• talentové skúšky

    • alentové skúšky

     1.1 Informácie o talentových skúškach do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy v školskom roku 2023/2024

                                                                                

     Základná škola Nám.arm.gen.L.Svobodu 16. pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na plávanie!

     Talentové skúšky

     do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním

     na plávanie v piatom ročníku ZŠ

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     pozývame žiakov štvrtého ročníka ZŠ, ktorí majú radi plávanie a vodné športy  na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v školskom roku 2023/2024.

     Na talentové skúšky sa môžu prihlásiť všetci žiaci základnej školy, ktorí v tomto školskom roku navštevujú štvrtý ročník, teda budúci piataci.

     Miesto

     • talentové skúšky sa budú konať v telocvični ZŠ, Nám, arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov a na Krytej plavárni Vinbarg, Bardejov (plaváreň sa nachádza v priestoroch školy)

     Termín

     • 24. apríla 2023 o 14.00 h

     Organizačné pokyny: rodič potvrdí účasť svojho dieťaťa na talentových skúškach emailom na adrese: zsvinbarg16@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0544746271, mobil: 0903252399 alebo osobne na sekretariáte školy v čase od 07.00 – 15.00 h najneskôr do 21. 3. 2023 do 14.00 h

     • žiak príde na talentové skúšky v sprievode rodiča / zákonného zástupcu
     • žiak si so sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku, uterák, hygienické potreby, športové oblečenie a športovú obuv

     Podmienky prijatia

     • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
     • úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti

     O úspešnom zvládnutí talentovej skúšky budú rodičia informovaní emailom, telefonicky, prostredníctvom webovej stránky www.zsvinbarg.edupage.org., alebo osobne na sekretariáte riaditeľstva školy hneď po vyhodnotení, najneskôr do 12. mája 2023. Cieľom plávania na našej škole je vychovávať žiakov nielen k pozitívnemu  vzťahu k plávaniu, ale i k aktívnemu prístupu k športu, telesnému zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

      

      

     Organizačné pokyny:

     Dieťa sprevádza rodič/zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky a vhodnú obuv do telocvične. O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy.

      

     Organizácia prijímania žiakov do športových tried zameraných na plávanie

      

     • Cieľom zriadenia športových tried v našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.
     • Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103-106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých žiakov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozsahu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností  a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

     Podmienky prijatia do športovej triedy

     1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
     2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
     3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.

     Vyradenie žiaka zo športovej triedy

     Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

     1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

     Zabezpečenie

     Škola má vytvorené personálne, priestorové a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

     Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň.

     Materiálno-technické - ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

     Personálne – učitelia TaŠV a kvalifikovaním tréneri plávania.