• Malý kuchárik

    • Do galérie Malý kuchárik boli pridané fotografie.

     A je tu opäť čas vianočný. Tak ako všade, ani v našej škole nesmie chýbať predvianočné pečenie.  Šikovné deti v obľúbenom krúžku Mladý kuchárik vykrajovali rôzne tvary medovníčkov, ktoré naukladali na plechy a upiekli. Krásna vôňa sa rozniesla po celej škole. Ako sa vraví: „Čo sme si upiekli, to sme si aj zjedli.” Ale časť medovníkov odložili na plánovanú Vianočnú burzu. Takže Vianoce už môžu začať.

    • Olympiáda zo SJaL

    • Dňa 28.11.2018 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu úspešne reprezentovala Katarína Jazudeková z 9.A triedy, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou.

    • Roztoky s fascinujúcou večernou oblohou

    • Skoré stmievanie a dlhé noci sú veľkou výhodou zimných pozorovaní oblohy. K prvému vesmírnemu úkazu nepotrebujeme žiadne hviezdne mapy, ďalekohľad, ani trpezlivosť. Iba čistú oblohu a chuť pozerať sa.        Posledný novembrový piatok sa žiaci 5.B stretli pri ZŠ Vinbarg, vyzbrojení teplým oblečením a túžbou pozorovať večernú oblohu. Spolu s triednou učiteľkou sa vybrali do obce Roztoky.  Približne 1 km od centra obce Bardejova  na ceste do Svidníka sa nachádza hvezdáreň. Poloha hvezdárne, ktorá je uprostred lesa, vytvára jedno z najlepších pozorovacích miest na Slovensku.
     Po príchode nás privítala odborná pracovníčka hvezdárne a oboznámila so slnečnou sústavou. Názorné ukážky a videa o fungovaní vesmíru, pozorovanie znamení (zverokruhov), ktoré môžeme vidieť na večernej oblohe počas jednotlivých ročných období všetkých vtiahlo do sveta astronómie. Deti veľmi zaujalo sledovanie, Veľkého voza, Malého voza,  Veľkej medvedice a Polárky. Veľký voz je jedným zo základných orientačných obrazcov na nočnej oblohe.  Slúži nám ako pomôcka na nájdenie hviezd Polárky a ďalších hviezd a súhvezdí. Príjemnú atmosféru umocňovalo teplo sálajúce z kozuba. Astronomicky naladení sme sa presunuli na priestrannú lúku, kde sa naše oči po určitom čase adaptovali na tmu. Hvezdárskym ďalekohľadom sme mohli pozorovať úžasnú nočnú oblohu ničím nerušenú, plnú známych i neznámych súhvezdí s vysvetľujúcim komentárom našej p. sprievodkyne. Napriek mrazivému počasiu pozorovanie večernej oblohy bolo veľmi fascinujúce. Plný zážitkov, nových poznatkov a dobrej nálady sme sa šťastne vrátili domov
                                                                                                                            Mgr. Jana Harčárová

    • Cesta na Severný pól - muzikál

    • Prvé decembrové sobotné ráno sa skupina mladých animátorov zo ZŠ na Vinbargu vydala  na „Severný pól“. Poučný rozprávkový príbeh o priateľstve a ľudskej dobrote „Cesta na Severný pól“, ktorý sa odohral v kine Scala v Prešove zaujal všetkých, deti, ale aj dospelých. Pripomenul nám, aby sme nezabúdali používať tri zázračné slová, ktoré otvárajú srdcia ľudí: ďakujem, prepáč a prosím. „Tri zázračné slová viem, pri sebe ich nosím. Prvé bude ďakujem, druhé, odpusť a to tretie prosím“. Unavení, ale šťastní, plní krásnych a nezabudnuteľných zážitkov so spevom a dobrou náladou sa vrátili domov s predsavzatím, nezabúdať na aplikáciu troch zázračných slov.

                                                                                                         Mgr. Jana Harčárová

    • Advent prichádza...

    • Do galérie Advent prichádza... boli pridané fotografie.

