• Anketa - grafický návrh vstupných dverí do školy

    • Ide o výber grafickej úpravy nových, práve osadených, vstupných dverí do školy. Prosíme vás o označenie jedného z piatich ponúkaných návrhov.
     Prosíme učiteľov, žiakov aj rodičov o pomoc pri rozhodovaní o finálnej verzií vzhľadu dverí. Väčšie náhľady obrázkov máte pod anketovou otázkou.

     Anketa - hlasovanie - vyberte jeden z piatich návrhov

     Hlasovanie je ukončené. Ďakujeme za spoluprácu! Keďže už anketu vyplnila väčšina respondentov a ďalšie hlasy už nepribúdajú, hlasovanie sme ukončili, aby sme mohli pristúpiť k ďalším krokom realizácie grafickej úpravy dverí.

      

     Výsledok ankety:

     zo 185 hlasov

     návrh č.1 získal 107 hlasov

     č. 2 - 16 hlasov

     č. 3 - 11 hlasov

     č.4 - 26 hlasov

     č.5 - 25 hlasov

    • Ocenenie v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína

    • Dňa 28.9.2021 sa v DJZ v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Z dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie súťaž bola realizovaná v dištančnej forme prostredníctvom videonahrávky.Veľmi nás potešilo ocenenie našej žiačky Loriány Feciľákovej z 8.A, ktorá získala 3. miesto v prednese poézie v III. kategórii. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy aj okresu!

    • Zmeny v povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest platné od 4.10.2021

    • Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

    • Rodičovská rada a triedne RZ

    • V tomto týždni sa online formou, pomocou videomítingu cez ZOOM uskutoční

     zasadnutie Rodičovskej rady - streda 6.10.2021 o 17:00

     a triedne zasadnutia Rodičovského združenia - štvrtok 7.10.2021

     Triedy 1. stupňa o 16:30  a triedy 2. stupňa o 17:00

     Prihlasovacie údaje dostanete od triednych učiteľov svojích detí

    • OZNAM PRE STRAVNÍKOV v ŠJ

    •      Rodičia žiakov 1.ročníka , ktorí uhradili stravné za obedy alebo desiatu si stravenky môžu vyzdvihnúť vo vestibule školy u vedúcej školskej jedálne dňa 30.09.2021 v čase od 07:30 do 8:00 hod. Ostatní stravníci 30.09.2021 v čase prestávok do 13:30 pri okienku pred vstupom do jedálne.

      

     Vedúca ŠJ

    • Biela pastelka 2021

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka 2021.

     V piatok 24. septembra sa aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky „Biela pastelka“, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život.  Dve dobrovoľníčky – Nikola Siváková a Sarah Kundratová z IX.A triedy s bielo – modrou pokladničkou prešli za dnešné dopoludnie všetky triedy našej školy, vedenie školy, pedagógov a zamestnancov školy.

     Za finančné príspevky v mene zbierky „Biela pastelka“ úprimne ĎAKUJEME! 

     Koordinátorka školskej zbierky Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Súťaže 2021/2022

    • Na Slovensku je veľa obetavých ľudí, ktorí pre naše deti a mládež organizujú súťaže, vymýšľajú otázky, príklady či motivačné texty. Chceme podporiť ich úsilie, lebo sme presvedčení, že takéto súťaže deti obohatia. Nejde ani tak o to, na ktorom mieste dieťa skončí. Ale už to, že sa zapojí napríklad do biologickej olympiády, v ňom môže povzbudiť záujem o danú oblasť. Zároveň mu to dodá sebavedomie – ...no dobre možno iné deti lepšie hrajú futbal, ale ja som zase dobrý v biológii... Navyše veľa súťaží zlepší žiaka vo všeobecných schopnostiach – sformulovať myšlienku, obhájiť si ju – a prípadne pochopiť, kde som sa mýlil. Je veľa dôvodov, ako tieto súťaže môžu deťom pomôcť a je škoda, ak sa veľa rodičov a detí o nich nedozvie. Preto veríme, že EduPage aspoň trochu pomôže spropagovať súťaže medzi žiakmi a rodičmi.

     Cez EduPage vedia žiaci alebo ich rodičia zadať záujem o účasť v jednotlivých súťažiach. Takto sa táto informácia dostane k učiteľom, ktorí sú poverení organizovaním súťaže na škole. Obdobne aj učitelia vedia zaznamenať, prípadne hromadne prihlasovať žiakov na súťaže v ich EduPage stránke. Pre niektoré súťaže bude aj samotné súťaženie prebiehať online cez EduPage. Bude pripravená registrácia súťažiacich, prideľovanie a rozposielanie súťažných kódov,...Ale snažíme sa informovať aj o ostatných súťažiach, EduPage pošle pripomienku o blížiacom sa termíne - dokedy treba úlohy odovzdať, kedy bude súťaž prebiehať, atď.

