• Oznam - Poplatky za stravu v ŠJ na apríl 2023

    • P O P L A T K Y   Z A    S T R A V U   N A    APRÍL   2 0 2 3

      

         

          Desiata   16 dní x 0,70                                =    11,20 €

         1.stupeň  16 dní x 1,50  plus 3 € réžia        =    27,00 €

         2.stupeň  16 dní x 1,70  plus 3 € réžia        =    30,20 €

         Cudzí  16 dní x 4,00                                    =    64,00 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli  peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

      

     Oznam pre stravníkov v školskej jedálni - v pondelok 20.3. a v utorok 21.3.2023 sa vydávanie desiaty v ŠJ posúva o jednu prestávku. Teda bude po tretej vyučovacej hodine ( Naša škola v týchto dňoch organizuje okresné kolo Pytagoriády )

    • Výtvarna súťaž Súboj talentov - Slovensko

    • Naše víťazky krajskej výtvarnej súťaže Súboj talentov - Slovensko. Ema Martičková z 9.B, Nina Chomova zo 7.A a Alexandra Žoltakova z 8.B. Dievčatá úspešne reprezentovali našu školu v konkurencii z vyše 100 súťažiacimi. Srdečne im blahoželáme a za prípravu ďakujeme p.uč. Antolíkovej.

    • Pozvánka - Talentové skúšky

    • Talentové skúšky

     1.1 Informácie o talentových skúškach do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy v školskom roku 2023/2024

                                                                                

     Základná škola Nám.arm.gen.L.Svobodu 16. pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na plávanie!

     Talentové skúšky

     do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním

     na plávanie v piatom ročníku ZŠ

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     pozývame žiakov štvrtého ročníka ZŠ, ktorí majú radi plávanie a vodné športy  na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v školskom roku 2023/2024.

     Na talentové skúšky sa môžu prihlásiť všetci žiaci základnej školy, ktorí v tomto školskom roku navštevujú štvrtý ročník, teda budúci piataci.

     Miesto

     • talentové skúšky sa budú konať v telocvični ZŠ, Nám, arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov a na Krytej plavárni Vinbarg, Bardejov (plaváreň sa nachádza v priestoroch školy)

     Termín

     • 24. apríla 2023 o 14.00 h

     Organizačné pokyny: rodič potvrdí účasť svojho dieťaťa na talentových skúškach emailom na adrese: zsvinbarg16@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0544746271, mobil: 0903252399 alebo osobne na sekretariáte školy v čase od 07.00 – 15.00 h najneskôr do 21. 3. 2023 do 14.00 h

     • žiak príde na talentové skúšky v sprievode rodiča / zákonného zástupcu
     • žiak si so sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku, uterák, hygienické potreby, športové oblečenie a športovú obuv

     Podmienky prijatia

     • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
     • úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti

     O úspešnom zvládnutí talentovej skúšky budú rodičia informovaní emailom, telefonicky, prostredníctvom webovej stránky www.zsvinbarg.edupage.org., alebo osobne na sekretariáte riaditeľstva školy hneď po vyhodnotení, najneskôr do 5. mája 2023. Cieľom plávania na našej škole je vychovávať žiakov nielen k pozitívnemu  vzťahu k plávaniu, ale i k aktívnemu prístupu k športu, telesnému zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

      

      

     Organizačné pokyny:

     Dieťa sprevádza rodič/zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky a vhodnú obuv do telocvične. O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy.

     Výsledky a viac informácii

    • Návšteva predškolákov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva predškolákov.

     Dňa 1. marca nás navštívili predškoláci z MŠ na našom sídlisku. Deti si prezreli priestory našej školy, školskú jedáleň, telocvične, plaváreň, ale aj navštívili hodinu anglického jazyka u štvrtákov. Naši prváci si pre nich pripravili tvorivé dielne, kde spoločne zhotovili jarné kuriatko. Na našich budúcich prváčikov sa tešíme a najbližšie stretnutie s nimi bude na pripravovanej akcii Deň remesiel 17. marca 2023 a samozrejme aj na samotnom zápise žiakov do 1. ročníka.

    • Informácia pre rodičov - projekt Digitálny žiak

    • Ministerstvo investícií v spolupráci s Digitálnou koalíciou – Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov jednorazový príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Ide o jednoduchú poukážkovú schému, vďaka ktorej si budú môcť žiaci zaobstarať presne také zariadenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.

     Cieľové skupiny:

     • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
     • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
     • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
     • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

     podrobné informácie o projekte nájdete na stránke:

     https://digitalnyziak.sk/

     Najkomplexnejší zdroj aktuálnych informácií je webstránka projektu: www.digitalnyziak.sk. Jeho štruktúra je prispôsobená očakávaným návštevníkom, napríklad sekcia Žiaci, Rodičia, Školy a školské asociácie.

      Ďalším zdrojom informácií je podporné call centrum + 421 (0) 232 284 466. Je dostupné v pracovných dňoch, v čase od 9:00 do 17:00 a je vhodné na riešenie komplexnejších otázok a ako nástroj telefonickej asistencie.

     Pre získanie informácií môžete využiť aj elektronickú poštu na adrese edu@digitalnyziak.sk.

    • "Chrípkové prázdniny" 2. 3. 2023 - 3. 3. 2023

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces dňa

     2. marca a 3. marca 2023 (štvrtok a piatok).

     Z uvedeného dôvodu v tento deň nebude zabezpečená ani činnosť školského klubu detí. 

