• Rok Sv. Jozefa

    • Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

     Deň 8. december nebol náhodný, ale naopak, viac než symbolický, nakoľko 8. decembra 1870 pápež Pius IX. vyhlásil svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi. S apoštolským listom Patris corde vydala Apoštolská penitenciária i dekrét, ktorým sa na obdobie slávenia Roka svätého Jozefa, udelili mimoriadne odpustky.

     V apoštolskom liste opisuje pápež František postavu sv. Jozefa ako „milujúceho otca“, „nežného a láskavého“, „poslušného“, „prijímajúceho“, „tvorivo odvážneho“, „pracovitého“ a ako toho, ktorý sa síce nachádza „v tieni“, ale je tak veľmi dôležitý.

     Pandémia COVID-19, ako sa v liste píše, dáva celému svetu možnosť pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. A práve takým sa stal aj sv. Jozef, ktorý bol mužom každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti v Božom pláne.

      

     Sv. Jozef prijal svoje „otcovstvo“, keď „urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“. I preto sa k jeho postave v dejinách kresťanstva vždy vzťahovala veľká úcta. Práve v tomto svojom pestúnovi, ktorý prijal rolu otca mohol malý Ježiš vidieť „nežnosť Boha“.

     Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnosti Bohu, kedy prijatím roly pestúna chráni Máriu a Ježiša a učí ho „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na „veľkom tajomstve Vykúpenia“. Zároveň je Jozef „otcom v prijímaní“, pretože „prijíma Máriu bez podmienok“. To je dôležité gesto i dnes, vo svete „v ktorom psychologické, slovné a fyzické násilie na žene je evidentné“. Práve Jozef, ženích Panny Márie, je ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma aj udalosti, ktorým nerozumie s „odvahou a silou“. A práve skrze túto postavu biblických dejín nám Boh opakuje „Nebojte sa!“, pretože „viera dáva význam každej udalosti, radostnej či smutnej“. Bezpodmienečné prijatie, ktoré sa napĺňa v Jozefovi „nás pozýva prijímať druhých bez vylučovania, takých, akí sú“, so „záľubou pre slabých“.

     Patris corde predstavuje „kreatívnu odvahu“ svätého Jozefa, ktorý „vie premeniť problém na príležitosť tým, že vždy dáva na prvé miesto dôveru v Božiu prozreteľnosť“. On čelí konkrétnym problémom svojej rodiny, presne tak, ako iné rodiny sveta v dnešnej dobe.  Ako ochranca Ježiša a Márie „nemôže nebyť ochrancom Cirkvi“, jej materstva a Kristovho tela, kedy sa každý núdzny stáva „Dieťaťom“, ktoré Jozef chráni. On je nám všetkým vzorom, ako máme „milovať Cirkev a chudobných“.

     Jozef je povolaním poctivý tesár, ktorý učí tomu, akú „hodnotu, dôstojnosť a radosť“ znamená „jesť chlieb, ktorý je ovocím vlastnej práce“ a zároveň, ako „je potrebné chápať zmysel práce, ktorá dáva dôstojnosť“. Pápež František nás vyzýva, aby sme „znovu objavili hodnotu, dôležitosť a potrebu práce“, a takto aby sme dali svetu „zrod novej normálnosti“.

     „Otcom sa človek nerodí, ale sa ním stáva, keď sa ujíma starostlivosti o dieťa“ a keď preberá zodpovednosť za jeho život. Žiaľ, v súčasnej spoločnosti sa často „deti zdajú byť sirotami bez otcov“. Šťastie Jozefa spočíva v „v sebadarovaní“, nikdy nie je znechutený a vždy dôverujúci. Zostáva v tichu, bez sťažovania sa ako pokorný a pozorný otec – pestún.

     Rok sv. Jozefa začal 8. decembra 2020 a potrvá do 8. decembra 2021, v tomto čase je možné získať i úplné odpustky, ktoré sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom.

     Odpustky je možné získať tak, že budeme aspoň 30 minút meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastníme na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o sv. Jozefovi. Získať ich môžu získať tí, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva.