     Cez EduPage vedia žiaci alebo ich rodičia zadať záujem o účasť v jednotlivých súťažiach. Takto sa táto informácia dostane k učiteľom, ktorí sú poverení organizovaním súťaže na škole. Obdobne aj učitelia vedia zaznamenať, prípadne hromadne prihlasovať žiakov na súťaže v ich EduPage stránke.Pre niektoré súťaže bude aj samotné súťaženie prebiehať online cez EduPage. Bude pripravená registrácia súťažiacich, prideľovanie a rozposielanie súťažných kódov,...Ale snažíme sa informovať aj o ostatných súťažiach, EduPage pošle pripomienku o blížiacom sa termíne - dokedy treba úlohy odovzdať, kedy bude súťaž prebiehať, atď.

     Zoznam súťaží je spoločný pre všetky školy na Slovensku. Nie každá súťaž sa dá zorganizovať aj na našej škole.  A naopak, na našej škole môžu byť žiakom počas šk roka ponúkané aj súťaže, ktoré v tomto celoslovenskom prehľade nie sú.

     Neskôr, pred prvým termínom súťaže bude potrebné, aby tvoj rodič udelil súhlas so spracovaním osobných údajov. Edupage mu toto včas pripomenie cez správu (ak má rodičovský účet edupage)

     Po prihlásení do edupage nájdete súťaže - viď obr. pre zobrazenie na PC alebo smartfóne

      

    • Biela pastelka

    • Dňa 24. septembra 2021 organizuje občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku pod názvom „BIELA PASTELKA“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

     Podporiť nevidiacich a slabozrakých môžete aj vy priamo v priestoroch našej školy dňa  24.09.2021. Prispejme na dobrú vec a spravme dobrý skutok.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • P O P L A T K Y    O K T Ó B E R :

      

        Desiata       18 dní x 0,50 €                             =   9,00 €

        1.stupeň     18 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  22,75 €

        2.stupeň    18  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  24,14 €

        Dospelí      18 dní x 0,86 €   plus 2 € réžia     =  17,48 € 

        Gym.         18 dní x 1,45 €                              =  26,10 €

     Prosíme rodičov, aby pri platení za desiate používali variabilné číslo aké im bolo pridelené na desiate

     a pri platení za obedy variabilné číslo z obedov. Nový záujemca o desiatu si zistí variabilné číslo u vedúcej ŠJ, č. mobil 0911 882 981.

     V počte stravných dní na október je už odpočítaný jeden deň

     za 14.09.2021 keď škola nebola v prevádzke. Žiaci 9.B

     si odpočítajú 7 dní, takže zaplatia iba za 11 dní t.j. 15,53 €.

     Žiaci 8.B si odpočitajú 6 dní, takže zaplatia iba za 12 dní t.j. 16,76 €.

    • Riaditeľské voľno

    • Zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov na základe Usmernenia Ministra školstva a na základe pracovnej porady,

     odporúča riaditeľom  ZŠ  na deň 14. septembra 2021  /utorok/ udeliť riaditeľské voľno,

      Rozhodnutie riaditeľa školy:

     rozhodnutieRS.pdf

     V prevádzke nebude ani školská jedáleň, ani ŠKD.

    • Informácia ohľadom domácich Ag samotestov

    • Vážení rodičia,

     informácia, ktorá zaznela včera v slovenských médiách o tom, že distribúcia Ag testov v SR bola ukončená a všetky školy či zriaďovatelia už dostali požadovaný počet Ag testov nie je pravdivá.

     Okres Bardejov ešte stále čaká na ich naskladnenie.

    • Ponuka krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/2022

    • ákladná škola,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

     Jedným z dôležitých bodov primárnej prevencie je naučiť deti ako zmysluplne tráviť ich voľný čas. Preto sme ponúkli žiakom veľa možností ako aktívne tráviť voľný čas prostredníctvom krúžkovej činnosti, na financovanie ktorej sa využijú vzdelávacie poukazy.