     Všetci stravujúci sa žiaci budú z obedu automaticky vyhlásení.

     Vyučovanie bude pokračovať 13. marca 2023 (pondelok).

     Prajeme Vám skoré uzdravenie a pohodové prežitie jarných prázdnin.

    • Výzva Bardejovské vajce

    • Vážení priatelia kultúry a umenia,

     aj tento rok bude na Radničnom námestí pod lipami od 24.3.2023 uložené obrovské maľované Bardejovské vajce. Kultúrne a turistické centrum Bardejov pozýva žiakov I. stupňa Vašich ZŠ aby sa zapojili do výzdoby okolia obrovského vajca a priniesli nám svoje 3D ručne vyrobené veľkonočné vajíčka, vytvorené rôznymi technikami a priložili k nim aj svoje veľkonočné obrázky. Vajíčka aj obrázky nám môžu priniesť 24.3.2023 o 10.00 hod., na Radničné námestie v Bardejove, kde dráčik Ohniváčik odhalí Bardejovské vajce verejnosti. Tento rok sa na jeho výzdobe podieľajú žiaci a pedagógovia Spojenej školy, Pod papierňou. 

     Na všetkých žiakov, ktorí 24.3.2023 prídu na Radničné námestie a prinesú 3D vajíčka alebo plošné práce čakajú sladkosti.       

      

    • Dejepisná olympiáda 2023

    • Okresné kolo

     Dňa 8.2.2023 sa konalo okresné kolo Dejepisnej omylpiády. Našu školu reprezentovali: kategória C; Andrea Hnatková (9.A), ktorá získala úspešné 4. miesto a Jakub Haniš (9.B) sa stal tiež úspešným riešiteľom. V kategórii E nás reprezentovala Petronela Chomová (7.A). Všetkým našim žiakom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

    • CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „SPOLOČNE ZA LEPŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ INTERNET“

    • Ako si predstavujete online svet, kde sa nemusíte cítiť ničím ohrození?  Čo by ste potrebovali zmeniť, zrušiť, aby bol online svet pre Vás lepším a bezpečnejším miestom?

     Pri príležitosti dňa bezpečného internetu, ktorý bol v tomto roku 7. februára, odpovedali na tieto otázky svojou výtvarnou tvorivosťou naši žiaci druhého stupňa. Súťaž každoročne organizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a  Digiq - digitálna inteligencia v spolupráci s UPSVaR.  Žiaci súťažili v neformálnych skupinách.  Spoločnou maľbou vyjadrili svoj názor, ako by internet mohol byť bezpečnejším miestom pre nás všetkých.

                                                                                                                   Koordinátorka ŽŠP , Mariana Antolíková

    • Canisterapia v autistických triedach

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Canisterapia v autistických triedach.

     Canisterapia v autistických triedach

     Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Prispieva k rozvoju motoriky, komunikačných schopností, orientácie v priestore, stimuluje zrakové, sluchové či hmatové podnety, podporuje myslenie aj predstavivosť. Canisterapia sa uplatňuje hlavne ako pomocná (podporná) psychoterapeutická metóda pri riešení rôznych situácií, kedy iné metódy zlyhávajú alebo ich nemožno použiť. 

    • Všetkovedko

    • Všetkovedko je veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Aj naši žiaci na 1. stupni mali šancu ukázať, čo všetko už o svete vedia a porovnať sa s ostatnými deťmi na Slovensku. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo viac ako 22 000 detí, z toho 27 žiakov z našej školy.

     Dvaja z nich dostali titul VŠETKOVEDKO vrátane diplomu a krásnych cien:

     Lukáš Kijovský  (3. B) sa umiestnil na krásnom 6. mieste

     Liliána Pangrácová – Zdolinská (3. A) na 48. mieste

     Všetkým prajeme veľa úspechov i v ďalších súťažiach.

    • Celoslovenské podujatie

    • podujatie pre učiteľov, vychovávateľov, psychológov, sociálnych pracovníkov, rodičov a všetkých, ktorí sa v súčasnosti venujú deťom

    • Oznam ŠJ - poplatky za stravu na marec 2023

    •     Desiata   18 dní x 0,70                                =    12,60 €

         1.stupeň  18 dní x 1,50  plus 3 € réžia        =    30,00 €

         2.stupeň  18 dní x 1,70  plus 3 € réžia        =    33,60 €

         Cudzí  18 dní x 4,00                                    =    72,00 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

    • Valentín 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentín 2023.

     Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

     14. február je deň sv. Valentína. Pre niekoho je tento deň možno úplne všedný. Má však aj veľa priaznivcov. Veď symbolizuje lásku.  Zaujímali ste sa niekedy aj o to, kto bol vlastne svätý Valentín?

     Pochádzal z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14. februára.

     My, učitelia aj žiaci našej školy, sme si tento sviatok pripomenuli rozdávaním Valentínok, maľovaním sŕdc na tvár, milým úsmevom a poďakovaním .

     Za vytvorenie valentínskej atmosféry ďakujeme členom Žiackeho školského parlamentu.

    • ÚSPEŠNÍ NA OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY 2022/2023

    • V utorok 14.02.2023 sa konalo prezenčnou formou okresné kolo biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti v kategórii C. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci z 9.A triedy - Sonja Strončeková a Dávid Tomondy. Sonja Strončeková sa umiestnila na víťaznom 1. mieste a Dávid Tomondy na krásnom 2. mieste. Obidvom žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.