     Získať ich môžu i rodiny a snúbenci, ktorí sa budú spolu modliť ruženec alebo tí ľudia, ktorí denne zverujú svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každý veriaci, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.

     Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak patria k latinskému obradu, urobia tak Litániami k sv. Jozefovi, v prípade byzantského obradu Akatistom k sv. Jozefovi (alebo jeho časťou), prípadne inou modlitbou k sv. Jozefovi vlastnou ich liturgickej tradícii.

     Penitenciária zároveň v dňoch 19. marca (sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie), 1. mája (sviatok sv. Jozefa robotníka), na Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa (27. december), v Nedeľu sv. Jozefa (podľa byzantskej tradície), v 19. deň každého mesiaca a v každú jednu stredu (deň zasvätený pamiatke svätca podľa latinskej tradície) umožňuje získať úplne odpustky veriacim, ktorí sa pomodlia akúkoľvek legitímne schválenú modlitbu alebo úkon úcty ku sv. Jozefovi (napr. „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“).

     V kontexte aktuálnej celosvetovej pandémie COVID-19 sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.

     Rok_svateho_Jozefa.pptx

    • Deň matiek 2021

    • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim maminkám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.

     Každé dieťatko sa snaží potešiť tú svoju najlepšiu mamičku na svete a vyrobiť jej nejaký pekný darček.  Sú to všetko pre mamku tie najkrajšie darčeky na svete.

     Na tento sviatok sme nezabudli ani my a pre svoje maminky sme vytvorili malé darčeky.

     Keď sa niečo nepodarí, i keď hnevám trošička, máš ma rada a ja Teba, moja zlatá mamička. 

     Všetko najlepšie ku Dňu matiek! 

    • Testovanie 9 - 2021 - často kladené otázky

    • Oznamujeme rodičom a zamestnancom školy, že externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2020/2021 (Testovanie 9 2021) sa uskutoční:

     • v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021  z predmetov: matematika a slovenský jazyk a literatúra

     Čo v prípade, ak sa žiak (celá trieda) počas realizácie riadneho termínu Testovania 9 ocitne v karanténe?

     Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nezúčastní riadneho termínu, tak v zmysle § 155 ods. 7 požiada o termín náhradný.

     V prípade, že sa do karantény dostane väčšia skupina žiakov, čo by ovplyvnilo počet skupín v škole, je riaditeľ povinný informovať príslušný OŠ OÚ, ktorý môže takto uvoľnených učiteľov určených pre externý dozor využiť v prípade, že sa na inej škole z dôvodu karantény, resp. ochorenia, externý dozor nemôže dostaviť.

      

     Čo v prípade, ak sa žiak nezúčastnil riadneho termínu z objektívnych dôvodov a prihlásil sa na náhradný termín. Náhradného termínu sa však tiež nemôže zúčastniť pretože ostal v karanténe. 

     Zákon nerieši situáciu, ak žiak sa z objektívnych dôvodov (napr. nariadená karanténa) nemôže zúčastniť ani náhradného termínu. Takéto situácie nastali aj v minulosti, napr. pri dlhej chorobe žiaka. V takom prípade je neúčasť žiaka na riadnom aj náhradnom termíne objektívna a teda ospravedlnená.

      

     Čo v prípade, ak sa do karantény dostane riaditeľ/školský koordinátor/administrátor?

     Riaditeľ školy musí pri príprave realizácie Testovania 9 vopred stanoviť náhradníkov, ktorí dokážu v plnom rozsahu zabezpečiť plynulý priebeh Testovania 9. Náhradníkmi na pozícii administrátorov by mali byť učitelia, ktorí spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z pokynov, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. V prípade, že to situácia neumožňuje, je možné dohodnúť s odborom školstva OÚ ako administrátorov učiteľov z inej školy. Ak to personálne možnosti v rámci regiónu neumožnia, až následne, avšak so súhlasom NÚCEM, môže byť administrátorom aj učiteľ s aprobáciou na testované predmety.

