• Výsledky talentových skúšok

  • Vyhodnotenie talentových skúšok

    

   5.B trieda

   P.Č.

   Meno a priezvisko

   Body spolu

   Poradie

    
    

   1.

   Balaščáková Soňa

   28 / 97

   9

    

   2.

   Feciľak Rastislav

   45 / 123

   2

    

   3.

   Kleban Michal

   40 / 115

   4

    

   4.

   Kolcunová Liana

   35 / 103

   7

    

   5.

   Kozáková Sofia

   43 / 120

   3

    

   6.

   Kvašňák Richard

   27 / 91

   11

    

   7.

   Marcinčin Oliver

   35 / 107

   6

    

   8.

   Pekár Tobias František

   32 / 96

   10

    

   9.

   Révay Martin

   18 / 76

   12

    

   10.

   Sobeková Nina

   50 / 128

   1

    

   11.

   Straka Sebastián

   30 / 96

   10

    

   12.

   Šalatova Michaela

   36 / 109

   5

    

   13.

   Šidelský Róbert

   46 / 120

   3

    

   14.

   Zuščák Filip

   33 / 100

   8

    

    

   Vyhodnotenie talentových skúšok

    

   6.B trieda

    

   P.Č.

    

   Meno a priezvisko

   Body spolu

   Poradie

    
    

   1.

   Dochanová Nikola

   54 / 128

   2

    

   2.

   Fek Timotej

   48 / 121

   5

    

   3.

   Fignárová Vanessa

   48 / 121

   5

    

   4.

   Hasmandová Victoria

   44 / 113

   7

    

   5.

   Hudák Tadeáš

   40 / 109

   9

    

   6.

   Isák Filip

   39 / 99

   13

    

   7.

   Kendrová Vanesa

   40 / 106

   12

    

   8.

   Kendrová Veronika

   35 / 97

   14

    

   9.

   Kozák Tomáš

   50 / 120

   6

    

   10.

   Lizák Šimon

   55 / 130

   1

    

   11.

   Lukáčová Eliška

   48 / 123

   4

    

   12.

   Olšanský Dávid

   43 / 111

   8

    

   13.

   Paulová Barbora

   39 / 107

   11

    

   14.

   Stronček Jozef

   35 / 93

   15

    

   15.

   Vadászová Natalie Sofia

   49 / 125

   3

    

   16.

   Vargová Klára

   44 / 108

   10

    

    

    

    

    

    

  • Talentové skúšky

  • Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

   pozýva piatakov a šiestakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky

   do športovej triedy zameranej na plávanie

    

   Miesto konania: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

   Termín: 17. september 2021

    Čas: 5.B –   9.30 hod.

            6.B – 10.30 hod.

   Podmienky prijatia:

   • Zvládnutie testov pohybovej a plaveckej výkonnosti (ľah – sed za 1. min., výdrž v zhybe nadhmatom, predklon (cm), hod 1 kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 10m letmo, člnkový beh (4x10m), plávanie 12,5 m voľný spôsob  (šírka bazéna)
   • Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti,
   • Žiadosť a informovaný súhlas zákonného  zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy,

   Poznámka: Testy plaveckej výkonnosti sme upravili vzhľadom na epidemiologickú situáciu, kedy sa deti nemali možnosť dostatočne pripraviť na talentové skúšky z plávania.

   Organizačné pokyny: Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky, vhodnú obuv do telocvične.

   O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy www.zsvinbarg.edupage.org alebo osobne v kancelárii riaditeľa školy.

   Viac informácii sa dozviete na webovej stránke školy, osobne alebo telefonicky.

   Cieľom zriadenia športových tried v našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

   Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103-106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých žiakov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozsahu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností  a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

   Podmienky prijatia do športovej triedy

   1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
   2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
   3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.

   Vyradenie žiaka zo športovej triedy

   Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

   1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

   Zabezpečenie

   Škola má vytvorené personálne, priestorové a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

   Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň.

   Materiálno-technické - ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

   Personálne – učitelia TaŠV a kvalifikovaním tréneri plávania.

  • Krytá plaváreň Vinbarg

  • Milí žiaci, vážení rodičia,

   uvoľňovanie protipandemických opatrení a otváranie prevádzok v našej krajine umožnil aj znovuotvorenie krytých bazénov a plavárni.

   V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že v mesiaci máj 2021 plánujeme s postupným otvorením prevádzky Krytej plavárne Vinbarg, zatiaľ iba pre žiakov I. a II. stupňa našej školy,  ktorá je od októbra 2021 v správe ZŠ Vinbarg.

   Otvorenie plavárne bude v súvislosti s epidemiologickou situáciou spojené s dodržiavaním prísnych opatrení a bude sa riadiť osobitným režimom v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 186 zo 16. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

   Vyučovanie plávania, ktoré na našej škole zabezpečuje kvalifikovaný tréner plávania, upravuje Koncepcia rozvoja plávania na ZŠ Vinbarg. Cieľom tejto koncepcie je, aby sa každý žiak našej školy naučil plávať, zdokonaľoval sa v plávaní a mal možnosť povýšiť svoju plaveckú zručnosť na športovú úroveň (v športových triedach). V tejto zložitej pandemickej situácii však nebudeme môcť hneď od začiatku naplniť túto koncepciu vo všetkých jej bodoch, ale máme veľkú ambíciu, začať v maximálne možnej miere pracovať so žiakmi, učiť ich plávať, zdokonaľovať ich v plávaní a postupne plniť zámery a ciele tejto koncepcie.

   Vážení rodičia,

   chcem Vás ubezpečiť, že rozhodnutie o tom, či v tejto situácii „pustíte svoje dieťa do vody“ alebo nie, bude len a len na Vás. Svoje rozhodnutie vyjadrite na osobitnom tlačive, ktoré nájdete na stránke našej školy alebo si ho vyzdvihnete na našej vrátnici. Zároveň zdôrazňujem, že jedno z prvých opatrení vyplývajúce z Vyhlášky ÚVZ, ktoré stanovuje maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov (žiakov), budeme v plnom rozsahu rešpektovať a prísne sledovať. Ďalšie opatrenia budú súčasťou osobitného dodatku k prevádzkovému poriadku plavárne, ktorý bude zverejnený pri vstupe do plavárne, na stránke školy i webovej stránke plavárne, ktorá sa pripravuje a v týchto dňoch jej príprava finišuje.

   Milí žiaci,

   verím, že Vás správa o otvorení plavárne na našej škole potešila a využijete túto jedinečnú možnosť naučiť sa pod dohľadom kvalifikovaného trénera plávania plávať, zdokonaľovať sa v plávaní, zlepšiť svoju kondíciu a urobiť niečo dobré pre svoje zdravie.

   Tešíme sa na Vás a buďte zdraví!

    

   Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

   Informovany_suhlas_rodica_-_plavanie.pdf

   Vyucovanie_plavania.pdf 

   • Plaváreň Vinbarg v našej škole

   • Pravdepodobný termín otvorenia bazénu - október 2020

    Samostatná stránka Plavárne Vinbarg sa pripravuje

     

     

  • Športové triedy

  • Cieľom zriadenia športových tried v našej škole  je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

    

   Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103 – 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozvrhu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

    

   Podmienky prijatia do športovej triedy

    

   1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
   2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
   3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.
   4. Povinné psychodiagnostické vyšetrenie.

    

   Vyradenie žiaka zo športovej triedy

    

   Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

    

   1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

    

   Zabezpečenie

    

   Škola má vytvorené personálne, priestorové  a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

    

   Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň, v letných mesiacoch letné kúpalisko.

    

   Materiálno – technické – ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

    

   Personálne – učitelia TSV a kvalifikovaní tréneri plávania.