• ...Žijem medzi Vami. Na prvý pohľad som taký ako Vy. Vidím, počujem, smejem sa,

    plačem, ale predsa som iný...

    SOM AUTISTA...

    Autizmus je pervazívna vývinová porucha (zasahujúca celkový vývin dieťaťa), prejavujúca sa poruchami v oblastiach komunikácie, sociálnych vzťahov a predstavivosti. Okolitý svet je pre autistické dieťa zamotaným klbkom príliš hlasných zvukov,  nezrozumiteľných slov, nepochopiteľných gest.

                V súčasnosti máme na škole dve triedy pre žiakov s  poruchami autistického spektra. V triede A1 sú žiaci, ktorí majú autizmus s mentálnym postihnutím a v triede A2  sú žiaci s autizmom bez mentálneho postihnutia. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov je predovšetkým rozvíjať ich individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti potrebné pre ich praktický život a maximálne možné začlenenie sa do spoločnosti. Žiaci sú vzdelávaní podľa individuálnych  vzdelávacích programov. Obsah i ciele obsiahnuté v predmetoch prispôsobujeme individuálnym osobitostiam každého žiaka. Pri práci so žiakmi využívame metódu programu TEACCH a terapeuticko-relaxačnú metódu SNOEZELEN, ktorú škola zriadila v spolupráci s Občianskym združením NEVYAUTUJ AUTISTU. Využívame aj muzikoterapiu, arteterapiu, psychomotorickú terapiu a ďalšie. Potrebná je aj vizuálna podpora (alternatívna komunikácia v podobe symbolov, obrázkov, predmetov). Veľmi dôležité je uplatňovanie primeranosti nárokov na základe tých dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky.  Zvyšovať tým  jeho šance na zlepšovanie kvality života.  Individuálne a v rámci  intervencie so žiakmi pracuje  aj logopéd a školský psychológ.  V budúcom  školskom roku máme  v pláne  spolupracovať aj s fyzioterapeutom. Počas vyučovania máme možnosť využiť telocvičňu, PC učebňu, školský bazén a herňu.  Sociálne zručnosti podnecujeme kontaktom s deťmi zo ZŠ, kde si trénujeme nácvik rôznych sociálnych situácií a vzájomnú akceptáciu. So žiakmi robíme aj nácviky v prirodzenom prostredí, preto je súčasťou vyučovania aj tréning cestovania v MHD, vlakom, návšteva obchodu, pošty a pod.

     

    Pozvánka