     Rok ubehol ako voda a žiaci ZŠ na Vinbargu sa znova stretli na tradičnej školskej akcii: aranžovaní adventných vencov, ktorá sa konala 7. decembra  v priestoroch školy. Tvoriví aranžéri a aranžérky sa s radosťou a bohatou fantáziou pustili do tvorby adventných vencov. Za oknami školy sa zima začínala pomaly, ale isto zhosťovať svojej úlohy. Napriek tomu však nebránila príjemnému plynutiu popoludnia, nesúceho sa kreativitou, veselou vravou a melódiou vianočných kolied. Popoludnie utieklo ako voda a rôznorodé adventné vence zaplnili školskú učebňu. Obohatením adventného aranžovania bola prítomnosť rodičov a starých rodičov. Aj keď odmena v podobe sladkosti nenechala na seba dlho čakať, skutočnou odmenou bola  radosť v očiach tých, ktorí prišli a spoločne strávili príjemné adventné popoludnie.

      Veď radosť v očiach deti i dospelých, príjemná atmosféra, fantázia sú hodnoty, ktoré sa nedajú kúpiť ani predať.

      

                                                                                                                               Mgr. Jana Harčárová

    • Národná konferencia IT Akadémia

    • Moderné vzdelávanie mladých ľudí pre potreby vedomostnej spoločnosti
     a trhu práce.

     Na prelome mesiacov november a december 2018 sme sa zúčastnili konferencie národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ pre učiteľov základných škôl, ktorá sa konala vo Vysokých Tatrách v časti Tatranské Matliare v dňoch 29. novembra – 1. decembra 2018. Okrem nádherného výhľadu na prekrásnu panorámu našich veľhôr mali všetci účastníci tejto konferencie bohatý trojdňový program pozostávajúci zo spoločných prednášok, diskusií, workshopov a praktických ukážok z robotiky, umelej inteligencie a 3D tlače. Všetci prítomní učitelia slovenských základných škôl mali príležitosť odborne diskutovať a zdieľať svoje individuálne skúsenosti z účasti na národnom projekte podporujúceho trendy vzdelávania vo vedomostnej spoločnosti, ku ktorým projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ nesporne patrí. Počas úvodného dňa sa účastníci bližšie zoznámili s víziami a aktuálnym stavom projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ prezentovanými doc. RNDr. Dušanom Švedom Csc., RNDr. Jozefom Sekerákom, PhD. a RNDr. Róbertom Hajdukom, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. S prednáškou na tému „Budúcnosť informatiky – informatika budúcnosti“ vystúpil dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. Ďalej nasledovali prednášky na tému: „Informatika ako všeobecnovzdelávací predmet“ autora mnohých slovenských učebníc informatiky pre ZŠ a SŠ prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, „STEM vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“ doc. RNDr. Mariána Kireša, PhD. prodekana pre vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a nakoniec „Potreby a očakávania IT priemyslu na Slovensku“ ing. Andreja Bederku, tajomníka Výboru pre vzdelávanie ITAS & Digitálna koalícia. Vo večerných hodinách prebiehala paralelná diskusia predmetových skupín Informatika I. stupeň, Informatika II. stupeň, Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia a Geografia na tému: „Projekt IT Akadémia a inovácia výučby predmetu na základnej škole.“ pod vedením vysokoškolských učiteľov z PF UPJŠ v Košiciach, UMB v Banskej Bystrice a UKF v Nitre ako odborných garantov pre jednotlivé vyučovacie predmety. V rámci druhého dňa konferencie pokračovala paralelná práca v predmetových skupinách zameraná na predstavenie vybraných metodík v predmete (tvorba metodík, zaradenie do ŠkVP pilotné overovanie, hodnotenie a inovácia). Na záver tohto dňa boli prezentované ukážky z aktualizačného vzdelávania učiteľov zameraného na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti v príslušnom predmete a výstupy niektorých absolventov tohto zaujímavého vzdelávania. Po takomto dlhom pracovnom dni bol večer venovaný spoločenskému posedeniu a neformálnym stretnutiam a vzájomným rozhovorom prítomných pedagógov ZŠ, VŠ a ďalších hostí. Počas záverečného dňa tejto zaujímavej konferencie došlo k vzájomnej výmene pozitívnych i negatívnych skúseností učiteľov ZŠ zo zapojenia sa do projektu v predmetoch Informatika I. stupeň, Informatika II. stupeň, Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia a Geografia. Po krátkej prestávke nasledovalo veľmi podrobné priebežné hodnotenie výsledkov testu bádateľských spôsobilostí a rovnako testu úrovne informatického myslenia žiakov slovenských základných škôl zapojených do realizácie projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, ktoré bravúrne realizoval doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. spolu so svojimi kolegami z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Posledným oficiálnym bodom tohto zaujímavého stretnutia vyše stovky učiteľov ZŠ z takmer celého Slovenska (okrem Bratislavského kraja) bol bod venovaný plánom a úlohám projektu IT Akadémia do budúcnosti. Závery z konferencie národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ pre učiteľov ZŠ (CVTI SR) boli zhrnuté do nasledujúcich bodov:

