• Krytá plaváreň Vinbarg

  • Milí žiaci, vážení rodičia,

   uvoľňovanie protipandemických opatrení a otváranie prevádzok v našej krajine umožnil aj znovuotvorenie krytých bazénov a plavárni.

   V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že v mesiaci máj 2021 plánujeme s postupným otvorením prevádzky Krytej plavárne Vinbarg, zatiaľ iba pre žiakov I. a II. stupňa našej školy,  ktorá je od októbra 2021 v správe ZŠ Vinbarg.

   Otvorenie plavárne bude v súvislosti s epidemiologickou situáciou spojené s dodržiavaním prísnych opatrení a bude sa riadiť osobitným režimom v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 186 zo 16. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

   Vyučovanie plávania, ktoré na našej škole zabezpečuje kvalifikovaný tréner plávania, upravuje Koncepcia rozvoja plávania na ZŠ Vinbarg. Cieľom tejto koncepcie je, aby sa každý žiak našej školy naučil plávať, zdokonaľoval sa v plávaní a mal možnosť povýšiť svoju plaveckú zručnosť na športovú úroveň (v športových triedach). V tejto zložitej pandemickej situácii však nebudeme môcť hneď od začiatku naplniť túto koncepciu vo všetkých jej bodoch, ale máme veľkú ambíciu, začať v maximálne možnej miere pracovať so žiakmi, učiť ich plávať, zdokonaľovať ich v plávaní a postupne plniť zámery a ciele tejto koncepcie.

   Vážení rodičia,

   chcem Vás ubezpečiť, že rozhodnutie o tom, či v tejto situácii „pustíte svoje dieťa do vody“ alebo nie, bude len a len na Vás. Svoje rozhodnutie vyjadrite na osobitnom tlačive, ktoré nájdete na stránke našej školy alebo si ho vyzdvihnete na našej vrátnici. Zároveň zdôrazňujem, že jedno z prvých opatrení vyplývajúce z Vyhlášky ÚVZ, ktoré stanovuje maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov (žiakov), budeme v plnom rozsahu rešpektovať a prísne sledovať. Ďalšie opatrenia budú súčasťou osobitného dodatku k prevádzkovému poriadku plavárne, ktorý bude zverejnený pri vstupe do plavárne, na stránke školy i webovej stránke plavárne, ktorá sa pripravuje a v týchto dňoch jej príprava finišuje.

   Milí žiaci,

   verím, že Vás správa o otvorení plavárne na našej škole potešila a využijete túto jedinečnú možnosť naučiť sa pod dohľadom kvalifikovaného trénera plávania plávať, zdokonaľovať sa v plávaní, zlepšiť svoju kondíciu a urobiť niečo dobré pre svoje zdravie.

   Tešíme sa na Vás a buďte zdraví!

    

   Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

   Informovany_suhlas_rodica_-_plavanie.pdf

   Vyucovanie_plavania.pdf 

   • Plaváreň Vinbarg v našej škole

   • Pravdepodobný termín otvorenia bazénu - október 2020

    Samostatná stránka Plavárne Vinbarg sa pripravuje

     

     

  • Športové triedy

  • Cieľom zriadenia športových tried v našej škole  je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

    

   Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103 – 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozvrhu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

    

   Podmienky prijatia do športovej triedy

    

   1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
   2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
   3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.
   4. Povinné psychodiagnostické vyšetrenie.

    

   Vyradenie žiaka zo športovej triedy

    

   Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

    

   1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

    

   Zabezpečenie

    

   Škola má vytvorené personálne, priestorové  a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

    

   Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň, v letných mesiacoch letné kúpalisko.

    

   Materiálno – technické – ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

    

   Personálne – učitelia TSV a kvalifikovaní tréneri plávania.