• BIOLÓGIA

   • Už na I. stupni ZŠ sa žiaci stretávajú s prírodovedou. Jeho pokračovaním je predmet biológia na II. stupni ZŠ, ktorý sa vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu.

    Biológia je prírodovedný predmet, ktorý vyžaduje od žiakov značnú domácu prípravu. Žiaci musia zvládnuť náročnú biologickú terminológiu, názvy živočíchov a rastlín patriacich jednotlivých biologických systémov a stavbu človeka. Na vyučovacích hodinách využívame zaujímavé učebnice doplnené výbornými obrázkami a fotografiami,  prezentácie, učebné pomôcky zo školského kabinetu (mikroskop, preparáty, modely ...), chodíme na exkurzie a  vyrábame zaujímavé a nápadité postery. Postery vystavujeme na nástenkách v učebni biológie. Každý školský rok sa žiaci pripravujú na biologické súťaže a olympiády.

   • Nadpis

   • Svetový deň ústneho zdravia si každoročne pripomíname 12. septembra, a tak sa pre žiakov 6. ročníka v tento deň uskutočnila beseda s dentálnou hygieničkou Bc. Adrianou Brehuvovou na tému dentálnej hygieny a ústneho zdravia. Dentálna hygienička našim žiakom vysvetlila, ako prebieha dentálna hygiena v praxi. Okrem toho, že si žiaci mohli vyskúšať techniky umývania zubov, dozvedeli sa, aké medzizubné kefky poznáme a ako ich majú správne používať. Na záver besedy ich upozornila, že choroby ústnej dutiny môžu ovplyvniť aj činnosť nášho srdca.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Zuzana Petrová 

     
     
     
   • Deň Zeme 2023

   • Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 21.04.2023 oslavovali Deň Zeme. Environmentálnym aktivitám a výchove žiakov k ochrane životného prostredia sa venujeme celoročne. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v tento špeciálny deň žiaci tvoria plagáty a podieľajú sa na skrášlení blízkeho i širšieho okolia našej školy. Žiaci 1. stupňa sa venovali upratovaniu v bližšom areáli školy, starší žiaci sa vydali medzi obytné domy a parky na našom sídlisku. O ich usilovnosti svedčia aj fotografie z galérie.

   • Deň narcisov na našej škole

   • Deň narcisov na našej škole 

    Sme radi, že aj tento rok bola naša škola dňa 20.04.2023 súčasťou finančnej zbierky pre onkologických pacientov pod názvom Deň narcisov, ktorá sa už po 27.krát koná pod záštitou Ligy proti rakovine. 

    Na Slovensku ročne pribudne okolo 40 000 nových onkologických pacientov, ktorí častokrát potrebujú finančnú pomoc v oblastiach ako sú onkoporadne, siete psychológov, krátkodobé ubytovanie, advokácie pacientov, ale aj v mnohých ďalších.  ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do nej ochotne zapojili.

   • Biologická olympiáda kategória D-TP

   • Biologická olympiáda kategória D-TP
    Biológia je stále atraktívny predmet a preto sa dňa 24.03.2023 konalo školské kolo biologickej olympiády kategórie D-TP. Obsahom tejto kategórie sú rastliny, ich stavba tela, zástupcovia ale aj ľudské telo človeka a tak sa žiaci museli pripraviť nie len na teoretickú časť, ale aj na praktickú. Olympiády sa zúčastnilo spolu 8 žiakov zo 6. a 7. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:
    1. miesto - Nina Sobeková (6.B)
    2. miesto -  Dorota Červenická (7.B)
    3. miesto - Nina Chomová (7.A)
     
    Všetkým ďakujeme za účasť a prvým dvom držíme palce na okresnom kole! 
   • Tvorba modelu bunky

   • Žiaci 6. ročníka dostali na hodine biológie stručné zadanie: vytvoriť model rastlinnej alebo živočísnej bunky. Žiaci na svojom projekte pracovali dva týždne. Výsledkom ich práce sú jedinečné modely buniek s ich organelami ako sú napríklad jadro, mitochondire, chloroplast, vakuola a ďalšie. Technika prevedenia svedčí o kreativite žiakov. Žiaci vytvorili bunky z najrôznejších materiálov či už z plastelíny, polystyrénu alebo papierovej krabice. Na fotografiách môžete sami posúdiť aké nádherné modely buniek pri tom vznikli.
     
