• V domove dôchodcov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album V domove dôchodcov. Projekt V škole aj na lúke mal svoje pokračovanie - vlastnoručne vyrobené mastičky z liečivých bylín, sme boli odovzdať tým čo to potrebujú.

    • V škole aj na lúke

    • Ďalšia zaujímavá aktivita na našej škole

     Vďaka výzve od SPP nadácie “Spravme to spolu“ vypracovalo vedenie Základnej školy na Vinbargu projekt “V škole aj na lúke“, ktorý mal slúžiť na spestrenie výučby a získanie nových poznatkov o bylinkách.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • P O P L A T K Y   za stravu J Ú N - 2022:

      

        Desiata       22 dní x 0,50 €                             =   11,00 €

        1.stupeň     22 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  27,30 €

        2.stupeň    22  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  29,06 €

        Dospelí      22 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia      =  18,72 € 

      

     Poznámka:

     Poplatok za stravu za jún 2022 je potrebné si upraviť o preplatok k 22.05.2022.

     Preplatky k tomuto dátumu sú na stránke školy.

     Preplatky k 30.06.2022 budú tým žiakom , ktorí končia školskú dochádzku

     a nemajú mladších súrodencov vrátené na osobný účet , preto je potrebné

     zaslať číslo účtu. Ostatným žiakom budú preplatky prevedené na september

     2022 a to aj tým , ktorí nepožiadali o vrátenie preplatkov a majú na škole mladších

     súrodencov.

      

     vedúca šj

     preplatky_-_desiata_ziaci.pdf

     preplatky_-_obedy_ziaci.pdf

     preplatky_-_obedy_zamestnanci_a_cudzi.pdf

      

     Platí  sa vždy od 20-tého v mesiaci na nový mesiac aby stihli platby prejsť do konca mesiaca včas.

    • Futbal mladších žiačok

    • Dňa 16.5.2022 sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale mladších žiačok. Našu školu reprezentovali: Sofia Kozáková, Nina Sobeková (5.B), Dorota Červenická, Eliška Lukáčová, Nikola Dochanová, Vanessa Fignárová, Klára vargová (6.B), Veronika Mojdisová, Loriána Magdová (7.A) a Natália Pangracová zo 7.B triedy. Dievčatá sa umiestnili na 3. mieste.

     Srdečne blahoželáme!

    • Výsledky talentových skúšok

    • Výsledky talentových skúšok do triedy s rozšíreným

     vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v piatom ročníku ZŠ

     Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme v novej triede veľa úspešne odplávaných kilometrov pri reprezentácii našej školy.

     Žiaci, ktorí talentovým skúškam nevyhoveli, budú môcť svoje schopnosti rozvíjať na hodinách plávania v rámci hodín TaŠV a CVČ. V prípade zlepšenia bude možnosť preradenia žiaka do športového programu.

      

    • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

    • Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

     vyhlasuje

     výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

     Základnej školy, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov

     s predpokladaným nástupom 1. augusta 2022

      

     A/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača:

     • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
     • predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     B/ Iné kritéria a požiadavky uchádzača:

     • bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
     • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
     • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
     • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     C/ Požadované doklady:

     • písomná prihláška do výberového konania,
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
     • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
     • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • informovanie dotknutej osoby pre účely výberového konania zverejnené na webovej stránke mesta Bardejov, v sekcii oddelenia školstva a športu,
     • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
     • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

     Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Bardejove najneskôr

     do 08. júna 2022 do 12.00 hod. (najneskorší dátum poštovej pečiatky)

     na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

     s vyznačením na obálke:

     „Výberové konanie – Základná škola, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16,

     Bardejov - neotvárať“

      

     Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil stanovené podmienky.

      

     V Bardejove 16. 05. 2022

      

                                                                                                               MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                   primátor mesta

      

    • English Star 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album English Star 2022.

     Dňa 5. mája 2022 sa v škole uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej sútaže z angličtiny English Star. Do sútaže sa zapojilo spolu 72 detí (I. aj II. stupeň) , čo svedčí o ich nadšení pre súťaživosť aj o pozitívnom vzťahu k anglickému jazyku.

