• Náplň práce členov školského podporného tímu

    • Náplň práce členov školského podporného tímu

     Školský špeciálny pedagóg:  poskytuje odborné činnosti v rámci orientačnej špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom so ŠVVP. Pripravuje podklady a spolupracuje s  odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiaka a pedagogickým zamestnancom školy. Podieľa sa na príprave IVVP pre žiakov so ŠVVP a jeho aplikáciou v praxi.

     Školský psychológ:  vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa. Viac informácií o práci školského psychológa a možnostiach podpory nájdete na stránke školského psychológa – https://zsvinbarg.edupage.org/a/skolsky-psycholog

     Výchovný poradca:    spolupracuje  s triednymi učiteľmi pri informovaní o žiakoch s výchovno-vzdelávacími problémami a s problémami vo výchove a vývine osobnosti. Zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity. Podľa potreby sprostredkúva žiakom psychologické a iné odborné služby a starostlivosť. Viac informácií o výchovnom poradenstve sa nájdete na stránkehttps://zsvinbarg.edupage.org/a/vychovne-poradenstvo