      

     Ponuka krúžkovej činnosti v šk. roku 2021/2022

      

     1. Príprava na PP AJ                              Mgr. Viera Mikulová
     2. Environmentálno-turistický krúžok      Mgr. Mariana Antolíková
     3. Z každého rožka troška II.                  Mgr.  Alena Dzúrová
     4. Z každého rožka troška I.                   PaedDr. Margaréta Prokopovičová
     5. Hravé čítanie                                      Mgr. Anna Rohaľová
     6. Dieťa sa hrá a poznáva svet                p. Jana Kuľková
     7. Pohybové hry a plávanie                    Mgr. Petra Peláková
     8. Plávanie hrou                                      Mgr. Mária Kavuľová
     9. Plávanie hrou                                      Mgr. Alžbeta Kmecová
     10. Judo I.                                                 p. Jaroslav Marušin
     11. Judo II.                                                p. Jaroslav Marušin
     12. Športové hry a turistika                      p. Viera Viszlayová
     13. Matematika pre deviatakov                Mgr. J. Gmiterko a Mgr. M. Kendrová

      

     Vzdelávací poukaz  a  prihlášku do CVČ podpísané zákonným zástupcom odovzdá žiak vedúcemu krúžku alebo triednemu  učiteľovi, najneskôr do 13. septembra 2021 (pondelok).

     Vzdelávací poukaz  a  prihlášku do CVČ dostanú žiaci 10.9.2021. Žiak zakrúžkuje krúžok, ktorý bude navštevovať.

      

      

     Príspevok žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ na školský rok v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č.79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach. 

     Poplatok CVČ: 1,- €/mesačne t. j.  10,- €/ročne (vzdelávací poukaz);

     Druhý krúžok v CVČ je spoplatnený 2,- €/mesačne t. j.  20,- €/ročne  (bez vzdelávacieho poukazu)

      

     Vzdelávacie poukazy + prihlášku do CVČ odovzdať na sekretariát do 14. 9. 2021

      

    • Talentové skúšky pre športové triedy

    • Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

     pozýva piatakov a šiestakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky

     do športovej triedy zameranej na plávanie

      

     Miesto konania: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

     Termín: 17. september 2021

      Čas: 5.B –   9.30 hod.

              6.B – 10.30 hod.

      

      

     Podmienky prijatia:

     • Zvládnutie testov pohybovej a plaveckej výkonnosti (ľah – sed za 1. min., výdrž v zhybe nadhmatom, predklon (cm), hod 1 kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 10m letmo, člnkový beh (4x10m), plávanie 12,5 m voľný spôsob  (šírka bazéna)
     • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti,
     • Žiadosť a informovaný súhlas zákonného  zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy,

     Poznámka: Testy plaveckej výkonnosti sme upravili vzhľadom na epidemiologickú situáciu, kedy sa deti nemali možnosť dostatočne pripraviť na talentové skúšky z plávania.

     Organizačné pokyny: Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky, vhodnú obuv do telocvične.

     O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy www.zsvinbarg.edupage.org alebo osobne v kancelárii riaditeľa školy.

     Viac informácii sa dozviete na webovej stránke školy, osobne alebo telefonicky.

     Cieľom zriadenia športových tried v našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

     Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103-106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých žiakov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozsahu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností  a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

      

     Podmienky prijatia do športovej triedy

     1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
     2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
     3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.

      

     Vyradenie žiaka zo športovej triedy

     Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

     1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
     3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

      

     Zabezpečenie

     Škola má vytvorené personálne, priestorové a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

     Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň.

     Materiálno-technické - ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

     Personálne – učitelia TaŠV a kvalifikovaním tréneri plávania.

    • Antigénové testy

    • OŠaŠ MsÚ v Bardejove Vás chce informovať o distribúcii antigénových testov pre žiakov ZŠ. Na základe tel. rozhovoru s OÚ v Prešove, sa stále čaká na ich naskladnenie. Momentálne sa riešia okresy Humenné a Sabinov. O distribúcii pre Bardejov nás budú informovať. Sledujte naďalej stránku školy.

    • „ZATOČ S ODPADOM“ - nová online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP)

    • !10 mesiacov, 10 výziev, 10-krát odpad na rôzne spôsoby!

     Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Zatoč s odpadom je kampaň, ktorá má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy nakladania s odpadmi. Táto kampaň trvá od 6. septembra do 30. júna 2022 a môže sa do nej zapojiť úplne každý!

     Čaká na Vás 10 výziev, ktoré sa budú postupne odhaľovať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2021 do júna 2022. Tematicky sú výzvy bohaté na informácie, zaujímavosti, aktuálne dianie v oblasti odpadu. Viac informácii nájdete na stránke: https://www.ewobox.sk/home alebo kontaktujte p. uč. Kolesárovú.

    • Oznam - plaváreň

    • Vážení klienti a priaznivci, plaváreň bude otvorená od 6.9.2021 v obmedzenom režime v závislosti od situácie - farby okresu.

     V zelenej a oranžovej farbe budeme v režime ZÁKLAD, čo sa pre potreby  Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. 

     V červenej farbe  budeme v režime OTP - osoby plne očkovaní, , testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID 19 prekonali za ostatných 180 dní.  

     Počet osôb v bazéne:

     - v  zelenej farbe - stupeň monitoring - bez obmedzenia, v našom prípade plavecký bazén 60 osôb, neplavecký bazén 11 osôb

     - v oranžovej farbe - stupeň ostražitosť - max. 10 osôb. 

     - v červenej farbe - 1. stupeň ohrozenia - max. 17 osôb.

    • Nový školský rok

    • Vyberáme z tlačovej besedy ministra školstva B. Gröhlinga o tom, ako bude vyzerať nový školský rok

     Dovolenky

     Vyhláška ÚVZ o príchode zo zahraničia

     • osoba, ktorá prichádza zo zahraničia musí ísť do 14 dňovej karantény okrem očkovaných a prekonaných vrátane mládeže nad 12 rokov,
     • takáto osoba na piaty deň musí ísť na PCR test, ak je negatívny, končí jej karanténa,  
     • ak má dieťa menej ako 12 rokov, postupuje sa podľa toho, či sú rodičia očkovaní,
     • ak sú rodičia očkovaní, dieťa má výnimku z karantény,
     • ak rodičia nie sú očkovaní, má dieťa povinnosť byť v karanténe 14 dní ako jeho rodičia


     Tri pravidlá, ktorými sa riadi MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstvo)

     1. Školy sa nebudú zatvárať plošne (školy sú podľa schváleného Covidautomatu otvorené od zelenej po čiernu farbu, v prípade pozitivity sa zatvoria iba individuálne triedy a tie budú prechádzať na dištančné vzdelávanie
     2. Nástup do školy nie je podmienený testom
     3. Pri pozitívnej osobe sa riadime vyhláškami ÚVZ. Ak žiak príde do kontaktu s pozitívnou osobou, ktorá bola pozitívne testovaná PCR testom 2 dni pred testovaním, ide do domácej karantény


     Financie na dezinfekciu

     • školy dostanú financie na nákup dezinfekcie
     • aj nevyčerpané vzdelávacie poukazy sa môžu použiť na nákup dezinfekcie


     Samotestovanie

     • samotestovanie bude dobrovoľné
     • ministerstvo umožní na začiatku škol. roku dobrovoľné jednorázové testovanie na základe kloktacích PCR testov (testovanie na škole bude od 2. – 5. 09. 2021)
     • počas jesene sa budú môcť využiť Ag testy s krátkymi tyčinkami (na každé dieťa 25 testov)
     • v prípade pozitívneho Ag testu môže rodič požiadať lekára o potvrdenie ochorenia PCR testom, alebo po 14 dňoch požiadať lekára o vykonanie protilátok


     Nástup do školy

     • pri nástupe do školy a po každom prerušení vyučovania predloží rodič vyhlásenie o bezpríznakovosti (nie o bezinfekčnosti),
     • je ho možné nahradiť aj potvrdením od lekára


     Vyučovanie

     • ministerstvo odporúča obmedziť miešanie tried a skupín pri vyučovaní TaŠV,
     • odporúča vyučovať TaŠV aj HV
     • odporúča robiť ranný filter,
     • odporúča využiť viacero vchodov na vstup do školy,
     • odporúča zriadiť izolačná miestnosť, vykonávať pravidelnú dezinfekciu povrchov ...


     Ospravedlnenie z vyučovania

     • rodič môže ospravedlniť z vyučovania žiaka na maximálne päť po sebe idúcich dní
     • nárok na OČR má rodič iba vtedy, ak sa zavrie trieda, lebo žiak je v domácej karanténe, pretože prišiel do kontaktu s pozitívnou osobou
     • nárok na OČR nevzniká, ak rodič ospravedlní žiaka


     Prerušenie vyučovania v triedach

     • osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou dva dni pred testovaním, musia ísť do 14 dňovej domácej karantény
     • ak v triede bude pozitívny žiak, celá trieda pôjde do 14 dňovej karantény a bude sa vzdelávať dištančne
     • riaditeľ školy môže zatvoriť iba celú triedu, nie celú školu


     Pozitívny rodič

     • do karantény idú iba tí, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou dva dni pred testovaním
     • ak je pozitívny rodič, do karantény ide dieťa, ale trieda nejde do karantény


     Školy v prírode, lyžiarske výcviky

     • ministerstvo neodporúča organizovať školy v prírode, lyžiarske výcviky


     ŠKD

     • ministerstvo odporúča minimalizovať miešanie žiakov medzi triedami


     Stravovanie v školskej jedálni

     • ministerstvo odporúča stravovanie v ŠJ po triedach a s minimálnym premiešavaním tried


     Ranný filter

     • ministerstvo odporúča ranný filter pre ZŠ

     pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf