• Akcie ŠŽP - november 2019
    • Akcie ŠŽP - november 2019

    • 26.11.2019 19:20
    • 9. november - Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu
     30. výročie Nežnej revolúcie
     21. november - Svetový deň pozdravov
    • viac
    • Plán činnosti ŽŠP na šk. rok 2019/2020

    • 04.10.2019 16:07
    • Plán zasadnutí žiackeho parlamentu

     školský rok 2019/2020

     September    

     • Úvodné zasadnutie žiackeho školského parlamentu, predstavenie jeho členov
     • Oboznámenie sa so stanovami a štatútom ŽŠP
     • Schválenie stanov a štatútu ŽŠP
     • Voľba predsedu a podpredsedu ŽŠP
     • Rozdelenie funkcií zapisovateľ, nástenkár
     • Tvorba plánu zasadnutí a aktivít ŽŠP
     • Európsky týždeň športu (príprava turistickej akcie pre žiakov 5. - 9. ročníka)

      

     Október

     • Vytvorenie informačnej nástenky ...
     celý plán je v Základných dokumentoch ŽŠP, alebo aj tu:1920planZSP.pdf
    • viac
    • ŽŠP v Prešove

    • 18.06.2019 16:12
    • Žiacky školský parlament v Prešove

     Členovia Žiackeho školského parlamentu pod vedením p.uč. Antolíkovej v závere školského roku vycestovali za kultúrou do Prešova. Ako prvú navštívili unikátnu interaktívnu výstavu KOLESO – vedecká hračka, kde mali možnosť pohrať sa s viac ako 120 exponátmi a tak objavovať a skúmať prírodné javy. Vedecké hračky demonštrovali konkrétnu prírodnú zákonitosť, jav alebo technický fenomén. Cieľom našej návštevy na výstave bolo vyvolať u detí záujem o fyzikálne deje, pomôcť vnímať a chápať prírodné javy, popularizovať prírodovedné disciplíny, posúvať hranice detského porozumenia sveta a tak podporovať zvedavosť a radosť z objavovania. Po experimentovaní si žiaci oddýchli v kine pri sledovaní muzikálovej rozprávky Aladin. Vo večerných hodinách sme sa všetci spokojní a plní zážitkov vrátili domov.

    • viac
    • Akcie ŠŽP máj 2019
    • Akcie ŠŽP máj 2019

    • 04.06.2019 17:30
    • V priebehu apríla a mája žiaci prvého stupňa našej školy na hodinách výtvarnej výchovy zhotovovali práce prostredníctvom ktorých chceli vyjadriť nesúhlas s násilím, agresivitou a šikanovaním v školách i mimo nich. Samotnej tvorbe predchádzal rozhovor vyučujúcich a výchovnej poradkyne so žiakmi. Cieľom rozhovoru bol rozvoj empatie, kritického myslenia, potreby pomôcť slabším, riešiť problémy a vytvoriť si správny rebríček hodnôt. Deti rozprávali o svojich osobných skúsenostiach, navrhovali ako riešiť konflikty.

     Túto školskú výtvarnú súťaž organizoval žiacky školský parlament pod vedením výchovnej poradkyne p. Antolíkovej v spolupráci s pani Mgr. Ing. Máriou Novákovou, koordinátorkou ochrany detí pred násilím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

     Téma žiakov zaujala. Svedčil o tom počet výtvarne hodnotných prác z ktorých bolo veľmi ťažké vybrať tie víťazné. V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Chloe Koscelníková z 1. B,  na 2. mieste Soňa Balaščáková z 2. B, na 3. mieste Sárka Gajdošová z 1. B a cenu poroty získala Michaela Šalátová z 2. B. V druhej kategórii 1. miesto získala Charlotte Šoltýsová zo 4. A, 2. miesto Barbora Sobeková z 3. B, 3. miesto získal Jakub Zuščák zo 4. A a cenu poroty Laura Hudáková z 3. A.      Víťazom srdečne blahoželáme.     Odkaz na fotogalériu:

      

    • viac