     Výsledky sútaže ako aj mená ocenených sa dozvieme koncom šk. roka, a to v júni 2022. Všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť a prajeme veľa šťastia vo vyhodnocovaní ako aj v  žrebovaní o množstvo zaujímavých cien. 

    • Talentové skúšky - plávanie

    • Talentové skúšky

     do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním

     na plávanie v piatom ročníku ZŠ

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     pozývame žiakov štvrtého ročníka ZŠ, ktorí majú radi plávanie a vodné športy  na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v školskom roku 2022/2023.

     Na talentové skúšky sa môžu prihlásiť všetci žiaci základnej školy, ktorí v tomto školskom roku navštevujú štvrtý ročník, teda budúci piataci.

     Miesto

     • talentové skúšky sa budú konať v telocvični ZŠ, Nám, arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov a na Krytej plavárni Vinbarg, Bardejov (plaváreň sa nachádza v priestoroch školy)

     Termín

     • 16. mája 2022 o 14.00 h

     Organizačné pokyny: rodič potvrdí účasť svojho dieťaťa na talentových skúškach emailom na adrese: zsvinbarg16@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0544746271, mobil: 0903252399 alebo osobne na sekretariáte školy v čase od 07.00 – 15.00 h najneskôr do 13. mája 2022 do 14.00 h

     • žiak príde na talentové skúšky v sprievode rodiča / zákonného zástupcu
     • žiak si so sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku, uterák, hygienické potreby, športové oblečenie a športovú obuv

     Podmienky prijatia

     • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
     • úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti

     O úspešnom zvládnutí talentovej skúšky budú rodičia informovaní emailom, telefonicky, prostredníctvom webovej stránky www.zsvinbarg.edupage.org., alebo osobne na sekretariáte riaditeľstva školy hneď po vyhodnotení, najneskôr do 18. mája 2022. Cieľom plávania na našej škole je vychovávať žiakov nielen k pozitívnemu  vzťahu k plávaniu, ale i k aktívnemu prístupu k športu, telesnému zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

    • Výstup na Maguru

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výstup na Maguru.

     Členovia Environmentálno-turistickeho krúžku pod vedením p. Antolikovej sa zúčastnili 46. ročníka výstupu na Stebnicku Maguru.

    • Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • V dňoch 27. 4. – 28. 4. 2022 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V DJZ vystúpili aj žiaci našej školy, víťazi okresného kola,  Šimon Grubár z 5. A a Loriána Feciľákova z 8. A, ktorí našu školu reprezentovali a odniesli si množstvo neoceniteľných zážitkov a skúseností.

     Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšej umeleckej činnosti!

    • OPÄŤ ÚSPEŠNÍ V OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

    • Dňa 21.4.2022 sa konalo prezenčnou formou okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D-TP. Táto kategória je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl. Súťaž spočíva v riešení praktických úloh z biológie a teoretického testu. Našu školu reprezentoval Samuel Špirko (VII.B), ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. Úspešnou riešiteľkou bola aj Charlotta Baranová (VII.A). Obidvom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Ján Ďurica u nás, 27.4.2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ján Ďurica u nás.

     Stredajší deň 27. 4. 2022 sa niesol v športovom duchu. Našu  základnú školu navštívil bývalý slovenský  futbalový reprezentant Ján Ďurica , ktorý hrával na pozícií stredného , príležitostne aj ľavého obrancu. Vďaka jeho prítomnosti ,žiaci okúsili výbornú futbalovú atmosféru , ktorá bola spojená aj s ukážkou dresov slávnych  svetových futbalistov ( Messi, Ronaldo, Piqué ).

      Ako správni športovci sa naši žiaci nenechali zahanbiť ,a predviedli čo dokážu v štafetových pretekoch, strieľaní na bránku a priateľskom futbalovom zápase.

     Dnešný deň im budú pripomínať  aj spoločné fotografie a autogramy na kartičkách , dresoch a loptách.