      

     Čo v prípade, ak sa do karantény dostane externý dozor?

     Učiteľ poverený vykonávať externý dozor je povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi ZŠ, ktorý je poverený odborom školstva, okresného úradu. Riaditeľ ZŠ by mal mať pre túto situáciu v rezerve aj náhradníkov. Ak by táto situácia v rámci regiónu nastala vo väčšom rozsahu, odbor školstva kontaktuje riaditeľa školy, na ktorú nie je možné zabezpečiť externý dozor, pričom riaditeľ školy zabezpečí na pozíciu externého dozoru z radov vlastných pedagogických zamestnancov a zabezpečí tak čo najobjektívnejší priebeh Testovania 9.

      

     Čím sa musí externý dozor preukázať pri vstupe do budovy školy?

     Externý dozor sa pri vstupe do budovy školy musí preukázať poverením o vymenovaní na pozíciu externého dozoru.

     Zároveň musí preukázať RT –PCR testom alebo antigénovým testom nie straším ako 7 dní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 180 dní alebo potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu.[IP1]   

      

      

    • Návrat do škôl od 3.5.2021

    • UPOZORNENIE: Dokument Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021 bol aktualizovaný v piatok 30.4.2021 o 16:30 na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 30.4.2021 o 13:57.

     Zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov. To znamená, že zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanialen za týchto podmienok:

     -ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená fáza),-pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa,-v tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z tohto dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania, dištančné vzdelávanie. Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne. Po zatvorení triedy alebo školy príslušným RÚVZ určí riaditeľ školy zmenu formy vzdelávania z prezenčnej na dištančnú formu

     Prečítajte si celý dokumnet, infografiku a stiahnite si Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

     Navrat_do_skol_od20210503.pdf

     10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf

     priloha8_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     toto vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá škole rodič jednorázovo pri prvom nástupe (po 30.4.2021) a potom po každom prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni

      

      

    • Hviezdoslavov Kubín

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín.

     Hviezdoslavov Kubín

     Dňa 28. 4. 2021 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii.  Súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov  2. - 4. ročníka. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o postupe žiakov do okresného kola nasledovne:

     Sofia Zara Šalátová  zo IV. A (poézia) a Petra Hnidenková  z III. A (próza).

     Výsledky šk. kola:

     Poézia

     1. miesto: Sofia Zara Šalátová  zo IV. A

     2. miesto: Hugo Choma  z  II. B

     3. miesto: Šimon Grubár  zo IV. A, Nina Sobeková zo IV. B

           Cena poroty: Liana Kolcunová  zo IV. A,  Zoja Peláková z II. A

     Próza

     1. miesto: Petra Hnidenková  z III. A

      

    • Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

    • Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy

     • Foto: TASR 
     • Dátum: 29.04.2021

     Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do školy a späť platí aj v nasledujúcom týždni od 3. mája 2021.

      https://www.minedu.sk/data/images/83190.jpgminister školstva Branislav Gröhling

     Údaje epidemiológov určujú, že od 3. mája bude na Slovensku:

     ·       0 čiernych okresov,

     ·       10 bordových okresov,

     ·       60 červených okresov a

     ·       9 ružových okresov – Sobrance, Stropkov, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany, Skalica, Dunajská Streda, Komárno.

     Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie vláda včera schválila nové uznesenie upravujúce zákaz vychádzania, ktoré prináša ďalšie uvoľnenie opatrení v školstve.

     bordových okresoch bude platiť od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania do školy bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre deti a žiakov umožnený bez preukázania sa testom.

     Rovnaká výnimka bude platiť na takúto cestu aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.

     Pre červené okresy a ružové okresy nebude v obmedzenom čase platiť zákaz vychádzania od 3. mája 2021 a takisto nebude potrebné sa preukazovať negatívnym testom pri vstupe do školy. Táto výnimka navyše platí aj pre zamestnancov školy.