     1. Okrem overovateľov je potrebné do využívania metodík zapojiť ďalších (všetkých) učiteľov na škole, ktorí učia daný predmet.
     2. ZŠ Slanec ponúka model predmetu robotika v 7. a 8. ročníku v rámci ŠkVP pre všetky partnerské školy (tzv. IT Akadémia Partner).
     3. Práca v dvojiciach, v skupinách podporuje bádanie.
     4. V inovovaných metodikách je potenciál učenia hrou.
     5. Aj metodika, ktorá na je prvý pohľad „nepoužiteľná, nereálna“, môže mať inovatívny potenciál, treba to vyskúšať.
     6. Ak sa žiaci stretávajú s bádateľskou metódou aj na iných predmetoch, prejavuje sa to pozitívne v efektívnosti ich bádania.
     7. Metodiky sú naviazané na bežnú prax, žiaci vedia vysvetľovať javy okolo seba.
     8. Metodiky podporujú aj manuálne zručnosti všetkých žiakov
     9. Žiaci majú mať radosť z objavovania, všetci žiaci v triede sa môžu zapojiť do objavovania.
     10. Bádateľská metóda má potenciál využívať a rozvíjať formatívne hodnotenie.
     11. Vzdelávanie učiteľov má veľmi veľký prínos pre efektívne využívanie metodík, učiteľ by sa určite mal vzdelávať celý život.
     12. Objavovanie je častokrát zo strany žiakov vnímané, že nejde o učenie sa (v tradičnom ponímaní). Toto vnímanie má silný motivačný náboj.

      

       Na záver možno len konštatovať, že táto národná konferencia pre učiteľov základných škôl realizovaná v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ bola pre mňa osobne i pre všetkých zúčastnených obrovským prínosom v mnohých oblastiach a verím, že sa aj v budúcnosti dokážu učitelia takto zapálení pre moderné vzdelávanie svojich žiakov navzájom stretnúť na rôznych fórach.

                                                                                                Mgr. Marek Pataky

    • ZDOBENIE SERVÍTKOVOU TECHNIKOU - ŠKD

    • Žiaci ŠKD svojou tvorivosťou a šikovnými rúčkami sa hravo naučili zdobiť rôzne predmety servítkovou technikou. Svojimi výrobkami tak chcú prispieť na vianočnú burzu, ktorá sa bude konať na našej škole v decembri.


    • HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE

    • Do galérie HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE boli pridané fotografie.

     28.11.2018 sa žiaci 5.A spolu s triednou učiteľkou zúčastnili geografickej exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove.

     Naše pozorovanie začalo prednáškou s praktickými ukážkami pohybov našej Zeme, charakteristikou jednotlivých planét Slnečnej sústavy a výskumom vesmíru. Tam sme si preverili a rozšírili naše vedomosti z práve preberaného učiva na hodinách geografie.

     Potom sme sa presunuli do planetária a v pohodlných kreslách blúdili po nočnej oblohe, pozorovali súhvezdia a pozorne počúvali príbehy o pôvode vzniku názvov jednotlivých hviezd a súhvezdí.

    • Návšteva školy v Českej Lípe

    • Do galérie Návšteva školy v Českej Lípe boli pridané fotografie.

     I keď sú deti všade rovnaké, napriek tomu sme však každý iný. Čo si uvedomuje iba málokto. No stačí vycestovať, aby sa človeku otvorili oči. Razom pochopíte rozdiely medzi národmi, stáročiami zažité tradície navštívených krajín či špecifiká jednotlivých miest. Aj preto naša škola neustále podporuje všetko, čo malým študentom rozšíri obzor a posunie ich pohľad zväčša zahľadený do malicherných problémov každodennosti smerom von. Niekam za hranice Slovenska, prípadne EÚ.

     Tentoraz sme v spolupráci s Mestom Bardejov siahli po projekte s cieľom vzájomnej výmeny žiakov až zo štyroch zúčastnených krajín. Konkrétne Ukrajinci z neďalekého Užhorodu, Poliaci z mesta Boleslawiec a žiaci našej školy vycestovali so svojimi učiteľmi do Čiech, aby v rámci projektu „Sto rokov vzájomnosti a odlišnosti“ vzdali úctu spoločnej minulosti zúčastnených štátov, pripomenuli si vznik Československa a uvedomili si, kam sme sa za dlhú storočnicu posunuli. A urobili sme dobre, lebo úžasný program, ktorý pripravila partnerská škola v Českej Lípe, každému doslova vyrazil dych. Aktivít bolo toľko, že sa školáci počas celého týždňa nezastavili od rána až do večera. Pod patronát si ich vzali rovesníci z českých rodín, u ktorých naši nocovali. Takže sa zrodili veľké priateľstvá, ba priam rodinné putá. Čo hovorí za všetko! Nehovoriac, že o pár dní nebolo po jazykovej bariére medzi Slovákmi a Čechmi skoro ani stopy. Pri dohovore s ostatnými zasa slúžilo našim ako barlička nárečie, ak neuspela angličtina. Zmizli i predsudky, ktoré človek nosí schované kdesi vo svojom vnútri často bez toho, aby o nich vôbec tušil. Lebo kým úsmevný jazykový kurz češtiny po privítaní iba zažehnal prvotné rozpaky, športové súperenie družstiev, ktoré tvorili žiaci náhodne vybraní bez ohľadu na štátnu príslušnosť, už definitívne zabralo. Školáci štyroch škôl a štyroch národov sa náhle zmenili na deti Višegradu1, ktoré úlohy vzdelávacej geohry o Českej Lípe riešili sťa spolužiaci jednej jedinej triedy. Niet pochýb, že naši najmenší sa počas pobytu v Čechách naučili o živote omnoho viac, ako za dlhé mesiace doma či v škole na Vinbargu. Nehovoriac o celodennej exkurzii Prahou, kde im vďaka pútavému výkladu pri prehliadke historických pamiatok zostala len chvíľa na Palladium, teda obchody. Kto si ale myslí, že sa takto vyhli školským stoličkám, mýli sa! Veď jedným z bodov programu bola tiež účasť na vyučovacích hodinách partnerskej školy, kde si však žiaci vyberali predmety podľa vlastného záujmu. Čo im môže napomôcť aj v hľadaní odpovedí na otázku, kam po základnej škole. A spojiť príjemné s užitočným zvládli pedagógovia Českej Lípy skutočne majstrovsky. Napríklad vystúpenie mladých mažoretiek (inak majsteriek sveta) vzbudilo obdiv spojený až s neskrývanou ľútosťou, že u nás podobné nenájdete. Preto pri odchode všetkých ovládli emócie, kde túžbu po domove striedala ľútosť z nevyhnutného odchodu. Mnohé deti tu predsa zanechávali kus svojho srdca! Takže rozlúčku sprevádzali objatia, neraz i more sĺz.

      

     1 Spomínaný projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu Visegrad, ktorému týmto

        ďakujeme

      

     Mgr. Stanislav Polák

    • Minifutbal 2018

    • Pohyb pre najmenších

     Naša škola už celé roky kladie dôraz na pohyb a zdravý rozvoj svojich zverencov. Preto žiaci športujú nielen na hodinách či krúžkoch, ale i formou zápolenia na rôznych školských turnajoch. Naposledy šlo o minifutbal tých najmenších, kde 20. 11. 2018 s našimi prváčikmi súperilo asi 40 škôlkarov zo susednej materskej školy, ktorí v hre ukázali, že aj pre starších sú veru dôstojnými súpermi. Deti k nám prišli povzbudiť mnohí rodičia, ktorí ocenili priestory telocvične, lebo jej veľkosť z malých futbalistov vyžmýkala posledné zbytky síl. Popravde však nebolo dôležité, kto vyhral, lebo radosť z pohybu a šantenia mali v tvárach úplne všetci. Aj my dospelí, veď šťastie maličkých je to, prečo podobné akcie organizujeme! Turnaj ešte pokračoval i v nasledujúce dni ďalšími ročníkmi prvého stupňa.

      

     Mgr. Stanislav Polák

    • iBobor

    • iBobor je celoslovenská informatická on-line súťaž

     Dňa 14. 11. 2018 sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo tejto informatickej súťaže. V tomto ročníku sa naším žiakom veľmi dobre darilo a až 8 žiakov dosiahlo potrebný počet bodov úspešného riešiteľa. V silnej a početnej konkurencii spolusúťažiacich z celého slovenska 3 žiaci dosiahli percentil 90 a viac, čiže predbehli 90% žiakov vo svojej kategórii. Poradie najúspešnejších žiakov:

     1. Zuzana Petrovičová  74,67 b. - 96. percentil

     2. Alexandra Pasterňáková  69,34 b. - 90. percentil

     2. Denis Dupľák  69,34 b. - 90. percentil

     3. Soňa Lenártová 64,01 b.  - 83. percentil

     Ďalší úspešní riešitelia: L. Červenický, Z. Kozubová, M.Lazurová, M. Eliášová

    • Deň pozdravov

    • Svetový deň pozdravov.

     Svetový deň pozdravov sa oslavuje už 45 rokov a je považovaný za jeden z nástrojov na zachovanie mieru. 

     Autormi tejto myšlienky boli bratia MacCormakoví, ktorí počas arabsko izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny sveta. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by mal každý z nás pozdraviť aspoň desať ľudí. Keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať. Od roku 1973 sa Svetový deň pozdravov pripomína približne v 180 krajinách sveta. V tomto roku sme sa k nim pripojili aj my. Členovia žiackeho školského parlamentu si v tento deň pripravili rôzne aktivity. Žiaci prvého aj druhého stupňa si medzi sebou odovzdávali pozdravy a úsmevy. Do akcie sa zapojili aj žiaci triedy A. Potešili tým žiakov aj učiteľov.

    • Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

    • Do galérie Olympiáda z anglického jazyka boli pridané fotografie.

     Dňa 20.novembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnení žiaci II. stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií:

     Kategória 1A ( 5. – 7.roč.) s celkovým počtom 16 žiakov a kategória 1B (8.-9.roč.) so 4 súťažiacimi.

     Ako každý rok, aj tento ročník bol veľmi náročný. Súťažiaci museli obhájiť svoju znalosť jazyka ako v písomnom teste, tak aj v ústnom prejave.

     Konečné výsledky rozhodli o týchto víťazoch:

     Kategória 1A :        1. miesto      Denis Dupľák        7.A

                                         2. miesto     Ruth – Romana Mihalčinová    7.A

                                         3. miesto     Michal Kijovský     5.B

      

     Kategória 1B :        1. miesto     Tomáš Kovaľ           8.B

                                         2. miesto     Ema Červenická    8.A.

                                         3. miesto     Marietta Labašová          8.A

      

     Víťazi prvých miest budú našu školu reprezentovať  16.januára 2019 na okresnom kole. Všetkým umiestneným gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za účasť.            

    • KOMPARO 2018

    • Uskutočnilo sa KOMPARO pre deviatakov

     Dňa 15.11.2018 sa naši deviataci zapojili do celoštátneho testovania zo slovenského jazyka a matematiky.

     KOMPARO je systém nezávislého externého testovania škôl. Úlohy v testoch sledujú všeobecné študijné predpoklady a testujú schopnosti a zručnosti, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska školskej úspešnosti.

     Testovanie je užitočným nástrojom porovnania vedomostnej úrovne žiakov  v rámci Slovenska a poskytuje cenné informácie učiteľom, žiakom, ale i rodičom.

    • Hvezdáreň Roztoky

    • Mladí animátori pozorovali nočnú oblohu

     Piatkový večer žiaci z krúžku Mladý animátor využili pozorovaním nočnej oblohy. Kde? Hvezdáreň Roztoky. Budova hvezdárne je zrubová trojpodlažná stavba z roku 1928, ktorá sa nachádza 1 km za dedinou Roztoky. Po rozsiahlej rekonštrukcii slúži širokému spektru návštevníkov z radov verejnosti, ktorí sem prichádzajú na večerné pozorovania i krátky pobyt na odpočinok v lone beskydskej prírody.  V okolí hvezdárne sú aj astoklimatické podmienky zaručujúce ten pravý pohľad na vesmír sprostredkovaný profesionálnymi ďalekohľadmi. Naše pororovanie začalo odbornou prednáškou, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o vzniku hviezd, o planétach, o Mesiaci, o meteoritoch, Mliečnej dráhe... Tak sme sa presunuli na lúku, ktorú osvetľoval mesiac.Trochu sme vyčkali, kým sa naše oči  prispôsobili tme a lepšie videli nočnú oblohu hvezdárskym ďalekohľadom.  Keďže sme mali dobré počasie, hoci nás trošku oziabala zima, predsa sa nám podarilo vidieť  oranžovú planétu Mars, krátery na Mesiaci, súhvezdie Labuť,  súhvedzie Trojuholník, Veľký voz a aj hviezdokopy -  pomerne voľné skupiny desiatok až stoviek mladých hviezd, ktoré sa časom rozpadajú. Naplnení novými vedomosťami, zaujímavosťami a znalosťami o vesmíre sme sa šťastní vracali domov, kde nás čakala  teplá posteľ.

                                                                                       Mgr. Daniela Katušinová

    • T5 2018

    • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

    • Trieda A

    • Začiatkom školského roku 2018/2019 sme na Základnej škole sídl. Vinbarg otvorili špeciálnu triedu pre autistické deti s mentálnym postihnutím. Navštevuje ju šesť žiakov  od prvého po šiesty ročník. Momentálne  majú k dispozícii dve  triedy rozdelené na vzdelávaciu a oddychovú zónu.

     Aby si žiaci ľahšie zvykli na nové prostredie a nových pedagógov, pripravili sme pre nich rôzne adaptačné aktivity, ktoré plánujeme opakovať v pravidelných intervaloch – týždenných, mesačných, štvrťročných, ročných - závisiacich od konkrétnej činnosti.

     Navštevujeme mestskú plaváreň, kone na Slnečnom majeri v Stebníckej Hute - kde deti absolvujú hypoterapiu, Hospodársky dvor v Gaboltove, Happy land a pod.

     Našich žiakov neizolujeme od života školy. Chodia na obedy do školskej jedálne, do telocvične, pracujú s počítačmi a interaktívnou tabuľou v interaktívnej učebni. Voľne sa pohybujú po škole, samozrejme v doprovode vyučujúceho alebo asistentky. Žiaci školy si už na nich zvykli a berú ich ako súčasť života.

     V rámci integrácie a zaradenia sa do bežného života občas navštívia - po dohode s vyučujúcim - aj riadnu vyučovaciu hodinu prvouky, hudobnej výchovy, telesnej výchovy, dokonca aj anglického jazyka.  

      

    • Happyland

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor vystriedali školské lavice záverom týždňa za detské zábavné centrum plné atrakcií pre malých i veľkých -  Happyland. Preverili odvahu v super rýchlej točenej tobogánovej šmykľavke, vyšantili sa na trampolíne  a využili aj šmýkalku, ktorá ústila v bazéne plnom farebných guličiek. Happy naladení, s radosťou v srdci a s túžbou opäť navštíviť krajinu hier a zábavy.

    • Mladí animátori pamätajú aj na zosnulých

    • Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom nostalgie a spomienok. Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Druhým významným dňom je Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky (2. novembra). Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Tento čas využili aj Mladí animátori a navštívili cintorín sv. Anny, na ktorom je pochovaný aj nedávno zosnulý Salezián Jozef Bližinský.  V tichu a v modlitbe si spomenuli na tohto vzácneho človeka.                  Mgr. Daniela Katušinová