• Plaváreň Vinbarg v našej škole

   • Pravdepodobný termín otvorenia bazénu - september 2020

  • Pozvánka na talentové skúšky

  • Základná škola,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov

   pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do športovej triedy zameranej na plávanie!

    

    

    

   Miesto konania: ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,  Bardejov

                                                  Termín: 09. 09. 2020 (streda)

                                                  Čas: 8:00 h

    

    

    

    

    

    

   Podmienky prijatia:

    

   • zvládnutie testov pohybovej a plaveckej výkonnosti (ľah - sed za 1 min., výdrž v zhybe nadhmatom, predklon (cm), hod 1 kg loptou, skok do diaľky z miesta, beh 10 m letmo, člnkový beh (4x10m), 25m prsia, 25m kraul, 100m voľný spôsob)
   • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti,
   • psychodiagnostické vyšetrenie na preukázanie nadania podľa zákona 245/2008 §105 ods.1,3 (uskutoční sa v deň konania talentových skúšok v našej základnej škole)
   • žiadosť a informovaný súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka/žiačky do športovej triedy, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy

    

    

    

   Organizačné pokyny: dieťa sprevádza rodič/zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky vhodnú obuv do telocvične.

    

    

   O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy www.zsvinbarg.sk, alebo osobne v kancelárii riaditeľa školy.

    

   Viac informácii sa dozviete na webovej stránke školy, osobne alebo telefonicky.

    

    

    

    

    

   T E Š Í M E   S A      N A     V Á S !

    

    

    

    

    

    

   Cieľom zriadenia športových tried v našej škole  je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, zdravému životnému štýlu (boj proti obezite). Zároveň podporovať zvyšovanie športovej výkonnosti, ktorá povedie k všestranne rozvinutej osobnosti jedinca.

    

   Zriadenie športových tried sa riadi v súlade s § 103 – 106 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V športovej triede sa vyučuje podľa ŠkVP určeného pre športové triedy so zameraním na plávanie. Predmet športová príprava sa vyučuje v športových triedach od 5. ročníka v rozsahu 4 vyučovacích hodín týždenne v rámci rozvrhu hodín triedy. Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania formou testovania zúčastnených záujemcov. Prijímaciemu testovaniu predchádza informovanie verejnosti prostredníctvom internetovej stránky školy a propagačných materiálov. Presný dátum a čas testovania bude zverejnený na webovej stránke školy.

    

   Podmienky prijatia do športovej triedy

    

   1. Žiadosť zákonného zástupcu o zaradenie žiaka do športovej triedy.
   2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
   3. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti.
   4. Povinné psychodiagnostické vyšetrenie.

    

   Vyradenie žiaka zo športovej triedy

    

   Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do triedy so všeobecným zameraním k polroku alebo na konci roka po predchádzajúcom upozornení rodičov:

    

   1. Pre neplnenie požiadaviek športovej triedy zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   2. Zo zdravotných dôvodov na návrh lekára.
   3. Na žiadosť zákonného zástupcu.

    

   Zabezpečenie

    

   Škola má vytvorené personálne, priestorové  a materiálne podmienky. Spolupracuje so športovým klubom mesta a zriaďovateľom.

    

   Priestorové – vlastná telocvičňa, viacúčelové vonkajšie ihrisko, krytá plaváreň, v letných mesiacoch letné kúpalisko.

    

   Materiálno – technické – ZŠ, zriaďovateľ, Rada rodičov, MŠVVaŠ SR – zvýšený normatív na žiaka.

    

   Personálne – učitelia TSV a kvalifikovaní tréneri plávania.

    

    

  • Kvety - výzva

  • Vážení rodičia!

   Neľahký záver školského roku oživila príjemná správa, že od septembra 2020
   začneme školu s už fungujúcim bazénom, ktorého priestory by sme chceli oživiť kvetmi.
   Preto Vás chceme poprosiť, ak máte doma kvety väčších rozmerov, ktoré v byte môžu i
   zavadzať, či by ste ich nemohli škole darovať na spríjemnenie prostredia našej novej
   plavárne.
   A všetkým, ktorí sa nám rozhodnú pomôcť, týmto vopred ďakujeme!