• Odporúčané pomôcky pre prvákov

   • Zoznam pomôcok a školských potrieb

    do 1. ročníka

     

    Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

     

    Telesná a športová výchova

    - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

     

    Plávanie

    - plavecká čiapka, osuška , plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie      celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

     

    Výtvarná výchova (uložené v škatuli od topánok, v kufríku,

    v pevnom vrecúšku)

    - vodové farby (najlepšie anilínové farby), stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo disperzné a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), farebný papier, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks

     

    Peračník

    - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks atramentové pero  alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky –12 ks, strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko

     

    Ostatné

    - zošit linajkový č. 511- 5 ks, zošit linajkový č. 513 - 2 ks, zošit štvorčekový č. 5110 - 1 ks, zošit č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, pravítko 30 cm, obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca - 2 ks

     

    Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

   • Budúci prváci

   • Prečo si vybrať práve nás?

     

    Naša škola všetkým deťom ponúka:

     

    • bezpečný presun do školy bez rušnej cestnej premávky,
    • kvalitné primárne a nižšie stredné vzdelanie,
    • možnosť  výučba cudzích jazykov už od 1. ročníka,
    • metóda CLIL na 1. stupni (vyučovanie angličtiny nielen na hodinách AJ),
    • tvorivé hodiny informatiky v troch plne zariadených učebniach IKT,
    • internetová žiacka knižka vo všetkých ročníkoch,
    • kvalitné vzdelávanie aj v triedach a učebniach vybavených interaktívnou tabuľou či inými modernými digitálnymi technológiami,
    • zdravý pohyb školákov vo veľkej i malej telocvični,
    • podpora športových aktivít – gymnastiky, juda, basketbalu a šachu,
    • široká škála krúžkov podľa záujmu, tiež schopností detí,
    • triedne výlety a exkurzie za pamätihodnosťami Slovenska i do okolitých štátov,
    • aktivity nielen pre žiakov, ale i našich rodičov či obyvateľov sídliska,
    • škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, prípadne vodácky kurz,
    • športové, kultúrne, vedomostné súťaže a aktivity,
    • priestorná školská jedáleň – chutné obedy aj desiate (aj pre žiakov s celiakiou),
    • knižnica priamo v škole,
    • školský klub detí podľa záujmu v čase od 645 - 1630,
    • starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
    • dobrá spolupráca pedagógov s rodičmi a inými inštitúciami pri výchove a vzdelávaní našich žiakov.

    Termíny zápisu prvákov prichádzajúcich do našej školy:

    Zákon ukladá, že zápisy na základných školách prebiehajú v období od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

     

    • škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť,
    • podmienkou zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky je jeho osobná účasť, kde pedagógovia formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa, 
    • riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka, 
    • rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky vydáva riaditeľ do 15. júna a do 30. júna zasiela obci zoznam prijatých detí,
    • ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku, ktorý prejednáva v zmysle platných predpisov obec a za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.

    Priebeh zápisu našich najmenších:

    Na zápis je potrebné dostaviť sa do školy spolu aj s dieťaťom. Odovzdáte príslušným pedagogickým pracovníkom potrebné informácie. 

    Ak chcete urýchliť vypisovanie Zápisného lístka, môžete si z domu vyplniť Elektronickú prihlášku ( odkaz je na stránke školy, vytlačíme ju v škole, skontrolujeme podľa vašich dokladov a podpíšete ju)

    Aké údaje o dieťati bude škola potrebovať? 

    •   meno a priezvisko
    •   dátum narodenia
    •   rodné číslo
    •   miesto narodenia
    •   národnosť
    •   štátne občianstvo
    •   trvalé bydlisko dieťaťa
    •   v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

    Váš budúci prváčik sa zatiaľ porozpráva s pani učiteľkou a ukáže jej, čo všetko vie a dokáže. 

    Posudzujú sa schopnosti a zrelosť dieťaťa

    Čo by mal budúci prvák vedieť? Napríklad aj toto:

    • samostatne sa vedieť obliecť a obuť
    • správne vyslovovať všetky hlásky
    • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
    • spočítať predmety “do päť“
    • interpretovať obsah krátkej rozprávky
    • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
    • vedieť rozoznať farby
    • poznať geometrické tvary
    • orientovať sa v priestore (vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu)
    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. - postava je anatomicky správne rozložená)
    • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

    Ako deťom uľahčiť prechod zo škôlky do školy?

    Aby aj vaše dieťa malo zo zápisu len pekné spomienky, pripravte ho na tento deň už doma. Rozprávajte sa s ním, kam pôjdete, čo asi sa budú pani učiteľky pýtať, zahrajte sa s ním na  zápis a vyskúšajte si zábavnou formou doma, ako to bude prebiehať. Uvidíte, že možno aj u hanblivejších či introvertnejších detí potom prebehne prvé “stretnutie“ so školou oveľa ľahšie. 

     

    Odklad povinnej školskej dochádzky:

    Najdôležitejším faktom stále zostáva to, že škola zapíše do 1. ročníka iba dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Ako je to s odkladom povinnej školskej dochádzky?

    Riaditeľ školy,  na ktorú bolo dieťa zapísané, rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára  pre deti a dorast, odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, no môže byť priložená i správa od klinického psychológa, logopéda či iných odborníkov, ktorí majú dieťa v starostlivosti.

     

    Dôvodom na odklad školskej dochádzky môže byť napríklad:

     

     • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;
     • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
     • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
     • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
     • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;
     • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
     • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;
     • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;
     • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.