     „Z uznesenia vlády, na ktoré by mala nadväzovať aj vyhláška ÚVZ vyplývajú nové výnimky. Testovanie na školách nám ukázalo nižšiu pozitivitu žiakov než udával ÚVZ. Aj z toho dôvodu Pandemická komisia odporučila opustiť pravidelné testovanie na školách a prejsť k intervenčnému testovaniu,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling.

     Intervenčné testovanie je cielené testovanie v prípade podozrenia či potvrdenia ochorenia Covid-19. „Budeme testovať tam, kde vznikne podozrenie alebo potvrdenie nákazy alebo kde školy požiadajú ministerstvo školstva o pomoc pri testovaní,“ dodal šéf rezortu školstva. Aktuálne vzniká Stratégia intervenčného testovania, ktorá upraví podrobnosti a na ktorej pracujú odborníci ministerstva zdravotníctva ako aj hlavná odborníčka rezortu pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

     Podrobné pravidlá a odporúčania pre školy, vrátane aktualizovaných manuálov pre školy (školský semafor) a prehľadných infografík zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webe.

    • Žiaci sa už nebudú musieť testovať

    • na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 bude od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

      

     Pre nový spôsob zabezpečovania testovania sa v školách prostredníctvom kloktacích testov bude vypracované nové usmernenie pre tzv. „Intervenčné testovanie“, ktoré bude obsahovať popis a odporúčania pre využívanie kloktacích testov pri rôznych situáciách výskytu, resp. podozrenia na výskyt nákazy COVID-19 v škole. Z dôvodu procesu jeho schvaľovania epidemiologickými odborníkmi predpokladaný termín vydania usmernenia pre „Intervenčné testovanie“ je v 18. týždni (3.5.2021-7.5.2021).

      

     Na základe uvedeného Vám odporúčame týždni od 28.-30.4.2021 vykonať testovanie kloktacími testami tak, ako ste si to naplánovali a objednali, čím dosiahnete zvýšenú mieru bezpečnosti pri zabezpečovaní prezenčnej formy vzdelávania sa vo Vašej škole. Tento spôsob je odporúčaný hlavne v prípade, že na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dochádza k navýšeniu počtu žiakov navštevujúcich prezenčnú formu výučby. Na našej škole prebehne testovanie kloktaním v piatok 30.4.2021 - čas a miesto ešte žiakom ktorých sa to týka ešte upresníme.

      

     Samozrejme, školy naďalej môžu zadávať požiadavku aj na antigénové testy tak, ako doteraz a testovať svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo žiakov II. stupňa základných škôl.

     V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na e-mail: kloktanie@minedu.sk

     S pozdravom

      Covid tím MŠVVaŠ SR

      

     Stromová 1 | 813 30 Bratislava | Slovenská republika

     tel.: 0800 138 033

     kloktanie@minedu.sk | www.minedu.sk

    • Krytá plaváreň Vinbarg

    • Milí žiaci, vážení rodičia,

     uvoľňovanie protipandemických opatrení a otváranie prevádzok v našej krajine umožnilo aj znovuotvorenie krytých bazénov a plavárni.

     V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že v mesiaci máj 2021 plánujeme s postupným otvorením prevádzky Krytej plavárne Vinbarg, zatiaľ iba pre žiakov I. a II. stupňa našej školy,  ktorá je od októbra 2021 v správe ZŠ Vinbarg.

     Otvorenie plavárne bude v súvislosti s epidemiologickou situáciou spojené s dodržiavaním prísnych opatrení a bude sa riadiť osobitným režimom v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 186 zo 16. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

     Vyučovanie plávania, ktoré na našej škole zabezpečuje kvalifikovaný tréner plávania, upravuje Koncepcia rozvoja plávania na ZŠ Vinbarg. Cieľom tejto koncepcie je, aby sa každý žiak našej školy naučil plávať, zdokonaľoval sa v plávaní a mal možnosť povýšiť svoju plaveckú zručnosť na športovú úroveň (v športových triedach). V tejto zložitej pandemickej situácii však nebudeme môcť hneď od začiatku naplniť túto koncepciu vo všetkých jej bodoch, ale máme veľkú ambíciu, začať v maximálne možnej miere pracovať so žiakmi, učiť ich plávať, zdokonaľovať ich v plávaní a postupne plniť zámery a ciele tejto koncepcie.