   • Príroda neslúži poľovníkom, poľovníci slúžia prírode

   • Slovenský poľovnícky zväz v týchto dňoch organizuje v Šarišskom múzeu v Bardejove výstavu s názvom Príroda neslúži poľovníkom, poľovníci slúžia prírode. 
    Aby sme si zážitkovým učením spestrili hodiny biológie v 5. ročníku, rozhodli sme sa túto výstavu navštíviť a pozrieť si úlovky poľovníkov z nášho okolia. 
   • Okresné kolo biologickej olympiády 2023

   • V utorok 14.02.2023 sa konalo prezenčnou formou okresné kolo biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti v kategórii C. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci z 9.A triedy - Sonja Strončeková a Dávid Tomondy. Sonja Strončeková sa umiestnila na víťaznom 1. mieste a Dávid Tomondy na krásnom 2. mieste. Obidvom žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole. 

   • Biologická olympiáda - šk. kolo 2023

   • Dňa 12.01.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 57. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

    1. miesto – Dávid Tomondy (9.A)

    2. miesto – Sonja Strončeková (9.A)

    3. miesto – Sára Kaščáková (9.A)

    Všetkým 16 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole. 

    odkaz na fotogalériu:


     

   • Expert - geniality show

   • V stredu 30.11.2022 prebehla na škole prezenčnou formou celoslovenská súťaž EXPERT – geniality show, ktorá je jedinečnou príležitosťou porovnať si svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so žiakmi iných škôl.  Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov školy – 1 piatak, 2 – šiestaci, 6 – siedmakov, 6 – ôsmakov a 2 deviataci. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 riešili žiaci úlohy z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. V kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9 si súťažiaci vyberali dve témy spomedzi šiestich ponúkaných, v ktorých sa cítili byť dobrý: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Či Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska, ktoré budú zverejnené v januári 2023. 

   • Biela pastelka

   • Dňa 23. septembra 2022 organizuje občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku pod názvom „BIELA PASTELKA“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    Podporiť nevidiacich a slabozrakých môžete aj vy priamo v priestoroch našej školy dňa 23.09.2022. Prispejme na dobrú vec a spravme dobrý skutok.

                                                                                           

        Mgr. Zuzana Kolesárová, koordinátorka zbierky Biela pastelka

   • OPÄŤ ÚSPEŠNÍ V OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

   • Dňa 21.4.2022 sa konalo prezenčnou formou okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D-TP. Táto kategória je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl. Súťaž spočíva v riešení praktických úloh z biológie a teoretického testu. Našu školu reprezentoval Samuel Špirko (VII.B), ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. Úspešnou riešiteľkou bola aj Charlotta Baranová (VII.A). Obidvom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Zuzana Kolesárová

     

   • DEŇ NARCISOV AJ NA NAŠEJ ŠKOLE

   • Sme radi, že aj tento rok bude naša škola súčasťou verejno-prospešnej zbierky, ktorá sa už po 26.krát koná pod záštitou Ligy proti rakovine. 

    Zbierka sa uskutoční 28.04.2022, z ktorej výťažok bude určený ľuďom s onkologickým ochorením.

    Pripnutím žltého narcisu tak dáme najavo našu podporu a spolupatričnosť s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou. Veríme, že aj my týmto spôsobom prispejeme k hlavnej myšlienke tohto dňa.

   • Už tento piatok 22.04.2022 bude mať sviatok naša planéta

   • 22. apríl je vyhlásený za Deň Zeme. Prvýkrát sa oslavoval pred 52 rokmi a zámerom tohto dňa je uvedomiť si, že Zem máme len jednu a príroda je dar.

    Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 22.04.2022 oslavovali Deň Zeme. Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich triednych učiteliek rozoberali tému ochrany prírody, tvorili plagáty a  kreslili na tričká. Žiaci 2. stupňa si vypočuli odbornú prednášku vedenú Ing. Alenou Hankovou, pracovníčkou odštepného závodu Prešov. Prednáška bola venovaná živočíchom žijúcim v lese a nechýbali ani ukážky zvukov živočíchov. Následne využili svoju tvorivosť pri tvorbe plagátov ku Dňu Zeme a v učebni biológie sa zúčastnili aktivít zameraných na správne triedenie odpadu, postupu recyklácie plastových fliaš, testu ekologickej inteligencie a dobe rozkladu. Na záver sme sa všetci spoločne rozhodli odbremeniť okolie našej školy a celého sídliska Vinbarg od odpadového materiálu. Odpad zbierali všetci žiaci 1. a 2.stupňa, vrátané pedagógov. Bol to vydarený Deň Zeme.

     

    Koordinátorka ENV Mgr. Zuzana Kolesárová

   • NAŠA EXKURZIA V SOLIVARE DOPADLA NA VÝBORNÚ

   • Dňa 01.04.2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili pútavej a poučnej prehliadky areálu kedysi prosperujúceho a veľmi významného podniku. Solivar, dnes ako národná kultúrna pamiatka, ktorá na území Slovenska nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu konkurenta, nám ponúkla možnosť prehĺbiť si znalosti nielen z biológie ale aj chémie, či fyziky. Podmanivý príbeh histórie komplexu, ktorý začína ťažkou prácou baníkov, cez časy modernizácie a uvádzania nových technológií a strojov, až po konečné kruté zatvorenie závodu a predaj značky monopolu, nepochybne ohromil všetkých poslucháčov. Solivarské múzeum so stálymi i putovnými výstavami a miesto kultúrneho a umeleckého vyžitia, akým sú napríklad koncerty, poskytlo množstvo chemických vedomostí, zaujímavostí, ktoré uľahčia ľahšie pochopiť a predstaviť si teoretické učivo na hodinách biológie či chémie. Domov sme prišli plní dojmov a nových vedomostí.

                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Kolesárová

   • Biologická olympiáda

   • Biologická olympiáda kategória “D – TP“

    Biológia je stále atraktívny predmet a preto sa dňa 21.03.2022 konalo školské kolo biologickej olympiády kategórie D-TP. Z dôvodu pandemickej situácie sa olympiáda konala online formou. Obsahom tejto kategórie je ľudské telo človeka a tak sa žiaci museli pripraviť nie len na teoretickú časť, ale aj na praktickú. Olympiády sa zúčastnilo spolu 10 žiakov zo 6. a 7. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

    1. miesto – Samuel Špirko (7.B)

    2. miesto – Charlotta Baranová (7.A)

    3. miesto – Klára Kyjaková (7.A)

    Všetkým ďakujeme za účasť a prvým dvom prajeme veľa úspechov na okresnom kole!

   • Ekoolympiáda 2022

   • Naša škola sa zapojila do pilotného vzdelávacieho programu Ekoolympiáda, ktorého sa zúčastnili žiaci 2. stupňa: 

    Nina Chomová, Daniela Podlesná, Petronela Chomová (6. roč.)

    Andrea Kokindová (8. roč.)

    Šimon Pavúk, Adam Švač, Jakub Hudák, Tomáš Červenický, Lenka Petrišáková, Lucia Maxinová, Tomáš Oslacký, Karin Hankovská (9. roč.)

     

    Počas mesiaca február nadobúdali nové vedomosti v tréningových kolách a tie potom zúročili v súťažnom marcovom kole. Otázky kvízu sa týkali 4 hlavných tém: Voda, Biodiverzita, Odpad, Klimatická zmena. 

    Cieľom Ekoolympiády je vzbudiť záujem detí vyhľadávať informácie ohľadom klimatickej zmeny, hravou formou sa takto vzdelávať a v neposlednom rade sa stať aktívnym ochrancom našej planéty. Organizátorom vedomostnej hry je o.z. Planet Lover.

    Súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

     

    Mgr. Zuzana Kolesárová (koordinátor ENV)

   • Podporme Svetový deň Downovho syndrómu (21.03.2022)

   • V tento deň si pripomenieme jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom tým, že si vezmeme ponožky, ktoré spolu vôbec nemusia ladiť. Naopak, mali byť čo najrozdielnejšie – farbou, či veľkosťou.

    Dátum 21.3. je symbolický, keďže Downov syndróm je trizómia 21. chromozómu a ponožky sú symbolom, pretože chromozóm má podobný tvar. Zapojme sa spoločne do tejto výzvy dňa 21.3.2022 (pondelok), a tak máme možnosť špeciálnym spôsobom myslieť na ľudí s týmto ochorením. 

     

   • Okresné kolo Biologickej olympiády

   • Vo štvrtok 10.02.2022 sa konalo online formou okresné kolo biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti v kategórii C. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci - Michal Kijovský a Sarah Dochanová. Michal Kijovský z 8.B triedy sa umiestnil na víťaznom 1. mieste a postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 21.03.2022. Obidvom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
     
   • Biologická olympiáda

   • Dňa 11.01.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 56. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

    1. miesto – Sarah Dochanová (9.A)

    2. miesto – Michal Kijovský (8.B)

    3. miesto – Sofia Šterbáková (8.A)

    Všetkým 15 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole.

     

     

     

   • Červené stužky

   • Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS a zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe – o jej šírení a najmä o prevencii. Jeho symbolom je červená stužka.

    Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

    Aj u nás na ZŠ Vinbarg sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou, výrobou a pripnutím červených stužiek.

    Viac fotografií

   • Expert - geniality show

   • V utorok 30.11.2021 prebehla na škole prezenčnou formou celoslovenská súťaž EXPERT – geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov školy – 2 piatačky, 2 – šiestaci, 8 – siedmakov, 2 – ôsmaci a 1 deviatačka. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 riešili žiaci úlohy z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. V kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9 si súťažiaci vyberali dve témy spomedzi šiestich ponúkaných, v ktorých sa cítili byť dobrý: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Či Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a že získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska.

    viac fotografií...

     

   • „ZATOČ S ODPADOM“ - nová online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP)

   • !10 mesiacov, 10 výziev, 10-krát odpad na rôzne spôsoby!

    Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Zatoč s odpadom je kampaň, ktorá má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy nakladania s odpadmi. Táto kampaň trvá od 6. septembra do 30. júna 2022 a môže sa do nej zapojiť úplne každý!

    Čaká na Vás 10 výziev, ktoré sa budú postupne odhaľovať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2021 do júna 2022. Tematicky sú výzvy bohaté na informácie, zaujímavosti, aktuálne dianie v oblasti odpadu. Viac informácii nájdete na stránke: https://www.ewobox.sk/home alebo kontaktujte p. uč. Kolesárovú.

  • Herbáre našich šiestakov - 2021

  • Na hodinách biológie sa šiestaci učili o rastlinách, o ich stavbe tela a o ich jednotlivých častiach. Naučili sa spoznávať rôzne druhy rastlín, ktoré rastú v záhradách, na lúkach, či na poli.  Po usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre.

   Krásna práca, gratulujem!

   Mgr. Kolesárová Zuzana

   Fotoalbum | Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov (edupage.org)

   • Kreatívna biológia

   • Biológia je v 7. ročníku veľmi zaujímavá, spoznávame totiž ľudské telo. Pozrite sa na ukážku projektov našich siedmakov, ktorí takto kreatívne spracovali model tráviacej alebo dýchacej sústavy.

    Fotogaléria

  • Červené stužky

  • HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 nezávislé na sebe vedecké tímy dr. Gallo v USA a dr. Montagneir vo Francúzsku. Je to druhovo špecifický vírus, prenesený iba z človeka na človeka. Vírus HIV sa prenáša priamym kontaktom s infikovaným telesnými tekutinami. Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. A ako sa chrániť pred vírusom? Dôležité je vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov, vernosť, mať jedného stáleho sexuálneho partnera a v neposlednom rade vyhýbať sa drogám a spoločnému používaniu hygienických potrieb ako sú žiletky, ihly a podobne.

   Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho pripomína práve dnes 1. Decembra.

   Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV/AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi, je začlenená do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

   Pripomeňme si aj mi tento dôležitý deň, či už nosením červeného alebo bieleho trička, nosením červenej stužky, vytvorením náramku priateľstva v bielo - červenej farbe a jeho darovanie.

   • Herbáre žiakov 6. ročníka

   • Po dvojmesačnej usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre usilovných žiakov VI.A a VI.B triedy. V priebehu týždňa žiaci svoje práce s hrdosťou nafotili, poslali p. uč. Kolesárovej a tým dokázali, že dotýkať sa prírody je viac ako sa len o nej mechanicky učiť.

    Fotogaléria

  • Praktická aktivita žiakov 5. ročníka počas pandémie

  • odkaz na fotogalériu - klik na foto

   • Noc vyskumníkov

   • Dňa 27.09.2019 sa žiaci našej školy v úzkej spolupráci so SGBJ-DSA zúčastnili zaujímavej akcie „Európska noc výskumníkov“, ktorá sa konala v priestoroch nákupného centra Max v Poprade.

    Tento ročník bol zameraný na tému „Život ako ho (ne)poznáme“. Žiaci okrem skúmania a robenia rôznych pokusov sa zamýšľali nad tým, čo ešte nevieme a čo ešte stále čaká na svoje objavenie. Naši malí i veľkí žiaci sa presvedčili, že veda nie je žiadna nuda – dozvedeli sa zaujímavé informácie o tancujúcich nukleových kyselinách, taktiež informácie o ponožkách proti kliešťom, o lykožrútoch v Tatrách a nakoniec aj o vesmíre, postavili si origami DNA a poniektorí si zahrali aj počítačovú hru Mad DNA Game.

    Sme radi, že sme sa tejto akcie mohli zúčastniť. Za pozvanie ďakujeme RNDr. Oľge Lissyovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so SGBJ-DSA.

     

                                                                                        Mgr. Zuzana Kolesárová

   • Pomocné materiály na výuku

   • učiteľská stránka s veľkým množstvom pracovných listov, triedených podľa ročníkov:

    Pracovné listy pre 5. až 9. ročník


    Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. 

    elektronická verzia učebnice biológie pre 8. roč