesto - Gregor Červenický, 3.A

           2. miesto - Martin Michalek, 3.A;

     kategória P4

           1. miesto - Nina Sobeková, 4.B

           2. miesto - Patrik Šoth, 4.B

         

     kategória P5

           1. miesto - Martin Huk, 5.A

           2. miesto - Nina Chomová, 5.A

           3. miesto - Natália Sofia Vadászová, 5.B

     kategória P6

           1. miesto - Samuel Špirko, 6.B

           2. miesto - Charlote Šoltýsová, 6.A

           3. miesto - Alexandra Lukáčová, 6.B

      kategória P8

           1. miesto - Damián Ivančo, 8.B

      

     Všetkým víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme

    • Otázky pre riaditeľa školy

    • Vážení rodičia,vzhľadom na súčasnú zložitú pandemickú situáciu a nejasnú budúcnosť jej ďalšieho vývoja ako aj veľmi obmedzené možnosti osobnej komunikácie Vám ponúkam možnosť pýtať sa riaditeľa školy na aktuálne otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho materiálno-technického i personálneho zabezpečenia v našej škole. Vaše otázky mi, prosím, posielajte cez správy edupage vždy do konca pracovného týždňa. Na položené otázky budem odpovedať vždy v pondelok do 14.00 h. Vaše otázky, ktoré môžu zaujímať aj ostatných rodičov, budeme anonymne zverejňovať na našej webovej stránke v rubrike „Vy sa pýtate, my odpovedáme“.Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Úspech na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dištančné vyučovanie síce prináša mnohé obmedzenia, no zastaviť túžbu po vzdelávaní a osobnostnom raste nejedného školáka veru nedokáže. Aj preto neustále prebiehajú rozličné súťaže či olympiády, ktoré posúvajú tých šikovných stále ďalej a ďalej. Čoho príkladom je i 2. miesto na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde Katarína Hopková, žiačka 8. B, zasa potvrdila kvalitu našej školy. Hravo totiž dokázala vymazať hendikep jedného ročníka a rovnocenne súperila, ba porazila väčšinu deviatakov z mesta a okolitých dedín. Čo dokazuje, že žiaden vírus či nepriazeň osudu nedokážu zabrániť mladým v učení, ak o to naozaj stoja! Vtedy len stačí podať pomocnú ruku a úspech sa zaručene dostaví...

     Katka na výlete aj s p. tr. učiteľkou

    • Rodičovské združenie - online

    • Rodičovské združenie

     Zasadnutie triedneho rodičovského združenia sa uskutoční v termínoch: 9. ročník - piatok 11.12.2020 o 17:00 online formou pomocou aplikácie ZOOM. 1. až 8. ročník - pondelok 14.12.2020 o 17:00 takisto online formou pomocou aplikácie ZOOM. Presnejšie pokyny vám oznámia triedni učitelia vašich detí prostredníctvom edupage stránky školy.

    • Stanovisko mestského krízového štábu

    • Na základe vykonaného prieskumu o záujme rodičov o možnosť otvorenia prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl, na základe uznesenia vlády , rozhodnutia ministra školstva a stanovených podmienok Úradom verejného zdravotníctva, kedy názor vyslovilo 40% z celkového počtu oslovených rodičov, ako aj na základe každým dňom narastajúceho počtu nakazených, identifikovaných PCR a antigénovými testami, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom k tomu, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa, vrátane obslužného personálu, napriek obrovskej snahe, pristúpil krízový štáb k rozhodnutiu (po dvojdňovom rokovaní), že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, z dôvodu nemožnosti technicko-organizačného zabezpečenia testovania, nárastu počtu   infikovaných , ale aj na základe nízkeho záujmu, bude  II. stupeň ZŠ naďalej - do doby zimných prázdnin - pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

     Všetko úsilie od tejto chvíle budeme venovať prípravám na nástup žiakov II..stupňa ZŠ po zimných prázdninách, aj keď dodnes nie sú stanovené podmienky. Budeme vychádzať z doposiaľ dostupných informácii, ale najmä budeme sa riadiť pravidlami, ktoré budú veríme, že čoskoro, zverejnené, aby sme mali k dispozícii primeranú dobu na prípravu.

     Aj toto rozhodnutie smeruje k tomu, aby Bardejovčania mohli prežiť pokojné Vianoce a v januári sa deti mohli bezpečne vrátiť do školských lavíc.

      

      

                                                                                                   Krízový štáb Mesta Bardejov