• Ministerstvo školstva vydalo 3. usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

    • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy.     Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

     RUŠIA SA A ZAKAZUJÚ SA S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU:

     1. všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia (týka sa to aj programu Erasmus +),2. návštevy v špeciálnych výchovných zariadeniach,3. s účinnosťou od 10.3.2020 všetky lyžiarske zájazdy, školy v prírode, školské výlety, exkurzie po dobu 14 kalendárnych dní (lyžiarske zájazdy a školy v prírode, ktoré prebiehajú v týždni od 9. 3. do 13. 3. 2020 sa nerušia, dokončia sa tak, ako boli naplánované),4. okresné, krajské a celoštátne kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných v školskom roku 2019/2020 v súlade so smernicou č. 23/2017 o súťažiach,5. návštevy študentov zo zahraničia - napr. družby a pod.6. všetky športové podujatia organizované športovými zväzmi, fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

     NARIAĎUJE SA:

     a) dodržiavať Verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva číslo: SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, kde je uvedené: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, a osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

     b) Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s osobami podľa bodu a) v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z., a to na dobu 14 dní.

     c) Opatrenie podľa bodu a) a b) sa nevzťahuje na:

     - vodičov nákladnej dopravy, ktorí prechádzajú cez štáty uvedené v bode a) alebo vykonávajú prepravu, nakladanie a vykladanie tovaru v štátoch uvedených v bode a),- vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta cez územie Talianskej republiky alebo z územia Talianskej republiky,- pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch.

          Osobám uvedeným v bodoch a) až c) vyššie sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

     Dôrazne sa neodporúča:

     - cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil (najmä do Talianska),- začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest, a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.     Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám, kde patrí aj COVID – 19, a to:

     - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, resp. oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,- v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Ďalšie informácie nájdete tu:

     http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

     http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_SD_cistych_ruk_2018.pdf

     Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

     1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a školských zariadeniach.

     Call centrá:

     · Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

     · Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

    • Jarné prázdniny

    • Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje,

     že v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020

     budú mať žiaci školy v dňoch 02. marec 2020 (pondelok) – 06.marec 2020 (piatok)

     JARNÉ PRÁZDNINY.

     Začiatok vyučovania po prázdninách je 9. marec 2020 (pondelok).

    • Ekocentrum Maľcov

    • Dňa 26.02.2020 žiaci 5.ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Kolesárovej a Mgr. Surgentovej navštívili lesnícke ekocentrum v Maľcove. Tam ich netrpezlivo očakávala lesná pedagogička Ing. Alena Hanková, ktorá žiakov prijemne privítala. V úvode exkurzie ich na základe praktických ukážok previedla životom lesa - žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie ako napr. v lese odlíšia stopu jelenice a srny, vlka a psa, čím sa živia a akým typom srsti majú pokryté telo jednotlivé lesné živočíchy. Následne si žiaci mohli prezrieť stopy lesných živočíchov, ohmatať parohy jeleňa a srnca, odfotiť sa s vypreparovanými živočíchmi a zahrať mnoho zaujímavých aktivít. V závere exkurzie si žiaci vypočuli zvuky lesných vtákov, cicavcov a zasúťažili si, pričom každý žiak bol odmenený spomienkovými predmetmi a darčekmi, ktoré mu budú pripomínať tento deň. 

     Zároveň škola získala kvalitné učebné pomôcky pre výučbu biológie, začo ďakujeme Lesom SR š.p. Prešov a ich zamestnancom. 

     Mgr. Zuzana Kolesárová

      

    • ŠKD - Vivodzeňe kačura

    • Do galérie ŠKD - Vivodzeňe kačura boli pridané fotografie.

     V závere fašiangového obdobia sa žiaci ŠKD zúčastnili tradičného podujatia Vivodzeňe kačura. Fašiangové zvyky majú pôvod v dobe pohanskej a pre svoju obľúbenosť boli vsunuté medzi kresťanské zvyky. Zachovávajú sa na celom Slovensku, ale veselica "Kačur" je výlučne bardejovský zvyk, ktorý si v dávnej dobe vymyslela roľnícka vrstva obyvateľstva. my sme si tiež zatancovali kačúrovský tanec, posilnili sa výbornými šiškami a teplým čajom a už teraz sa tešíme na ďalšieho "Kačura".   V. Viszlayová

    • Hviezdoslavov Kubín 2020

    • Dňa 20. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy

      v 2. a 3. kategórii . Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov.

     Umiestnenie

     2. kat. poézia                                                                                        2. kat. próza

     1. L. Feciľáková      6.A                                                                         1. S. Šterbáková        6.A

     2. L. Magdová       5.A                                                                           2. E. Závodníková      5.B

     3. N. Hnatková       6.A                                                                         3. L. Pasterňáková      5.A

      

     3. kat. poézia                                                                                           3. kat. próza

     1. S. Lenártová     7.A                                                                            1. J. Žaková       7.A

     2. D. Dupľák          8.A                                                                            2. P. Šidelská      8.B

     3. E. Oslacká          8.A                                                                           3. K. Hopková      7.B

     Víťazom srdečne blahoželáme!

      

    • Geografická olympiáda - okresné kolo

    • Dňa 6.2. 2020 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici v Bardejove uskutočnilo okresné kolo GO.

     Našu školu reprezentovali :

     V kateg. G – 5. ročník  S. Špirko  a CH. Šoltysová

     V kateg. F – 6. a 7. ročník K. Hopková a Š. Porubský

     Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

     Katka Hopková sa v  svojej kategórii umiestnila na peknom 2.mieste  a postúpila na krajské kolo.

     Samuel Špirko sa v silnej konkurencii 22.súťažiacich umiestnil

     na 4.mieste.

     Obidvom srdečne blahoželáme a Katke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Geografická olympiáda

    • V decembri 2019 sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Teší nás záujem žiakov o túto súťaž. Do olympiády  sa  zapojilo 20 žiakov   5. – 7. roč., ktorí preukázali svoje vedomosti v teoretickej časti a praktické zručnosti pri práci s atlasom v praktickej časti. Víťazi z každej kategórie postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo  6. 2. 2019.

      

     VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA:

     5.ročník:   1.  Špirko Samuel 5.B

                      2.  Kyjaková Klára 5.A               

                      3. Šoltysová Charlotte 5.A

      

     6.-7. ročník: 1. Kyjovský Michal  6.B

                         2. Hopková Katka  7.A

                         3.   Porubský Šimon 6.B

    • Lesníci a sokoliari v ŠKD

    • Do galérie Lesníci a sokoliari v ŠKD boli pridané fotografie.

     Dňa 18.2.2020 navštívili náš ŠKD členovia lesnej škôlky a Sokoliari majstra Vagana. Na tomto posedení previedli žiakov životom lesa a porozprávali im o vzťahu k prírode. Najväčšia radosť nastala pri ukážkach živých dravcov, ktoré si žiaci mohli pohladkať. Bolo to neskutočne krásne popoludnie, na ktoré budú žiaci dlho spomínať.

    • Krajské kolo Olympiády zo SJaL

    • Dňa 13.2.2020 sa v priestoroch Gymnázia J. A. Reymana v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 60 súťažiacich v kategóriách A, B, C.

     V kategórii C okres Bardejov reprezentovala žiačka našej školy Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala bodovo ocenené 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

     Zuzanke srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

    • Ukážky prvej pomoci

    • Do galérie Ukážky prvej pomoci boli pridané fotografie.

     Dňa 14.02.2020 našu školu navštívili študentky strednej zdravotníckej školy zo Svidníka, aby svojimi praktickými ukážkami naučili deti poskytnúť prvú pomoc v takých situáciách, v ktorých sa deti nešťastnou náhodou môžu ocitnúť. Okrem teoretických informácií o privolaní záchrannej zdravotnej služby a postupu pri zisťovaní životných funkcií, si žiaci mohli prvú pomoc vyskúšať i prakticky na figuríne. Naši žiaci si taktiež vyskúšali prvotne vyšetrenie zraneného, KPR u dospelého človeka, prvú pomoc pri padnutí ostrého predmetu do oka a nakoniec si nacvičili aj stabilizovanú polohu. Študentkám zo strednej zdravotníckej školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

    • Valentín 2020

    • Do galérie Valentín 2020 boli pridané fotografie.

     V piatok, 14. februára je deň sv. Valentína. Pre niekoho je tento deň možno úplne všedný. Pre iných je to komerčná záležitosť, ktorú sme prevzali z Ameriky po páde železnej opony. No napriek tomu má Valentín aj veľa priaznivcov. Veď symbolizuje lásku.  Obchody sú už týždne pred týmto sviatkom zaplnené kvetmi a rôznymi pozornosťami, ktorými môžeme obdarovať našich blízkych.

     Je  krásne, keď  sú ľudské srdcia naplnené láskou, ale zaujímali ste sa niekedy aj o to, kto bol vlastne svätý Valentín?

     Pochádzal z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14. februára.

     My, učitelia aj žiaci našej školy, sme si tento sviatok pripomenuli rozhlasovou reláciou, maľovaním sŕdc na tvár a rozdávaním valentínok. Za vytvorenie valentínskej atmosféry ďakujeme členom Žiackeho školského parlamentu.

    • Hlasujte za náš projekt !

    • S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt

     MODRÝ TÝŽDEŇ

     PRE DETI S AUTIZMOM

     bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

     Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

     Ako? Je to celkom jednoduché. Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec 2020 až október 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

     Modrá farba je farbou komunikácie a osoby s autizmom majú veľakrát problém práve v nej. Majú často problémy so sociálnymi vzťahmi s dospelými a ostatnými deťmi. My nerozumieme im a oni nerozumejú nám. Pokúsme sa porozumieť si navzájom pri spoločných aktivitách, počas ktorých môžu zažiť niečo príjemné a rozvíjajúce. Sadenie stromčekov, športové a kultúrne akcie môžu byť dobrým začiatkom pre spoločné spoznávanie.

     ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS