• Zápis do 1. ročníka

   • Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ pre šk. rok 2023/2024

     

    Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2023/2024  bude prebiehať

    v čase od 1.apríla 2023 do 30. apríla 2023.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2023 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, akými sú:

    ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

    ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

    ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa  Ševčenka 3, Bardejov,

    ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

    ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

    ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

    Zápis bude prebiehať podaním prihlášky:

    1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,
    2. papierovou formou – vyplnením a vypísaním formulára, ktorý rodič doručí škole.

     

    Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

    žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

    1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
    2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
    3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     

    Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2023/2024 Vám poskytnú riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ a tieto budú zverejnené aj na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

                                                                                                  MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                         primátor mesta

    zdroj:

    http://www.bardejov.sk/aktuality/2885-zapis-deti-do-1-rocnika-zs-pre-sk-rok-2023-2024

   • Prechod žiakov 2. stupňa na dištančné vzdelávanie

   • V stredu 1. decembra t.r. rokoval v priestoroch Okresného úradu v Bardejove Okresný krízový štáb. Predmetom rokovania bolo posúdenie aktuálnej epidemiologickej situácie najmä v školských zariadeniach. V nadväznosti na to sa dnes, v piatok 3. decembra t.r. konalo zasadnutie Mestského krízového štábu (MsKŠ) v Bardejove.

    Ten sa stotožnil so závermi rokovania Okresného krízového štábu a berie na vedomie Uznesenie, ktorým II. stupeň základných škôl, gymnáziá a stredné odborné školy prechádzajú s účinnosťou od 6. decembra 2021 až do odvolania na dištančnú formu vzdelávania. 

    vyhlaska_279_RUVZ_Bardejov.pdf  

   • Zápis

   • Zápis detí do 1. ročníka  ZŠ pre šk. rok 2021/2022

     

    Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

    bez osobnej prítomnosti detí a rodičov v termíne

    od 7.apríla 2021 do 30. apríla 2021.

    Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis dieťaťa na základnej škole v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov:

    ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

    ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

    ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa  Ševčenka 3, Bardejov,

    ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

    ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

    ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

    Zápis prebieha podaním prihlášky:

    1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,
    2. poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú odošle poštou.

     

    Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

    K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

    1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
    2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
    3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

     

    Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2021/2022 budú zverejnené na webových stránkach jednotlivých škôl.

     

     

     

     

     

                                                                                                  MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                         primátor mesta

     

   • Otváranie škôl

   • V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov , na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov , bude vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta prebiehať v pondelok 1.3.2021,  dištančnou formou. Po vyhodnotení dát z víkendového testovania, resp. po dnes avizovanom rozhodnutí vlády vás o ďalšom postupe budeme informovať. Plne si uvedomujeme, so všetkou zodpovednosťou potrebu a nevyhnutnosť vzdelávania najmä detí na prvom stupni prezenčnou formou, je to aj náš  záujem a priorita , ale musíme dbať predovšetkým na ochranu ich zdravia, ochranu zdravia pedagógov a rodičov. Bardejov je dnes v bordovej fáze a všetky doterajšie rozhodnutia mestského krízového štábu sa ukázali ako rozumné a obozretné. Boli prínosom pre zvrátenie negatívneho vývoja pandemickej situácie v meste. O ďalšom postupe vás budeme aktuálne informovať. Materské školy budú zatiaľ od pondelka 1.3.2021 fungovať v režime , ktorý vyžaduje aktuálne platný „školský semafor“ .

    Ďakujeme za pochopenie. Je to v záujme nás všetkých.

    Mgr. René Semanišin

    vedúci odboru školstva a kultúry

   • Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení od 9. februára 2021 otvára materské školy  a I. stupeň základných škôl /rozhodnutia o otvorení v prílohe/.

   • Zdôvodnenie a vyhlásenie MU zo dňa 16.10.2020

   • Vážení rodičia,

    Milí žiaci,

    rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

    Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

     

     

                                                                                                                          Mgr. René Semanišin

                                                                                                                   vedúci odboru školstva a kultúry

   • Prerušenie vyučovacieho procesu- opatrenie

   • Opatrenie RVUZ Bardejov:

    Opatrenie.pdf

   • Aktuality Mesta Bardejov

   • Mesto Bardejov dáva do pozornosti všetkým subjektom, ktorých sa to týka Verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré obsahujú opatrenia Úradu na zamedzenie šírenia prenosného ochorenia COVID-19, rovnako ako aj Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe: osobitne chceme zdôrazniť nutnosť ich striktného dodržiavania u všetkých kompetentných osôb a organizácií.

    V súvislosti so včerajším pracovným rokovaním na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove oznamujeme, že ostáva v platnosti odporúčanie pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dôsledne monitorovať situáciu v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach a v úzkej súčinnosti s RÚVZ dodržiavať jeho usmernenia. Mesto Bardejov ako zriaďovateľ zrušilo všetky aktivity (krúžky a pod.), ako aj aktivity pre subjekty, ktoré si v objektoch škôl a školských zariadení prenajímajú priestory: školské kluby detí fungujú v nezmenenom režime.


     

   • List primátora 3

   • List primátora 2