• Nebuď otrok drog

    • Opýtaj sa hviezdy - súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

    • Aktuálne informácie

    • Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

     Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

     Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

     Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

     Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

     Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

     Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

     KLASIFIKÁCIA

     Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

     TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

     „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

     PRIJÍMACIE KONANIE

     Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

     Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

      

    • Poďakovanie

    • Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

     V Bardejove, dňa 23.decembra 2020

      

        Vážená pani Mgr. Jana Harčarová, vážená pani Mgr. Jana Ivančová, vážená pani Mgr. Mária Hudáková a vážený pán Marek Kovaľ,

       dovoľte mi, aby som sa Vám, dnes už bývalým členom Rady školy pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, úprimne poďakoval za Vašu prácu v tomto orgáne školskej samosprávy.

        Našu spoluprácu, aj keď netrvala celé Vaše funkčné obdobie, hodnotím ako veľmi úspešnú, korektnú a zodpovednú.

        Vysoko si cením predovšetkým Vašu ochotu pomáhať a spolupracovať a tak prispievať k ďalšiemu rozvoju našej školy. Nemuseli sme, našťastie, riešiť žiadne vážne problémy, ale z našich stretnutí som cítil Vašu ochotu a pripravenosť popasovať sa s akoukoľvek nepriazňou osudu. Vaše podnety, návrhy a pohľad z „druhej strany“ nám neraz pomohli vyriešiť problém či odstrániť nedostatky v našom spoločnom úsilí skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces i jeho materiálno-technické zabezpečenie na našej škole.

        Verím, že aj po uplynutí Vášho funkčného obdobia ostanete aj naďalej priateľmi a podporovateľmi našej školy.

        Milé dámy, vážený pane,

     dovoľte mi, aby som Vám v tomto krásnom a čarovnom vianočnom čase zaželal v mene našej školy pokojné a požehnané vianočné sviatky.

        Ešte raz vďaka za dobrú spoluprácu.

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Vianočné prázdniny

    • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR budú

     VIANOČNÉ PRÁZDNINY

     v čase od 21.12.2020 (pondelok) do 08.01.2021 (piatok).

     Sledujte aj naďalej našu stránku, budeme vás priebežne informovať. Prosíme rodičov žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí ešte nevyplnili dotazník posielaný 17.12., aby tak urobili najneskôr do pondelka do 8:00

     Dúfame, že sa zdraví budeme môcť stretnúť v novom roku v priestoroch školy. Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia v novom roku  2021.

    • Advent 2020 dištančne

    • Aj tak žiaci počas dištančného vyučovania pracovali na hodinách náboženskej výchovy a prežívali adventné obdobie pri zhotovení adventných vencov a adventných kalendárov.
      

    • Dotazník pre rodičov žiakov 5. - 9. ročníka

    • V súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu.

     Po prihlásení do edupage ho nájdete medzi notifikáciami (správami) - bol poslaný dnes 17.12.2020 predpoludním a vypĺniť ho je potrebné najneskôr do 21.12.2020 do 8:00

   • Smernica RŠ č. 11 - dodatok ku školskému poriadku
    • Smernica RŠ č. 11 - dodatok ku školskému poriadku

    • Tento Dodatok dopĺňa Školský poriadok školy s cieľom zabezpečiť efektívnu prácu učiteľov a žiakov počas dištančného vzdelávania v snahe pripraviť žiakov do života v rámci novej kultúry „home office“ .

    • Pytagoriáda 2020

    • Do galérie Pytagoriáda 2020 boli pridané fotografie.

     V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili súťaž v škole, žiaci 5. až 8. ročníka riešili príklady online. Do súťaže sa zapojilo celkovo 70 žiakov.

     Výsledky najúspešnejších:

     kategória P3

           1. miesto - Patrik Podubinský , 3.A

           2. miesto - Gregor Červenický, 3.A

           2. miesto - Martin Michalek, 3.A;

     kategória P4

           1. miesto - Nina Sobeková, 4.B

           2. miesto - Patrik Šoth, 4.B

         

     kategória P5

           1. miesto - Martin Huk, 5.A

           2. miesto - Nina Chomová, 5.A

           3. miesto - Natália Sofia Vadászová, 5.B

     kategória P6

           1. miesto - Samuel Špirko, 6.B

           2. miesto - Charlote Šoltýsová, 6.A

           3. miesto - Alexandra Lukáčová, 6.B

      kategória P8

           1. miesto - Damián Ivančo, 8.B

      

     Všetkým víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme

    • Otázky pre riaditeľa školy

    • Vážení rodičia,vzhľadom na súčasnú zložitú pandemickú situáciu a nejasnú budúcnosť jej ďalšieho vývoja ako aj veľmi obmedzené možnosti osobnej komunikácie Vám ponúkam možnosť pýtať sa riaditeľa školy na aktuálne otázky výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho materiálno-technického i personálneho zabezpečenia v našej škole. Vaše otázky mi, prosím, posielajte cez správy edupage vždy do konca pracovného týždňa. Na položené otázky budem odpovedať vždy v pondelok do 14.00 h. Vaše otázky, ktoré môžu zaujímať aj ostatných rodičov, budeme anonymne zverejňovať na našej webovej stránke v rubrike „Vy sa pýtate, my odpovedáme“.Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Úspech na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dištančné vyučovanie síce prináša mnohé obmedzenia, no zastaviť túžbu po vzdelávaní a osobnostnom raste nejedného školáka veru nedokáže. Aj preto neustále prebiehajú rozličné súťaže či olympiády, ktoré posúvajú tých šikovných stále ďalej a ďalej. Čoho príkladom je i 2. miesto na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde Katarína Hopková, žiačka 8. B, zasa potvrdila kvalitu našej školy. Hravo totiž dokázala vymazať hendikep jedného ročníka a rovnocenne súperila, ba porazila väčšinu deviatakov z mesta a okolitých dedín. Čo dokazuje, že žiaden vírus či nepriazeň osudu nedokážu zabrániť mladým v učení, ak o to naozaj stoja! Vtedy len stačí podať pomocnú ruku a úspech sa zaručene dostaví...

     Katka na výlete aj s p. tr. učiteľkou

    • Rodičovské združenie - online

    • Rodičovské združenie

     Zasadnutie triedneho rodičovského združenia sa uskutoční v termínoch: 9. ročník - piatok 11.12.2020 o 17:00 online formou pomocou aplikácie ZOOM. 1. až 8. ročník - pondelok 14.12.2020 o 17:00 takisto online formou pomocou aplikácie ZOOM. Presnejšie pokyny vám oznámia triedni učitelia vašich detí prostredníctvom edupage stránky školy.

    • Stanovisko mestského krízového štábu

    • Na základe vykonaného prieskumu o záujme rodičov o možnosť otvorenia prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl, na základe uznesenia vlády , rozhodnutia ministra školstva a stanovených podmienok Úradom verejného zdravotníctva, kedy názor vyslovilo 40% z celkového počtu oslovených rodičov, ako aj na základe každým dňom narastajúceho počtu nakazených, identifikovaných PCR a antigénovými testami, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom k tomu, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa, vrátane obslužného personálu, napriek obrovskej snahe, pristúpil krízový štáb k rozhodnutiu (po dvojdňovom rokovaní), že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, z dôvodu nemožnosti technicko-organizačného zabezpečenia testovania, nárastu počtu   infikovaných , ale aj na základe nízkeho záujmu, bude  II. stupeň ZŠ naďalej - do doby zimných prázdnin - pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

     Všetko úsilie od tejto chvíle budeme venovať prípravám na nástup žiakov II..stupňa ZŠ po zimných prázdninách, aj keď dodnes nie sú stanovené podmienky. Budeme vychádzať z doposiaľ dostupných informácii, ale najmä budeme sa riadiť pravidlami, ktoré budú veríme, že čoskoro, zverejnené, aby sme mali k dispozícii primeranú dobu na prípravu.

     Aj toto rozhodnutie smeruje k tomu, aby Bardejovčania mohli prežiť pokojné Vianoce a v januári sa deti mohli bezpečne vrátiť do školských lavíc.

      

      

                                                                                                   Krízový štáb Mesta Bardejov

    • Pytagoriáda 2020 - školské kolo pre 5. až 8. ročník bude online

     • Toto sú podrobné pokyny pre žiakov 5. až 8. roč. k matematickej Pytagoriáde. Prihlasení žiaci dostanú tieto pokyny ešte aj cez správu v edupage. V najbližších dňoch dostanú cez edupage aj prihlasovací kód. Keďže súťažiacich by malo byť pomerne veľké množstvo, dávame tieto informácie aj tu, aby o pripravovanej súťaži vedeli aj ostaní učitelia a rodičia.
     • V online súťažnom kole sa môže zúčastniť iba žiak, ktorého škola do súťaže zaregistrovala.
     • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
     • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
     • Test na školské kolo Pytagoriády pre kategóriu  P5 piataci  bude sprístupnený v stredu 9.12.2020 v čase od 9:00 do 12:00, pre kategóriu P6 - P8, teda šiestakov, siedmakov a ôsmakov vo štvrtok 10.12.2020 v čase od 9:00 do 12:00. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a súťažiť.
     • V školskom kole súťažiaci riešia 15 úloh, čas na vypracovanie testu je maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 13:00.
     • Každý správny a úplný výsledok úlohy (bez ohľadu na postup riešenia) je hodnotený ako 1 bod.
     • V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé ním ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené ako 1 bod.
     • Súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas.
     • Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené príklady a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh.
     • Súťažiaci nepoužíva pri riešení kalkulačku, matematické tabuľky ani iné elektronické či iné pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží alebo stránky, na ktorej prebieha súťaž.
     • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
     • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “hotovo”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “hotovo”.
    • SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS 1. DECEMBER 2020

    • HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 nezávislé na sebe vedecké tímy dr. Gallo v USA a dr. Montagneir vo Francúzsku. Je to druhovo špecifický vírus, prenesený iba z človeka na človeka. Vírus HIV sa prenáša priamym kontaktom s infikovaným telesnými tekutinami. Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. A ako sa chrániť pred vírusom? Dôležité je vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov, vernosť, mať jedného stáleho sexuálneho partnera a v neposlednom rade vyhýbať sa drogám a spoločnému používaniu hygienických potrieb ako sú žiletky, ihly a podobne.

     Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho pripomína práve dnes 1. Decembra.

     Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV/AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi, je začlenená do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

     Pripomeňme si aj mi tento dôležitý deň, či už nosením červeného alebo bieleho trička, nosením červenej stužky, vytvorením náramku priateľstva v bielo - červenej farbe a jeho darovanie.

    • Milión detí sa modlí ruženec 2020

    • Práce žiakov 5. a 6. ročníka z náboženskej výchovy počas dištančného vyučovania - žiaci sa zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete".  Keďže sa nemohli zapojiť modlitbou fyzicky, tak aspoň kresbou či zhotovením ruženca.