     Vážení rodičia,

     chcem Vás ubezpečiť, že rozhodnutie o tom, či v tejto situácii „pustíte svoje dieťa do vody“ alebo nie, bude len a len na Vás. Svoje rozhodnutie vyjadrite na osobitnom tlačive, ktoré nájdete na stránke našej školy alebo si ho vyzdvihnete na našej vrátnici. Zároveň zdôrazňujem, že jedno z prvých opatrení vyplývajúce z Vyhlášky ÚVZ, ktoré stanovuje maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov (žiakov), budeme v plnom rozsahu rešpektovať a prísne sledovať. Ďalšie opatrenia budú súčasťou osobitného dodatku k prevádzkovému poriadku plavárne, ktorý bude zverejnený pri vstupe do plavárne, na stránke školy i webovej stránke plavárne, ktorá sa pripravuje a v týchto dňoch jej príprava finišuje.

     Milí žiaci,

     verím, že Vás správa o otvorení plavárne na našej škole potešila a využijete túto jedinečnú možnosť naučiť sa pod dohľadom kvalifikovaného trénera plávania plávať, zdokonaľovať sa v plávaní, zlepšiť svoju kondíciu a urobiť niečo dobré pre svoje zdravie.

     Tešíme sa na Vás a buďte zdraví!


     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

     Informovany_suhlas_rodica_-_plavanie.pdf

     Vyucovanie_plavania.pdf 

    • MOM na škole tento ani budúci víkend nebude

    • Milí žiaci, vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     oznamujem Vám, že v sobotu 1. a 8. mája 2021 nebude na našej škole zriadené MOM z dôvodu malého záujmu o testovanie na našej momke pri ostatnom testovaní 24. mája 2021 (kapacita rezervačného systému bola využitá iba na 47 %). V tejto súvislosti Vám odporúčam využiť pre potreby Ag testovania už existujúce momky v meste.

     Zároveň ale zdôrazňujem, že testovanie kloktaním na našej škole bude pokračovať až do odvolania podľa záujmu žiakov vždy v piatok v čase dopoludňajšieho vyučovania.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

      

    • Kreatívna biológia

    • Biológia je v 7. ročníku veľmi zaujímavá, spoznávame totiž ľudské telo. Pozrite sa na ukážku projektov našich siedmakov, ktorí takto kreatívne spracovali model tráviacej alebo dýchacej sústavy.

    • Angličtina inak

    • To, že nás pandémia prinútila robiť veci inak a aj to učenie ostalo zatvorené kdesi za dverami, na to sme si už zvykli. No hľadať, objavovať a skúšať nové veci, to nám nikto nemôže zakázať. A tak sa naši tvoriví šiestaci, prekvapivo najmä chlapci, rozhodli upiecť doma jablkový koláč podľa receptu z učebnice angličtiny. Ako sa im to podarilo, posúďte sami. Každopádne, chutil vraj výborne. 

    • Oznam vedúcej ŠJ pre žiakov 2. stupňa

    • Vedúca ŠJ, dávam na vedomie všetkým na obedy prihláseným žiakom 2. stupňa, že s nimi od pondelka počítam, ktorí neprídu v pondelok a na nasledujúce dní, musia sa odhlásiť vopred telefonicky, alebo poslať správu.

     Upozorňujem žiakov, nakoľko obedy sú zadarmo a platí ich úrad práce ako HN, keď žiak vopred nedá vedieť že nepríde aj ráno do 8.00hod., zaplatí za neodhlasený obed 1,23€. Ďalej oznamujem, že stravné lístky na obedy do konca škol. roka nebudem dávať. Budú chodiť bez straveniek. Iný režim bude až od septembra,kedy sa už bude obed platiť a žiak dostane ako doklad o zaplatení stravné lístky. 

    • Plán adaptačného obdobia

    • Vážení rodičia,

     som rád, že sa Vám môžem po dlhšom čase prihovoriť s dobrou správou. Ako už iste viete, od pondelka 19. 04. 2021 otvárame školu pre žiakov 8. a 9. ročníka a od 26. 04. 2021 aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. Samozrejme s podmienkou negatívneho testu žiakov a aspoň jedného z rodičov (o týchto skutočnostiach sme Vás už informovali na inom mieste).

     Teraz Vám chcem predstaviť tzv. „Plán adaptačného obdobia“ (ďalej len PAO), ktorý naša škola pripravuje na základe manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl – metodické usmernenie (pedagogická časť)“. Cieľom tohto plánu je zabezpečiť plynulý, postupný a podľa možností aj príjemný nábeh žiakov II. stupňa na prezenčné vyučovanie. Aby sme tento cieľ naplnili, musíme urobiť niektoré opatrenia, ktoré sú súčasťou tohto plánu. PAO je stanovený na obdobie dvoch až troch týždňov a podľa potreby.

     V prvom rade sme upravili rozvrh hodín tak:

     • aby bol dostatočný priestor pre komunikáciu triednych učiteľov so žiakmi (pravidelné prvé hodiny s triednym učiteľom),
     • aby boli zabezpečené pohybové aktivity žiakov vo vonkajšom prostredí (minimálne jedna hodina denne),
     • aby bol venovaný priestor aj predmetom, ktorým sa v čase dištančného vzdelávania nevenovalo veľa pozornosti HV, VV, TaŠV, T, I, ON,
     • aby sa čo najviac využíval exteriér školy,
     • aby sa žiaci nestretávali vo veľkom počte v školskej jedálni pri vydávaní obedov (1., 2. a 3. ročník končí 4. vyučovacou hodinou, 4., 5. a 6. ročník končí 5. vyučovacou hodinou a 7., 8. a 9. ročník končí 6. vyučovacou hodinou),
     • aby sa začiatok vyučovania upravil podľa ročníkov (1. – 4. ročník začína o 07.45h., 5., 6. a 7. ročník začína o 08.00h, 8. a 9. ročník začína 08.15h). Týmto opatrením sa zároveň zabráni tomu, aby sa na jednom mieste a v rovnakom čase nezhromaždilo veľa žiakov.

     PAO zároveň obsahuje odporúčanie všetkým vyučujúcim:

     • aby v tomto čase žiakov nehodnotili a neklasifikovali,
     • aby tento čas využili ako príležitosť na sebahodnotenie žiakov,
     • aby sa so žiakmi v prvom rade veľa rozprávali,
     • aby upozornili žiakov na často skreslené a nepravdivé informácie, ktoré sa šíria cez sociálne siete,
     • aby predovšetkým psychické problémy žiakov riešili v úzkej spolupráci s rodičmi, školským psychológom, výchovným poradcom i špeciálnym pedagógom,
     • aby si viac ako inokedy všímali možné „varovné“ signály v správaní žiakov (pasivita, nepozornosť, mĺkvosť, agresivita, nezáujem o interakciu so spolužiakmi...),

     ...aby sa žiaci nebáli vrátiť do školy.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Literárna súťaž - Tajomstvo bardejovského námestia

    • Sme radi, že aj v tejto náročnej dobe dištančného vzdelávania sa žiačky našej školy Natália Chovanová, Soňa Lenártová a Nikola Siváková zapojili do 1. ročníka literárnej súťaže v písaní prózy Tajomstvo bardejovského námestia, ktorú zorganizovalo SG DSA v Bardejove.

     Všetkým dievčatám ďakujeme za záujem o literatúru, kreativitu a úspešnú reprezentáciu školy v literárnej tvorbe. Najúspešnejšou bola Natália Chovanová z 8.A, ktorá za povesť O obuvníckom remesle získala 1. miesto.

     Srdečne blahoželáme!

     Môžte si prečítať aj víťaznú prácu: