• Aké úlohy má školský podporný tím?

    • Aké úlohy má školský podporný tím?

     Tím podporuje na škole žiakov a učiteľov aj tým, že pomáha spolu s vedením školy nastavovať procesy v škole, ktoré ovplyvňujú následnú prácu podporného tímu:

     • vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov (napr. nástup prvákov, prechod piatakov, podpora deviatakov, kariérny rozvoj žiakov, integrácia, príchod nového žiaka, zápis do 1. ročníka),
     • realizovanie spätnej väzby, sociometrie tried, klímy učiteľského zboru,
     • poradenstvo, podpora a vzdelávanie učiteľov a rodičov. Podpora vedenia školy pri napĺňaní vízie a smerovaní školy,
     • preventívne a depistážne programy (napr. besedy,  ranné kruhy, školské sústredenia a iné),
     • mediácia konfliktov (s využitím nenásilnej komunikácie), pravidelná individuálna reflexia so žiakmi,
     • cielená intervencia – reedukácia porúch učenia, skupinová i individuálna podporná terapia (arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, terapia hrou...),
     • mentoring a supervízia asistentov, podpora triednych učiteľov,
     • aktívna spolupráca s CPaP/ŠCPaP, sieťovanie s inými subjektmi (kuratela, polícia, lekári),
     • pravidelné tímové porady, intervízie, supervízie, prípadové konferencie, vzdelávanie tímu.