• Valentín 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Valentín 2023.

     Vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

     14. február je deň sv. Valentína. Pre niekoho je tento deň možno úplne všedný. Má však aj veľa priaznivcov. Veď symbolizuje lásku.  Zaujímali ste sa niekedy aj o to, kto bol vlastne svätý Valentín?

     Pochádzal z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14. februára.

     My, učitelia aj žiaci našej školy, sme si tento sviatok pripomenuli rozdávaním Valentínok, maľovaním sŕdc na tvár, milým úsmevom a poďakovaním .

     Za vytvorenie valentínskej atmosféry ďakujeme členom Žiackeho školského parlamentu.

    • ÚSPEŠNÍ NA OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY 2022/2023

    • V utorok 14.02.2023 sa konalo prezenčnou formou okresné kolo biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti v kategórii C. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci z 9.A triedy - Sonja Strončeková a Dávid Tomondy. Sonja Strončeková sa umiestnila na víťaznom 1. mieste a Dávid Tomondy na krásnom 2. mieste. Obidvom žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole. 

    • Miniolypiáda zo SJaL

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Miniolypiáda zo SJaL .

     Dňa 13.2.2023 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž pre siedmakov Miniolympiáda 7 zo slovenského jazyka a literatúry.

     Žiaci súťažili v dvoch kolách:

     1. vedomostný test

     2. rétorika

     Umiestnenie:

     1. Nina Chomová, 7.A

     2. Dorota Červenická, 7.B

     3. Natalie Vadászová, 7.B

        Adam Kvašňák, 7.A

     Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 1. stupeň

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 1. stupeň.

     Výsledky školského kola v I. kategórii:

     Poézia

     1. miesto: Liliána Pangrácová - Zdolinská,  III. A

     2. miesto: Zoe Marcinová,  IV. A

     3. miesto: Róbert Žemlička,  IV. B

           Cena poroty: Tatiana Hliba,  III. A

     Próza

     1. miesto: Zoja Peláková,  IV. A

     2. miesto: Leo Gulák,  III. A

     3. miesto: Adam Petrovaj,  III. A

           Cena poroty: Sophie Hasmandová,  IV. B

    • Rozhodnutie ministra z 1.2.2023 - Testovanie 5

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

     V školskom roku 2022/2023 sa zrušuje externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (ďalej len „Testovanie 5“).

     Odôvodnenie:

     Uznesením vlády SR č. 111/2020 z 11. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia „z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky“.

     V súvislosti s opatreniami, ktorých účelom bolo obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, došlo k výraznému zásahu do školského vyučovania v školách.

     Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 viedli predovšetkým k prechodu na dištančné vzdelávanie, čo mohlo v niektorých prípadoch viesť k rozdielnej kvalite poskytovaného vzdelávania, v závislosti od možností jednotlivých škôl. Dištančné vzdelávanie malo zároveň negatívny vplyv aj na psychiku žiakov.

     Zároveň v súvislosti s postupným zavádzaním opatrení, ktoré boli naviazané na pandemickú situáciu v jednotlivých okresoch, dochádzalo k vzniku rozdielov medzi regiónmi.

     Cieľom Testovania 5 je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopnosti aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopnosti logicky myslieť a poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

     Za uvedených okolností nie je možné plnohodnotne naplniť vyššie uvedené ciele  Testovania 5, čo znamená, že jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2022/2023 ruší.

     Súbory na stiahnutie

    • Matematická olympiáda - okr. kolo

    • Ďalší pekný úspech našich žiakov. V náročnej matematickej súťaži uspel Jakub Haniš - 9.B a získal v okresnom kole 3. miesto. Veľkú pochvalu si zaslúži aj Sofia Harčarová - 5.A, ktorá vo svojej kategórii skončila na 8. mieste a bola úspešnou riešiteľkou.

    • Deň bezpečného internetu

    • Pri príležitosti dňa bezpečného internetu, ktorým je tohto roku 07. február 2023 prinášame niekoľko nasledujúcich rád pre rodičov o problematike bezpečného internetu a kyberšikanovaní:

      

     • Nemalo by sa stať, že internetová komunikácia dieťaťu nahradí osobnú komunikáciu a stretnutia s jeho kamarátmi.
     • Kvôli internetu by dieťa nemalo zanedbávať školu a svoje povinnosti.
     • Rodičia aj dieťa by mali mať pod kontrolou čas strávený na internete a tento primerane zadeliť medzi učenie, športovanie alebo iné voľnočasové aktivity.
     • Dieťa by malo pochopiť a uvedomiť si, že nie všetky informácie na internete sú vždy pravdivé.
     • Je dôležité, aby dieťa chápalo, že ak ho internetová komunikácia privádza do rozpakov alebo sa pri nej cíti trápne, túto komunikáciu má okamžite zastaviť a viac na ňu nereagovať.
     • Rodičia by mali svojim deťom vysvetliť, že je nebezpečné na internete uverejňovať svoje osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu a telefónne číslo.
     • Ďalej by rodičia mali svojim deťom vysvetliť, aby sa vyhýbali internetovej komunikácii s neznámou osobou.
     • Taktiež je potrebné, aby rodičia svoje deti upozornili, aby cez webkameru komunikovali len s osobami, ktoré osobne a dobre poznajú, inak by ju nemali používať alebo by ju mali vhodným spôsobom prekryť, napríklad odnímateľnou nálepkou.
     • Zároveň by rodičia mali deti upozorniť aj na to, aby fotografie, na ktorých je dieťa iba v plavkách, spodnej bielizni alebo bez odevu nezverejňovali na internete, ani ich neposielali žiadnym osobám.
     • S dieťaťom by mali mať rodičia vybudovanú dôveru, aby v prípade, že ho niekto na internete alebo cez SMS zastrašuje, posiela mu nenávistné správy alebo ho inak obťažuje, hľadalo pomoc u rodičov.
     • Ak je dieťa obeťou kyberšikanovania, samo túto situáciu nezvládne, preto je nutné, aby sa s týmto problémom dieťa čím skôr obrátilo na rodičov, pedagóga alebo inú dospelú osobu a spoločne aj v súčinnosti so školou, ak sa toto kyberšikanovanie  odohráva medzi spolužiakmi, riešili túto situáciu.
     • Ak sa niekto dieťaťu vyhráža na internete smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou, môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin Nebezpečné vyhrážanie podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
     • Ak je dieťa na internete inou osobou nútené, napríklad zaslaním fotografie intímnej povahy, môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin Nátlak podľa § 192 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona.
     • Ak niekto dieťa kontaktuje prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, proti jeho vôli a podstatným spôsobom zhorší kvalitu jeho života, môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin Nebezpečné prenasledovanie podľa § 360a ods. 1 písm. c), e), ods. 2 písm. a, d) Trestného zákona.
     • Ak je dieťa na internete inou osobou ohovárané, osočované alebo zosmiešňované a v dôsledku toho utrpí vážnu ujmu, napríklad pokus o samovraždu, môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin Ohováranie podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona.
     • Ak je dieťa na internete dlhodobo inou osobou ponižované, zastrašované alebo niekto neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, môže byť toto konanie kvalifikované ako trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania podľa § 360b ods. 1 písm. a), b), ods. 2 písm. a) Trestného zákona, rovnako aj ak niekto neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy.

      

     Na záver je potrebné dodať, že v dnešnej online dobe, je nutné, aby rodičia svojim deťom a ich aktivitám na internete venovali zvýšenú pozornosť a zároveň si s nimi budovali dôveru, aby sa im dieťa nebálo zdôveriť o tom, že je mu na internete ubližované a zdôrazniť mu, že v prípade, ak sa ocitne v situácii, kedy potrebuje poradiť, ale nenaberie odvahu a nezveria sa rodičom, môžu zavolať na bezplatnú anonymnú Linku Detskej istoty 116 111, prípadne napísať na webovú stránku www.viacakonick.sk , kde mu poradia aj s problémom kyberšikanovania.

      

     OR PZ v Bardejove

    • Karneval - triedy A

    • K jedným z najočakávanejších podujatí na našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Aj žiaci z autistických tried sa zapojili a príjemne zabavili.

    • Šaliansky Maťko - okr. kolo 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko - okr. kolo 2023.

     Dňa 2.2. 2023 sa v Okresnej knižnici Davida Gutgesela v Bradejove uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách: 

     I. kat. Lili Pangracová - Zdolisnká, 3.A

     II. kat. Zoja Peláková, 4.A

     III. kat. Šimon Grubár, 6. A

     Veľmi sa tešíme z 3. miesta v II. kategórií, ktoré si vybojovala Zoja Peláková (4.A). Gratulujeme k tomuto umiestneniu!

     Všetkým našim reprezentantom ďakujeme za skvelé výkony a prajeme im mnoho ďalších úspechov. 

    • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 2. stupeň

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 2. stupeň.

     Dňa 30. 1. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy

      v 2. a 3. kategórii .

     Umiestnenie

     2. kat. poézia                                                                                        2. kat. próza

     1. Sofia Zara Šalatová      6.A                                                               1. Petra Hnidenková      5.B

     2. Natália Vojtašková       5.B                                                                 2. Šimon Grubár      6.A

     3. Nina Sobeková     6.B                                                                        3. neudelené

      

     3. kat. poézia                                                                                           3. kat. próza

     1. Loriána Feciľáková     9.A                                                             1. Soňa Ondíková     8.B

     2. Loriána Magdová   8.A                                                                  2. Sonja Strončeková     9.A

     3. Vanesa Fignárová          7.B                                                          3. Nina Chomová   7.A

     Víťazom srdečne blahoželáme!

      

    • Oznam pre stravníkov v ŠJ

    • P O P L A T K Y   Z A    S T R A V U   N A    F E D R U Á R   2 0 2 3

      

      

         Desiata   20 dní x 0,70                                =    14,00 €

         1.stupeň  20 dní x 1,50  plus 3 € réžia        =    33,00 €

         2.stupeň  20 dní x 1,70  plus 3 € réžia        =    37,00 €

         Cudzí  20 dní x 4,00                                    =    80,00 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

      

      

      

    • Komparo 2022

    • je systém periodickej, nezávislej, externej eva­luá­cie škôl. Nás teší, ale aj zaväzuje, že výsledky našich deviatakov z matematiky a slovenčiny boli nad úrovňou celoslovenského priemeru. Zaradili sme sa tak medzi 25% najúspešnejších škôl.

    • Biologická olympiáda - školské kolo 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická olympiáda - školské kolo 2023.

     Dňa 12.01.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 57. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto – Dávid Tomondy (9.A)

     2. miesto – Sonja Strončeková (9.A)

     3. miesto – Sára Kaščáková (9.A)

     Všetkým 16 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole. 

    • Šaliansky Maťko

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

     Dňa 16. 1. 2023 sa konalo školské kolo prednese slovenských povestí “Šaliansky Maťko”. Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole. 

     2.kategória: 4.-5.ročník 

     1. Zoja Peláková, 4.A

     2. Hugo Choma, 4.B

     3. Sofia Harčárová, 5.A a Martin Kleban, 4.B

     3.kategória: 6.-7. ročník 

     1. Šimon Grubár, 6.A

     2. Sofia Zara Šalátová, 6.A

     3. neudelené

     Dňa 16. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko aj v 1. kategórii.

     Porotu  tvorili pani učiteľky: D. Fellegiová, K. Graveczová, A. Kolibabová a A. Rohaľová.

     Výsledky:  1. Liliana  Pangrácová – Zdolinská  3. A

                          2. Lukáš Kijovský  3. B

                          3. Tereza Alexovič  3. B

     Víťazom srdečne blahoželáme.