• Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás.

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás..

     Dňa 29.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Súkromná
     základná umelecká škola Dlhý rad 30 v Bardejove (Modrá ZUŠ). Tohoročná téma bola zameraná na
     dobro v nás, na vzájomnú pomoc, lásku a pochopenie. Naši žiaci nás veľmi úspešne reprezentovali.
     V kategórii žiakov 1. stupňa 1. miesto získal Patrik Paňko z 2.A a 3. miesto Tereza Alexovič z 3.B.
     V kategórii žiakov 2. stupňa máme dve 1. miesta. Získali ich Kamila a Ema Martičkové z 9.B.
     Na 3. mieste sa umiestnila Nina Sobeková zo 6.B.
     Cenu Modrej zušky získal Jakub Zuščák z 8.A.
     Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti. Dňa 29.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Súkromná základná umelecká škola Dlhý rad 30 v Bardejove (Modrá ZUŠ). Tohoročná téma bola zameraná na dobro v nás, na vzájomnú pomoc, lásku a pochopenie. Naši žiaci nás veľmi úspešne reprezentovali. V kategórii žiakov 1. stupňa 1. miesto získal Patrik Paňko z 2.A a 3. miesto Tereza Alexovič z 3.B. V kategórii žiakov 2. stupňa máme dve 1. miesta. Získali ich Kamila a Ema Martičkové z 9.B. Na 3. mieste sa umiestnila Nina Sobeková zo 6.B. Cenu Modrej zušky získal Jakub Zuščák z 8.A. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.

    • Matematický klokan 2023

    • účastníci matematickej súťaže

     Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov detí v 90tich krajinách sveta. Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút. Súťaž sa v školách uskutočnila v pondelok 27. marca 2023.

    • Dištančné vzdelávanie pre 9. roč.

    • 24.5.2023 sa triedy 9.A a 9. B budú vyučovať dištančne. Ide nám o zlepšenie digitálnych vedomostí a zručností ako žiakov, tak aj učiteľov. Nemenej dôležitá je pripravenosť školy na prípadné vynimočné situácie a trendy vo vyučovaní. Žiaci sa pripoja cez edupage, alebo podľa pokynov vyučujúceho.

    • Oznamy ŠJ

    • Jedálny lístok

      

     jedalny_listok_22.05.2023_-_26.05.2023.pdf

      

     Poplatky za stravu na jún 2023

         Desiata   22 dní x 0,70                                 =    15,40 €

         1.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         2.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         Cudzí  22 dní x 4,00                                     =    88,00 €

         Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy. Kto má  ešte preplatky alebo zaplatil réžiu už aj za jún , tak poplatok za réžiu už neplatí.

     Vedúca šj .

    • Erasmus+ II. časť

    • Vďaka projektom Európskej únie  Erasmus+ sa v školiacich centrách po celej Európe  každoročne stretávajú učitelia, ktorí tak môžu rozvíjať  nie len svoje pedagogické schopnosti, ale aj jazykové zručnosti v Anglickom jazyku. Aké bolo naše nadšenie keď sme sa koncom minulého kalendárneho roka dozvedeli, že jeden takýto projekt KA 122-  nám bol schválený  a  vďaka nemu  sa  druhý májový týždeň (6.-13.5.2023),  7 učiteľov našej školy mohlo zúčastniť 7- dňového  vzdelávacieho pobytu v medzinárodnej vzdelávacej agentúre CEKDEV v Tureckej Antálií, kde sme  si okrem vzdelávania a obohacovania si slovnej zásoby mali možnosť  zažiť ako funguje vyučovací proces na tureckých školách, spoznať  kúsok krajiny a jej histórie.

     Už názov projektu „ Inclusive classrooms for recognize the possibilities of all students „ napovedá, že celý vzdelávací kurz sa niesol v duchu inklúzie , modelmi inkluzívneho  vzdelávania, začleňovania žiakov so zdravotným znevýhodnením medzi zdravých žiakov v bežnej triede. Inkluzívne vzdelávanie je najefektívnejší spôsob, ako dať všetkým deťom rovnakú šancu učiť sa a rozvíjať svoje zručnosti k tomu, aby mohli vo svojich životoch prosperovať a začleniť sa tak do spoločnosti. Inklúzia je najefektívnejšia, ak sa školy snažia vytvoriť prostredie, ktoré prijíma rozmanitosť a stavia na silných stránkach každého žiaka. Škola by v tejto snahe nemala zaostávať nie len materiálnym zabezpečením ,ale ani pripravenosťou pedagogických a odborných zamestnancov, bez ktorých by inklúzia na školách nebola možná. Uvedomujeme si ,že je to beh na dlhé trate, ale  cesta je cieľ a my na našej škole sme sa, aj vďaka  podpore  zo strany vedenia  školy, rozhodli vydať touto neľahkou cestou.

                                                                                                                     Mgr. Viera Mikulová

    • Erasmus +

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus +.

     • Náš projekt Erasmus+

     • Číslo projektu: 2022-2-SK01-KA122-SCH-000093786

      Názov projektu: Inclusive classrooms for recognize the possibilities of all students

      Trvanie projektu : 12 mesiacov

      Inkluzívne vzdelávanie je najefektívnejší spôsob, ako dať všetkým deťom spravodlivú šancu chodiť do školy, učiť sa a rozvíjať svoje zručnosti k tomu , aby mohli  prosperovať. Inkluzívne vzdelávanie znamená, že  škola prijíma všetkých žiakov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením a podporuje ich, aby dosiahli svoj maximálny potenciál.

       Inklúzia je najúčinnejšia, keď sa školy snažia vytvoriť prostredie, ktoré prijíma

      rozmanitosť a stavia na silných stránkach každého žiaka. Inkluzívne školy vychovávajú profesionálne vzdelávacie komunity, ktoré umožňujú učiteľom vytvárať optimálne študijné prostredie a  výsledky pre študentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom využívania osvedčených postupov a  stratégie založené na dôkazoch. Inkluzívny učiteľ podporuje všetky deti, aby sa zúčastňovali, učili  a mali možnosť

      uspieť vo všetkých aspektoch vzdelávania. Veríme, že účasťou na tomto  projekte sa nám podarí urobiť z našich učiteľov inkluzívnych učiteľov.

      Implementácia:

      7 učiteľov našej školy sa práve zúčastňuje školiaceho kurzu učiteľov v Antalyi/Turecku. Účasť na tomto kurze pomôže učiteľom oboznámiť sa s  rôznymi modelmi inkluzívneho vzdelávania, diskutovať o stratégiách, pracovných metódach a prístupoch k boju proti

      segregácii žiakov so špeciálnymi potrebami a začleniť ich do bežného vzdelávania. Navyše budú realizované mnohé prípravné(kultúrne, jazykové, logistické) a diseminačné činnosti a to nie iba v rámci školy, ale aj v rámci regiónu.

       Očakávané výsledky:

      -Porozumieť výhodám a nevýhodám prístupov, ako je inklúzia, integrácia a mainstreaming.

      -Zlepšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých žiakov.

      -Rozvíjať u žiakov samostatnosť učenia sa pomocou  praktického vzdelávacieho prístupu, rozvinúť  a budovať na ich predchádzajúcich vedomostiach .

      -Spustiť efektívne využívanie argumentov a dôkazov, využívať otázky ako nástroj učenia.

      -Implementovať a vyhodnocovať vhodné akčné stratégie podľa potrieb žiakov, aby sa predišlo zaujatosti, predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a antisociálnemu správaniu žiakov.

      -Podnecovať objavovanie prekážok a limitov s ktorými sa hendikepovaní žiaci stretávajú v rámci vzdelávacieho systému.

      -Aplikovať umenie a kreativitu pri práci so žiakmi s telesnými (ne)spôsobilosťami.

      -Pochopiť význam „pedagogiky každodenného života“ pre ľudí s duševnými poruchami.

      -Získať techniky pre prácu s heterogénnymi triedami a komunitami, zaoberať sa zvýšenou diverzitou žiakov.                                                        

      Mgr. Viera Mikulová

      koordinátorka projektu

    • Miniolympiáda zo SJaL

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Miniolympiáda zo SJaL.

     Dňa 24. 4. 2023 sa uskutočnila školská súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 6. ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kolách. V prvom kole to bol vedomostný test a v druhom kole zasa svoje sily zmerali v rétorike, kde ich úlohou bolo dokončiť príbeh a predniesť ho.

     Umiestnenie:

     5. ročník                                                        6.ročník

     1. Harčarová  S.   5.A                           1. Sobeková  N.      6.B

     2. Podubinský   P.  5.B                         2. Feciľák  R.            6.B

     3. Gajdošová S.      5.B                         3. Balaščáková   S.    6.B

                                                                          Šalatová Z.          6.A

    • Školská výtvarná súťaž Deň Zeme 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školská výtvarná súťaž Deň Zeme 2023.

     Školská výtvarná súťaž "Deň Zeme"

     21.4. 2023 sa žiaci našej školy venovali tematike ochrany prírody. V rámci rôznych aktivít sa zúčastnili aj školskej výtvarnej súťaže s touto témou.

     Pracovali jednotlivo, alebo  v skupinách.

     Víťazi jednotlivcov:  1. miesto - Patrik Paňko, 2.A

                                     2. miesto - Martin Kleban, 4.B

                                                       Jakub Špirko, 4.B

                                     3. miesto - Lara Krupová, 3.B

                                                       Dávid Kováč, 8.B

                                     Cena poroty: Marián Kanský, A2

     Víťazi skupín:

     I.stupeň:  1. miesto-Klára Pangrácová a Lucia Pechová, 2.A

                     2. miesto-Zoe Marcinová, Zoja Peláková, Eric Vadász

     II. stupeň:1. miesto-Ema Martičková, Kristína Nimasová, Kamila Martičková, 9.B

                     2. miesto-Loriána Magdová, Klára Kyjaková, Veronika Mojdisová, 8.A

                     3. miesto-Sofia Harčarová, Sofia Porubská, 5.A

                      Cena poroty: Trieda A3

    • Deň Zeme na našej škole - 2023

    • Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 21.04.2023 oslavovali Deň Zeme. Environmentálnym aktivitám a výchove žiakov k ochrane životného prostredia sa venujeme celoročne. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v tento špeciálny deň žiaci tvoria plagáty a podieľajú sa na skrášlení blízkeho i širšieho okolia našej školy. Žiaci 1. stupňa sa venovali upratovaniu v bližšom areáli školy, starší žiaci sa vydali medzi obytné domy a parky na našom sídlisku. O ich usilovnosti svedčia aj fotografie z galérie.