• Plán zasadnutí žiackeho parlamentu školský rok 2021/2022
   • Plán zasadnutí žiackeho parlamentu školský rok 2021/2022

   • 22.09.2021 17:59
   • Plán zasadnutí žiackeho parlamentu

    školský rok 2021/2022

   • September    

    • Úvodné zasadnutie žiackeho školského parlamentu, predstavenie jeho členov
    • Oboznámenie sa so stanovami a štatútom ŽŠP
    • Schválenie stanov a štatútu ŽŠP
    •     Voľba predsedu a podpredsedu ŽŠP
    • Rozdelenie funkcií
    • Tvorba plánu zasadnutí a aktivít ŽŠP
    • Európsky týždeň športu

    Október

    • Vytvorenie informačnej nástenky
    • Schválenie plánu činnosti ŽŠP
    • Školský poriadok a jeho dodržiavanie
    • 16. október - Svetový deň výživy

    November

    • 9. 11. - Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu
    • 20.11.- Aby bolo deti lepšie počuť / spolupráca s UPSVaR
    • 21.11. - Svetový deň pozdravov
    • 30.11. - Deň počítačovej bezpečnosti

    December

    • Svetový deň boja proti AIDS
    • Vianočná pohľadnica / školská výtvarná súťaž
    • Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

    Január

    • 24. január - Medzinárodný deň komplimentov a slušného správania
    • 27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, rozhlasová relácia

    Február

    • 6. február - Svetový deň bez mobilu
    • Svetový týždeň priateľstva - Vzťahy a priateľstvá v triede
    • Valentínska pošta

    Marec

    • Farbami proti rasizmu
    • Deň učiteľov (rozhlasová relácia)
    • 22. marec – Medzinárodný deň vody (výtvarná súťaž, aktivity v triedach)

     

    Apríl

    • 22. apríl - Deň Zeme
    • 2. apríl - Svetový deň povedomia o autizme / Deň v modrom
    • 11. apríl - Deň narcisov – deň boja proti rakovine

    Máj

    • 15. máj - Svetový deň rodiny ( rozhlasová relácia)
    • Šikanovanie sa môže týkať aj nás – beseda a výtvarná súťaž v spolupráci s UPSVaR
    • Spolu proti drogám - Volejbalový turnaj

    Jún    

    • MDD
    • Športový deň / rodinné preteky
    • Parlament na cestách
    • Vyhodnotenie činnosti parlamentu

    Celoročne:

    • Kontrola čistoty tried, udržiavanie čistoty interiéru a exteriéru školy, šetrenie elektrickej energie a vody.
    • Pomoc žiakom dodržiavať Školský poriadok

     

    Výbor ŽŠP zasadá online prvý štvrtok v  mesiaci.

    Predkladaný plán činnosti žiackeho parlamentu je orientačný, počas školského roka sa bude aktualizovať a dopĺňať podľa požiadaviek a aktuálnych tém.

     

    V Bardejove 22.9.2021                                            Predseda ŽŠP Klaudia Hnidenková

                                                                                     Koordinátor ŽŠP Mgr. Mariana Antolíková

   • Naspäť na zoznam článkov