• zdravotný význam plávania

    • Zdravotný význam plávania:

      

     • Plávanie je ideálna pohybová aktivita, ktorou možno kompenzovať pracovné  zaťaženie dospelých. Osobitný význam má plávanie pre harmonický a správny vývoj detí,
     •  plávanie je jeden z najzdravších a najpríjemnejších športov. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja základné funkcie ľudského organizmu ako plávanie, ktoré priaznivo pôsobí na rozvoj srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, nervového a pohybového aparátu, metabolizmu a žliaz s vnútornou sekréciou. Niekoľkonásobné zvýšenie energetického výdaja organizmu spôsobuje už len vstup do vodného prostredia a splývavá poloha bez pohybu končatín.
     • Plávaním sa odstraňujú rôzne nedostatky a chyby v držaní tela. Deti, ktoré majú chrbticu pri sedení v škole väčšinou do značnej miery skrivenú, si ju pri plávaní napravia a uvoľnia. Veľmi častým je výskyt plochých nôh našich detí. Svalstvo končatín sa pri plávaní rytmicky pohybuje a preto lekári – ortopédi odporúčajú pri nedostatkoch a chybách v držaní tela i pri plochých nohách plávanie, hlavne spôsobom kraul a znak.
     • Deti sa vo vode otužujú, čo má veľký význam osobitne pre detský organizmus. Tým, že sa deti stávajú otužilejšími, zvyšuje sa ich odolnosť voči chorobám z prechladnutia. Otužovanie nie je jednorazovou záležitosťou a jeho dôležitou súčasťou je pravidelnosť.

      

      

     Vplyv plávania na organizmus

      

     Srdcovo-cievny systém

     Činnosť srdcovo-cievneho systému je pri plávaní výrazne ovplyvnená horizontálou polohou plávajúceho a jeho ponorením vo vode. Pravidelná činnosť svalov a pravidelné dýchanie uľahčujú cirkuláciu krvi. Pri plávaní je srdce menej namáhané, pretože nemusí prekonávať gravitáciu pri čerpaní krvi z dolných končatín. Pri ponorení do vody s teplotou 18-30 ºC nastáva väčšinou pokles srdcovej frekvencie. Pri ponorení do vody s teplotou 35-37 ºC alebo pod 15ºC srdcová frekvencia stúpa.

      

     Dýchací systém

     Horizontálna poloha tela a tlak vody na hrudník znižujú vitálnu kapacitu pľúc. Tlak vody pôsobí na sťaženie vdychu. Výdych je sťažený vtedy, ak sa koná pod vodou. Dýchacie svaly musia vynakladať väčšie úsilie na prekonanie odporu stlačených dýchacích ciest a pľúc. Zvýšeným úsilím dýchacích svalov v priebehu plávania sa rozvíja dýchací systém a jeho funkcie i celkové zvýšenie vitálnej kapacity pľúc. Dýchanie a jeho frekvencia je pri plávaní organickou súčasťou plaveckej techniky.

      

     Nervový systém

     Vlastnosti vody a predovšetkým vztlak pôsobia na zníženie hmotnosti človeka, ovplyvňujú kvalitu a koordináciu pohybu. Vytváranie pohybového návyku pri plávaní vo vodorovnej polohe je spojené s rozsiahlou prestavbou jestvujúcich spojov medzi nervovými centrami. Každý plavecký spôsob predpokladá vypracovanie nových dočasných spojov medzi nervovými centrami, ktoré koordinujú prácu horných a dolných končatín a dýchania.

      

      

      

     Svalový systém

     Plávanie uľahčuje pohyb svalov, zvyšuje ich schopnosť relaxácie a rozsah pohybov, odďaľuje nástup únavy a predlžuje dobu práce. Do činnosti sú zapojené takmer všetky svalové skupiny. Vodné prostredie svojím odporom znemožňuje pohybujúcim sa končatinám prudké pohyby. Túto skutočnosť možno považovať za pozitívny faktor zdravotného plávania.

      

     Chemický vplyv vody

     Vo vodách plavární a bazénov sa vyskytujú látky určené na dezinfekciu – plynný chlór, chlórové vápno, modrá skalica a pod., ktoré majú za úlohu ničiť mikroorganizmy. V prípade predávkovania týchto látok môže dôjsť k podráždeniu slizníc dutiny ústnej, nosnej, spojiviek a dýchacích ciest. Preto je dôležité po pobyte vo vode telo dokonale osprchovať a vypláchnuť oči.

      

     Význam plávania zo zdravotného hľadiska možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

      

     • Horizontálna poloha pri plávaní podporuje srdcovo-cievny systém a uľahčuje prečerpávanie krvi z dolných končatín.
     • Plávanie pôsobí priaznivo na rozvoj dýchacieho systému jednak tlakom vody, ale i skutočnosťou, že nad hladinou vody je vzduch bez prachu a nasýtený vodnými parami.
     • Plávanie v prírodných chladných vodách i za nepriaznivého počasia pôsobí kladne na rozvoj termoregulačných schopností a prispieva tak k otužovaniu organizmu, a tým k zlepšovaniu odolnosti voči teplotným zmenám.
     • Pozitívny vplyv plávania sa prejavuje na duševných stavoch človeka preťaženého negatívnymi faktormi okolia. Plávanie pôsobí príjemným upokojujúcim pocitom a je dôležitou súčasťou mentálnej hygieny človeka.
     • Pri plávaní je svalstvo rovnomerne zaťažené, čo prospieva k prekrveniu tkanív. Do činnosti sú zapojené aj tie svalové skupiny, ktoré sú v bežnom živote zanedbávané.
     • Značný rozsah pohybov končatín pôsobí priaznivo na rozvoj, prípadne udržanie kĺbovej pohyblivosti a patrí medzi pohybové činnosti a najnižším úrazovým rizikom.